inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κερδοφόρο ήταν το 2014 για τη βιομηχανία της ΘεσσαλίαςΑυξημένες πωλήσεις και κέρδη, έναντι υψηλών ζημιών το 2013, κατέγραψαν το 2014, ως σύνολο, οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, όπου δεσπόζουν μεγάλες μονάδες παραγωγής χαλυβουργικών προϊόντων, τσιμέντων, μεταλλικών κατασκευών, μεταποίησης αλουμινίου, τροφίμων και κλωστοϋφαντουργικών υλών.

Οι κερδοφόρες υπερτερούν αριθμητικά των ζημιογόνων (50,8% του συνόλου). Το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε εντυπωσιακά, λόγω μειωμένων απομειώσεων ενεργητικού και σημαντικής βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους (15%, από 13,3%).

Σύμφωνα με το www.inr.gr, τα διαθέσιμα στοιχεία για 193 μεταποιητικές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας που συνεχίζουν τη λειτουργία τους και έχουν γνωστοποιήσει τα οικονομικά τους αποτελέσματα καταδεικνύουν, για δεύτερο συνεχόμενο έτος, αξιοσημείωτη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων.

Οι 193 αυτές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις έχουν την έδρα και τις παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στη Θεσσαλία είτε έχουν την έδρα τους αλλού, αλλά τις σημαντικότερες παραγωγικές μονάδες τους στη Θεσσαλία.

Πρόκειται για εταιρείες με παραγωγικές μονάδες στους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές, άλλες μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στη Θεσσαλία, αλλά οφείλουν σε άλλες μονάδες τους το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους.

Οι 193 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, είχαν συνολικές πωλήσεις 2,86 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 5%, σε σύγκριση με το 2013. Κατέγραψαν αυξημένα κατά 19% μεικτά κέρδη, ύψους 430,2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα συνολικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκαν κατά 254%, στα 220,3 εκατ. ευρώ, σε μεγάλο βαθμό λόγω της απουσίας υψηλών απομειώσεων ενεργητικού που είχαν επιβαρύνει τα αποτελέσματα της τσιμεντοβιομηχανίας της περιοχής το 2013.

Οι 193 επιχειρήσεις εμφανίζουν, μετά την πρόβλεψη για φόρους, κέρδη 33,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 155,1 εκατ. ευρώ το 2013 (+188,3 εκατ. ευρώ).

Παρόλο που εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών σειράς επιχειρήσεων, εκτιμάται ότι αντίστοιχα θα είναι και τα συνολικά αποτελέσματα.

Η ποσοστιαία απόδοση του μέσου ενεργητικού των 193 επιχειρήσεων σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθε το 2014 σε 5,2%, από 1,5% το 2013.

Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία τους (πάγια, αποθέματα, απαιτήσεις, διαθέσιμα) στις 31.12.2014 ήταν ύψους 4,3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4%.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το www.inr.gr:

  • 80 επιχειρήσεις (41,4% του συνόλου), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 108,2 εκατ. ευρώ περίπου έναντι 77,3 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένα κατά 30,9 εκατ. ευρώ.

  • 21 επιχειρήσεις (10,9%), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013 με κέρδη 9,1 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 ζημιές ύψους 6,7 εκατ. ευρώ, με συνολικές απώλειες ύψους 15,8 εκατ. ευρώ.

  • 64 επιχειρήσεις (33,2%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 82,5 εκατ. ευρώ έναντι 230,2 εκατ. ευρώ το 2013, μειωμένες κατά 147,7 εκατ. ευρώ.

  • 28 επιχειρήσεις (14,5%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013 με ζημιές 11,1 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 κέρδη της τάξεως των 14,2 εκατ. ευρώ, με συνολική ωφέλεια 25,3 εκατ. ευρώ.

Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών, διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών, κτηνοτροφικές, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα. Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.

www.inr.gr, 23 Ιουλίου 2015ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 23.7.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΒΓΟ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΒΓΟΥ 713 -2 386 34 0
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 2.150 20 896 155 29
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΕΡΒΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.830 -10 439 -23 -343
ΑΓΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΕΑΤΩΝ 1.851 13 3.469 190 104
ΑΛΕΞΙΟΥ Γ. & ΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε. 758 -24 677 19 -21
ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε. 12.903 -6 4.157 -279 -764
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 489 4 174 12 1
ΑΝΤΡΙΤΕΚ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2.733 21 2.616 138 2
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3.310 2 1.579 548 264
ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 4.782 -18 6.423 368 -44
ΑΡΣΗ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.476 6 43 -9 -5
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ Α.Ε. 974 -2 466 -33 -85
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΒΟΛΟΥ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ Ε.Π.Ε. 2.082 5 1.326 231 38
ΑΣΤΡΑΝΕΤ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1.389 -5 67 98 27
ΒΑΚΡΕΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 2.888 2 4.740 410 7
ΒΕΛΛΗΣ - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 2.077 2 1.661 219 36
ΒΗΤΑΣ Α.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3.855 3 474 32 -153
ΒΙΓΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 18.565 9 14.775 -263 -1.054
ΒΙΜΑΛ Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5.842 -5 117 -86 -302
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΤΑΠΗΤΕΣ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 57.128 -10 8.941 -2.008 -4.739
ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ & ΒΟΥΤΗΜΑΤΩΝ 8.728 10 6.863 2.363 1.082
ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 40.998 -10 112.393 1.630 -696
ΒΙΟΜΑΡ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΣ 7.997 0 5.228 416 122
ΒΙΟΜΠΛΟΚ - ΧΛΙΑΠΗΣ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.093 -4 799 165 45
ΒΙΟΣΕΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΡΩΝ Α.Ε. 55.087 -4 27.010 7.003 2.453
ΒΙΟΦΥΡΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΥΡΑΜΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 200 9 264 -3 -3
ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. 42.318 0 23.187 1.858 -373
ΒΛΑΧΟΣ Σ. & Δ. MONOTIKI A.E.Β.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.508 26 2.349 96 10
ΒΡΥΣΣΑΣ Α.Ε. ΠΟΤΑ - ΟΙΝΟΙ - ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 2.178 -3 1.209 69 9
ΓΑΒΡΙΗΛ Δ. Σ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ 21.689 11 29.670 3.749 2.255
ΓΑΛΑΝΟΣ Α. Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 4.768 2 1.649 346 83
ΓΕΝΝΗΤΩΡ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.428 7 3.880 295 38
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΠΙΠΛΑ - CAS CORNER Α.Ε.Β.Ε. 944 -4 346 12 -6
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 6.301 2 4.663 498 -25
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Α. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1.156 20 1.153 215 147
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΣ Δ. ΣΤΑΛ Ε.Π.Ε. ΧΥΤΗΡΙΟ 744 37 460 241 156
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Θ. Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.648 54 3.008 278 195
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. 1.585 -2 475 75 -17
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Κ. Α.Β.Ε. ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ 2.351 -13 997 98 -4
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 10.459 -14 16.232 31 -852
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε. 2.577 -13 7.103 362 258
ΕΛ.ΒΙ.ΘΕΡΜ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 329 12 302 5 3
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Μ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ A.E. 2.474 -34 1.384 -601 -726
ΕΛΒΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ Α.Ε. 31.060 0 34.061 2.142 -956
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. 34.686 9 18.965 2.166 259
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε. 350 3 199 34 18
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΥ Α.Ε. 11.510 5 11.747 428 -64
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 18.747 29 17.587 4.093 2.032
ΕΝΩΣΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ. 21.523 -1 24.314 317 -1.499
ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 97.655 -3 63.509 1.500 -3.993
ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 10.795 5 12.931 838 379
ΕΞΑΡΧΟΣ Ν. Δ. Α.Ε. ΣΦΑΓΕΙΑ 1.759 2 747 -85 -157
ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 3.376 -17 5.109 1.035 24
ΕΞΠΟ ΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 1.549 -1 0 -5 -25
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 119.950 0 37.461 1.770 -4.787
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ ΓΡΙΒΑΣ - TEXYL A.B.E.E. 1.097 3 184 46 2
ΕΡΕΥΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. 586 -13 649 55 10
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 1.681 10 1.525 123 11
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ - EUROFOOD A.E. 8.534 50 4.055 439 -1.225
ΕΨΑ Α.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚA & ΧΥΜOI 15.433 5 11.559 583 -291
ΖΑΜΠΟΓΑ ΜΥΛΟΙ Α.Ε. 1.168 -40 2.486 215 68
ΖΕΪΚΟΣ Γ. Δ. Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΩΩΝ 10.024 44 23.727 450 -68
ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΚΟΝΩΝ 4.850 -5 1.468 82 -27
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Α.Ε. 548.275 1 208.764 -6.231 -26.372
ΘΕΟΣΤΥΛ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.729 0 582 232 61
ΘΕΣΓΑΛΑ - ΠΙΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 5.845 4 24.731 624 304
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 756 -14 506 84 11
ΙΝΤΕΑΛ ΜΑΥΡΙΔΗΣ - ΧΙΜΟΣ A.Ε.B.E. ΤΥΠΟΠΟΙΙΗΣΗ ΕΛΙΩΝ 8.522 15 5.277 39 -203
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε. 11.699 -3 8.801 3.159 1.287
ΚΑΡΠΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 5.627 -42 1 -33 82
ΚΑΡΥΩΤΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 735 56 678 169 159
ΚΑΤΣΑΡΗ Ι. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Α.Ε. 3.984 -3 6.799 133 79
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Χ. Β. ΣΠΟΡΟΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 7.149 3 4.765 382 52
ΚΑΤΣΙΦΑΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΦΕΔΕΣ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 3.083 9 2.200 590 429
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ - ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Α.Β.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 21.214 16 28.684 1.184 82
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΚΕΔΑΠ Α.Ε. 3.850 -1 1.579 356 -85
ΚΙΟΛΕΪΔΗΣ Ν. Α.Ε.Β.Ε. ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ 41.286 -6 3.075 -2.445 -66
ΚΛΙΑΦΑ Θ. ΨΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 3.128 -8 1.747 66 -87
ΚΟΚΟΤΗ ΑΘ. ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΠΟΔΗΛΑΤΑ - ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ 5.762 -12 4.628 763 284
ΚΟΣΜΟΒΑΤ Α.Β.Ε.Ε. ΥΛΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 4.380 -14 1.074 -123 -620
ΚΟΣΜΟΒΑΤ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 2.329 0 1.620 205 -8
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε. 9.277 13 7.045 808 85
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α.Ε. 3.394 -1 645 85 -20
ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ι. Α. - ΦΩΣ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ - ΕΠΙΠΛΑ 1.251 2 314 3 -12
ΛΑΒΥΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 5.526 -6 3.416 111 -55
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 596 -29 407 148 -77
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Κ. & Β. ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 4.166 1 1.780 118 -74
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 9.021 -7 10.519 1.891 1.061
ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΑΣ Α.Ε. 1.851 2 1.678 119 35
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. Α.Ε. ΣΥΡΜΑΤΑ - ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 12.081 0 2.604 -486 -752
ΛΕΓΓΕΡΑ Γ. Κ. - NICE - TEXTILE A.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.939 -15 4.575 108 43
ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ STEEL Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 10.599 16 9.872 1.711 1.006
ΜΑΚΡΗΣ Θ. ΜΕΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΛΥΒΑ 34.593 0 12.153 864 201
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. 1.911 -2 65 -18 -18
ΜΑΝΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ - ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ 30.378 6 11.233 1.001 893
ΜΑΝΟΥΡΑΣ Α. Α. Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 4.535 -6 5.794 153 2
ΜΑΝΤΖΙΑΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 992 -18 1.171 239 170
ΜΑΡΑΒΑΣ Α.Ε. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΟ 6.979 -7 2.332 207 89
ΜΑΤΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ - ΧΑΛΒΑΔΕΣ 11.470 3 5.644 1.010 642
ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 72.029 7 55.380 4.766 1.511
ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑ ΤΕΞΤΙΛ Ε.Π.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 558 23 1.257 105 81
ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 735.402 14 549.001 88.758 73.908
ΜΗΤΣΙΑΔΗ Γ. ΑΦΟΙ - Α. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε. ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ 221 -15 32 -37 -33
ΜΟΣΧΑΛΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.554 4 1.263 192 7
ΜΠΑΛΑΗΣ Γ. Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1.097 14 862 159 82
ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 6.338 2 536 26 22
ΜΠΕΤΤΙΝΑ - ΕΙΔΗ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 17.113 -9 9.914 378 -261
ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 29.463 7 22.911 2.273 415
ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΧΟΙΡΙΝΑ Α.Ε. 1.902 -3 1.079 145 7
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 161.303 5 88.006 9.589 3.503
ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1.299 8 1.898 301 184
ΝΙΚΖΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 10.921 10 12.764 1.395 613
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΛΑΤΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. 1.878 32 1.177 409 306
ΝΤΙΝΑ Β. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 3.073 4 1.131 405 160
ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ Α.Ε. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 1.584 -2 1.422 -14 -14
ΞΥΛΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 8.357 0 0 14 -326
ΞΥΛΟΛΑΪΝ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΠΛΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 266 -6 179 -37 -40
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. 1.264 -4 78 -56 -107
ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΙΠΙΔΗ Α.Ε. 8.248 3 886 225 1
ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 136.703 2 163.197 15.750 6.230
ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 7.309 16 8.770 1.451 669
ΠΑΝΤΥΠΟ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.795 -1 52 -39 -42
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 17.046 -3 11.054 974 37
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. ΟΞΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 675 -4 318 39 15
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. 275 9 95 27 12
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Δ. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Α.Β.Ε. 6.155 -9 695 -265 -207
ΠΕΛΑΣΓΙΣ Α.Ε.Β.Ε. ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 3.297 -6 6 -80 -53
ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟΝ Α.Ε. 6.526 17 4.415 1.528 481
ΠΗΛΕΑΣ AGRO A.E. ΒΑΜΒΑΚΙ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 635 24 11.052 384 240
ΠΡΟΚΕΛ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 5.639 18 2.464 143 28
ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΕΡΓΑ 554 -9 586 1 -18
ΡΟΥΣΣΑΣ DAIRY PRODUCTS Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 17.892 -1 20.274 1.890 545
ΣΑΜΑΛΙΚΟΥΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΠΟΙΙΑ - ΤΖΑΚΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 2.078 -6 42 -29 -120
ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 16.746 -1 12 0 -172
ΣΙΟΥΡΑΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΙΩΝ - ΤΟΥΡΣΙΩΝ 15.485 9 20.941 965 70
ΣΟΛΟΥΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1.530 -3 552 114 5
ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ 4.563 -5 1.458 273 99
ΣΤΑΡΙΔΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 1.416 -12 496 27 -160
ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 2.117 -12 949 -292 -323
ΣΥΝΚΑΦΕ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΦΕ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1.801 12 5.439 609 394
ΣΥΡΜΑ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ 15.063 -5 6.915 -593 -844
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 16.680 472 4.932 -284 -786
ΣΦΑΓΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 3.556 -13 1.421 221 129
ΣΩΛΗΝ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 5.636 -2 3.304 239 -7
ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. 5.792 15 5.791 398 93
ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2.026 -6 210 -53 -237
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.329 -6 257 13 -50
ΤΣΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 6.564 -2 1.741 -2 -227
ΤΣΙΛΙΛΗΣ Κ. Α.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ 8.299 -4 5.151 1.054 312
ΤΥΡΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 159.024 1 142.847 16.655 6.490
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 2.518 -7 943 285 111
ΥΔΡΟΒΙΟΣ Ε.Π.Ε. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 897 9 398 -40 -48
ΦΥΡΑΛ Α.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ - ΑΛΕΥΡΑ 533 -2 435 23 -7
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 440.664 1 150.534 1.082 -15.869
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 748 8 808 21 6
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 3.986 51 3.728 982 740
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Θ. Α.Ε. ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 5.719 6 8.181 194 33
ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α. - ΚΡΕΑΤΑ ΘΕΤΤΑΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.525 -1 3.000 44 -70
ΧΑΤΖΗΣΑΛΑΤΑΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ 9.275 9 13.726 832 69
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ 227 0 88 1 -2
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 1.166 5 837 35 7
ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ Ε.Π.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΩΝ - ΣΦΑΓΕΙΑ 874 0 1.031 34 17
ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 15.824 10 18.244 3.065 1.642
AGROIL ENERGY A.B.E.E. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 2.806 -7 1.200 -16 -329
ARGO WINE ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΙ - ΠΟΤΑ 3.195 0 2.372 187 -32
BETOMIX A.E. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.018 -9 631 -71 -177
BRETAS Ε.Π.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 11.949 -1 17.695 2.033 1.268
BRETAS FAMILY A.B.E.E. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3.443 3 3.399 612 473
CAO HELLAS ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 7.091 6 7.274 434 -309
CONTITECH ΙΜΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΙΜΑΝΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 67.189 -11 42.155 -1.688 -1.957
COSMOS PROFIL A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 37.280 7 59.943 2.796 -675
DEL MONTE ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 45.212 36 23.572 1.164 362
FRACASSO HELLAS A.E. ΕΙΔΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5.106 6 8.408 173 141
GREENSTEEL A.E. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 3.300 -7 4.198 65 -134
HELLENIC FARM A.B.E.E. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 2.676 1 516 209 -44
INOX DESIGN ΚΑΤΕΡΗΣ Α.Ε. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.537 -9 1.585 265 155
KARWOOD A.E.B.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 3.928 2 528 6 -77
KNAUF USG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ A.B.E.E. 16.576 -22 12.966 2.232 531
LITTLE ACRE MILK FARM A.E. 41.253 0 42.551 1.963 577
M - PACK A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ - ΧΑΡΤΟΥ 2.448 -9 2.226 194 156
ORASYS - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1.124 -14 374 28 -7
OSCAR A.B.E.E. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.042 0 561 65 -35
POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΡΗΤΙΝΗ - ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ PET 48.473 0 47.390 -5.989 -6.902
PRIMA ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 1.042 -5 980 98 37
SEA WORLD A.E.B.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 5.063 -14 7.280 552 69
SHELTER A.B.E.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ 5.253 -4 3.503 93 -20
SIELMAN A.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 11.744 38 7.428 1.918 1.375
SOVEL A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ 288.955 3 242.118 3.801 -12.665
STAFF Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 52.597 -3 21.320 2.729 -524
STAFF COLOUR ENERGY A.B.E.E. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 6.539 18 4.966 1.089 499
TERRA Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ 24.349 1 175 -124 -284
TOPFEEL A.B.E.E. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΧΑΡΤΙΚΑ 867 -1 870 38 2
VETHELLAS A.E. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 4.238 5 2.527 421 244
VIKAT Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 323 -2 11 14 -4
WOOD PLUS Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 2.589 -4 144 30 -131
www.inr.gr,  23 Ιουλίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS