inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Τιτάν: Αύξηση πωλήσεων και κερδών το εννεάμηνο του 2015Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, κυρίως λόγω της ανάκαμψης της κατασκευαστικής αγοράς στις ΗΠΑ, κατέγραψε ο όμιλος της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ το εννεάμηνο του 2015.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 1,03 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 18,9%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 12,6% και ανήλθαν σε 165,2 εκατ. ευρώ Επίσης, τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 36,2 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με κέρδη 30,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους η βελτίωση των αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ αντιστάθμισε τις απώλειες στις τρεις άλλες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 17,1% και ανήλθε σε 356,7 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 3,8% φθάνοντας τα 59,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους επηρεάστηκαν αρνητικά από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις και διαμορφώθηκαν σε 12,0 εκατ. ευρώ, έναντι 27,6 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2014, που περιελάμβαναν 21 εκατ. ευρώ κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές.

Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου έχουν ενισχυθεί από την ενδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Στην Ελλάδα από τον Ιούλιο κι έπειτα η αβεβαιότητα και η οξεία έλλειψη ρευστότητας οδήγησαν σε περαιτέρω δραστική συρρίκνωση του κλάδου κατασκευών, από τα ήδη ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα του πρόσφατου παρελθόντος. Τα δημόσια έργα υπολειτούργησαν και η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα βρέθηκε στο ναδίρ. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, εκτιμάται ότι οι επενδύσεις σε κατοικίες έχουν περιοριστεί από το 10,8% του ΑΕΠ το 2007 σε 1% το 2014.

Παρά τη διατήρηση των εξαγωγών σε ικανοποιητικά επίπεδα, ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης του ομίλου το τρίτο τρίμηνο του 2015 ήταν χαμηλότερος κατά 29%, και τα λειτουργικά κέρδη κατά 74% από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι πωλήσεις τσιμέντου στην εγχώρια αγορά αντιπροσώπευσαν μόλις το 5% περίπου του συνολικού όγκου πωλήσεων του ομίλου.

Το εννεάμηνο του 2015 ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης μειώθηκε κατά 7,1% και ανήλθε σε 198,6 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 31,4 εκατ. ευρώ έναντι 29,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, καθώς η βελτίωση που είχε σημειωθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους περιορίστηκε από τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου.

Στις ΗΠΑ η δυναμική ανάκαμψη των αποτελεσμάτων του ομίλου επιταχύνθηκε. Θετικά επέδρασαν η αύξηση της ζήτησης για δομικά υλικά, τα οφέλη από το εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων που πραγματοποιεί ο όμιλος στις καθετοποιημένες δραστηριότητές του και η ενδυνάμωση του δολαρίου. Συνολικά, το εννεάμηνο 2015 ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε αύξηση κατά 43,7% και ανήλθε σε 496,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 71,1 εκατ. ευρώ, έναντι 31,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν σημείωσε αξιόλογη μεταβολή. Ο κύκλος εργασιών το εννεάμηνο του 2015 μειώθηκε κατά 2,8% και ανήλθε σε 155,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη περιορίστηκαν σε 46,6 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 12,5%.

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση τσιμέντου παρουσίασε μικρή αύξηση. Το παραγωγικό δυναμικό των εργοστασίων του ομίλου επανέκαμψε, χάρη στη λειτουργία με στερεά καύσιμα μίας γραμμής παραγωγής του εργοστασίου του Beni Suef και στην εξασφάλιση επαρκών, αν και ακριβών, καυσίμων για τις υπόλοιπες γραμμές παραγωγής.

Ωστόσο, το υψηλό κόστος καυσίμων, σε συνδυασμό με την πρόσφατη πτώση των τιμών πώλησης στην αγορά, είχαν ως αποτέλεσμα τον περαιτέρω περιορισμό της κερδοφορίας. Έτσι, ενώ ο κύκλος εργασιών στην Αίγυπτο αυξήθηκε κατά 22%, στα 178,9 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά αποτελέσματα μειώθηκαν σε 16 εκατ. ευρώ, από 32,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014.

Στην Τουρκία κατά το εννεάμηνο του 2015 τα αποτελέσματα της Adocim, η οποία ανήκει κατά 50% στον όμιλο ΤΙΤΑΝ, ήταν θετικά, αλλά χαμηλότερα του περασμένου έτους. Οι επενδυτικές δαπάνες του ομίλου το εννεάμηνο του 2015, εξαιρουμένων των εξαγορών και των ασωμάτων ακινητοποιήσεων, ανήλθαν σε 127 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερες από τα επίπεδα των προηγούμενων ετών και από τα επίπεδα των αποσβέσεων. Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στις ΗΠΑ και για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των εργοστασίων στην Αίγυπτο. Χάρη στη γεωγραφική διασπορά των δραστηριοτήτων του, η οποία διευκολύνει την απορρόφηση τοπικών κραδασμών, ο Τιτάνας προσδοκά ότι τα λειτουργικά αποτελέσματα του 2015 θα είναι βελτιωμένα. Στην παρούσα συγκυρία, κινητήρια δύναμη για τον όμιλο συνιστά η ανακάμπτουσα αγορά των ΗΠΑ. Στο εννεάμηνο του 2015, ο Τομέας Αμερικής αντιπροσωπεύει το 48% των πωλήσεων του ομίλου και το 43% της λειτουργικής κερδοφορίας του.

Η ανάκαμψη του κλάδου κατασκευών στις ΗΠΑ συνεχίζεται, με κινητήρια δύναμη τα ακίνητα οικιστικής χρήσης, τα εμπορικά ακίνητα και, σε μικρότερο βαθμό, τα δημόσια έργα. Με βάση την ανάπτυξη που παρουσιάζει η αγορά και τις προοπτικές που διαμορφώνονται για τα επόμενα έτη, ο όμιλος υλοποιεί εκτεταμένες επενδύσεις με στόχο την επέκταση, αλλά και τη βελτίωση της απόδοσης των δραστηριοτήτων του.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η ζήτηση θα παραμείνει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα για το υπόλοιπο του έτους. Ανταποκρινόμενος στις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται, ο όμιλος έχει λάβει σειρά μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των εργοστασίων του, των οποίων η παραγωγή διοχετεύεται προς το παρόν σχεδόν αποκλειστικά σε εξαγωγικούς προορισμούς.

Κατά το εννεάμηνο του 2015 ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ΤΙΤΑΝ αυξήθηκε κατά 3,8% στα 204,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 31,5 εκατ. ευρώ έναντι 22,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα καθαρά κέρδη για το εννεάμηνο ανήλθαν σε 0,4 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών 6,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014, τα οποία όμως είχαν ενισχυθεί από την είσπραξη μερισμάτων, ύψους 20 εκατ. ευρώ, από θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού.

Μπορείτε να δείτε τη λογιστική κατάσταση της εταιρείας, με αναζήτησή της στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr , 6 Νοεμβρίου 2015ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS