inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές ύψους 17,4 εκατ. ευρώ, το 2015, για τη γαλακτοβιομηχανία ΜΕΒΓΑΛΜειωμένα έσοδα και αυξημένες ζημιές, ύψους 17,4 εκατ. ευρώ, λόγω υψηλών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, κατέγραψε το 2015 η μακεδονική γαλακτοβιομηχανία ΜΕΒΓΑΛ, η οποία αναμένεται, σύμφωνα με τις αποφάσεις της πρόσφατης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, να περιέλθει στον έλεγχο της ομοειδούς εταιρείας ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα κατά κύριο λόγο και της οικογένειας των ιδρυτών της κατά δεύτερο λόγο.

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας τον περασμένο χρόνο περιορίστηκαν σε 110,4 εκατ. ευρώ, από 125,8 εκατ. ευρώ το 2014 (143,5 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ ήταν 186,3 εκατ. ευρώ το 2011, έτος υψηλότερων επιδόσεων), παρουσιάζοντας μείωση κατά 12,2%. Περί το 33% των εσόδων, δηλαδή 36,4 εκατ. ευρώ, προήλθαν από εξαγωγές. Ως βασική αιτία της πτώσης των εσόδων αναφέρονται τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετώπισε η εταιρεία.

Η επιχείρηση βελτίωσε κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, σε 24,7%, από 21,7% το 2014. Ωστόσο, η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, το συνολικό ύψος των οποίων ανήλθε σε 23,7 εκατ. ευρώ, οδήγησε στην καταγραφή ζημιών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 12,2 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,1 εκατ. ευρώ το 2014.

Για τον ίδιο λόγο οι ζημιές της προ φόρων ανήλθαν σε 21,7 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι αντίστοιχων ζημιών 8,4 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένες κατά 156,6%. Μετά την πρόβλεψη για φορολογικά έσοδα και έξοδα οι τελικές ζημιές ήταν 17,4 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι 7,0 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένες κατά 147,8% σε ποσοστό και κατά 10,4 εκατ. ευρώ σε αξία. Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 4,2 εκατ. ευρώ και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 5,45 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια της ΜΕΒΓΑΛ κατέστησαν, λόγω των ζημιών, αρνητικά (-13,8 εκατ. ευρώ), ενώ το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων περιορίστηκε σε 102,4 εκατ. ευρώ (-20%). Σε περίπου 109,4 εκατ. ευρώ (από 116,0 εκατ. ευρώ) περιορίστηκαν εξάλλου οι συνολικές βραχυπρόθεσμες δανειακές και άλλες υποχρεώσεις σε τρίτους. Στις 31.12.2015 το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας ήταν κατά 54,5% μικρότερο από τις κάθε είδους βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Επί των παγίων της υφίστανται προσημειώσεις συνολικού ύψους 53,9 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός δανεισμός της στις 31.12.2015 είχε ανέλθει σε 70,3 εκατ. ευρώ, από 68,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Τον Ιούνιο του 2016 αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 10 εκατ. ευρώ, με σκοπό μέρος αυτών να διατεθεί για την εξόφληση υποχρέωσης προς την εταιρεία Bartons Global Holdings του Λονδίνου, στην οποία είχε μεταβιβαστεί μέρος των σημάτων της επιχείρησης. Για το θέμα αυτό είχαν παρέμβει δικαστικά πιστώτριες ελληνικές τράπεζες, δεσμεύοντας τη μεταβίβαση σημάτων. Ανάμεσα στη ΜΕΒΓΑΛ και τις πιστώτριες τράπεζες εκκρεμεί διαπραγμάτευση για την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, χωρίς την οποία δεν διαφαίνεται δυνατότητα ομαλής λειτουργίας και διάσωσής της.

Η 66χρονη μητρική εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ, η οποία εδρεύει στα Κουφάλια της Θεσσαλονίκης, το 2015 κατέγραψε αντίστοιχες πωλήσεις αξίας 110,3 εκατ. ευρώ έναντι 125,7 εκατ. ευρώ το 2014 (-12,3%). Περί τα 30,1 εκατ. ευρώ των εσόδων (27,3%) προήλθαν από το γάλα, 47,2 εκατ. ευρώ από το γιαούρτι (42,8%), 21 εκατ. ευρώ από τυροκομικά (19%) και τα υπόλοιπα 12 εκατ. ευρώ (10,9%) ήταν έσοδα από τη διάθεση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και εμπορευμάτων.

Το καθαρό αποτέλεσμά της ήταν ζημιές 14,3 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 6,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-135,4%). Οι προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ζημιές (EBITDA) της εταιρείας ήταν 9,2 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 8,4% των εσόδων, λόγω των υψηλών προβλέψεων.

Οι εργαζόμενοι στον όμιλο είχαν μειωθεί στα τέλη του 2015 σε 677 (744 στα τέλη του 2014) κατά 9%, μετά και την παύση λειτουργίας της θυγατρικής Εβρογάλ. Ειδικότερα οι εργαζόμενοι στη μητρική εταιρεία είχαν μειωθεί στα τέλη του 2015 σε 677 (735 στα τέλη του 2014) κατά 7,9%. Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας περιορίστηκε στον όμιλο σε 20,6 εκατ. ευρώ από 23,7 εκατ. ευρώ το 2014 (-13,1%) και στην εταιρεία σε 20,345 εκατ. ευρώ από 23,475 εκατ. ευρώ το 2014 (-13,3%).

Τον Ιούνιο του 2016 ολοκληρώθηκε φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για τις χρήσεις 2003-2009, ο οποίος οδήγησε στον καταλογισμό διαφορών ελέγχου ύψους 2,8 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση εκτιμά ότι ενδεχόμενη ευόδωση των διαπραγματεύσεων που διεξάγει με τις πιστώτριες τράπεζές της είναι δυνατόν να οδηγήσει στην επίτευξη κερδοφόρων αποτελεσμάτων στο εγγύς μέλλον.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 19 Ιουλίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS