inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟ 2012

Aύξηση εσόδων, αλλά και χρεών και ζημιών το 2012 στην πτηνοτροφική βιομηχανία - Μειώνεται ακόμη περισσότερο η παραγωγή της το 2013

Η άνοδος των τιμών των ζωοτροφών και εν μέρει και των πτηνοτροφικών προϊόντων στην ελληνική αγορά, κατά το 2012, ώθησε ανοδικά τις συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του πτηνοτροφικού τομέα, αλλά δεν απέτρεψε την καταγραφή αυξημένων ζημιών και χρεών, μολονότι τα λειτουργικά τους αποτελέσματα βελτιώθηκαν σε απόλυτα μεγέθη, λόγω της αύξησης των εσόδων.

Η συμπίεση των περιθωρίων κέρδους συνεχίστηκε και, επιπροσθέτως, συνοδεύτηκε από διόγκωση των οφειλών του τομέα και επιδείνωση των δεικτών ρευστότητας και χρηματοοικονομικής διάρθρωσης.

Η αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, που οδήγησε σε περιορισμένες ανατιμήσεις των τελικών προϊόντων, καθώς και του χρηματοδοτικού κόστους, σε συνδυασμό με την άνοδο των επισφαλειών, την παροχή αυξημένων πιστώσεων στην πελατεία και τις αυξημένες δαπάνες αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων, λόγω της κρίσης, υπερκάλυψαν τα οφέλη της αύξησης των εσόδων.

Ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του τομέα κατά το 2013, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα ευρήματα συνεννόησης και καθορισμού ενιαίων τιμών από πολλές επιχειρήσεις του τομέα, στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν την εισαγωγική διείσδυση και να βελτιώσουν τις συνθήκες λειτουργίας τους. Καθυστερήσεις στις πληρωμές του προσωπικού και φόρων παρατηρούνται σε αρκετές εταιρείες του τομέα, ενώ ήδη από το 2012 ορισμένες υπολειτουργούν, λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης.

Ωστόσο, ο τομέας ενδέχεται να επωφεληθεί εφέτος από την καθοδική πορεία που έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν οι τιμές των ζωοτροφών.

Το πρώτο πεντάμηνο του 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2012, αυξήθηκε η παραγωγή τεμαχίων κοτόπουλου, νωπού ή διατηρημένου με απλή ψύξη, κατά 7,1% και μη τεμαχισμένων, νωπών ή διατηρημένων με απλή ψύξη κοτόπουλων, κατά 2,0%. Αντιθέτως, η παραγωγή ολόκληρων κοτόπουλων κατεψυγμένων, που μειώνεται συνεχώς λόγω υψηλού κόστους αποθεματοποίησης, μειώθηκε κατά 27,7%.

Οι αθροιστικές πωλήσεις 50 μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους επιχειρήσεων του πτηνοτροφικού τομέα, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 674,04 εκατ. ευρώ έναντι 643,57 εκατ. ευρώ το 2011. Αυξήθηκαν, συνεπώς, περίπου κατά 5% σε ποσοστό και κατά 30,46 εκατ. ευρώ σε αξία, αντιπροσωπεύοντας πιθανότατα, πέρα από την άνοδο των τιμών, διευρυμένα έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες στην αγορά των ζωοτροφών, αλλά και την αύξηση του μεριδίου αγοράς σειράς επιχειρήσεων, εις βάρος άλλων εταιρειών του τομέα που έχουν παύσει προσωρινά ή οριστικά τη συνήθη παραγωγική λειτουργία τους.

Συγχρόνως, τα μεικτά κέρδη των πενήντα εταιρειών υποχώρησαν σε 78,08 εκατ. ευρώ, από 79,11 εκατ. ευρώ το 2011 (-1%), καθώς το μεικτό περιθώριο μειώθηκε κατά 6% (11,6% από 12,3%), λόγω της ανατίμησης των πρώτων υλών και του εντεινόμενου εμπορικού ανταγωνισμού, που περιορίζει τη μετακύλιση στην κατανάλωση ολόκληρου του αυξημένου κόστους παραγωγής και χρηματοδοτικής λειτουργίας.

Αντιθέτως, χάρη στη συμπίεση των δαπανών διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας τα λειτουργικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε 32,51 εκατ. ευρώ, από 32,27 εκατ. ευρώ το 2011. Αυξήθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 1% σε ποσοστό και κατά 0,24 εκατ. ευρώ σε αξία, ενώ ως ποσοστό των εσόδων μειώθηκαν (4,8% των πωλήσεων το 2012, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 5% το 2011).

Ακόμη, λόγω αυξημένων αποσβέσεων τα κέρδη τους προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 16,49 εκατ. ευρώ (2,4% των πωλήσεων), από 17,01 εκατ. ευρώ (2,6% των πωλήσεων) το 2011. Μειώθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 3% σε ποσοστό και κατά 0,52 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η αύξηση των χρηματοοικονομικών δαπανών, σε συνδυασμό με τις αυξημένες λοιπές έκτακτες επιβαρύνσεις και δαπάνες αναδιοργάνωσης, μετέτρεψαν σε αρνητικό το συνολικό αθροιστικό αποτέλεσμα προ φόρων των 50 επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την παραγωγή και επεξεργασία νωπών και κατεψυγμένων πουλερικών και άλλων πτηνοτροφικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, το ενοποιημένο αποτέλεσμα προ φόρων των επιχειρήσεων αυτών ήταν ζημιές 7,26 εκατ. ευρώ (ζημιές των ζημιογόνων μείον κέρδη των κερδοφόρων) έναντι ζημιών 0,99 εκατ. ευρώ το 2011. Επιδεινώθηκε, δηλαδή, κατά 6,27 εκατ. ευρώ σε αξία.

Μετά την πρόβλεψη για τους φόρους της χρήσης, συμπεριλαμβανομένων διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων (1,22 εκατ. ευρώ έναντι 1,68 εκατ. ευρώ), το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα ήταν καθαρές ζημιές 8,48 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών ζημιών 2,67 εκατ. ευρώ το 2011. Το τελικό αποτέλεσμά τους επιδεινώθηκε, συνεπώς, κατά 5,81 εκατ. ευρώ.

Λόγω της λογιστικής αναπροσαρμογής μέρους των παγίων και της συνακόλουθης αύξησης των ιδίων κεφαλαίων, τα τελευταία εμφανίζονται αμετάβλητα (περίπου 185 εκατ. ευρώ). Αντιθέτως, οι πάσης φύσεως οφειλές (περίπου 500 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 3,5%. Ακόμη χειρότερα, μειώθηκαν κατά 7% οι μακροπρόθεσμες, ενώ αυξήθηκαν κατά 7% οι βραχυπρόθεσμες, που αντιστοιχούν στο 78% των συνολικών υποχρεώσεων. Η αναλογία των ξένων κεφαλαίων στο σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων ανήλθε σε 73% το 2012, από 72,4% ένα έτος νωρίτερα.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, την Icap Group, το www.inr.gr και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες δεν διαθέτουν πτηνοτροφεία, αλλά ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία κατεψυγμένων πουλερικών, ενώ άλλες ασχολούνται με την τυποποίηση αβγών και ορισμένες οφείλουν σεβαστό μέρος του κύκλου εργασιών τους σε συμπληρωματικές δραστηριότητες, όπως η εμπορία ζωοτροφών.

Με κριτήριο τα τελικά καθαρά αποτελέσματα, κερδοφόρες ήταν, στις περισσότερες περιπτώσεις οριακά, οι 20 από τις 50 επιχειρήσεις (40% του συνόλου).

Οι εταιρείες αυτές αντιπροσωπεύουν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που προσέγγιζαν τα 700 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012.

Αναλυτικότερα:

Η ΑΒΓΟ ΑΒΕΕ (εδρεύει στη Λάρισα), με πωλήσεις ύψους 0,57 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (0,40 εκατ. ευρώ) κατά 42,9%, κατέγραψε EBITDA 0,09 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,02 εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,81 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,32 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 10,6% (3,9% ένα έτος πριν).

Η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ AΕ (στην Εύβοια), με πωλήσεις ύψους 16,39 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (17,56 εκατ. ευρώ) κατά 6,7%, κατέγραψε EBITDA 1,70 εκατ. ευρώ (0,30 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (-1,08 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,01 εκατ. ευρώ (-1,10 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 13,46 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια -0,11 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 12,6% (2,2% ένα έτος πριν).

Η ΑΓΡΟΖΩΗ AΒΕE (στην Εύβοια), με πωλήσεις ύψους 20,71 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (18,89 εκατ. ευρώ) κατά 9,6%, κατέγραψε EBITDA 0,26 εκατ. ευρώ (-0,25 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,06 εκατ. ευρώ (-0,67 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,05 εκατ. ευρώ (-0,68 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 17,55 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια -4,44 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 1,5% (-1,4% ένα έτος πριν).

Η ΑΛΩΠΟΥΔΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ AΕ (στη Θεσσαλονίκη), με πωλήσεις ύψους 1,99 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (1,75 εκατ. ευρώ) κατά 13,4%, κατέγραψε EBITDA 0,30 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,10 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,07 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 3,14 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,57 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 9,6% (2,6% ένα έτος πριν).

Η ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ AΒΕE (στην Πιερία), με πωλήσεις ύψους 66,38 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (53,50 εκατ. ευρώ) κατά 24,1%, κατέγραψε EBITDA 2,93 εκατ. ευρώ (2,58 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,21 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,16 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 50,97 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 8,62 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 5,7% (5,9% ένα έτος πριν).

Η ΑΣΤΗΡ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΙ - Γ. ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ & ΣΙΑ AΕ (στην Αχαΐα), με πωλήσεις ύψους 2,13 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (2,16 εκατ. ευρώ) κατά 1,6%, κατέγραψε EBITDA 0,05 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,02 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,49 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,36 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 3,1% (2,6% ένα έτος πριν).

Η ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ - Ν. ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ ΑΠΒΕ (στο Ηράκλειο), με πωλήσεις ύψους 1,98 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (1,89 εκατ. ευρώ) κατά 4,8%, κατέγραψε EBITDA 0,41 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και σχεδόν μηδενικό καθαρό κέρδος (επίσης σχεδόν μηδενικό), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,97 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,38 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 13,7% (7,0% ένα έτος πριν).

Η ΑΥΓΟΦΑΡΜ ΚΟΥΡΤΙΝΕΝΛΗΣ ΑΕ (στη Θεσσαλονίκη), με πωλήσεις ύψους 0,43 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,58 εκατ. ευρώ) κατά 24,9%, κατέγραψε EBITDA 0,15 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,57 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,92 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 9,3% (12,1% ένα έτος πριν).

Η ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΠΕE (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 11,17 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (10,03 εκατ. ευρώ) κατά 11,4%, κατέγραψε EBITDA -0,02 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,30 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,31 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 10,38 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 5,83 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -0,2% (3,2% ένα έτος πριν).

Η ΔΑΛΜΑΡΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ - ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΕ (στην Αρκαδία), με πωλήσεις ύψους 0,65 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,70 εκατ. ευρώ) κατά 7,8%, κατέγραψε EBITDA 0,18 εκατ. ευρώ (-0,25 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ (-0,26 εκατ. ευρώ) και σχεδόν μηδενικό καθαρό κέρδος (-0,26 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,14 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,72 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 8,6% (-13,1% ένα έτος πριν).

Η ΖΑΣΠΑ ΓΕΩΡΓΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ (στη Ρόδο), με πωλήσεις ύψους 2,27 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (2,16 εκατ. ευρώ) κατά 5,2%, κατέγραψε EBITDA 0,25 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,11 εκατ. ευρώ (-0,12 εκατ. ευρώ) και σχεδόν μηδενικό καθαρό κέρδος (-0,22 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,57 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,24 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 16,0% (2,2% ένα έτος πριν).

Η ΖΟΡΙΣΤΑ ΑΕ (στα Ιωάννινα), με πωλήσεις ύψους 0,44 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,50 εκατ. ευρώ) κατά 11,6%, κατέγραψε EBITDA -0,09 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,19 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,19 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,75 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,73 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -5,4% (1,6% ένα έτος πριν).

Η ΗΛΙΑΔΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΕ (στη Θεσσαλονίκη), με πωλήσεις ύψους 1,63 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (1,60 εκατ. ευρώ) κατά 2,4%, κατέγραψε EBITDA 0,28 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ το 2011), μηδενικό κέρδος προ φόρων (επίσης μηδενικό) και καθαρό κέρδος -0,02 εκατ. ευρώ (μηδενικό), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,86 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,48 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 9,6% (7,0% ένα έτος πριν).

Η ΚΑΖΑΚΗΣ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΕ (στο Ηράκλειο), με πωλήσεις ύψους 0,95 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (0,92 εκατ. ευρώ) κατά 2,8%, κατέγραψε EBITDA 0,20 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,08 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,02 εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,48 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,79 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 13,4% (8,2% ένα έτος πριν).

Η ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΒΕΕ (στη Χαλκιδική), με πωλήσεις ύψους 5,69 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (6,04 εκατ. ευρώ) κατά 5,9%, κατέγραψε EBITDA -0,05 εκατ. ευρώ (-0,24 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,12 εκατ. ευρώ (-0,27 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,12 εκατ. ευρώ (-0,27 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,19 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -2,2% (-9,5% ένα έτος πριν).

Η ΚΑΡΤΖΙΑΣ Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΓΩΝ ΑΕ (στο Κιλκίς), με πωλήσεις ύψους 0,98 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (0,64 εκατ. ευρώ) κατά 53,5%, κατέγραψε EBITDA 0,29 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,01 εκατ. ευρώ (-0,15 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,03 εκατ. ευρώ (-0,17 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,05 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,90 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 27,6% (-3,4% ένα έτος πριν).

Η ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΕΠΕ (στην Εύβοια), με πωλήσεις ύψους 20,07 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (21,48 εκατ. ευρώ) κατά 6,6%, κατέγραψε EBITDA -1,72 εκατ. ευρώ (0,41 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -3,34 εκατ. ευρώ (-0,12 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -3,34 εκατ. ευρώ (-0,12 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 8,25 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια -1,53 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -20,8% (3,7% ένα έτος πριν).

Η ΚΟΤΙΝΟ ΑΕΒΕ (στην Εύβοια), με πωλήσεις ύψους 8,11 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011( 8,66 εκατ. ευρώ) κατά 6,4%, κατέγραψε EBITDA -0,05 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,15 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,13 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,93 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,39 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -1,8% (2,1% ένα έτος πριν).

Η ΚΡΟΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ (στη Θεσσαλονίκη), με πωλήσεις ύψους 0,72 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (0,44 εκατ. ευρώ) κατά 64,0%, κατέγραψε EBITDA 0,23 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,11 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,11 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,18 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,19 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 19,4% (9,2% ένα έτος πριν).

Η ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Ι. ΑΦΟΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΕ (στην Ξάνθη), με πωλήσεις ύψους 1,33 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (1,08 εκατ. ευρώ) κατά 22,3%, κατέγραψε EBITDA 0,29 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,16 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,12 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,00 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,05 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 14,7% (-0,2% ένα έτος πριν).

Η ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ - ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΡΗΤΗΣ AΕΒΕ (στο Ηράκλειο), με πωλήσεις ύψους 4,00 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (6,09 εκατ. ευρώ) κατά 34,4%, κατέγραψε EBITDA 0,10 εκατ. ευρώ (0,81 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,82 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,82 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 17,37 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 4,41 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 0,6% (5,4% ένα έτος πριν).

Η ΜΑΖΑΡΑΚΙ ΑΒΕΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 34,05 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (36,53 εκατ. ευρώ) κατά 6,8%, κατέγραψε EBITDA 0,82 εκατ. ευρώ (1,00 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -2,20 εκατ. ευρώ (-0,18 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -2,20 εκατ. ευρώ (-0,18 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 17,24 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,49 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 4,8% (5,2% ένα έτος πριν).

Η ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΑΕΒΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 3,54 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (3,94 εκατ. ευρώ) κατά 10,1%, κατέγραψε EBITDA 0,16 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και σχεδόν μηδενικό καθαρό κέρδος (0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 3,18 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,09 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 4,9% (4,3% ένα έτος πριν).

Η ΜΕΓΑΦΑΡΜ AE (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 5,01 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (7,14 εκατ. ευρώ) κατά 29,9%, κατέγραψε EBITDA 0,04 εκατ. ευρώ (0,32 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,41 εκατ. ευρώ (-0,13 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,41 εκατ. ευρώ (-0,13 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 11,53 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 4,94 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 0,3% (2,7% ένα έτος πριν).

Η ΜΠΕΛΛΗΣ AΒΕE (στη Φλώρινα), με πωλήσεις ύψους 4,80 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (4,85 εκατ. ευρώ) κατά 1,1%, κατέγραψε EBITDA 0,29 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και μηδενικό καθαρό κέρδος (επίσης μηδενικό), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 10,57 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 7,73 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 2,7% (σχεδόν μηδενική ένα έτος πριν).

Η ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΒΕΕ (στα Ιωάννινα), με πωλήσεις ύψους 145,19 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (138,95 εκατ. ευρώ) κατά 4,5%, κατέγραψε EBITDA 7,10 εκατ. ευρώ (8,31 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -1,26 εκατ. ευρώ (0,52 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -1,26 εκατ. ευρώ (0,52 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 122,88 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 22,66 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 5,8% (6,3% ένα έτος πριν).

Η ΟΡΝΙΘΑ ΑΒΕΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 4,69 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (4,58 εκατ. ευρώ) κατά 2,4%, κατέγραψε EBITDA 0,14 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,05 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,04 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,13 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,32 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 6,7% (1,9% ένα έτος πριν).

Η ΟΡΝΙΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΓΕΕ (στην Κορινθία), με πωλήσεις ύψους 2,06 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (1,79 εκατ. ευρώ) κατά 15,4%, κατέγραψε EBITDA 0,26 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,06 εκατ. ευρώ (-0,15 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,06 εκατ. ευρώ (-0,15 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 3,62 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,38 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 7,2% (0,9% ένα έτος πριν).

Η ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑE (στη Βοιωτία), με πωλήσεις ύψους 6,18 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (4,68 εκατ. ευρώ) κατά 32,0%, κατέγραψε EBITDA 0,99 εκατ. ευρώ (0,80 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,05 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,04 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ), με σύνολο πασχολουμένων κεφαλαίων 17,02 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 8,36 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 5,8% (6,1% ένα έτος πριν).

Η ΠΑΠΑΡΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ - ΝΑΤΟΥΡΑ ΑE (στον Έβρο), με πωλήσεις ύψους 1,82 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (1,74 εκατ. ευρώ) κατά 4,3%, κατέγραψε EBITDA 0,13 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,03 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,02 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο πασχολουμένων κεφαλαίων 1,10 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,17 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 11,5% (11,7% ένα έτος πριν).

Η ΠΙΝΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (στα Ιωάννινα), με πωλήσεις ύψους 183,26 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (180,45 εκατ. ευρώ) κατά 1,6%, κατέγραψε EBITDA 5,45 εκατ. ευρώ (5,82 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,18 εκατ. ευρώ (0,53 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,18 εκατ. ευρώ (0,53 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 150,89 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 41,06 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 3,6% (3,7% ένα έτος πριν).

Η ΠΟΛΙΤΗΣ Γ. ΑΕ (στην Ηλεία), με πωλήσεις ύψους 0,31 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,35 εκατ. ευρώ) κατά 12,5%, κατέγραψε EBITDA -0,01 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,05 εκατ. ευρώ (-0,08 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,05 εκατ. ευρώ (-0,08 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,35 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,10 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -1,7% (-9,3% ένα έτος πριν).

Η ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 0,83 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,05 εκατ. ευρώ) κατά 20,8%, κατέγραψε EBITDA -0,05 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,16 εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,16 εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,43 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,16 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -3,3% (3,6% ένα έτος πριν).

Η ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ - ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ ΑΕ (στη Ρόδο), με πωλήσεις ύψους 0,19 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,35 εκατ. ευρώ) κατά 45,1%, κατέγραψε EBITDA -0,01 εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,04 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,09 εκατ. ευρώ (-0,14 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,31 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,89 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -0,5% (-3,6% ένα έτος πριν).

Η ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΑΣ ΑΒΕΕ (στην Άρτα), με πωλήσεις ύψους 14,04 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (11,14 εκατ. ευρώ) κατά 26,1%, κατέγραψε EBITDA -0,19 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -1,48 εκατ. ευρώ (-0,60 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -1,48 εκατ. ευρώ (-0,65 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 28,23 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια -1,03 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -0,7% (1,6% ένα έτος πριν).

Η ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ AE (στην Aιτωλοακαρνανία), με πωλήσεις ύψους 10,72 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (8,90 εκατ. ευρώ) κατά 20,7%, κατέγραψε EBITDA 0,26 εκατ. ευρώ (0,50 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,13 εκατ. ευρώ (σχεδόν μηδενικό) και καθαρό κέρδος -0,14 εκατ. ευρώ (-0,14 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 9,32 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 2,50 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 2,8% (6,2% ένα έτος πριν).

Η ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ AE (στα Ιωάννινα), με πωλήσεις ύψους 4,56 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (3,08 εκατ. ευρώ) κατά 48,0%, κατέγραψε EBITDA 1,08 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,61 εκατ. ευρώ (-0,28 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,61 εκατ. ευρώ (-0,29 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 5,22 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 3,15 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 20,7% (2,3% ένα έτος πριν).

Η ΣΚΟΥΡΤΗΣ Π. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ AΒΕΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 16,68 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (15,50 εκατ. ευρώ) κατά 7,6%, κατέγραψε EBITDA 2,87 εκατ. ευρώ (2,70 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,60 εκατ. ευρώ (0,53 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,39 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 53,16 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 23,45 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 5,4% (5,5% ένα έτος πριν).

Η ΣΟΒΙΜΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 10,07 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (8,12 εκατ. ευρώ) κατά 24,0%, κατέγραψε EBITDA 1,11 εκατ. ευρώ (0,54 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,09 εκατ. ευρώ (-0,30 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,09 εκατ. ευρώ (-0,30 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 24,01 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 10,96 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 4,6% (2,3% ένα έτος πριν).

Η TΣΑΚΙΡΗΣ ΑΕ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (στην Ξάνθη), με πωλήσεις ύψους 3,13 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (1,76 εκατ. ευρώ) κατά 77,5%, κατέγραψε EBITDA 0,25 εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,16 εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,15 εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,41 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,36 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 10,2% (-3,5% ένα έτος πριν).

Η ΤΣΑΟΥΣΗΣ Χ. Β. ΕΥΡΩΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ AE (στην Κορινθία), με πωλήσεις ύψους 8,75 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (8,07 εκατ. ευρώ) κατά 8,4%, κατέγραψε EBITDA 2,22 εκατ. ευρώ (2,25 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 1,49 εκατ. ευρώ (επίσης 1,49 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 1,13 εκατ. ευρώ (1,09 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 16,37 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 9,60 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 13,6% (16,1% ένα έτος πριν).

Η ΤΣΙΜΠΡΑΓΟΣ Κ. ΑΕ (στο Ηράκλειο), με πωλήσεις ύψους 0,52 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (0,48 εκατ. ευρώ) κατά 8,8%, κατέγραψε EBITDA 0,05 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,07 εκατ. ευρώ (σχεδόν μηδενικό) και καθαρό κέρδος -0,07 εκατ. ευρώ (σχεδόν μηδενικό), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,24 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,02 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 3,9% (9,1% ένα έτος πριν).

Η ΦΑΡΜΑ ΝΑΚΗΣ ΑΕ (στα Ιωάννινα), με πωλήσεις ύψους 1,63 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,95 εκατ. ευρώ) κατά 16,5%, κατέγραψε EBITDA 0,04 εκατ. ευρώ (0,37 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,40 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,40 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,74 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 3,10 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 0,9% (7,2% ένα έτος πριν).

Η ΦΟΥΝΤ ΜΑΣΤΕΡ AEΒΕ (στην Άρτα), με πωλήσεις ύψους 3,53 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (3,49 εκατ. ευρώ) κατά 1,2%, κατέγραψε EBITDA 0,15 εκατ. ευρώ (0,32 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,07 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,07 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 3,09 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 2,21 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 4,8% (9,6% ένα έτος πριν).

Η ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΑΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 23,69 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (20,59 εκατ. ευρώ) κατά 15,1%, κατέγραψε EBITDA 2,28 εκατ. ευρώ (2,21 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,25 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,15 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 33,01 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 4,41 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 6,9% (8,0% ένα έτος πριν).

Η BIOGRECO ΑBEΕ (στη Λακωνία), με πωλήσεις ύψους 3,46 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (4,56 εκατ. ευρώ) κατά 24,2%, κατέγραψε EBITDA 0,25 εκατ. ευρώ (0,59 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,15 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,15 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 3,21 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 2,71 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 7,6% (15,1% ένα έτος πριν).

Η DISTROCHICK ΑΒΕΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 3,50 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (3,89 εκατ. ευρώ) κατά 10,2%, κατέγραψε EBITDA 0,15 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ το 2011), σχεδόν μηδενικό κέρδος προ φόρων (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,01 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,52 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,01 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 9,8% (7,2% ένα έτος πριν).

Η EUROFARMA ΑΕ (στην Κορινθία), με πωλήσεις ύψους 3,00 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (3,03 εκατ. ευρώ) κατά 0,8%, κατέγραψε EBITDA 0,49 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,05 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,04 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 3,44 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 2,29 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 14,2% (9,4% ένα έτος πριν).

Η OVO FRESCO ΑΒΕΕ (στα Ιωάννινα), με πωλήσεις ύψους 4,32 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (3,27 εκατ. ευρώ) κατά 32,0%, κατέγραψε EBITDA 0,36 εκατ. ευρώ (0,46 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,33 εκατ. ευρώ (-0,24 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,33 εκατ. ευρώ (-0,24 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 3,81 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 2,20 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 9,3% (9,2% ένα έτος πριν).

Η T. & T. FOODS ΑΕ (στη Χαλκιδική), με πωλήσεις ύψους 1,95 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (2,30 εκατ. ευρώ) κατά 14,9%, κατέγραψε EBITDA 0,09 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,04 εκατ. ευρώ (επίσης 0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,03 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,35 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,35 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 6,5% (5,8% ένα έτος πριν).

Πρέπει να σημειωθεί ότι πέραν αυτών των 50 επιχειρήσεων η εταιρεία HELLENIC QUALITY FOODS ΑΕ (εδρεύει στην Αττική), η οποία οφείλει σεβαστό μέρος των εσόδων της σε πτηνοτροφικα προϊόντα αλλά δραστηριοποιείται σε αρκετούς τομείς της ευρύτερης αγοράς των ειδών διατροφής, το 2012 παρουσίασε συνολικές πωλήσεις ύψους 89,99 εκατ. ευρώ (101,59 εκατ. ευρώ το 2011), EBITDA 9,22 εκατ. ευρώ (8,79 εκατ. ευρώ), κέρδος προ φόρων -1,55 εκατ. ευρώ (-1,28 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -2,09 εκατ. ευρώ (-1,71 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 185,69 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 74,75 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA ήταν 5,0% (4,7% ένα έτος πριν).

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 των 50 επιχειρήσεων σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκε σε 4,7%, από 4,8% το 2011.

Το 2012, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στη χώρα μας μειώθηκε η παραγωγή μερίδων νωπού ή διατηρημένου με απλή ψύξη κοτόπουλου περίπου κατά 5%, ολόκληρων κοτόπουλων κατεψυγμένων περίπου κατά 20% και μη τεμαχισμένων νωπών ή διατηρημένων με απλή ψύξη κοτόπουλων περίπου κατά 2%. Η τελευταία κατηγορία αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής παραγωγής του τομέα.

Χ.Κ.

Πρώτη δημοσίευση: ΑΠΕ, 29 Ιουλίου 2013ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS