inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σημάδια ανάκαμψης παρουσίασε το 2014 η βιομηχανία της Στερεάς ΕλλάδαςΙσχυρή βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης, μικρή αύξηση πωλήσεων και συρρίκνωση των ζημιών προ φόρων κατέγραψαν το 2014 οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας, πλην της Αττικής, περιοχής που αποτελεί το μεγαλύτερο περιφερειακό βιομηχανικό κέντρο της χώρας καθώς σε αυτήν και ειδικότερα στους νομούς Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Εύβοιας διαθέτουν τις σημαντικότερες μονάδες τους πολλές από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες.

Οι κερδοφόρες υπερτερούν αριθμητικά των ζημιογόνων και ανέρχονται σε 56,6% του συνολικού αριθμού (52,9% το 2013). Οι ζημιές προ φόρων συρρικνώθηκαν κατά 98%, σε μεγάλο βαθμό λόγω απουσίας απομειώσεων ενεργητικού, αλλά σημαντική ήταν επίσης η βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες (17,5% από 14,5%), καθώς και η εισροή μερισμάτων από θυγατρικές και άλλων, έκτακτων εσόδων.

Σύμφωνα με το www.inr.gr, τα διαθέσιμα στοιχεία για 348 μεταποιητικές επιχειρήσεις της πέραν της Αττικής γεωγραφικής περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας καταδεικνύουν αξιοσημείωτες τάσεις βελτίωσης της αποδοτικότητας του τομέα, παρά τα οξύτατα προβλήματα που συνεχίζει να αντιμετωπίζει.

Οι 348 αυτές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, είτε έχουν την έδρα τους στην πέραν της Αττικής Στερεά Ελλάδα είτε όχι, διαθέτουν όλες ή τις αναλογικά μεγαλύτερες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στην περιοχή αυτή.

Πρόκειται για εταιρείες με παραγωγικές μονάδες στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στους έξι αυτούς νομούς της Στερεάς Ελλάδας, αλλά οφείλουν σε άλλη μονάδα τους σε διαφορετική περιοχή της χώρας το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους.

Οι 348 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, τμήμα των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, πραγματοποίησαν συνολικές πωλήσεις αξίας 7,38 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 0,4% σε ποσοστό και κατά 33 εκατ. ευρώ σε αξία, σε σύγκριση με το 2013. Κατέγραψαν αυξημένα κατά 21% μεικτά κέρδη, ύψους 1,29 δισ. Ευρώ. Τα συνολικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 446,7 εκατ. ευρώ.

Παρόλο που εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών σειράς επιχειρήσεων της περιοχής, εκτιμάται ότι αντίστοιχα θα είναι και τα συνολικά αποτελέσματα.

Η ποσοστιαία απόδοση του μέσου ενεργητικού των 348 επιχειρήσεων σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθε το 2014 σε 3,9%, από 1,9% το 2013.

Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία τους (πάγια, αποθέματα, απαιτήσεις, διαθέσιμα) στις 31.12.2014 ήταν ύψους 11,4 δισ. ευρώ περίπου, μειωμένα κατά 1%.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το www.inr.gr:

  • 152 επιχειρήσεις (43,7% του συνόλου), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 116,5 εκατ. ευρώ έναντι 109,8 εκατ. ευρώ περίπου το 2013, αυξημένα κατά 6,7 εκατ. ευρώ.

  • 32 επιχειρήσεις (9,2%), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013 με κέρδη 11,0 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 ζημιές ύψους 8,3 εκατ. ευρώ, με συνολικές απώλειες της τάξεως των 19,3 εκατ. ευρώ.

  • 119 επιχειρήσεις (34,2%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 237,8 εκατ. ευρώ έναντι 418,9 εκατ. ευρώ το 2013, μειωμένες κατά 181,1 εκατ. ευρώ.

  • 45 επιχειρήσεις (12,9%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013 με ζημιές 140,2 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 κέρδη της τάξεως των 130,5 εκατ. ευρώ, με συνολική ωφέλεια 270,7 εκατ. ευρώ.

Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών, διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών, κτηνοτροφικές, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα. Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.

www.inr.gr, 23 Ιουλίου 2015ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 23.7.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
Α.Β.Ε.Π.Ε. Α.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΒΑΡΑΓΚΗΣ 13.139 -11 1.042 -2.774 -3.471
ΑΓΑΤΣΑΣ Δ. Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.572 0 2.296 171 53
ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.898 -4 1.326 92 -49
ΑΓΝΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 961 -4 713 98 54
ΑΓΡΟΖΩΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 16.540 0 21.351 1.104 64
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΙΑΠΗ Α.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 380 -5 0 -6 -15
ΑΓΡΟΨΥΚΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ 5.174 0 0 -32 -37
ΑΙΓΙΣ BIOMHXANIA ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. 6.545 3 8.443 219 -978
ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΘΗΒΩΝ Α.Ε. 404 0 0 0 0
ΑΛΕΒΙΖΟΣ Π. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 964 -13 162 -61 -194
ΑΛΜΕ Α.Β.Ε.Ε. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 2.716 -6 301 -99 -215
ΑΛΟΥΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 42.099 4 62.692 4.869 1.771
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. 865.849 -1 462.567 65.001 14.966
ΑΛΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 1.529 5 1.248 105 49
ΑΜΑΛΘΕΙΑ  Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 9.485 12 12.338 1.097 518
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α.Ε. 92.859 -12 67.685 2.227 -2.615
ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 14.404 10 7.799 2.248 1.396
ΑΝΤΙΠΟΛΙΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 5.210 -1 14 -70 -102
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ. & ΣΙΑ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 3.468 6 1.379 355 176
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ 20.649 -14 18.200 4.345 1.223
ΑΞΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. 2.371 5 1.860 426 279
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 7.946 3 9.059 910 -783
ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΖΙΟΥ & ΟΣΠΡΙΩΝ 12.547 8 13.179 633 10
ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ 3.582 9 4.768 1.047 753
ΑΣΤΕΡΑΣ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1.989 7 420 66 -31
ΑΣΦΑΛΤΟΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 1.448 -3 872 91 24
ΑΣΦΑΛΤΟΠ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 1.894 -5 6 -67 -65
ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΕΥΒΟΙΑ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 506 49 747 27 5
ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ A.E. ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 44.594 18 65.117 6.855 3.274
ΑΫΦΑΝΤΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 3.639 13 4.787 452 160
ΑΫΦΑΝΤΗΣ Α. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 2.128 7 1.889 173 34
Β.Σ. Α.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.027 27 699 113 -64
ΒΑΓΙΑΣ Α.Ε. ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ 3.445 7 386 108 18
ΒΑΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. 1.712 18 845 64 44
ΒΑΪΤΣΟΥ Κ. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 2.880 8 1.711 -189 -137
ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 6.389 1 8.437 109 -32
ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 4.224 -27 5.778 197 -9
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β. - VINTERGLASS Ε.Π.Ε. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 1.139 -6 230 14 -109
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.766 5 2.071 201 95
ΒΕΧΡΩ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ 16.242 -1 16.119 1.577 478
ΒΙΑΚΕΛ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 2.775 -6 3.010 92 -1
ΒΙΔΟΜΕΤ ΒΙΔΟΠΟΙΙΑ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 4.929 0 2.417 110 -26
ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 14.650 11 19.800 3.163 1.554
ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 11.472 -12 10.579 314 -359
ΒΙΟΜΕΚ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.842 -22 3.741 262 60
ΒΙΟΜΕΚ Α.B.Ε.T.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 465 -81 74 -133 -408
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΧΕΛΩΟΥ Α.Ε. 1.160 -3 1.056 333 221
ΒΙΟΠΟΛ ΧΗΜΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 3.051 13 4.463 434 276
ΒΙΟΡΥΛ ΧΗΜΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 21.736 3 20.710 3.323 1.249
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Π.Ε.Ε. 12.211 -4 11.030 603 215
ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 121 -62 37 -1 -1
ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.527 7 2.925 370 117
ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. 10.656 1 12.664 -121 -1.462
ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 59.015 10 42.503 2.953 419
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 978 -7 1.047 39 -17
ΓΑΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 9.019 -1 3.637 298 67
ΓΕΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 639 150 0 -14 -1
ΓΕΡΕΝΤΕΣ Ν. - GEROLIVE A.E. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.430 -24 739 -30 -979
ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 6.088 29 3.692 767 565
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΡΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1.944 1 672 53 0
ΔΑΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 7.719 -2 7.995 135 -743
ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Α.Μ.Ε. 19.185 20 18.500 2.932 1.556
ΔΕΛΦΟΙ Α.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 19.745 2 17.644 923 10
ΔΕΡΒΕΝΟΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 312 6 249 20 3
ΔΕΡΜΟΠΛΑΣΤ Ε.Π.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 690 -10 662 87 43
ΔΗΜΗΤΡΑ - ΔΟΡΚΑΣ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ 205 -18 0 -14 -18
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 7.460 -57 1.195 -12 -10.996
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ 606 9 128 73 32
ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 70.910 -21 30.997 -6.442 -50.203
ΔΙΓΕΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 12.760 4 5.403 1.288 1.286
ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.711 0 3.956 482 76
ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ 5.978 -6 4.680 620 10
ΕΒΙΒΑΚ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 2.238 1 1.806 139 31
ΕΒΙΟΠ - ΤΕΜΠΟ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 19.802 8 27.508 1.941 1.142
ΕΖΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 31.808 14 13.599 1.106 -268
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ε. ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ Α.Ε. 11.764 1 25.172 462 -92
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Λ. - Ι. ΜΑΡΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 6.257 42 13.173 96 -2
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ 3.630 8 1.598 131 -116
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 819 -4 92 72 -62
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε. 1.096 -7 42 20 -47
ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 854.804 11 724.861 52.629 17.451
ΕΛΒΙΟΜΕΞ Ε.Π.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.478 13 1.679 350 178
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε. 274.793 4 248.809 -6.985 -4.974
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 16.887 -3 5.974 1.080 222
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 62.494 -19 36.082 -14.410 -15.816
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜHXANIA Α.Ε. 934.253 3 98.028 20.454 1.594
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΝΙΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 20.351 6 10.543 707 816
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ GEO - SOL Α.Ε.Β.Ε. 4.127 3 3.986 548 349
ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 5.576 -3 121 -175 -177
ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΓΩΤΑ - ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 620 -4 25 -12 -25
ΕΝΩΜΕΝΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 932 18 92 215 95
ΕΠΑΛΜΕ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 19.809 -7 42.824 1.754 -288
ΕΥΑΜΠΕΛΟΣ ΓΗ - ΟΙΝΟΙ ΔΟΜΟΚΟΥ Α.Ε. 3.277 7 382 237 173
ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 448 -18 486 -24 -70
ΕΥΡΙΠΟΣ - ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 2.372 -6 1.873 49 -102
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε. 77.953 2 36.036 8.593 -757
ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ A.Β.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 13.213 -1 7.696 55 -282
ΖΑΪΜΗ ΑΦΟΙ - ΜΕΚΑΖ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.649 -5 564 62 -13
ΖΑΡΟΓΚΙΚΑ Σ.Η.Β.Α. - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ Α.Ε. 271 -27 336 28 1
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Κ. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1.086 -14 1.274 31 -63
ΗΛΙΔΑ A.B.E.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ 1.925 -3 1.485 120 27
ΘΕΡΜΟΖΕΛ Α.Ε. ΤΖΑΚΙΑ - ΦΟΥΡΝΟΙ 2.555 1 907 4 -100
ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ Γ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.431 -17 1.492 -528 -945
ΙΝΑ Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 505 -3 19 22 -9
ΙΡΙΔΑ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 32.748 18 38.799 5.022 2.705
ΙΧΘΥΟΕΥΒΟΪΚΗ Ε.Π.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1.785 -22 1.239 138 37
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΝΙΤΣΑ ΖΕΦΡΙΟΣ Α.Ε. 1.752 25 1.166 20 10
ΙΧΘΥΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Ε.Π.Ε. 330 -2 119 18 11
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Α.Ε. 860 -73 2.777 -351 -390
ΚΑΘΡΗΝ ΦΙΣ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 166 12 736 99 76
ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Κ. Ε. ΚΑΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΑΤΙ ΚΑΛΑΣ 46.763 -1 30.732 3.277 -526
ΚΑΛΛΙΟΝ Α.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.453 15 1.116 40 5
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Β. Ε. ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 2.723 4 1.236 72 -32
ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΝΕΛ - ΣΥΡΜΑΤΑ 50.663 -4 41.336 6.028 1.830
ΚΑΜΑΤΖΗΣ Α.Ε. ΠΑΓΟΠΟΙΙΑ - ΨΥΓΕΙΑ 1.180 -17 445 -79 -174
ΚΑΠΑΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 19.208 2 23.355 3.281 920
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Ε. Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 3.054 6 1.599 141 16
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΥΤΙΑ 4.786 -3 2.388 609 82
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ - ΑΛΟΥΞΑΛ Α.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.785 1 893 107 -13
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΣΤ. Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.445 2 2.865 276 119
ΚΑΡΠΑΣΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 1.666 -8 1.008 24 2
ΚΑΡΠΕΤΑΣ Ε. Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 387 -1 52 18 8
ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 683 -6 228 43 3
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΛΥΒΟΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.163 -11 511 -46 -124
ΚΙΡΦΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 913 22 929 253 124
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε. 11.262 -1 2.288 15 -592
ΚΟΚΚΩΝΗΣ Φ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΜΑΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 1.116 164 702 160 84
ΚΟΡΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. 284 8 198 15 10
ΚΟΡΔΑΤΟΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΙΩΝ 8.204 -17 7.406 1.278 -916
ΚΟΡΕ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΤΡΟΦΙΜΑ 45.370 8 65.549 2.813 434
ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 70.946 -1 45.171 6.174 -360
ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ - ΑΛΥΣΙΔΕΣ 56.657 10 35.290 9.826 6.909
ΚΟΤΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ 3.689 17 10.283 251 107
ΚΟΤΡΩΝΗΣ Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε 12.890 10 10.586 2.144 1.112
ΚΟΥΚΚΟΣ Β. & Κ. Α.Ε. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 1.527 -1 717 117 22
ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.511 -1 425 -12 -178
ΚΡΕΑΤΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.309 8 4.891 303 38
ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 1.399 4 1.258 316 157
ΚΩΠΑΪΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 41.544 -2 41.921 2.204 455
ΛΑ.ΚΡΕ. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 8.015 1 7.168 411 3
ΛΑΡΚΟ ΓΕΝΙΚΗ  ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 264.760 2 237.250 -15.363 -29.434
ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1.176 12 465 192 116
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε. 13.206 79 6.738 5.066 3.834
ΛΑΤΤΑΣ Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ 2.782 -8 840 -21 -155
ΛΕΚΟΣ Ν. Α.Ε. ΧΗΜΙΚΑ - ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3.693 15 5.906 556 235
ΛΕΩΝ ΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 2.295 -2 821 59 -8
ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 47.262 -2 35.608 5.543 986
ΜΑΪΛΛΗΣ M. I. Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 275.652 6 70.035 1.468 17.197
ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ Ε. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.114 -18 268 -155 -186
ΜΑΛΤΣΙΝΙΩΤΗΣ ΤΑΝΚ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 2.342 9 1.228 -72 -895
ΜΑΜΑΗΣ Ε. Ε.Π.Ε. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 1.340 0 1.138 353 243
ΜΑΜΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 679 -6 719 3 0
ΜΑΡΚΟΥ Κ. Β. Α.Β.Ε.Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ - ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ 19.065 7 44.269 207 -450
ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΜΙΓΟΥ Ε.Π.Ε. 1.812 -3 468 144 74
ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Α.Ε. 2.971 -9 1.808 71 27
ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΚΥΡΟΥ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΙΚΗ 1.437 -2 311 85 47
ΜΑΡΜΑΡΑ ΦΟΝΙΑ Α.Ε. 1.324 -9 117 -78 -104
ΜΑΤΣΙΚΑΣ Δ. Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1.917 -5 580 278 -3
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 3.811 1 2.730 195 106
ΜΕΛΛΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. 1.168 -6 492 68 3
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ A.E. 2.671 -5 1.087 124 54
ΜΕΤΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΛΥΒΟΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3.907 -9 1.841 152 6
ΜΕΤΑΛΚΑΤ Α.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 820 -6 1.179 290 211
ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Β.Ε.Ε. 837 -5 62 -11 -13
ΜΕΤΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 21.124 -4 15.085 350 130
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4.479 -2 4.427 385 -45
ΜΗΧΑΝΟΧΗΜΙΚΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ 1.129 -18 926 84 47
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 70.265 11 75.798 2.757 349
ΜΙΧΟΣ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 360 -11 27 -18 -18
ΜΟΝΩΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΥΡΟΠΑΝ Α.Ε. 3.149 -16 3.804 369 120
ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 87.285 -1 49.508 6.174 -483
ΜΠΙΝΙΑΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 836 -11 1.068 52 -5
ΜΠΙΤΟΥΛΑΪΝ Α.Β.Ε.Ε. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5.910 -4 2.351 182 37
ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Γ. & Π. Α.Ε. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 14.257 -37 6.243 -4.234 -5.290
ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ Ν. EMAL Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 904 -3 583 64 29
ΜΥΛΟΙ ΑΣΩΠΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 22.519 0 20.558 593 -1.023
ΜΥΡΤΩΑ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 3.119 -1 37 -30 -74
ΝΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 4.739 22 823 223 64
ΝΑΤΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ & ΚΑΦΕΔΩΝ 1.387 0 1.012 48 -30
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε. 5.273 -3 10.567 158 -47
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 2.488 -6 2.423 95 2
ΝΕΑ ΦΕΡΤΙΛ Α.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ 862 -7 333 -10 -61
ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α. Α.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 36.751 -2 45.738 1.057 -1.509
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 340.705 -4 158.012 14.354 -8.499
ΝΙΚΟΦΑΡΜ Ε.Π.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1.359 -9 1.664 148 39
ΝΟΜΙΚΟΣ Δ. Α.Β.Ε.Κ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΑΤΑΣ 59.908 -3 34.832 3.101 341
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΣΚΥΡΙΑΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 561 -10 7 -30 -88
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 59.804 -3 52.625 5.658 -773
ΟΝΥΞ Ε.Π.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 812 -1 573 40 12
ΟΠΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ CD-ROM 11.391 -24 3.869 79 -1.085
ΠΑΓΑΝΗΣ Κ. - ΕΣΠΕΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 916 -3 393 55 -23
ΠΑΚΟ Α. Β. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 34.162 2 18.323 1.108 -1.034
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ι. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 4.826 -13 6.893 486 31
ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ 16.383 17 12.416 397 -720
ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. 831 -14 707 39 69
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε. 18.065 4 6.414 891 31
ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 7.578 0 6.656 -269 -430
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. & ΣΙΑ MILTOPLAST A.E.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ 4.868 3 3.609 840 305
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 2.639 -8 4.702 264 55
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Κ. & Μ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Α.Ε. 981 -28 87 -10 -12
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 5.570 -4 3.164 423 8
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 36.622 2 17.170 2.035 -68
ΠΑΡΑΔΕΛΗΣ Π. - Α. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ 1.558 -1 362 25 0
ΠΑΥΛΙΔΗ Χ. ΑΦΟΙ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 3.260 7 1.251 43 17
ΠΑΦΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 7.398 10 4.136 474 84
ΠΕΠΠΑΣ LAC Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ 280 -2 42 3 -11
ΠΕΤΡΟΥ - ELAEA Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ 1.724 -4 2.552 95 13
ΠΕΤΣΕΤΑΚΙΣ Μ. Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 4.068 0 1.228 90 -97
ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΕΥ.ΓΕ. Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ AGRINO 47.801 -4 29.242 1.961 198
ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 904 7 208 44 6
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Π. ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.050 -6 7 99 26
ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ Α.Β.Ε.Ε. 6.992 -3 10.019 1.405 373
ΠΟΤ & ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 6.343 6 7.200 891 54
ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 27.374 23 37.160 3.092 1.359
ΠΡΟΦΙΣΩΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ & ΣΩΛΗΝΩΝ 26.823 -6 4.658 -25 -1.034
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε. 7.991 -1 13.568 792 81
ΡΟΥΣΑΛΗ ΑΦΟΙ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 4.824 19 4.004 1.043 537
ΡΟΥΣΣΗΣ Κ. Α. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3.100 -7 1.128 360 149
ΡΟΥΣΣΗΣ ΚΡΕΟΚΟΠΕΙΟΝ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 2.994 -1 12.209 350 99
ΣΑΜΠΑΝΗ Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 5.704 1 148 -82 -355
ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 5.016 26 5.845 309 133
ΣΑΜΨΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 1.332 -7 91 -124 -267
ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. 1.467 -20 1.472 146 29
ΣΑΡΑΝΤΗΣ Γ. Α.Β.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 157.284 -1 104.248 4.755 16.423
ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 5.341 1 6.198 -161 -308
ΣΕΓΕ Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 6.247 -8 5.504 674 395
ΣΙΑΜΙΔΗΣ Κ. Α.Ε. ΥΦΑΣΜΑΤΑ - ΕΝΔΥΜΑΤΑ 14.139 2 6.251 1.138 6
ΣΙΒΙΛ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΧΑΡΤΟΥ 4.762 6 3.811 262 16
ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.B.E.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΣΙΔΗΡΟΣ 976 4 1.045 157 39
ΣΚΑΡΛΗ Κ. & Γ. ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΚΥΡΟΥ Α.Ε. 3.898 -7 2.396 129 25
ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ Δ. ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΩΝ 1.867 -3 1.245 75 16
ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ Ε. Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΦΙΛ - ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 2.021 -7 573 44 -88
ΣΝΑΪΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 27.000 -19 41.939 -3.312 -3.859
ΣΟΒΙΜΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΒΓΩΝ 23.406 -1 9.945 89 -1.059
ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ 104.465 -17 233.320 12.969 5.431
ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ  Α.Ε.B.E. ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 47.942 -5 12.391 -1.155 -2.834
ΣΠΥΡΟΥ Ε. Α.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ 1.065 -7 1.526 150 1
ΣΤΑΛΙΚΑΣ Δ. - Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ 1.420 6 314 39 17
ΣΤΑΡ ΕΝΤΕΡΠΡΑΪΖΙΣ - Α. ΜΠΑΦΕΡΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 527 0 214 -28 -28
ΣΥΛΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ 1.849 7 1.472 159 88
ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ 136.261 7 181.338 11.932 3.973
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 696 -20 370 139 51
ΣΥΡΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 2.071 9 1.861 141 -16
ΣΦΥΡΙΔΗΣ Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΥ 1.477 -2 494 61 24
ΣΩΛΑΜ - ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 4.517 -15 2.020 -207 -490
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 352.513 25 161.310 2.736 -5.933
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Λ. PROFIL Α.Ε. 28.035 -4 12.163 -567 -1.628
ΤΑΓΚΛΗΣ Ι. Κ. Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 3.024 1 2.039 322 -2
ΤΕΚΝΙΜΑ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 1.719 -2 1.025 257 81
ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 51.559 220 806 -1.076 -1.776
ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ SYSTEM Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.622 -22 866 32 -226
ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ Α.Ε. 1.240.258 -23 263.969 30.617 91.724
ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - SNACKS 8.063 20 14.625 -143 -561
ΤΣΙΑΚΑΣ Φ. Α.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 880 13 1.205 62 15
ΤΣΙΜΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 29.985 -5 27.367 1.971 -924
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΠΟΥΤΣΩΛΗ Α.Ε. 12.112 16 14.138 1.067 416
ΦΑΚΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 1.551 -1 2.041 257 112
ΦΑΡΙΝΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 701 -11 708 17 -12
ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ 450 -15 13 -41 -103
ΦΕΙΔΩ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 1.729 7 1.397 -14 -35
ΦΙΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 4.340 2 4.362 612 231
ΦΡΟΣΥΝΟΥ Σ. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. FROS BETON - ΛΑΤΟΜΕΙΑ 4.683 -1 6.315 246 8
ΦΥΤΩΡΙΑ DELTA TREES Ε.Π.Ε. ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 33 0 25 4 3
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ - ADMOTEC A.B.E.E. 17.639 39 919 1.153 -370
ΧΑΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ 21.954 -11 5.287 -1.893 -2.568
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 440.953 10 396.015 999 -16.112
ΧΑΜΗΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 852 5 83 23 19
ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Α.Ε. 21.193 -4 17.316 2.101 36
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Κ. Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ 977 -5 160 -1 -21
ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ Α. & Β. ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑ FORLABELS Α.Ε. 5.463 -2 6.236 865 269
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 21.342 -1 16.213 1.919 -341
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Κ. & Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε. 4.266 11 2.741 391 85
ΧΟΥΤΖΟΥΜΗ Π. ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 428 -10 169 50 7
ΧΡΥΣΟ ΣΤΑΧΥ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ 511 12 613 87 46
ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. 4.543 -15 4.846 805 420
ΧΡΩΜΟΧΗΜΙΚΗ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 3.029 2 2.170 674 313
AGROINVEST ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 118.929 -4 92.096 9.287 -26
AIR LIQUIDE HELLAS Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚA ΑΕΡΙA 43.417 4 24.989 4.223 1.679
ALTECH ALUMINIUM TECHNOLOGY A.E. 1.135 28 882 99 44
ALUMINCO Α.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΣΥΝΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΑ 57.791 8 26.180 2.014 366
ARRIBA A.E.B.E. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1.701 1 1.238 324 113
ATHINA FOODS Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 2.058 -4 175 -12 -28
BARILLA HELLAS Α.B.E.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 57.451 5 72.554 5.019 2.339
BERLING Κ. Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ A.B.E.E. ΧΡΩΜΑΤΑ 15.564 -4 7.462 651 -389
BLUE FARM ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Α.Ε. 4.308 -12 5.205 625 358
BUSE GAS Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 3.359 314 1.447 -157 -237
CAAL - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 1.227 -19 206 183 -47
CHIPITA A.B.E.E. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 664.209 -2 96.482 2.903 -12.615
COCA - COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 264.400 6 423.000 5.800 -10.000
COSMOSOLAR ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ Ε.Π.Ε. 5.548 -5 7.298 353 82
EL SABOR MEXICAN FOODS Α.B.E.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 5.753 9 9.019 818 355
ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 152.478 4 97.780 9.518 1.548
ELITE STROM A.B.E.E. ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 8.771 -6 6.100 1.020 158
ELMAC ΟΣΤΡΑΚΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε. 141 4 19 -9 -11
ELMIN ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ A.E. 49.167 8 12.877 1.421 -1.615
ENERGAS Ε.Π.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 1.648 -3 1.172 78 8
EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Β.Ε. 59.221 -7 22.148 1.053 -158
EUROPAL A.B.E.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΛΕΤΤΩΝ 756 5 127 55 40
EUROROPE Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΧΟΙΝΙΩΝ 3.901 0 5.779 402 246
EVIA FARM A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ - ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 2.160 -8 2.564 261 44
FERNI LINE HELLAS Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 1.570 -31 205 442 -485
FITCO Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 53.851 27 59.410 -1.251 -2.908
GENERAL MILLS Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 31.794 7 34.493 1.809 -688
GEYER HELLAS A.E.B.E. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 8.346 4 4.153 783 93
H.B. FULLER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΛΛΑΣ A.B.E.E. 4.350 8 6.249 290 131
HAN A.E. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.042 -1 942 300 169
HELNET - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΧΤΥΟΡΑΦΕΙΑ Α.B.E.E. 3.367 23 2.640 346 157
HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 6.023 -19 6.219 -1.924 -21
ICR ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΑΘΥΤΥΠIΑΣ 10.404 11 6.972 750 31
INOVA A.Β.Ε.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΣΙΔΗΡΟΥ 5.793 11 4.277 701 96
INTERTRADE HELLAS A.B.E.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 27.537 8 48.803 2.448 87
ISOBAUCOLORS A.E.B.E. ΜΗΧΑΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ 2.571 17 1.280 62 44
K.M.S. BUILDINGS ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.Ε. 4.251 8 1.231 -82 -200
KEGO AGRI A.E. ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 13.990 -25 16.690 -1.320 -1.388
KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 30.662 1 22.323 2.296 430
LION Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 8.839 -2 4.930 338 -182
MAPEI HELLAS A.E.B.E. ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 13.949 -6 8.269 -357 -1.526
MARIS POLYMERS Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 10.020 10 14.295 3.543 2.336
MATRIX PACK A.E. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 8.155 10 6.787 621 10
MONDIAL - ΚΑΤΙΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 578 -58 0 -3 -292
NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ 327.868 -4 385.065 45.448 10.320
NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΚΑΛΩΔΙΑ 55.818 32 74.995 -603 -2.105
NORSAFE WATERCRAFT ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ 9.970 0 9.634 131 332
NUEVO A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5.914 18 9.760 1.082 664
NUTRIA A.E. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 33.458 -13 36.948 1.537 -732
PEPSICO - ΗΒΗ Α.Β.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΧΥΜΟΙ 61.679 -12 58.397 -7.763 -9.388
PIGOFARM - ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Δ. Α.Ε. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 2.693 2 1.982 180 23
PIPELIFE ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε. 14.669 2 24.457 503 -28
PLANTAS Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΩΝ 5.717 -1 2.796 -344 -426
PLASTEKA A.B.Ε.E. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 985 -1 850 161 49
PURATOS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΥΛΕΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 12.195 -1 20.318 1.339 231
ROTOSAL ΣΥΡΜΟΣ - ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 4.450 -6 3.072 490 139
SABO FILIERE A.B.E.E. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1.788 -4 1.260 120 -33
SEAFARM IONIAN A.E. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 8.431 -28 7.350 -1.048 -2.067
SEALED AIR ΕΛΛΑΣ A.E. ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 3.225 18 3.239 386 224
SEPTONA A.B.E.E. ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 34.893 22 38.435 3.474 1.178
SIGOURA Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1.030 -2 64 33 -3
SILVES A.B.E.E. ΕΠΙΠΛΑ 1.366 -8 317 -137 -137
SIRCA HELLAS A.B.E.E. ΒΕΡΝΙΚΙΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ 3.600 -21 2.031 67 -757
SKL - ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ  Α.Τ.Ε.Ε. 30.173 -4 28.832 -391 -1.764
SOL HELLAS A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 18.652 18 10.095 1.147 -94
SOLARNET A.E. ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 2.731 -15 1.102 306 124
SPEK ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ A.E. 3.645 15 3.105 512 283
STRATOS Α.Ε. ΠΑΧΥΝΣΗ ΙΧΘΥΔΙΩΝ 5.763 35 3.064 92 16
SYNGENTA HELLAS A.E.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 28.101 -2 45.089 2.630 870
T.W.B. A.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 1.082 -4 458 31 8
TASTY FISH ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ε.Π.Ε. 2.022 -2 1.788 100 3
TECHNOSCRAP - Α. ΤΣΟΚΟΣ A.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 1.254 -13 713 23 -92
TUPPERWARE HELLAS Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 18.194 7 43.019 5.255 3.116
TYPOPLEX A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 442 7 81 -5 -5
VIPPON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Α.Ε.Β.Ε. 1.858 10 835 107 5
W. DIAMANT ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2.638 3 1.508 -225 -252
WEIDENHAMMER HELLAS Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 8.093 10 5.381 811 -278
3I INTERNATIONAL Α.Β.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 15.787 -2 6.047 1.180 209
www.inr.gr,  23 Ιουλίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS