inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κερδοφόρες ήταν οι περισσότερες βιομηχανίες της Πελοποννήσου το 2014Μειωμένες πωλήσεις και ζημιές κατέγραψαν το 2014, ως σύνολο, οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις της Πελοποννήσου, αν και οι περισσότερες ήταν κερδοφόρες, κυρίως λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων της βιομηχανίας επεξεργασίας πετρελαίου που λειτουργεί στην περιοχή και επλήγη από την απότομη πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου στη διάρκεια του περασμένου έτους.

Κερδοφόρες, βάσει των αποτελεσμάτων τους μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν το 59,2% των εταιρειών, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 52% το 2013.

Σύμφωνα με το www.inr.gr, τα διαθέσιμα στοιχεία για 277 μεταποιητικές επιχειρήσεις της Πελοποννήσου που συνεχίζουν τη λειτουργία τους καταδεικνύουν ισχυρές τάσεις επιτυχούς αντίστασης στις συνέπειες της ύφεσης. Μολονότι εκκρεμεί ακόμη η γνωστοποίηση των ισολογισμών σειράς άλλων εταιρειών της περιοχής, εκτιμάται ότι ανάλογα θα είναι και τα συνολικά αποτελέσματα του βιομηχανικού και βιοτεχνικού τομέα της Πελοποννήσου.

Οι 277 αυτές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις έχουν την έδρα και τις παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στην Πελοπόννησο είτε έχουν την έδρα τους αλλού, αλλά τις σημαντικότερες παραγωγικές μονάδες τους στην Πελοπόννησο.

Πρόκειται για εταιρείες με παραγωγικές μονάδες στους νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές, άλλες μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Πελοπόννησο, αλλά οφείλουν σε άλλες μονάδες τους το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους.

Η μείωση των συνολικών πωλήσεών τους ήταν της τάξεως του 4%, αλλά οφείλεται κυρίως στην πτώση των διεθνών τιμών των προϊόντων της βιομηχανίας επεξεργασίας πετρελαίου. Το συνολικό μεικτό περιθώριο σταθεροποιήθηκε, ενώ τα συνολικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 22%, για τον λόγο που προαναφέρθηκε.

Οι 277 αυτές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές-εισαγωγικές δραστηριότητες, είχαν συνολικές πωλήσεις 10 δισ. ευρώ. Η ποσοστιαία απόδοση του μέσου ενεργητικού τους σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκε σε 5%, από 6,5% το 2013.

Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία τους (πάγια, αποθέματα, απαιτήσεις, διαθέσιμα) στις 31.12.2014 ήταν ύψους 5,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2%.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το www.inr.gr:

  • 116 επιχειρήσεις (41,9% του συνόλου), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 112,9 εκατ. ευρώ περίπου έναντι 80,8 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένα κατά 32,1 εκατ. ευρώ.

  • 28 επιχειρήσεις (10,1%), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013 με κέρδη 9,1 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 ζημιές ύψους 94,0 εκατ. ευρώ, με συνολικές απώλειες ύψους 103,1 εκατ. ευρώ.

  • 85 επιχειρήσεις (30,7%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 83,0 εκατ. ευρώ έναντι 82,5 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένες κατά 0,5 εκατ. ευρώ.

  • 48 επιχειρήσεις (17,3%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013 με ζημιές 80,4 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 κέρδη της τάξης των 17,5 εκατ. ευρώ, με συνολική ωφέλεια 97,9 εκατ. ευρώ.

Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών, διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών, κτηνοτροφικές, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.

www.inr.gr, 23 Ιουλίου 2015ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 23.7.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
Α.ΒΙ.ΓΑΛ. ΑΧΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 11.554 -7 10.111 1.198 401
Α.Μ.Ρ. Α.Β.Ε.Ε. ΖΑΧΑΡΩΔΗ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 3.792 -6 2.254 394 156
ΑΒΕΕΞ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 1.045 -5 586 61 14
ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 4.160 55 1.205 386 274
ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. 14.796 6 28.874 1.057 333
ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΠΕΝΤΕ Α.Ε. 2.130 -1 2.727 66 20
ΑΓΡΟΦΡΟΥΤ ΕΛΛΑΣ Β. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 10.861 21 16.438 221 -98
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 257.262 -3 296.252 34.843 9.726
ΑΛΚΗ Ε.Π.Ε. ΣΟΚΟΛΑΤΑΟΕΙΔΗ & ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.554 -1 4.977 636 328
ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 15.518 5 16.012 1.613 761
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 3.155 45 282 6 -21
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΑΘ. ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 6.073 -12 700 -554 -1.127
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 1.416 -10 19 352 156
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.Β.Ε. 1.738 -11 833 183 59
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν. & Η. ΜΟΝΩΤΙΚΑ UNISOL A.E. 6.610 -3 3.922 463 -44
ΑΝΘΥΛΛΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΜΙΓΜΑΤΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 2.876 47 4.989 358 256
ΑΝΥΦΙ ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.797 -5 7.179 522 72
ΑΞΟΝΑΣ Μ. Β. Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ 3.070 -4 2.047 81 -127
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ 2.920 -3 1.738 23 -80
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 3.169 -4 366 -129 -120
ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 11.839 2 248 -911 -1.071
ΑΡΩΝΗΣ Ν. Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 820 -6 66 22 -11
ΑΣΠΙΣ Κ. ΔΕΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ Α.Ε. 61.273 14 39.061 7.092 3.448
ΑΣΤΗΡ ΑΕ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.729 9 2.041 166 109
ΑΤΕΜ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 6.588 17 5.270 1.241 852
ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΑΦΟΙ ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 12.806 -3 9.846 423 -12
ΑΧΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ 423 1 163 68 27
ΑΧΑΪΚΗ ΠΛΑΚΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 5.452 -5 685 153 -503
ΑΧΑΪΚΗ AMADEUS Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΠΝΟΣΥΡΙΓΓΩΝ 1.227 13 363 163 60
ΑΧΑΪΚΟ ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΓΩΤΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 6.504 1 4.957 897 146
ΒΕΡΔΕΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 201 -4 0 -5 -12
ΒΕΡΙΚΗΣ ΦΑΡΜ Ε.Π.Ε. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 544 -14 114 16 0
ΒΙΝΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 6.193 -4 1.774 299 4
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ - ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε. 1.815 -2 468 103 34
ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ ΑΣΤΡΟΥΣ ΑΦΟΙ Κ. ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. 319 -2 226 32 19
ΒΛΑΧΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 770 -5 994 75 45
ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.064 1 1.445 259 105
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. 6.929 18 4.124 247 148
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΙΔΗ GECA Α.Ε. 36.152 -15 2.270 -2.654 -7.370
ΓΕΟΜΑΡ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 757 3 0 -6 -12
ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 640 -6 312 20 -30
ΓΕΩΦΡΟΥΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.973 24 8.367 563 162
ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ Ι. Ε.Π.Ε. ΠΑΓΩΤΑ - ΤΡΟΦΙΜΑ 1.297 0 1.736 282 176
ΓΙΔΙΑΡΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΣΩΛΗΝΕΣ 2.742 4 313 136 18
ΓΛΥΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 852 1 909 61 -6
ΔΑΓΡΕ Ν. Ε.Π.Ε. ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ 302 10 581 51 37
ΔΑΝΑΪΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ Α.Ε. 26.669 15 25.957 5.091 3.488
ΔΕΔΕΜΠΙΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 1.551 -9 934 74 5
ΔΕΡΒΙΣΗ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.116 5 1.307 63 30
ΔΗΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6.562 21 8.776 1.140 681
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 4.135 -10 2.958 166 6
ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 9.709 -7 3.776 117 -738
ΔΡΑΓΩΝΑ Α. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.680 7 1.430 136 22
ΔΡΙΤΣΑ - ΚΑΓΚΛΗ  Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 3.636 -5 1.457 14 -18
ΔΩΤΩ Α.Β.Ε.Ε. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 477 72 230 10 9
Ε.ΒΙ.Ε.Π. Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 536 0 117 5 -9
ΕΒΟΞΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ 1.730 4 497 73 26
ΕΚΕΜ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ 3.014 -3 1.480 205 120
ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ & ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 108 -4 10 0 0
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 3.944 13 1.821 586 315
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ A.Ε. 2.061 -56 2.182 253 -1.879
ΕΛΒΙΟ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 544 20 364 56 51
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ Α.Ε. 7.301 -3 20.161 1.276 274
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - Ε.Κ.ΑΝ. Α.Β.Ε.Ε. 9.620 15 4.586 176 146
ΕΛΣΑΠ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 19.334 -6 3.026 -844 -1.934
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. 4.767 -7 865 83 -414
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ - PIRITIUM Α.Ε. 35.984 -10 58 -2.099 -6.699
ΖΑΠΑΝΤΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 303 -19 36 -5 -39
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - Α. ΤΟΜΑΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΟΥΡΣΙΑ 1.894 -8 1.064 80 10
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 2.728 -7 458 -57 -384
ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ - ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 28.302 -6 36.558 2.408 368
ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε. 6.530 -3 5.444 410 42
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑΣ 4.883 1 2.072 87 -149
ΘΥΡΑΤΡΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ A.Ε. 2.353 -7 1.839 482 328
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΛΑΚΩΝΙΣ Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.058 -1 603 19 -80
ΙΚΟΝΑ Ν. Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 626 3 404 66 2
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 203.075 9 117.881 12.775 3.283
ΚΑΒΙΝΟ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ - ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΑΙΓΙΟΥ Α.Β.Ε. 22.917 -3 17.123 911 146
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΒΕΡΔΕ - ΚΥΒΙΚΑ ΛΟΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Α.Ε. 1.787 -7 1.007 224 38
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΧΕΛΜΟΣ - ΑΧΑΪΚΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 6.599 16 8.340 1.076 506
ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ Ν. Γ. Α.Ε. ΠΟΤΑ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ 10.836 10 4.450 506 -63
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 58.264 6 41.178 -466 -5.172
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Μ. Η. ΦΑΝΕΛΛΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 2.359 0 343 -46 -67
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Β. ΗΛΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 7.513 -6 4.491 216 41
ΚΑΠΠΟΣ Λ. Α.Β.Ε.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 2.395 -3 3.553 228 54
ΚΑΡΕΛΑΣ Γ. Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 1.096 -18 209 -49 -66
ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 386.071 12 189.974 72.155 61.924
ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 1.261 59 832 118 31
ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ Ε.Π.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 8.137 -48 3.664 220 99
ΚΑΣΕΛΛ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.397 -6 1.447 128 53
ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 860 -32 1.044 63 -3
ΚΙΚΕΡΩΝ ΕΛΛΑΣ - CALPAK Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 4.906 2 3.732 415 107
ΚΟΜΗΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.447 1 1.255 133 15
ΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 697 8 272 134 130
ΚΟΤΣΩΝΗΣ Ι. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 6.486 -21 5.045 122 -620
ΚΟΤΥΧΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Α.Ε. 193 -3 324 72 58
ΚΟΥΜΑΝΗΣ Κ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1.128 -1 817 51 15
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ - ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. 2.901 8 4.043 819 495
ΚΟΥΤΑΒΑ Ε. Ε.Π.Ε. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 330 10 883 41 30
ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 5.467 9 6.962 605 152
ΚΟΥΦΑΚΗ ΑΦΟΙ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑΣ Α.Β.Ε. 2.826 -5 1.564 208 128
ΚΡΑΝΙΔΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 1.286 15 549 -8 -113
ΚΡΥΣΤΑΛΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 588 11 225 18 3
ΚΥΚΝΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ - ΠΟΛΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 3.089 -8 1.837 146 -87
ΚΥΚΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ Α.Ε. 29.756 10 20.716 1.858 586
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ - ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Α.Ε. 870 1 371 -21 -41
ΚΩΖΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 11.388 6 9.528 764 209
ΚΩΣΤΑΚΗ Β. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 2.650 -4 945 -100 -199
ΛΑΖΑΡΗΣ Δ. Α.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 1.117 -8 506 -38 -25
ΛΑΜΔΑ - Γ. ΝΑΟΥΜ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΒΕΣΤΗ 257 -32 21 13 11
ΛΑΜΠΟΥ ΑΦΟΙ ΠΑΣΤΕΛΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 1.561 -8 3.670 45 -88
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 4.271 -1 483 94 19
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ -  X  QUARRIES Α.Ε. 9.014 3 1.783 -131 -380
ΛΑΤΣΗΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 519 -5 506 29 -17
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 5.541 -6 4.351 666 248
ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ Δ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. 2.964 1 1.135 353 75
ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Κ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 19.274 1 7.902 1.257 37
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Μ. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 1.507 -11 198 8 -80
ΜΑΡΑΛΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 133 -8 0 -7 -10
ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ 485 3 21 -23 -159
ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. 359 18 88 9 7
ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΟΣ Α.Β.Ε. 1.141 -7 134 -73 -109
ΜΑΡΜΥΚ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 5.801 -3 5.693 397 147
ΜΑΡΡΑΣ ΟΙΝΟΙ & ΠΟΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 4.599 4 1.927 598 285
ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΣ Π. & Α. - MIMIS Ε.Π.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.292 6 4.719 444 309
ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ Β. Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ 3.600 -3 281 71 0
ΜΑΧΡΩ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 520 -9 190 -53 -65
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Ε. 4.547 -11 2.024 -27 -333
ΜΗΝΑΣ Α.Ε. ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1.161 -9 693 172 90
ΜΟΡΑΓΛΗΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. 3.209 -20 1.543 354 249
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 1.856.070 0 7.436.908 11.941 -86.986
ΜΟΥΡΙΚΗΣ Φ. Α. Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 20.148 0 17.328 1.290 625
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Ι. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.020 -5 215 -7 -56
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ Δ. Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 5.280 -6 679 15 -168
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. 447 -8 239 57 10
ΜΠΑΤΣΑΚΗ ΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ Α.Ε. 1.099 9 721 30 -10
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΑΓΙΑ Α.Β.Ε. 7.255 3 5.781 893 534
ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.686 -16 2.040 -290 -426
ΜΠΕΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 4.144 0 29 -5 -5
ΜΠΛΑΟΥΕΛ Φ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΤΡΟΦΙΜΑ 4.370 3 6.937 694 327
ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ Κ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΑΙΑ 430 6 263 -11 -12
ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 36.715 8 35.865 3.300 1.542
ΜΥΛΟΙ ΜΑΡΡΑ Α.Ε. 31.891 1 18.326 1.696 186
ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε. 107.861 11 210.276 11.988 5.897
ΝΑΤΣΗΣ Κ. Ε.Π.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 444 3 412 4 2
ΝΕΑ ΓΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ 425 -4 10 -5 -24
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ FARM Α.Ε. ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 13.164 -1 16.665 872 229
ΝΤΑΜΟ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.134 -14 434 22 2
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.971 18 553 90 -79
ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 5.985 8 3.324 514 196
ΟΙΚΟΠΛΑΣΤ ΜΕΤΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 3.424 -9 2.596 111 -35
ΟΙΚΟΦΑΡΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.696 4 3.884 88 -837
ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1.529 -3 817 59 -45
ΟΚΤΩ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.589 -4 2.464 268 -226
ΟΛΥΜΠΙΑ - ΧΕΝΙΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7.496 8 9.994 152 39
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ 3.798 26 1.646 300 77
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 32.273 27 47.967 8.365 5.913
ΟΛΥΜΠΙΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΤΟΥΡΣΙΑ - ΕΛΙΕΣ 11.452 -6 733 368 -951
ΠΑΚΟ ΒΕΛΟΥ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 4.758 3 3.278 137 -47
ΠΑΜΟΝΑ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.455 -4 8 -9 -17
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑΣ 4.890 0 1.602 149 60
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 8.531 -6 2.742 227 -148
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε. 31.346 -5 25.235 3.050 -421
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΦΡΟΥΤΑ Α.Ε. 32.364 -3 23.693 1.285 -290
ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 4.210 9 2.897 264 19
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ X. K. Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 11.761 -4 8.704 476 -161
ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ Γ. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Α.Ε. 2.102 -6 1.939 271 115
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΖΥΜΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.323 7 3.600 67 -136
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 687 10 917 -2 -20
ΠΑΤΡΑΪΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Α.Ε. 3.636 0 1.229 132 -6
ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Α.Ε. 10.416 -1 4.014 604 8
ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 15.383 2 12.548 209 -365
ΠΕΛΜΑ Α.Ε. ΑΝΟΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.219 8 1.315 175 92
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.360 -4 1.121 190 85
ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 87.295 6 61.243 7.507 3.574
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Γ. ΑΦΟΙ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.455 -3 2.881 270 56
ΠΕΤΤΑΣ Π. Ν. Α.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 112.156 4 126.619 11.125 6.062
ΠΛΑΚΟΠΟΙΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 392 50 107 15 14
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 1.524 -8 1.705 -29 -129
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 426 -29 21 -45 -94
ΠΟΚΑΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε. 8.183 16 7.240 498 -218
ΠΟΛΙΤΗΣ Γ. Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 348 -1 145 29 2
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΙΛΑΒΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.837 -7 2.663 1.082 713
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ VERINO Α.Β.Ε.Ε. 709 -3 283 29 -5
ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ Α.Ε. ΠΟΡΤΕΣ - ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 7.459 -7 2.684 222 -203
ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 1.889 -8 342 -370 -563
ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 865 -3 31 20 14
ΠΥΡΗΝΑΣ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 3.421 -25 3.741 444 129
ΡΕΚΚΑΣ Α.Ε. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.545 -2 250 -47 -68
ΡΗΓΑ ΑΦΟΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 531 -1 299 35 -9
ΡΟΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 14.913 0 1.127 -911 -2.328
ΡΟΚΙΖΑΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 3.035 5 2.766 170 59
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΟΣ Γ. Α.Ε.Β.Ε. ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑ 6.388 -11 632 -379 -820
ΣΑΝΤΙΠ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 7.541 -5 2.496 84 -1.188
ΣΕΜΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 7.724 0 3.333 426 18
ΣΕΡΒΙΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 632 -5 346 67 10
ΣΙΛΣΙΟ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ 53.732 38 4.723 2.504 -5.313
ΣΚΟΥΡΑΣ ΟΙΝΟΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 5.934 7 3.291 1.050 534
ΣΚΟΥΡΤΗΣ Π. A.B.E.E. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 55.881 -1 13.442 2.740 69
ΣΟΥΛΗΣ - ΚΙΟΥΝΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ 9.202 -3 2.762 653 -64
ΣΟΥΡΣΟΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5.141 -1 12.191 330 25
ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ Λ. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 980 -8 715 8 -99
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ B. Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ 27.878 1 7.072 333 -882
ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.732 3 934 125 -108
ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 582 -3 339 71 24
ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗΣ B. Α.Ε. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ 2.094 3 705 94 7
ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε. 4.114 -4 83 5 -118
ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5.778 19 7.169 274 163
ΤΕΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ - ΚΑΦΕ 502 7 518 5 2
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.224 -11 1.651 248 193
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΑΡΓΟΥΣ Ε.Π.Ε. 690 0 344 88 16
ΤΡΙΕΛΞΙΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 1.339 4 732 125 45
ΤΡΙΤΑΚΗ ΑΦΟΙ ΕΣΤΑΠ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 448 0 243 -7 -23
ΤΡΙΨΑΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 8.964 0 4.756 312 -95
ΤΣΑΜΠΑΣΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ 10.384 17 10.973 2.771 1.787
ΤΣΑΣΕΡΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑ 1.447 1 197 -104 -208
ΤΣΑΧΑΛΟΣ Α. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. 4.254 -3 5.796 288 96
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Π. Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΥΣΗ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ 1.111 33 3.468 111 53
ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 6.291 -3 2.395 746 232
ΤΣΙΒΓΙΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ 375 9 647 36 9
ΤΣΙΚΑΚΗΣ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 10.754 5 9.405 822 34
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΣ Α.Ε. 556 -17 536 50 -22
ΥΔΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ Α.Ε.Β.Ε. 1.918 -5 540 7 -6
ΦΑΚΛΑΡΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 7.031 6 9.165 282 43
ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 12.457 0 7.147 384 -378
ΦΑΡΜΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 3.648 1 2.431 286 40
ΦΙΝΟΣΤΡΩΜ Κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΡΩΜΑΤΑ 1.067 -4 320 37 -70
ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 12.204 2 4.439 805 183
ΦΛΙΝΟΥ ΑΦΟΙ - Κ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ANAVALOS Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΤΛΙΕΣ 4.303 -6 2.998 459 223
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Γ. Ν. Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 11.095 -4 17.181 90 -341
ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΥΡΙΑΖΗ Α.Ε. 4.194 36 9.220 306 11
ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 26.698 11 22.380 1.855 455
ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ Α.Ε. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ 1.900 -6 1.108 36 -4
ΧΑΡΤΟΣΥΚ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΡΤΙ - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 464 2 119 21 -6
ΧΑΤΖΕΛΗΣ Κ. Α.Ε. ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ 3.420 -5 2.846 220 65
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. Γ. - ΒΙΟΧΕΛΜ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 1.628 -16 510 49 31
ΧΗΜΙΚΑ & ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 28.275 4 5.869 2.031 815
ΧΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΑΤΟΣ 4.903 -2 4.133 559 180
ΧΛΟΗ Α.Ε. ΦΥΤΩΡΙΑ ΕΛΙΑΣ 3.036 -4 627 27 -64
ΧΛΟΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 1.280 -4 0 -6 -43
ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ Ι. Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ 982 -1 431 9 -8
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ν. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ 24.841 8 16.594 2.053 349
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 43.608 21 29.187 504 -1.836
ΧΥΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε. 1.512 23 1.049 36 5
ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. 217 -25 430 -5 -34
ΨΥΧΟΓΙΟΣ Δ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 2.379 -6 6.285 374 202
ΩΡΙΩΝ ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 3.977 1 1.424 250 142
ARKAS A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 387 -25 0 20 3
BIOGRECO A.B.E.E. ΚΡΕΑΣ - ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 2.642 -16 3.294 342 68
BLUE LEATHER Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ 664 21 197 127 89
CROWN HELLAS CAN ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ A.E. 175.986 -2 154.329 7.036 -1.537
DEEP A.E.B.E.ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 7.369 -2 146 -12 -297
DEVES GROUP Α.Ε.Β.Ε. ΞΥΛΙΝA ΕΠΙΠΛA 2.625 37 1.648 720 364
EL - PACK Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 46.761 -5 33.133 3.752 53
ELVIPLAS A.E.B.E. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5.369 -10 1.888 130 21
EUROFARMA A.E. ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ 3.919 9 3.467 412 196
FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ A.B.E.E. 144.389 9 22.495 2.877 -6.184
FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 172.358 20 111.056 -8.316 -12.752
GEOPLANT A.E. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ - ΦΡΟΥΤΩΝ 6.173 -24 5.342 12 13
GEORION ΛΑΪΝΑΣ Π. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7.009 0 7.019 585 387
GF ENERGY A.B.E.E. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 36.758 -1 47.228 3.353 536
HELM ΕΛΛΑΣ A.B.E.E. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 6.255 9 4.322 666 465
KERAFINA Δ. ΝΕΟΦΥΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 10.598 0 104 57 -95
KSB ΒΙΟΣΕΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ Α.Ε. 985 -1 351 17 3
LANDIS + GYR A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 33.040 11 65.163 2.589 860
MEDITERRANEAN FOODS Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7.697 -5 3.635 579 35
MG - EQUIPMENTS Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 2.000 -11 418 80 72
MNS ΜΙΝΤΖΑΣ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.477 17 579 180 113
MONDELEZ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε. ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΕΙΔΗ 3.303 -20 99 -493 -292
NOVATEC A.E. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1.807 -5 2.181 317 109
NUTISSIMO A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 9.175 32 12.057 932 511
OLYMPIA STROM ΒΙΟΜΗΧAΝΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.E.B.E. 1.081 -1 194 6 -173
OLYMPIC HERMES A.Β.Ε.Ε. ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 14.555 4 6.187 587 53
PAPER GRAPH ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.652 5 2.837 259 80
PRIMAROLI A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΦΙΔΩΝ 1.782 -23 723 -30 -116
RENTRON A.E.B.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.087 6 1.849 163 117
SATIVA A.E. ΕΛΑΙΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.506 11 4.893 709 384
SCA HYGIENE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.B.E.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 7.569 -45 61 -545 -3.944
SOLAR CELLS HELLAS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 49.632 -14 295 -1.527 -7.736
SOLTECH A.E. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 86.339 -7 475 -186 -10.904
STUDIO CANAPE Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 134 2 58 -30 -37
SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΘΕΙΟ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 35.036 -13 45.146 4.911 -2.187
www.inr.gr,  23 Ιουλίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS