inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα: Ζημιές 97,4 εκατ. ευρώ το 2015Ζημιές ύψους 97,4 εκατ. ευρώ, που είναι 7,6 φορές μεγαλύτερες από τις πωλήσεις της, κατέγραψε το 2015 η πολύπαθη βιομηχανία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), η οποία υπολειτουργεί, συνεχίζει να μειώνει το προσωπικό της και τις αμοιβές του και αδυνατεί ακόμη και ν' ανταποκριθεί σε στοιχειώδεις υποχρεώσεις της.

Εις βάρος της εταιρείας εκκρεμούν, μεταξύ άλλων, αγωγές από εργαζόμενους και τρίτους, ύψους 60 εκατ. ευρώ. Επίσης, επιβλήθηκαν το 2015 ποινικές ρήτρες 14,7 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση ανέφερε στον ισολογισμό της για το 2015 έσοδα 12,8 εκατ. ευρώ έναντι 14,9 εκατ. ευρώ το 2014 (-14,2%). Τα μεικτά αποτελέσματά της ήταν κέρδη 2,65 εκατ. ευρώ (3,5 εκατ. ευρώ το 2014), ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λόγω πολλαπλών επιβαρύνσεων, ήταν ζημιές 79,95 εκατ. ευρώ (64,1 εκατ. ευρώ το 2014).

Κατόπιν αυτού η επιχείρηση, που προήλθε από τη συνένωση των αμυντικών βιομηχανιών ΠΥΡ-ΚΑΛ και ΕΒΟ το 2004 και νέα εταιρική αναδιάρθρωση που έλαβε χώρα το 2013 με προτροπή αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κατέγραψε ζημιές προ φόρων και μετά φόρων 97,4 εκατ ευρώ (91,1 εκατ. ευρώ το 2014). Εις βάρος της καταλογίστηκαν πρόστιμα ύψους 70 εκατ. ευρώ, το 2015, για μη καταβολή ληξιπρόθεσμων χρεών από καταπτώσεις εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων.

Αντικείμενο δραστηριότητας της ΕΑΣ είναι η ανάπτυξη και παραγωγή όπλων φορητού οπλισμού, άλλων οπλικών και πυραυλικών συστημάτων, πυρομαχικών και παρελκόμενων και ανταλλακτικών όπλων φορητού οπλισμού, καθώς και συναφείς εργασίες.

Σύμφωνα με την ΕΑΣ, μετά την ψήφιση του ν. 4160/2013 από τη Βουλή είχε τεθεί θέμα καταβολής από το Ιράκ παλαιών οφειλών του προς την επιχείρηση, ύψους 126,2 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ. Ωστόσο, δεν έχει επιτευχθεί από τότε κάποια πρόοδος επί του θέματος.

Οι δανειακές υποχρεώσεις της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 354,1 εκατ. ευρώ, επί συνολικών υποχρεώσεων 1,21 δισ. ευρώ. Την ίδια ημερομηνία ο αριθμός των εργαζομένων της ανερχόταν σε 526 (533 στις 31.12.2014).

Στο πλαίσιο συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ενωση για το μέλλον της, η επιχείρηση «απαγκιστρώθηκε» από θυγατρικές της και θα μπορεί να λειτουργήσει τα εργοστάσια που διαθέτει στον Υμηττό, στο Λαύριο και στο Αίγιο μόνο για την παραγωγή αμυντικού υλικού. Επίσης, είχε υποχρεωθεί να μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων της.

Οι συνολικές αμοιβές που καταβλήθηκαν στο κάθε βαθμίδας προσωπικό της το 2015 μειώθηκαν σε 13,58 εκατ. ευρώ, από 22,22 εκατ. ευρώ το 2014 (-38,9%).

Η καθαρή θέση της εταιρείας, που με διάφορες επωνυμίες αριθμεί περισσότερα από 140 χρόνια ζωής, στις 31.12.2015 ήταν αρνητική κατά 737,2 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων ανερχόταν σε 475,2 εκατ. ευρώ. Στη διάρκεια του 2015 το μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά 25 εκατ. ευρώ. Το 99,87% της επιχείρησης ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, ενώ 0,12% κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς και 0,01% άλλοι ιδιώτες.

Η επιχείρηση έχει παύσει τη λειτουργία του εργοστασίου της στην Ελευσίνα, το οποίο θέτει προς πώληση. Διατηρεί σε λειτουργία τα εργοστάσιά της στον Υμηττό, τη Μάνδρα και το Λαύριο στον νομό Αττικής, καθώς και το εργοστάσιό της στο Αίγιο στην Αχαΐα.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της διοίκησής της, η ΕΑΣ αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα έλλειψης εργατοτεχνικού προσωπικού, λόγω αποχωρήσεων έμπειρου δυναμικού. Επίσης, σε συνθήκες χρηματοοικονομικής ασφυξίας αγωνίζεται για «τη διατήρηση τεχνογνωσίας των γραμμών παραγωγής για προϊόντα ζωτικής σημασίας, για ζωτικούς εθνικούς λόγους». Εκφράζει ανησυχία για τις επιπτώσεις «που θα επιβληθούν από την προσπάθεια ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αγοράς». Ανησυχεί για τη δημιουργία συνθηκών «εξαφάνισης» των στρατηγικών πλεονεκτημάτων της, με συνέπεια την «πλήρη τεχνολογική και οικονομική απαξίωξη».

Ζητεί την κεφαλαιοποίηση, από το Ελληνικό Δημόσιο, ομολογιακών δανείων που έχουν δοθεί με την εγγύησή του, καθώς και νομοθετική ρύθμιση για προστασία από ασφαλιστικά μέτρα και κατασχέσεις.

Επιδιώκει «σχήματα συνεργασίας» με μεγάλες ομοειδείς εταιρείες του εξωτερικού και ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας σε χώρες της Αφρικής, της Ασίας και στη Ρωσία. Οι εξαγωγές της το 2015 κατευθύνθηκαν στις ΗΠΑ και σε χώρες της Μέσης Ανατολής και συνεισέφεραν 2,9 εκατ. ευρώ.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβάσεών της με τις ελληνικές Ενοπλες δυνάμεις, καθώς και με εταιρείες, στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 108,6 εκατ. ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 30 Ιουνίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS