inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 32 εκατ. ευρώ, το 2015, για την Αλουμίνιον της ΕλλάδοςΥπερδιπλασιασμό κερδών κατέγραψε το 2015 η βιομηχανική εταιρεία Αλουμίνιον της Ελλάδος, μοναδική ελληνική εταιρεία παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου και αλουμίνας, η οποία ανήκει στον επιχειρηματικό όμιλο Μυτιληναίος και συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ελληνικές βιομηχανίες.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδα της Αλουμίνιον της Ελλάδος τον περασμένο χρόνο από τις πωλήσεις προϊόντων της και εμπορευμάτων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά ανήλθαν σε 601,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 30% σε ποσοστό και κατά 138,9 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση.

Η αύξηση των εσόδων αντανακλά βελτιωμένο όγκο παραγωγής, κυρίως όμως επιπρόσθετα έσοδα από εμπορική δραστηριότητα μεταπώλησης υγροποιημένου φυσικού αερίου και μετάλλων. Περί τα 72 εκατ. ευρώ απέδωσε η εμπορική δραστηριότητα μεταπώλησης φυσικού αερίου, 27 εκατ. ευρώ η μεταπώληση προϊόντων χυτηρίου, 30 εκατ. ευρώ απέδωσαν οι μεταβολές των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών και 10 εκατ. ευρώ προήλθαν από την αύξηση του όγκου πωλήσεων.

Περί τα 372,8 εκατ. ευρώ (62% των συνολικών εσόδων) προήλθαν από τις πωλήσεις αλουμινίου, 123,5 εκατ. ευρώ (20,5%) από την πώληση αλουμίνας, 102,8 εκατ. ευρώ (17,1%) από τη διάθεση ενεργειακών προϊόντων και 2,3 εκατ. ευρώ (0,4%) απέφεραν λοιπές δραστηριότητες. Τα προϊόντα της ίδιας της επιχείρησης απέδωσαν το 78% των συνολικών εσόδων (468,8 εκατ. ευρώ), ενώ το υπόλοιπο 22% (132,6 εκατ. ευρώ) απέφεραν εμπορεύματα και υπηρεσίες.

Από την ελληνική αγορά αντλήθηκε το 37,4% των εσόδων (225,1 εκατ. ευρώ), από άλλες αγορές της ΕΕ το 53,9% (324,2 εκατ ευρώ) και από τις αγορές τρίτων χωρών προήλθε το υπόλοιπο 8,7% (52,1 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση επωφελήθηκε, μεταξύ άλλων, από τη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου και ορισμένων πρώτων υλών, βελτιώνοντας τα μεικτά της αποτελέσματα κατά 26,8 εκατ. ευρώ (στα 73,4 εκατ. ευρώ έναντι 46,6 εκατ. ευρώ το 2014), καθώς το μεικτό περιθώριό της βελτιώθηκε κατά 2,1 εκατοστιαίες μονάδες (στο 12,2%, από 10,1% το 2014). Το γεγονός αυτό καθόρισε και τα τελικά οικονομικά της αποτελέσματα.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκαν κατά 21,1 εκατ. ευρώ ή 35,5% και ανήλθαν σε 88,1 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 40,6 εκατ. ευρώ έναντι 19,2 εκατ. ευρώ το 2014 (+21,4 εκατ. ευρώ) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν σε 32 εκατ. ευρώ (15 εκατ. ευρώ το 2013), αυξημένα κατά 17 εκατ. ευρώ (+113,6%).

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 28,5 εκατ. ευρώ και χρεωστικούς τόκους 20,1 εκατ. ευρώ. Επίσης, σε σχέση με το 2014, επιβαρύνθηκαν με δαπάνη 15,3 εκατ. ευρώ, λόγω της αναστολής του μέτρου της διαθεσιμότητας ισχύος για τους ενεργειακούς σταθμούς.

Η Αλουμίνιον της Ελλάδος, η οποία στα τέλη του 2015 απασχολούσε στις βιομηχανικές μονάδες της στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας και στα γραφεία της στην Αθήνα συνολικά 962 εργαζομένους, έναντι 943 στα τέλη του 2014 (942 στα τέλη του 2013), δαπάνησε για πάγιες επενδύσεις το 2015 το ποσό των 36 εκατ. ευρώ (16,5 εκατ. ευρώ το 2014). Υλοποιώντας πρόγραμμα εξοικονόμησης κόστους με τον τίτλο Excellence, ευελπιστεί ότι θα επιτύχει ιστορικά υψηλά επίπεδα ετήσιας παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου, με χαμηλότερο κόστος.

Οι συνολικές δαπάνες της για τις αποδοχές των μισθωτών της παρέμειναν στο επίπεδο των 39,8 εκατ. ευρώ. Συγχρόνως, οι αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης ανήλθαν σε 8,1 εκατ. ευρώ, από 5,1 εκατ. ευρώ το 2014.

Η επιχείρηση κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ στην παραγωγή ρευστού μετάλλου το 2015. Οι πωλήσεις αλουμινίου σε κολόνες περιορίστηκαν σε 109.900 τόνους (121.300 τόνοι το 2014 και 110.300 τόνοι το 2013). Συγχρόνως, οι πωλήσεις αλουμινίου σε πλάκες ανήλθαν σε 67.000 τόνους (50.600 τόνοι το 2014 και 62.500 τόνοι το 2013). Επίσης, στη διάρκεια του 2015 ολοκληρώθηκε μακροχρόνιο συμβόλαιο διάθεσης στην εταιρεία Glencore άνυδρης αλουμίνας. Οι ετήσιες πωλήσεις ένυδρης αλουμίνας ανήλθαν ήταν της τάξεως των 123.000 τόνων. Επιπλέον, επαναπουλήθηκε εμπόρευμα σε μορφή κολόνας αλουμινίου (14.700 τόνοι).

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ανέρχονταν σε σχεδόν 242,9 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 26,6% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 912,6 εκατ. ευρώ. Σε σύγκριση με ένα έτος πριν, μειώθηκαν κατά 169,2 εκατ. ευρώ ή κατά 41,1% σε ποσοστό, καθώς στη διάρκεια του 2015 η επιχείρηση προχώρησε σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 200 εκατ. ευρώ και ισόποση επιστροφή κεφαλαίου στον μέτοχό της, σε μετρητά.

Επίσης, στις 31.12.2015 τα ταμειακά διαθέσιμά της ήταν ύψους 13,5 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση, που ελέγχει πλήρως την ελληνική εταιρεία εξόρυξης βωξίτη Δελφοί - Δίστομον, την ελληνική ναυτική εταιρεία Δεσφίνα και τη ναυτική εταιρεία Desfina Marines των Νήσων Μάρσαλ και κατέχει το 25% της εδρεύουσας στο Λουξεμβούργο Mytilineos Financial Partners, αισιοδοξεί ότι θα επιτύχει και κατά το 2016 ικανοποιητικά αποτελέσματα. Θέτοντας σε λειτουργία νέο στατικό φούρνο, περιορίζει ακόμη περισσότερο την κατανάλωση φυσικού αερίου για την παραγωγή των προϊόντων της. Ωστόσο, δεν έχει έλθει ακόμη σε συμφωνία με τη ΔΕΗ για τους όρους τιμολόγησης της ενέργειας που η τελευταία της παρέχει από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εντεύθεν, καθώς έληξε τότε σχετική συμφωνία.

Μπορείτε να δείτε στα Εταιρικά Νέα του site την ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρείας για το έτος 2015.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 18 Ιουλίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS