inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αισιοδοξεί ο όμιλος τσιμέντων ΤΙΤΑΝ για το 2016Το 2015 οι πωλήσεις του ομίλου τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της εταιρείας για τα ετήσια οικονομικά της αποτελέσματα, παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη, κυρίως λόγω της δυναμικής ανόδου της αγοράς στις ΗΠΑ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.397,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 20,7% σε σύγκριση με το 2014. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 19,2% και ανήλθαν σε 216,4 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 33,8 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με κέρδη 30,9 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 9,1%.

Το τέταρτο τρίμηνο του έτους τα αποτελέσματα παρουσίασαν σημαντική άνοδο έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, η οποία προήλθε κυρίως από τις ΗΠΑ. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 25,8% και ανήλθε σε 368,3 εκατ. ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 46,7%, φθάνοντας τα 51,2 εκατ. ευρώ.

Στην Ελλάδα, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, ο κλάδος κατασκευών βρίσκεται ακόμη σε βαθιά κρίση. Τα σημάδια ήπιας βελτίωσης που εμφανίστηκαν το 2014 αναστράφηκαν ραγδαία από το καλοκαίρι του 2015 κι έπειτα, λόγω των capital controls και της περαιτέρω συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας, που οδήγησε σε ελάχιστη ζήτηση για ιδιωτικές κατασκευές και σε υπολειτουργία των δημοσίων έργων. Η ζήτηση τσιμέντου στην Ελλάδα εκτιμάται ότι το 2015 κινήθηκε στα επίπεδα του 1962, δηλαδή σε επίπεδα χαμηλότερα κατά 65% του μέσου όρου των τελευταίων 50 ετών. Τη βαθύτατη κρίση του κλάδου κατασκευών στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν και πρόσφατα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι οι επενδύσεις σε κατοικίες έχουν περιοριστεί από το 10,8% του ΑΕΠ το 2007 σε 1% το 2014, ενώ στην Ευρωζώνη η κάμψη είναι πολύ πιο περιορισμένη, με κάμψη από 6% το 2007 σε περίπου 5,5% το 2014.

Για να αντιμετωπίσει την κρίση στην εγχώρια αγορά, τα τελευταία χρόνια, ο όμιλος στράφηκε έντονα στις εξαγωγές και παρά τις συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού κατόρθωσε να εξάγει το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας παραγωγής του, χάρη στις υψηλές επιδόσεις των εργοστασίων του. Κατά το 2015 οι πωλήσεις τσιμέντου στην εγχώρια αγορά αντιπροσώπευσαν ποσοστό της τάξης του 6% του συνολικού όγκου πωλήσεων του ομίλου.

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το 2015 ανήλθε σε 268,8 εκατ. ευρώ και ήταν χαμηλότερος κατά 5,6%, σε σύγκριση με το 2014. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 44,8 εκατ. ευρώ, από 36,6 εκατ. ευρώ το 2014. Η βελτίωση των λειτουργικών κερδών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αναθεώρηση της λογιστικής μεθοδολογίας που αφορά την επανακατανομή των δαπανών του επιτελικού κέντρου του ομίλου σύμφωνα με οδηγίες του ΟΟΣΑ και είχε θετική επίπτωση στα κέρδη του τομέα Ελλάδας, ύψους 7 εκατ. ευρώ.

Η αμερικανική αγορά αποτέλεσε τον κύριο μοχλό ανάπτυξης για τον όμιλο το 2015. Η ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων τροφοδοτεί τη ζήτηση για δομικά υλικά, ιδιαίτερα στις Νοτιοανατολικές Πολιτείες. Θετικά επέδρασε επίσης στα αποτελέσματα και στην ανάπτυξη των εργασιών το εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων που πραγματοποιεί ο όμιλος και το οποίο αθροιστικά το 2014 και το 2015 στις ΗΠΑ έφθασε τα 125 εκατ. ευρώ. Επίσης, θετικά συνεισέφερε και η ενδυνάμωση του δολαρίου.

Συνολικά, το 2015 ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε αύξηση κατά 45% και ανήλθε σε 679,8 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας 19% αύξηση σε δολάρια, ενώ τα λειτουργικά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 100,8 εκατ. ευρώ, έναντι 46,5 εκατ. ευρώ το 2014.

Σημειώνεται ότι η θυγατρική Titan America αποφάσισε την αναστολή των επενδυτικών δραστηριοτήτων που αφορούν την κατασκευή νέου εργοστασίου τσιμέντου στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, κρίνοντας την επένδυση προς το παρόν ασύμφορη. Ως αποτέλεσμα τα καθαρά κέρδη του ομίλου το 2015 επιβαρύνθηκαν με κόστος πρόβλεψης για δαπάνες απομείωσης ύψους 12,4 εκατ. ευρώ, που ανέρχεται μετά από φόρους σε 8,3 εκατ. ευρώ.

Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης η κατασκευαστική δραστηριότητα δεν σημείωσε αξιόλογη μεταβολή, καθώς η ζήτηση παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Ο κύκλος εργασιών το 2015 παρουσίασε μικρή βελτίωση 0,4% και ανήλθε σε 208,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη, λόγω του έντονου ανταγωνισμού, περιορίστηκαν σε 55,8 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 17,3%.

Στην Αίγυπτο η ζήτηση τσιμέντου αυξήθηκε κατά 5% περίπου. Η παραγωγή των εργοστασίων από το καλοκαίρι κι έπειτα επανήλθε σε υψηλά επίπεδα, χάρη στη λειτουργία με στερεά καύσιμα της μίας γραμμής παραγωγής του εργοστασίου του Beni Suef και στην εξασφάλιση επαρκών, αν και ακριβών, καυσίμων για τις υπόλοιπες γραμμές παραγωγής. Ωστόσο, οι χαμηλότερες τιμές που επικράτησαν στην αγορά στο δεύτερο εξάμηνο, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος καυσίμων, οδήγησαν σε περαιτέρω περιορισμό της κερδοφορίας. Έτσι, ενώ ο κύκλος εργασιών στην Αίγυπτο αυξήθηκε κατά 22,3% στα 240,7 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά αποτελέσματα μειώθηκαν σε 15 εκατ. ευρώ, από 31 εκατ. ευρώ το 2014. Εντός του Μαρτίου 2016 τίθεται σε λειτουργία και ο δεύτερος μύλος άνθρακα στο Beni Suef, καθώς επίσης και η πρώτη μονάδα επεξεργασίας δευτερογενών καυσίμων, γεγονός που θα δώσει τη δυνατότητα στον όμιλο το 2016, λόγω του ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής, να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα την αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς.

Στην Τουρκία, η κοινοπραξία Adocim, στην οποία συμμετέχει ο όμιλος ΤΙΤΑΝ με ποσοστό 50%, επωφελήθηκε της αυξημένης ζήτησης για δημόσια και ιδιωτικά έργα και παρουσίασε θετικά αποτελέσματα.

Οι επενδυτικές δαπάνες του ομίλου το 2015, εξαιρουμένων των εξαγορών και των ασώματων ακινητοποιήσεων, ανήλθαν σε 173 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερες από τα επίπεδα των προηγουμένων ετών και κατά 91 εκατ. ευρώ υψηλότερες απ' ό,τι το 2014. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν για την επέκταση και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ομίλου στις ΗΠΑ και για τη διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας των εργοστασίων στην Αίγυπτο.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στο τέλος του 2015 διαμορφώθηκε σε 621 εκατ. ευρώ, υψηλότερος κατά 81 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το τέλος του 2014, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική αύξηση των επενδύσεων, την εξαγορά μειοψηφικής συμμετοχής στην Antea στην Αλβανία το πρώτο τρίμηνο του έτους, καθώς και την ενδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ.

Οι προοπτικές του ομίλου για το 2016, όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, διαγράφονται θετικές, παρά τις σημαντικές αβεβαιότητες και προκλήσεις. Στην παρούσα συγκυρία, ισχυρότερη πηγή εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας για τον όμιλο συνιστά η ανακάμπτουσα αγορά των ΗΠΑ. Το 2015, ο τομέας Αμερικής αντιπροσώπευσε το 49% των πωλήσεων του ομίλου και το 47% της λειτουργικής κερδοφορίας του.

Η ανάκαμψη του κλάδου κατασκευών στις ΗΠΑ αναμένεται να συνεχιστεί, με κινητήρια δύναμη τα ακίνητα οικιστικής χρήσης, τα εμπορικά ακίνητα και, σε μικρότερο βαθμό, τα δημόσια έργα. Με βάση την ανάπτυξη που παρουσιάζει η αγορά και τις θετικές προοπτικές, ο όμιλος προγραμματίζει και για το 2016 εκτεταμένες επενδύσεις στις ΗΠΑ, με στόχο την ισχυροποίηση της θέσης του και τη βελτίωση της απόδοσης των δραστηριοτήτων του.

Στην Αίγυπτο, παρά τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, η ζήτηση δομικών υλικών αναμένεται να συνεχίσει να κινείται ανοδικά. Ο όμιλος συνεχίζει τις επενδύσεις για τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής με στερεά και εναλλακτικά καύσιμα, προκειμένου να εξασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια και να βελτιώσει τα κοστολόγια των εργοστασίων του. Η πλήρης λειτουργία και του εργοστασίου της Αλεξάνδρειας με στερεά και εναλλακτικά καύσιμα αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2016.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου έχει παρουσία ο όμιλος, εκτιμάται ότι θα παραμείνει αναιμική, πιθανώς σε επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα του προηγούμενου έτους. Η περιοχή εξακολουθεί να επηρεάζεται από την οικονομική αδυναμία των γειτονικών χωρών της Ευρωζώνης, σημειώνοντας χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η ζήτηση θα βελτιωθεί οριακά χάρη στην υλοποίηση δημοσίων έργων, αλλά θα παραμείνει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Οι τρέχουσες συνθήκες δεν οδηγούν σε αισιόδοξες προοπτικές εξέλιξης, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, καθώς η ανάκαμψη του κλάδου εξαρτάται άμεσα από την οικονομική ανάπτυξη και την επακόλουθη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, την άνοδο της απασχόλησης και τη βελτίωση της τραπεζικής χρηματοδότησης. Ο όμιλος έχει λάβει σειρά μέτρων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των εργοστασίων του, των οποίων η παραγωγή και το 2016 αναμένεται να διοχετευτεί κατά το μεγαλύτερο μέρος σε εξαγωγικούς προορισμούς και σε συνθήκες πολύ έντονου ανταγωνισμού.

Το 2015 ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ΤΙΤΑΝ αυξήθηκε κατά 3,5% στα 273,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 43,8 εκατ. ευρώ, από 30,6 εκατ. ευρώ το 2014. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν το 2015 σε 60,1 εκατ. ευρώ, έναντι 91,7 εκατ. ευρώ το 2014. Τα καθαρά κέρδη του 2015 συμπεριλαμβάνουν μερίσματα 55,2 εκατ. ευρώ από θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού, ενώ το 2014 το αντίστοιχο ποσό ήταν 112 εκατ. ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 11 Μαρτίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS