inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές λόγω προβλέψεων, το 2015, για τη χημική βιομηχανία Tosoh ΕλλάςΜείωση των πωλήσεων, καθίζηση του μεικτού περιθωρίου και αυξημένες προβλέψεις για κινδύνους, που οδήγησαν σε καταγραφή ζημιών, κατέγραψε το 2015 η εξ ολοκλήρου εξαγωγική χημική βιομηχανία Tosoh Ελλάς, μοναδική ελληνική βιομηχανία που ελέγχεται από ιαπωνικά κεφάλαια.

Είχε προηγηθεί, κατά το 2014, διεύρυνση των πωλήσεων της εταιρείας κατά 24,5% και καταγραφή κερδών, έναντι ζημιών το 2013.

Η επιχείρηση, η οποία διαθέτει βιομηχανική μονάδα με περίπου 70 εργαζομένους στη Θεσσαλονίκη, όπου παράγει ηλεκτρολυτικό διοξείδιο του μαγγανίου (EMD) για ευρωπαϊκές και άλλες βιομηχανίες παραγωγής μπαταριών, ελέγχεται κατά 65% από την ιαπωνική Tosoh Corporation και κατά το υπόλοιπο 35% από την επίσης ιαπωνική Mitsubishi Corporation, που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Τόκιο.

Τα έσοδά της τον περασμένο χρόνο περιορίστηκαν σε 31,2 εκατ. ευρώ, από 32,9 εκατ. ευρώ το 2014 (26,4 εκατ. ευρώ το 2013, 28,5 εκατ. ευρώ το 2012, 35,2 εκατ. ευρώ το 2011, 35,3 εκατ. ευρώ το 2010 και 33,8 εκατ. ευρώ το 2009), παρουσιάζοντας μείωση κατά 5% σε ποσοστό και κατά 1,7 εκατ. περίπου ευρώ, σε αξία, σε ετήσια βάση. Στο σύνολό τους προήλθαν από τη διάθεση των προϊόντων της, μέσω συγγενικών επιχειρήσεων, σε εταιρείες παραγωγής μπαταριών στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ελβετία. Ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 7%.

Η επιχείρηση δεν απέφυγε μια συμπίεση του μεικτού της περιθωρίου κατά 3,5 εκατοστιαίες μονάδες, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 3,9 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 5,26 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, με ποσοστιαία μείωση 26,1%. Συγκεκριμένα, το μεικτό περιθώριο συμπιέστηκε σε 12,4%, από 15,9% την προηγούμενη χρήση.

Τα αποτέλεσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,3 εκατ. ευρώ το 2014, δυσμενέστερα κατά 1,3 εκατ. ευρώ. Επίσης, τα αποτέλεσματά της προ τόκων και φόρων (EBIT) ήταν ζημιές 0,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,2 εκατ. ευρώ το 2014, δυσμενέστερα κατά 1,4 εκατ. ευρώ.

Εν τέλει η Tosoh Ελλάς κατέγραψε ζημιές προ φόρων 0,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 1,0 εκατ. ευρώ το 2014 (ζημιές 2,7 εκατ. ευρώ το 2013, ζημιές 0,4 εκατ. ευρώ το 2012, κέρδη 2,15 εκατ. ευρώ το 2011, κέρδη 2,5 εκατ. ευρώ το 2010 και κέρδη 2,8 εκατ.ευρώ το 2009), δηλαδή αποτελέσματα προ φόρων δυσμενέστερα κατά 1,4 εκατ. ευρώ. Μετά την πρόβλεψη για φόρους οι τελικές ζημιές της χρήσης 2015 ήταν 0,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,445 εκατ. ευρώ το 2014 (ζημιές 2,3 εκατ. ευρώ το 2013, ζημιές 0,5 εκατ. ευρώ το 2012, κέρδη 1,7 εκατ. ευρώ το 2011, κέρδη 2,4 εκατ.ευρώ το 2010 και κέρδη 2,8 εκατ. ευρώ το 2009), δηλαδή τελικά αποτελέσματα δυσμενέστερα κατά 1,4 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με πρόβλεψη της τάξεως του 1,3 εκατ. ευρώ, σχετική με το σοβαρό θέμα της απομάκρυνσης στερεών αποβλήτων της επιχείρησης, δεδομένου ότι στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου της έχει συσσωρευθεί μεγάλος όγκος στερεών καταλοίπων.

Ακόμη, επιβαρύνθηκαν με δαπάνη 1,5 εκατ. ευρώ (1,6 εκατ. ευρώ το 2014) για αμοιβές δικαιωμάτων, καθώς και με μικρότερο ποσό για διαφορές φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2008-2010.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, για πρώτη φορά τη χρήση 2015 και αναδρομικά και για τη χρήση 2014. Λόγω της εφαρμογής νέων λογιστικών προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της Tosoh Ελλάς (31,6 εκατ. ευρώ) αντιστοιχούσαν στο 53% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της (59,7 εκατ. ευρώ). Για τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό της η εταιρεία συνεργάζεται με τη Mizuho Bank Nederland. Επί των ακινήτων της υφίστανται ενπράγματα βάρη ποσού 8,6 εκατ. ευρώ, έναντι δανείων 4,6 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς και 4 εκατ. ευρώ από τη Eurobank.

Ο ιαπωνικός όμιλος Tosoh Corporation δραστηριοποιείται παραγωγικά στην Ελλάδα τέσσερις δεκαετίες και συγκαταλέγεται στους ισχυρότερους παραγωγούς και προμηθευτές ανόργανων χημικών, πετροχημικών και εξειδικευμένων χημικών υλών παγκοσμίως. Η ελληνική θυγατρική του ιδρύθηκε το 1973 και άρχισε την παραγωγική λειτουργία της το 1976.

Οι συνολικές πωλήσεις της TOSOH ΕΛΛΑΣ την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 296,4 εκατ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 19,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,6% των πωλήσεων και προς το 4,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου.

Το 2015 η επιχείρηση απασχόλησε κατά μέσον όρο 69 εργαζομένους (67 το 2014). Για τις δαπάνες μισθοδοσίας και λοιπές παροχές του προσωπικού διέθεσε 3,2 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 3,2 εκατ. ευρώ το 2014.

Για την τρέχουσα χρήση 2016 δηλώνει αισιόδοξη, καθώς το 2015 διευρύνθηκε ο κατάλογος των Ευρωπαίων πελατών της. Όπως αναφέρει, δαπανά για την αναβάθμιση της παραγωγικής της μονάδας και για αντιρρυπαντικό εξοπλισμό περί το 1 εκατ. ευρώ ετησίως.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 27 Ιουλίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS