inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 5,6 εκατ. ευρώ, το 2015, για τη βιομηχανία τροφίμων AgroinvestΗ AGROINVEST συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων, έχει ευρύτατες δραστηριότητες, μεγάλο παραγωγικό δυναμικό και ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις, οι οποίες της προσδίδουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η βιομηχανική μονάδα της βρίσκεται στο Αχλάδι Φθιώτιδας, στο 245ο χλμ. της Eθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, σε έκταση 250 στρεμμάτων, όπου λειτουργούν οκτώ γραμμές παραγωγής, υποστηριζόμενες από μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους και το ιδιόκτητο λιμάνι.

Στις παραδοσιακές δραστηριότητες της Agroinvest, η οποία διαθέτει μερίδια σε τρεις άλλες επιχειρήσεις, περιλαμβάνονται η παραγωγή και εμπορία σπορελαίων, προϊόντων σόγιας, ζωοτροφών, καθώς επίσης αλεύρων για την αρτοποιία και την ζαχαροπλαστική. Η εταιρεία ασχολείται επίσης, συχνά, με την εμπορία δημητριακών, κυρίως για την παραγωγή ζωοτροφών, ενώ έχει εισέλθει δυναμικά και στην παραγωγή βιοκαυσίμων, καθώς και στην εμπορία λιπασμάτων.

Η Agroinvest το 2015 κατέγραψε πωλήσεις 94,5 εκατ. ευρώ (+2,7% σε σχέση με το 2014), μεικτά κέρδη 20,25 εκατ. ευρώ (+49,9%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 16 εκατ. ευρώ (+74,3%) και κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 9,8 εκατ. ευρώ (+356,3%). Η εκτίναξη του μεικτού περιθωρίου κέρδους της εταιρείας κατά 6,7 εκατοστιαίες μονάδες στο 21,4%, από 14,7% το 2014, συνέβαλε καθοριστικά στην καταγραφή κερδών προ φόρων 8,2 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι αντίστοιχων κερδών 0,15 εκατ. ευρώ το 2014, ίσων προς το 8,6% των πωλήσεων, καθώς και -μετά την πρόβλεψη για φόρους- καθαρών κερδών 5,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,03 εκατ. ευρώ το 2014, ίσων προς το 5,9% των πωλήσεων.

Τα αποτελέσματα του έτους 2015 ενσωματώνουν αποσβέσεις και απομειώσεις ενεργητικού 6,2 εκατ. ευρώ (7 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 1,6 εκατ. ευρώ (2 εκατ. ευρώ το 2014). Επίσης, επιβαρύνθηκαν με χαμηλότερες ανόργανες δαπάνες σε σχέση με το 2014, οπότε η συρρίκνωση των τελικών αποτελεσμάτων οφειλόταν κυρίως σε προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους, ποσού 3,7 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της εταιρείας στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 80,8 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 65,7% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 122,9 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος δανεισμός της ήταν ύψους 25,9 εκατ. ευρώ, έναντι 23,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, αλλά το βραχυπρόθεσμο μέρος του μειώθηκε κατά 21,3%. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (66,6 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερο από τις δανειακές και τις μη δανειακές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της κατά 135,6%.

Επί των ακινήτων της έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης 24 εκατ. ευρώ για την κάλυψη μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων, το υπόλοιπο των οποίων ήταν 17 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1978 από ομάδα Λιβανέζων και Ελλήνων επιχειρηματιών, άρχισε να λειτουργεί το 1982, ενώ το 1991 περιήλθε υπό τον έλεγχο της γαλλικής κοινοπραξίας Thomson - Credit Lyonnais. Από το 1994 ανήκε στον όμιλο CDR & Thomson - CSF, ο οποίος ενδιαφερόταν να υλοποιήσει αντισταθμιστικά ωφελήματα. To 1999 πέρασε σε ελληνικά συμφέροντα και υπάγεται πλέον στον όμιλο επιχειρήσεων ΤΕΚΜΩΡ της οικογένειας Βογιατζή.

Οι συνολικές πωλήσεις της την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 895,7 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 90,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,1% των πωλήσεων και το 6,8% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων.

Το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 187 εργαζομένους (176 το 2014), για τις αμοιβές των οποίων δαπάνησε 6,4 εκατ. ευρώ (επίσης 6,4 εκατ. ευρώ το 2014). Ακόμη, για αμοιβές διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,6 εκατ. ευρώ (0,1 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα ταμειακά διαθέσιμα της επιχείρησης -που δαπάνησε 1,1 εκατ. ευρώ το 2015 για απόκτηση παγίων- στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 8,3 εκατ. ευρώ, έναντι 5,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 13%, από 7,7% το 2014.

Το 86% των πωλήσεών της το ίδιο έτος οφειλόταν στη διάθεση ιδιοπαραγόμενων προϊόντων συνολικής αξίας 81,3 εκατ. ευρώ, καθώς η εμπορική δραστηριότητα και η παροχή υπηρεσιών συνεισέφεραν περί τα 13,2 εκατ. ευρώ (14%). Τέλος, το 10,4% των πωλήσεών της, περί τα 9,8 εκατ. ευρώ, προήλθε από τη διάθεση προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 8 Αυγούστου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS