inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Πτώση τιμών και διόγκωση ζημιών και χρεών στη βιομηχανία ιχθυοκαλλιέργειας

Κάμψη των πωλήσεων, η οποία εφέτος θα είναι πιθανότατα μεγαλύτερη, καθώς το τελευταίο δίμηνο οι τιμές πώλησης των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας παρουσιάζουν μείωση ακόμη και κατά 10%, κατέγραψε ο 2012 ο τομέας της ιχθυοκαλλιεργητικής βιομηχανίας.

Συγχρόνως, ο τομέας το περασμένο έτος κατέγραψε διόγκωση των χρεών του και αυξημένες ζημιές, κυρίως λόγω της αρνητικής επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων του στην εύλογη αξία τους στο τέλος της χρήσης, αν και τα λειτουργικά του αποτελέσματα εμφάνισαν βελτίωση, καθώς μειώθηκαν οι λειτουργικές ζημιές ορισμένων έντονα ελλειμματικών επιχειρήσεων.

Η αποδοτικότητα του ενεργητικού των επιχειρήσεων σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 2,5%, έναντι 2,4% το 2011.

Η διεύρυνση των εξαγωγών των εταιρειών του τομέα το 2012 αντιστάθμισε σε μεγάλο βαθμό τη σημαντική πτώση των εσόδων τους από την εγχώρια αγορά.

Οι ελληνικές ιχθυοκαλλιεργητικες βιομηχανίες ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων που παράγουν ιχθυοτροφές, σύμφωνα με τα εταιρικά τους αποτελέσματα το 2012 εξασθένησαν ακόμη περισσότερο, καταγράφοντας μειωμένα ίδια κεφάλαια και δυσβάστακτη δανειακή επιβάρυνση. Ο λόγος των ξένων κεφαλαίων στο σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων στον τομέα ανήλθε σε 81,4%, από 77,8% το 2011. Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με την καταγραφή αυξημένων ζημιών και την αδυναμία του τραπεζικού συστήματος να συνεχίσει να στηρίζει πλήρως τις εταιρείες που εξαρτώνται απολύτως από αυτό, προδιαγράφουν την έξοδο σειράς επιχειρήσεων από την αγορά, νέες επιχειρηματικές συγχωνεύσεις και βίαιη αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης του τομέα σε λιγοστές επιχειρήσεις.

Η πτώση των τιμών των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας το τελευταίο δίμηνο ακόμη και κατά 10%, από ορισμένες εταιρείες, συνδέεται ευθέως, άλλωστε, με τις συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας στην αγορά και την αδυναμία πολλών επιχειρήσεων να αντλήσουν από το τραπεζικό σύστημα κεφάλαια απαραίτητα για τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

Οι συνολικές πωλήσεις 75 επιχειρήσεων του τομέα μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 917,2 εκατ. ευρώ και εμφανίζονται μειωμένες κατά 1%. Ωστόσο, ορισμένες εταιρείες το 2012 διέθεσαν την παραγωγή τους σε συγγενικές επιχειρήσεις τους και, συνεπώς, οι πραγματικές πωλήσεις του τομέα είναι σημαντικά μικρότερες. Επίσης, το 2012 συνεχίστηκε η διαδικασία απορρόφησης θυγατρικών από τις μητρικές εταιρείες τους. Συνεπώς, η μείωση των συνολικών εσόδων του τομέα ενδέχεται να προσεγγίζει το 3%. Αύξηση πωλήσεων παρουσίασαν μόνο 27 από τις 75 επιχειρήσεις (36% του συνόλου).

Οι 75 εταιρείες, που έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την ιχθυοκαλλιέργεια και τις ιχθυοτροφές, στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως του 1,6 δισ. ευρώ και κατέγραψαν:

  • Συνολικά μεικτά κέρδη 119 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 8% και ίσα προς το 13% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 11,8% το 2011. Ωστόσο, η πλειονότητα των επιχειρήσεων παρουσίασε πτώση των μεικτών κερδών και του μεικτού περιθωρίου. Η βελτίωση προήλθε από την αντιστροφή αποτελεσμάτων μικρού αριθμού εταιρειών που ήταν έντονα ζημιογόνες το 2011.

  • Συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 39,4 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 4% για τον λόγο που προαναφέρθηκε και ίσα προς το 4,3% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 4,1% το 2011. Δύο στις τρεις εταιρείες παρουσίασαν επιδείνωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων τους.

  • Συνολικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 8,2 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 147% για τον λόγο που προαναφέρθηκε και ίσα προς το 0,9% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 0,4% το 2011. Σε σύγκριση με το 2011 οι αποσβέσεις μειώθηκαν κατά 9,3%.

  • Συνολικές ζημιές προ φόρων 58,6 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 8% και ίσες προς το -6,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -5,8% το 2011.

  • Συνολικές καθαρές ζημιές 60,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 18% και ίσες προς το -6,6% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -5,5% το 2011.

Τα αθροιστικά τελικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων του τομέα επηρεάστηκαν καθοριστικά από λογιστικές απομειώσεις, με βάση την τρέχουσα αξία των βιολογικών στοιχείων του ενεργητικού και των συμμετοχών σε άλλες εταιρείες, καθώς και από την αύξηση των χρηματοοικονομικών δαπανών τους και άλλων δαπανών για την αναδιοργάνωσή τους. Μολονότι τα στοιχεία τους για το έτος 2012 δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με εκείνα του 2011, λόγω συγχωνεύσεων που μεσολάβησαν, η αύξηση των ζημιών και των υποχρεώσεων αντανακλά τη γενικότερη επιδείνωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας του τομέα, ο οποίος οφείλει το μέγιστο μέρος των εσόδων του στις πολύ μεγάλες εξαγωγές που πραγματοποιεί σε δεκάδες ευρωπαϊκές και άλλες χώρες.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των 75 επιχειρήσεων μειώθηκαν το 2012 κατά 15% (-52,4 εκατ. ευρώ), σε συνθήκες αύξησης του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων κατά 1% (+23,4 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια μειώθηκε σε μόλις 18% το 2012, από 22,2% το 2011. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (1,3 δισ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 6,2% (+75,8 εκατ. ευρώ).

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, την Icap Group, το www.inr.gr και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, μερικές από τις οποίες οφείλουν μέρος του κύκλου εργασιών τους σε άλλες, συμπληρωματικές δραστηριότητες.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματά τους, κερδοφόρες ήταν, έστω οριακά, οι 42 από τις 75 επιχειρήσεις (56% του συνόλου).

Αναλυτικότερα:

Η ΑΛΙΕΙΑ AE (εδρεύει στη Θεσσαλονίκη), με πωλήσεις ύψους 4,05 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (4,16 εκατ. ευρώ) κατά 2,7%, κατέγραψε EBITDA 0,47 εκατ. ευρώ (επίσης 0,47 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,18 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,14 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 5,16 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,92 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 9,0% (10,8% ένα έτος πριν).

Η ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ AE (στην Αχαΐα), με πωλήσεις ύψους 62,83 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (56,28 εκατ. ευρώ) κατά 11,6%, κατέγραψε EBITDA 4,94 εκατ. ευρώ (7,81 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,57 εκατ. ευρώ (2,63 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,60 εκατ. ευρώ (2,36 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 95,35 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 26,10 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 5,2% (8,6% ένα έτος πριν).

Η ΑΣΤΕΡΙΑΣ AE (στην Αιτωλοακαρνανία), με πωλήσεις ύψους 2,66 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (2,91 εκατ. ευρώ) κατά 8,6%, κατέγραψε EBITDA 0,10 εκατ. ευρώ (0,43 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,06 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,04 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 5,01 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,12 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 2,0% (9,1% ένα έτος πριν).

Η ΒΟΝΙΤΣΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AE (στην Αιτωλοακαρνανία), με πωλήσεις ύψους 0,66 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,98 εκατ. ευρώ) κατά 33,1%, κατέγραψε EBITDA 0,08 εκατ. ευρώ (επίσης 0,08 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,11 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,11 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,37 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,31 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 6,0% (5,2% ένα έτος πριν).

Η ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ (στη Φωκίδα), με πωλήσεις ύψους 29,96 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (29,10 εκατ. ευρώ) κατά 3,0%, κατέγραψε EBITDA 3,44 εκατ. ευρώ (3,18 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,86 εκατ. ευρώ (0,73 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,50 εκατ. ευρώ (0,79 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 49,77 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 16,06 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 6,9% (6,1% ένα έτος πριν).

Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. AE (στη Θεσπρωτία), με πωλήσεις ύψους 1,27 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (1,25 εκατ. ευρώ) κατά 1,5%, κατέγραψε EBITDA 0,09 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,05 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,04 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,50 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,28 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 5,8% (7,1% ένα έτος πριν).

Η ΓΡΑΜΜΟΣ AE (στη Θεσπρωτία), με πωλήσεις ύψους 4,01 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (4,18 εκατ. ευρώ) κατά 4,0%, κατέγραψε EBITDA 0,15 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,09 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,09 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 6,64 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 2,30 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 2,2% (2,1% ένα έτος πριν).

Η ΔΙΑΠΟΡΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AE (στη Χίο), με πωλήσεις ύψους 0,71 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,01 εκατ. ευρώ) κατά 29,9%, κατέγραψε EBITDA 0,05 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,04 εκατ. ευρώ (σχεδόν μηδενικά) και καθαρά κέρδη -0,04 εκατ. ευρώ (σχεδόν μηδενικά), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,61 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,73 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 3,2% (6,1% ένα έτος πριν).

Η ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AΒΕE (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 109,15 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (113,85 εκατ. ευρώ) κατά 4,1%, κυρίως λόγω της αρνητικής επίπτωσης της επιμέτρησης των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της στην εύλογη αξία τους στο τέλος της χρήσης κατέγραψε EBITDA -11,23 εκατ. ευρώ (-5,31 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -23,86 εκατ. ευρώ (-14,32 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -21,18 εκατ. ευρώ (-12,87 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 146,37 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια -15,06 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -7,7% (-3,0% ένα έτος πριν).

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ ΑΕΒΕ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (στη Χίο), με πωλήσεις ύψους 3,09 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (2,84 εκατ. ευρώ) κατά 8,8%, κατέγραψε EBITDA 0,31 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,17 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,14 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,64 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,14 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 6,6% (3,3% ένα έτος πριν).

Η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 53,35 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (49,69 εκατ. ευρώ) κατά 7,4%, κατέγραψε EBITDA 4,55 εκατ. ευρώ (4,73 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,04 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,13 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 97,28 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 6,28 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 4,7% (4,9% ένα έτος πριν).

Η ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ AE (στην Αργολίδα), με πωλήσεις ύψους 5,20 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (2,14 εκατ. ευρώ) κατά 142,6%, κατέγραψε EBITDA 0,53 εκατ. ευρώ (0,68 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,40 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,32 εκατ. ευρώ (0,28 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 7,80 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,79 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 6,8% (17,5% ένα έτος πριν).

Η ΕΥΡΩΦΑΡΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ AE (στην Πρέβεζα), με πωλήσεις ύψους 0,65 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,05 εκατ. ευρώ) κατά 37,8%, κατέγραψε EBITDA 0,06 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ το 2011), σχεδόν μηδενικά κέρδη προ φόρων (0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,08 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,72 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,56 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 3,6% (11,0% ένα έτος πριν).

Η ΖΕΡΒΑΣ - ΚΥΡΙΑΖΗΣ AEΓΕ (στη Φθιώτιδα), με πωλήσεις ύψους 0,43 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (0,42 εκατ. ευρώ) κατά 0,9%, κατέγραψε EBITDA 0,07 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,07 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,44 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,02 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 4,9% (4,6% ένα έτος πριν).

Η ΖΩΟΝΟΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ & ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΕ (στην Κορινθία), με πωλήσεις ύψους 21,42 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (19,38 εκατ. ευρώ) κατά 10,5%, κατέγραψε EBITDA 1,26 εκατ. ευρώ (επίσης 1,26 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,14 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,08 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 23,22 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 6,23 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 5,4 (4,1% ένα έτος πριν).

Η ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ AE (στην Εύβοια), λειτουργώντας για λογαριασμό μητρικής της εταιρείας (έσοδα 0,25 εκατ. ευρώ έναντι 0,75 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά 66,5%), κατέγραψε EBITDA 0,13 εκατ. ευρώ (0,58 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,08 εκατ. ευρώ (0,50 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,06 εκατ. ευρώ (0,38 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,78 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 3,64 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 2,8% (12,0% ένα έτος πριν).

Η ΙΡΙΔΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ AE (στην Αιτωλοακαρνανία), με πωλήσεις ύψους 32,19 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (39,13 εκατ. ευρώ) κατά 17,7%, κατέγραψε EBITDA 4,08 εκατ. ευρώ (3,94 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 2,93 εκατ. ευρώ (2,90 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 2,32 εκατ. ευρώ (2,29 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 23,15 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 6,40 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 17,6% (13,6% ένα έτος πριν).

Η ΙΧΘΥΜΕ ΜΕΡΑΝΤΖΗΣ Β. & Λ. ΕΠΕ (στην Αιτωλοακαρνανία), με πωλήσεις ύψους 2,04 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (2,42 εκατ. ευρώ) κατά 15,9%, κατέγραψε EBITDA 0,17 εκατ. ευρώ (0,28 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,06 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,05 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,99 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,92 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 5,7% (10,2% ένα έτος πριν).

Η ΙΧΘΥΟΕΥΒΟΪΚΗ ΕΠΕ (στην Εύβοια), με πωλήσεις ύψους 1,10 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,27 εκατ. ευρώ) κατά 13,7%, κατέγραψε EBITDA 0,16 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,13 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,10 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,81 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,78 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 8,9% (15,6% ένα έτος πριν).

Η ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΠΕ (στη Βοιωτία), με πωλήσεις ύψους 1,14 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (0,68 εκατ. ευρώ) κατά 67,3%, κατέγραψε EBITDA -0,05 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,10 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,10 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 3,51 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,37 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -1,5% (-1,2% ένα έτος πριν).

Η ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΕ (στην Αργολίδα), με πωλήσεις ύψους 3,23 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (3,53 εκατ. ευρώ) κατά 8,5%, κατέγραψε EBITDA 0,37 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,34 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,28 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 3,95 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,90 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 9,4% (6,0% ένα έτος πριν).

Η ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ AE (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 0,77 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,26 εκατ. ευρώ) κατά 39,4%, κατέγραψε EBITDA 0,10 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,94 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 4,4% (4,7% ένα έτος πριν).

Η ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ AE (στην Κέρκυρα), με πωλήσεις ύψους 2,10 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (2,16 εκατ. ευρώ) κατά 2,7%, κατέγραψε EBITDA 0,45 εκατ. ευρώ (0,46 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,30 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,24 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,74 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,35 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 16,5% (18,5% ένα έτος πριν).

Η ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΚΥΣ AE (στη Χίο), με πωλήσεις ύψους 20,59 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (23,05 εκατ. ευρώ) κατά 10,7%, κατέγραψε EBITDA 0,56 εκατ. ευρώ (1,26 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -2,31 εκατ. ευρώ (-0,71 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -2,32 εκατ. ευρώ (-0,72 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 48,62 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,33 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 1,1% (2,8% ένα έτος πριν).

Η ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΑΛΚΗΣ AE (στη Ρόδο), με πωλήσεις ύψους 0,15 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,30 εκατ. ευρώ) κατά 49,8%, κατέγραψε EBITDA 0,05 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,71 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,61 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 6,8% (24,3% ένα έτος πριν).

Η ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑE (στην Κεφαλονιά), με πωλήσεις ύψους 25,61 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (22,27 εκατ. ευρώ) κατά 15,0%, κατέγραψε EBITDA 1,82 εκατ. ευρώ (1,92 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,97 εκατ. ευρώ (0,92 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,71 εκατ. ευρώ (0,55 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 22,26 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 10,56 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 8,2% (7,3% ένα έτος πριν).

Η ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ AE (στη Φθιώτιδα), με πωλήσεις ύψους 5,63 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (6,70 εκατ. ευρώ) κατά 16,0%, κατέγραψε EBITDA 0,59 εκατ. ευρώ (0,82 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,30 εκατ. ευρώ (0,67 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,22 εκατ. ευρώ (0,54 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 7,42 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 2,80 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 8,0% (10,5% ένα έτος πριν).

Η ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ AE (στη Φθιώτιδα), με πωλήσεις ύψους 1,68 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,82 εκατ. ευρώ) κατά 7,6%, κατέγραψε EBITDA 0,04 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,01 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,01 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,77 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια -0,01 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 3,6% (5,6% ένα έτος πριν).

Η ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΟΔΥΣΣΕΥΣ AE (στην Κορινθία), με πωλήσεις ύψους 0,50 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,65 εκατ. ευρώ) κατά 23,2%, κατέγραψε EBITDA 0,07 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,03 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,02 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,78 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,40 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 4,0% (13,5% ένα έτος πριν).

Η ΚΑΛΛΟΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AE (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 0,33 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,80 εκατ. ευρώ) κατά 59,2%, κατέγραψε EBITDA 0,10 εκατ. ευρώ (-0,11 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,09 εκατ. ευρώ (-0,15 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,09 εκατ. ευρώ (-0,14 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,22 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια -0,68 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του (πολύ χαμηλού) μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 48,9% (-43,4% ένα έτος πριν).

Η ΚΑΡΠΑΣΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AE (στην Εύβοια), με πωλήσεις ύψους 0,55 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,88 εκατ. ευρώ) κατά 37,9%, κατέγραψε EBITDA 0,01 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,01 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,01 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,16 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,52 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 0,3% (1,9% ένα έτος πριν).

Η ΚΙΡΦΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AE (στη Φωκίδα), με πωλήσεις ύψους 1,08 εκατ. ευρώ, ισόποσες εκείνων του 2011 (1,08 εκατ. ευρώ), κατέγραψε EBITDA 0,16 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,04 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,02 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,50 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 15,8% (30,4% ένα έτος πριν).

Η ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Ι. FAMILY AE (στην Κάλυμνο), με πωλήσεις ύψους 9,82 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (7,95 εκατ. ευρώ) κατά 23,4%, κυρίως λόγω της αρνητικής επίπτωσης της επιμέτρησης των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της στην εύλογη αξία τους στο τέλος της χρήσης κατέγραψε EBITDA -4,02 εκατ. ευρώ (1,70 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -5,03 εκατ. ευρώ (0,71 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -4,33 εκατ. ευρώ (0,42 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 18,67 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,12 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -21,5% (7,5% ένα έτος πριν).

Η ΚΟΤΥΧΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ AE (στην Ηλεία), με πωλήσεις ύψους 0,35 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,54 εκατ. ευρώ) κατά 35,1%, κατέγραψε EBITDA -0,13 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,10 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,10 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,28 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,12 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -48,0% (20,3% ένα έτος πριν).

Η ΛΑΜΠΡΑΝΟ ΕΛΛΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AE (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 1,42 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,68 εκατ. ευρώ) κατά 15,3%, κατέγραψε EBITDA -0,01 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,07 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,07 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 3,33 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,41 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -0,4% (8,5% ένα έτος πριν).

Η ΛΑΣΚΑΡΑ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ AE (στην Πρέβεζα), με πωλήσεις ύψους 2,15 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (2,54 εκατ. ευρώ) κατά 15,1%, κατέγραψε EBITDA 0,22 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,14 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,11 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 3,36 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 2,36 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 6,6% (6,4% ένα έτος πριν).

Η ΛΑΦΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AE (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 2,62 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (3,34 εκατ. ευρώ) κατά 21,6%, κατέγραψε EBITDA 0,14 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,03 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 6,45 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,54 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 2,2% (2,8% ένα έτος πριν).

Η ΛΩΡΙΔΑ AE (στη Θεσπρωτία), με πωλήσεις ύψους 2,88 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (1,74 εκατ. ευρώ) κατά 65,8%, κατέγραψε EBITDA 0,14 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,53 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,89 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 3,0% (2,9% ένα έτος πριν).

Η ΜΑΡΑΛΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AE (στην Αργολίδα), με πωλήσεις ύψους 0,24 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,86 εκατ. ευρώ) κατά 87,1%, κατέγραψε EBITDA 0,06 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,06 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,05 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,17 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,13 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του (πολύ χαμηλού) μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 36,7% (62,3% ένα έτος πριν).

Η ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ AE (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 11,02 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (9,13 εκατ. ευρώ) κατά 20,7%, κατέγραψε EBITDA 1,23 εκατ. ευρώ (1,20 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ) και σχεδόν μηδενικά καθαρά κέρδη (έναντι 0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 14,98 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,40 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 8,2% (7,4% ένα έτος πριν).

Η ΜΑΥΡΗ ΑΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (στην Πρέβεζα), με πωλήσεις ύψους 1,48 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,78 εκατ. ευρώ) κατά 16,5%, κατέγραψε EBITDA 0,14 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,09 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,09 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,29 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 2,28 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 3,4% (5,0% ένα έτος πριν).

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AE (στη Βοιωτία), με πωλήσεις ύψους 1,58 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (1,51 εκατ. ευρώ) κατά 4,2%, κατέγραψε EBITDA 0,02 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,01 εκατ. ευρώ (-0,12 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,01 εκατ. ευρώ (-0,12 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 3,54 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια -0,57 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 0,7% (2,3% ένα έτος πριν).

Η ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Γ. & Π. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AE (στη Φθιώτιδα), με πωλήσεις ύψους 5,58 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (6,24 εκατ. ευρώ) κατά 10,6%, κατέγραψε EBITDA 0,76 εκατ. ευρώ (0,56 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,28 εκατ. ευρώ (-0,47 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,30 εκατ. ευρώ (-0,48 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 14,78 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,08 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 5,1% (3,5% ένα έτος πριν).

Η ΜΥΤΙΚΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ AE (στην Αιτωλοακαρνανία), με πωλήσεις ύψους 4,68 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (3,09 εκατ. ευρώ) κατά 51,4%, κατέγραψε EBITDA 0,66 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,49 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,49 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,85 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 2,95 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 13,6% (3,6% ένα έτος πριν).

Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 172,00 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (172,85 εκατ. ευρώ) κατά 0,5%, κυρίως λόγω της αρνητικής επίπτωσης της επιμέτρησης των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της στην εύλογη αξία τους στο τέλος της χρήσης κατέγραψε EBITDA 2,73 εκατ. ευρώ (29,89 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -16,80 εκατ. ευρώ (10,13 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -14,38 εκατ. ευρώ (9,68 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 433,86 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 149,16 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 0,6% (6,5% ένα έτος πριν).

Η ΝΙΜΟΣ AEΒΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΗΣ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 7,31 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (5,86 εκατ. ευρώ) κατά 24,7%, κατέγραψε EBITDA 0,68 εκατ. ευρώ (1,33 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,46 εκατ. ευρώ (1,04 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,36 εκατ. ευρώ (0,51 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 11,27 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια -5,04 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 6,0% (13,9% ένα έτος πριν).

Η ΟΡΛΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AE (στη Θεσπρωτία), με πωλήσεις ύψους 1,49 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (1,43 εκατ. ευρώ) κατά 4,0%, κατέγραψε EBITDA -0,26 εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,29 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,29 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 3,87 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια -1,21 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -6,6% (-1,4% ένα έτος πριν).

Η ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ Γ. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ AE (στην Αργολίδα), με πωλήσεις ύψους 1,24 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,36 εκατ. ευρώ) κατά 9,1%, κατέγραψε EBITDA 0,17 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,08 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,14 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 8,1% (6,8% ένα έτος πριν).

Η ΠΕΚΑΜ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ AE (στις Σέρρες), με πωλήσεις ύψους 0,39 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,47 εκατ. ευρώ) κατά 15,6%, κατέγραψε EBITDA 0,10 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,08 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,06 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,95 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,79 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 10,3% (11,0% ένα έτος πριν).

Η ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ AΒΕE (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 47,14 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (41,40 εκατ. ευρώ) κατά 13,9%, κατέγραψε EBITDA 4,05 εκατ. ευρώ (4,93 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,61 εκατ. ευρώ (1,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,30 εκατ. ευρώ (0,93 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 83,56 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 21,10 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 4,8% (6,3% ένα έτος πριν).

Η ΠΕΤΑΛΑ ΑΦΟΙ AE (στην Κάλυμνο), με πωλήσεις ύψους 5,70 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (7,05 εκατ. ευρώ) κατά 19,3%, κατέγραψε EBITDA 0,58 εκατ. ευρώ (0,82 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,12 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,06 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 10,11 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 3,77 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 5,8% (7,5% ένα έτος πριν).

Η ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ AE (στην Κορινθία), με πωλήσεις μόλις 0,02 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (2,79 εκατ. ευρώ) κατά 99,3%, κατέγραψε EBITDA -0,02 εκατ. ευρώ (-0,67 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,04 εκατ. ευρώ (-0,66 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,09 εκατ. ευρώ (-0,71 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 3,08 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια -0,87 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -0,6% (-21,7% ένα έτος πριν).

Η ΣΑΠΙΕΝΤΖΑ ΑΕ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (στη Μεσσηνία), με πωλήσεις μόλις 0,01 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,41 εκατ. ευρώ) κατά 96,6%, κατέγραψε EBITDA 0,01 εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,02 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,02 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,54 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,16 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 1,8% (-13,3% ένα έτος πριν).

Η ΣΑΩ AΒΕE ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (στην Αχαΐα), με πωλήσεις ύψους 7,02 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (4,94 εκατ. ευρώ) κατά 42,1%, κατέγραψε EBITDA 0,61 εκατ. ευρώ (0,62 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,28 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,24 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 5,49 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 2,79 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 11,2% (11,8% ένα έτος πριν).

Η ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ AΕΓΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 103,03 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (103,36 εκατ. ευρώ) κατά 0,3%, κατέγραψε EBITDA 16,84 εκατ. ευρώ (-14,86 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -7,85 εκατ. ευρώ (-35,48 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -11,57 εκατ. ευρώ (-32,59 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 241,06 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 24,05 εκατ. ευρώ. Τόσο το 2012 όσο και, κυρίως, το 2011 τα αποτελέσματά της επηρεάστηκαν από την αρνητική επίπτωση της επιμέτρησης των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της στην εύλογη αξία τους στο τέλος της χρήσης Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 7,0% (-8,7% ένα έτος πριν).

Η ΣΙΜΩΝΗ ΑΦΟΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ AE (στη Χαλκιδική), με πωλήσεις ύψους 0,35 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,38 εκατ. ευρώ) κατά 5,9%, κατέγραψε EBITDA 0,18 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,01 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,01 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 3,72 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 2,94 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 4,8% (3,8% ένα έτος πριν).

Η ΣΚΑΛΩΜΑ AE (στη Θεσπρωτία), με πωλήσεις ύψους 1,73 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (1,36 εκατ. ευρώ) κατά 27,7%, κατέγραψε EBITDA 0,20 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ και το 2011), κέρδη προ φόρων 0,15 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,12 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,63 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,93 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 12,2% (13,4% ένα έτος πριν).

Η ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ AΓΕE (στην Κορινθία), λειτουργώντας για λογαριασμό μητρικής της εταιρείας (έσοδα 0,12 εκατ. ευρώ έναντι 0,39 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά 68,4%), κατέγραψε EBITDA -0,15 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,27 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,27 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,18 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,44 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -3,7% (3,0% ένα έτος πριν).

Η ΦΕΙΔΩ AE ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (στην Εύβοια), με πωλήσεις ύψους 1,01 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,02 εκατ. ευρώ) κατά 0,9%, κατέγραψε EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,01 εκατ. ευρώ (σχεδόν μηδενικά) και καθαρά κέρδη -0,01 εκατ. ευρώ (σχεδόν μηδενικά), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,44 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,58 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 2,2% (3,6% ένα έτος πριν).

Η ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑE ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (στην Αττική), με σχεδόν μηδενικές πωλήσεις (0,26 εκατ. ευρώ το 2011), κατέγραψε EBITDA -0,12 εκατ. ευρώ (-0,30 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,17 εκατ. ευρώ (-0,33 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,17 εκατ. ευρώ (-0,33 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,38 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια -0,98 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -32,3% (-165,2% ένα έτος πριν).

Η ΧΑΒΙΑΡΑΣ Μ. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AE (στη Χίο), με πωλήσεις ύψους 0,15 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (0,14 εκατ. ευρώ) κατά 8,5%, κατέγραψε EBITDA 0,04 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ και το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,74 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια -0,99 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 4,8% (5,4% ένα έτος πριν).

Η ΩΚΕΑΝΙΣ AE ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 0,91 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,93 εκατ. ευρώ) κατά 2,0%, κατέγραψε EBITDA 0,18 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,09 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,07 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,76 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,33 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 6,5% (9,2% ένα έτος πριν).

Η ΩΡΙΩΝ ΑΕ (στην Κορινθία), με πωλήσεις ύψους 1,11 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (0,94 εκατ. ευρώ) κατά 18,8%, κατέγραψε EBITDA 0,06 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,01 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 3,68 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,69 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 1,7% (4,7% ένα έτος πριν).

Η BIOMAR HELLENIC ΑΕ (στη Μαγνησία), με πωλήσεις ύψους 50,69 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (46,49 εκατ. ευρώ) κατά 9,1%, κατέγραψε EBITDA 5,91 εκατ. ευρώ (4,77 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 2,06 εκατ. ευρώ (0,96 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 1,48 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 42,62 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια 9,79 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 13,9% (14,3% ένα έτος πριν).

Η BLUE FARM AE (στην Εύβοια), με πωλήσεις ύψους 4,31 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (4,71 εκατ. ευρώ) κατά 8,5%, κατέγραψε EBITDA 0,52 εκατ. ευρώ (0,69 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,33 εκατ. ευρώ (0,48 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,26 εκατ. ευρώ (0,38 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 5,29 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 2,76 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 9,9% (11,9% ένα έτος πριν).

Η BLUEFIN TUNA HELLAS AE (στην Αττική), η οποία επιχειρεί να αναπτυχθεί σε νέα είδη ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας, με πωλήσεις ύψους 4,00 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (6,53 εκατ. ευρώ) κατά 38,7%, κατέγραψε EBITDA -10,63 εκατ. ευρώ (-7,23 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -11,61 εκατ. ευρώ (-8,77 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -12,34 εκατ. ευρώ (-8,99 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 10,88 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια -14,20 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -97,7% (-38,9% ένα έτος πριν).

Η ECOFEED ABEE ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ & ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 21,83 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (19,96 εκατ. ευρώ) κατά 9,4%, κατέγραψε EBITDA 2,22 εκατ. ευρώ (2,69 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,11 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,06 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 24,39 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 12,91 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 9,1% (12,8% ένα έτος πριν).

Η LION AE (στην Εύβοια), με πωλήσεις ύψους 4,09 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (4,95 εκατ. ευρώ) κατά 17,3%, κατέγραψε EBITDA 0,42 εκατ. ευρώ (0,45 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,02 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 8,56 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,89 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 4,9% (4,8% ένα έτος πριν).

Η PLΑGTON AE (στην Αιτωλοακαρνανία), με πωλήσεις ύψους 2,98 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (2,89 εκατ. ευρώ) κατά 3,0%, κατέγραψε EBITDA 0,29 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,01 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 5,73 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,71 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 5,0% (6,5% ένα έτος πριν).

Η RICH AEBE ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 1,19 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (0,99 εκατ. ευρώ) κατά 19,8%, κατέγραψε EBITDA 0,28 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,25 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,19 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,81 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,76 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 15,6% (16,2% ένα έτος πριν).

Η SEAFARM IONIAN AΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 9,03 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (41,61 εκατ. ευρώ) κατά 78,3%, κατέγραψε EBITDA 1,86 εκατ. ευρώ (-15,38 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,23 εκατ. ευρώ (17,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,28 εκατ. ευρώ (-13,84 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 13,09 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια -17,22 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 14,2% (-107,1% ένα έτος πριν).

Η SPARFISH AE (στη Βοιωτία), με πωλήσεις ύψους 3,91 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (6,18 εκατ. ευρώ) κατά 36,7%, κατέγραψε EBITDA -0,71 εκατ. ευρώ (-1,51 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,92 εκατ. ευρώ (-1,71 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,90 εκατ. ευρώ (-1,39 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 6,00 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,47 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -11,8% (-21,5% ένα έτος πριν).

Η STRΑTOS AE ΙΧΘΥΔΙΩΝ (στην Εύβοια), με πωλήσεις ύψους 0,51 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,80 εκατ. ευρώ) κατά 36,2%, κατέγραψε EBITDA 0,14 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,04 εκατ. ευρώ (σχεδόν μηδενικά) και καθαρά κέρδη -0,04 εκατ. ευρώ (σχεδόν μηδενικά), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 3,57 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,47 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 3,9% (8,3% ένα έτος πριν).

Η VIKING ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ABEE (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 1,84 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (3,39 εκατ. ευρώ) κατά 45,8%, κατέγραψε EBITDA -0,09 εκατ. ευρώ (0,48 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,60 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,60 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 6,29 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,64 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -1,4% (7,6% ένα έτος πριν).

Ενοποιημένα αποτελέσματα

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με ελληνικές θυγατρικές ή επιχειρήσεις του εξωτερικού στις οποίες συμμετέχουν με πλειοψηφικά είτε με μειοψηφικά ποσοστά, οι πέντε μεγαλύτερες βιομηχανίες του τομέα κατέγραψαν:

Η ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ AE, τρίτη μεγαλύτερη επιχείρηση του τομέα, πωλήσεις ύψους 115,96 εκατ. ευρώ (89,83 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της 0,11 εκατ. ευρώ (5,05 εκατ. ευρώ το 2011). Η απόδοση του μέσου ενοποιημένου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA (9,60 εκατ. ευρώ) ήταν 6,7% (11,0% ένα έτος πριν). Τα πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της στις 31.12.2012 ανέρχονταν σε 143,76 εκατ. ευρώ. Την ίδια ημερομηνία τα ίδια κεφάλαιά της (συμπεριλαμβανομένων αυτών των μετόχων μειοψηφίας) ανέρχονταν σε 40,35 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της ανέρχονταν 103,41 σε εκατ. ευρώ (97,88 εκατ. ευρώ ένα έτος πριν).

Η ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AΒΕE, τέταρτη μεγαλύτερη επιχείρηση του τομέα, πωλήσεις ύψους 107,31 εκατ. ευρώ (127,71 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της -26,78 εκατ. ευρώ (-13,93 εκατ. ευρώ το 2011), τα οποία ενσωματώνουν ζημιές 21,81 εκατ. ευρώ από την επιμέτρηση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία τους στο τέλος της χρήσης. Η απόδοση του μέσου ενοποιημένου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA (-14,90 εκατ. ευρώ) ήταν -10,1% (-1,3% ένα έτος πριν). Τα πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της στις 31.12.2012 ανέρχονταν σε 147,24 εκατ. ευρώ. Την ίδια ημερομηνία τα ίδια κεφάλαιά της (συμπεριλαμβανομένων αυτών των μετόχων μειοψηφίας) ανέρχονταν σε -25,48 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της ανέρχονταν 172,72 σε εκατ. ευρώ (192,86 εκατ. ευρώ ένα έτος πριν).

Η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ, πέμπτη μεγαλύτερη επιχείρηση του τομέα, πωλήσεις ύψους 52,68 εκατ. ευρώ (49,35 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της 0,37 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ το 2011), τα οποία ενσωματώνουν ζημιές 1,14 εκατ. ευρώ από την επιμέτρηση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία τους στο τέλος της χρήσης. Η απόδοση του μέσου ενοποιημένου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA (5,29 εκατ. ευρώ) ήταν 5,2% (5,4% ένα έτος πριν). Τα πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της στις 31.12.2012 ανέρχονταν σε 101,59 εκατ. ευρώ. Την ίδια ημερομηνία τα ίδια κεφάλαιά της (συμπεριλαμβανομένων αυτών των μετόχων μειοψηφίας) ανέρχονταν σε 5,11 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της ανέρχονταν 96,47 σε εκατ. ευρώ (95,24 εκατ. ευρώ ένα έτος πριν).

Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ, μεγαλύτερη επιχείρηση του τομέα, πωλήσεις ύψους 202,16 εκατ. ευρώ (196,93 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της -13,33 εκατ. ευρώ (9,54 εκατ. ευρώ το 2011), τα οποία ενσωματώνουν ζημιές 11,51 εκατ. ευρώ από την επιμέτρηση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία τους στο τέλος της χρήσης. Η απόδοση του μέσου ενοποιημένου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA (7,33 εκατ. ευρώ) ήταν 1,6% (4,3% ένα έτος πριν). Τα πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της στις 31.12.2012 ανέρχονταν σε 470,10 εκατ. ευρώ. Την ίδια ημερομηνία τα ίδια κεφάλαιά της (συμπεριλαμβανομένων αυτών των μετόχων μειοψηφίας) ανέρχονταν σε 139,99 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της ανέρχονταν 330,11 σε εκατ. ευρώ (346,02 εκατ. ευρώ ένα έτος πριν).

Η ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ AΕΓΕ, δεύτερη μεγαλύτερη επιχείρηση του τομέα, πωλήσεις ύψους 133,72 εκατ. ευρώ (128,71 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της -11,00 εκατ. ευρώ (-37,40 εκατ. ευρώ το 2011), τα οποία ενσωματώνουν κέρδη 5,14 εκατ. ευρώ από την επιμέτρηση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία τους στο τέλος της χρήσης. Η απόδοση του μέσου ενοποιημένου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA (14,40 εκατ. ευρώ) ήταν 4,9% (-7,2% ένα έτος πριν). Τα πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της στις 31.12.2012 ανέρχονταν σε 293,48 εκατ. ευρώ. Την ίδια ημερομηνία τα ίδια κεφάλαιά της (συμπεριλαμβανομένων αυτών των μετόχων μειοψηφίας) ανέρχονταν σε 25,40 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της ανέρχονταν 267,88 σε εκατ. ευρώ (235,50 εκατ. ευρώ ένα έτος πριν).

Σύμφωνα με τα ενοποιημένα στοιχεία τους, οι πέντε αυτές επιχειρήσεις παρουσιάζουν, ως σύνολο, πωλήσεις ύψους 611,8 εκατ. ευρώ (592,5 εκατ. ευρώ το 2011), EBITDA 21,7 εκατ. ευρώ (19,7 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -55,1 εκατ. ευρώ (-61,2 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -50,6 εκατ. ευρώ (-36,5 εκατ. ευρώ), τα οποία ενσωματώνουν ζημιές της τάξεως των 29,3 εκατ. ευρώ από την επιμέτρηση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία τους στο τέλος της χρήσης. Στις 31.12.2012 απασχολούσαν κεφάλαια 1,16 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια ήταν 185,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις τους ανέρχονταν 970,6 σε εκατ. ευρώ (967,5 εκατ. ευρώ ένα έτος πριν). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού τους τη χρήση 2012 σε EBITDA ήταν 1,9% (1,6% ένα έτος πριν).

Χ.Κ.

Πρώτη δημοσίευση: ΑΠΕ, 30 Ιουλίου 2013ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS