inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξημένα κέρδη κατέγραψε η γαλακτοβιομηχανία ΕΒΟΛ το 2015Αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας του κατέγραψε κατά το 2015 ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου, που είναι συνώνυμος πλέον με τη γαλακτοβιομηχανία ΕΒΟΛ και λειτουργεί από τις αρχές του 2014 ως πρωτοβάθμιος Συνεταιρισμός, με κύριο περιουσιακό στοιχείο τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων. Η περασμένη χρονιά ήταν η καλύτερη στην ιστορία της βιομηχανίας του Βόλου.

Βάσει του ισολογισμού της, τα έσοδα της συνεταιριστικής εταιρείας, η οποία λειτούργησε για πρώτη φορά το 1952, το 2015 ανήλθαν σε 15,5 εκατ. ευρώ, έναντι 14,8 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 4,7% σε ποσοστό ή κατά 0,7 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 93,5% των πωλήσεων, δηλαδή 14,5 εκατ. ευρώ, προήλθε από τη διάθεση προϊόντων της, με το υπόλοιπο 6,5% να αφορά εμπορεύματα και υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε συμπληρωματικές δραστηριότητες, πέραν των γαλακτοκομικών.

Μολονότι το μεικτό της περιθώριο συμπιέστηκε (27,8% από 28,2% το 2014), κατεγράφησαν αυξημένα κατά 3,3% μεικτά κέρδη, ύψους 4,3 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των πωλήσεων. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν σημαντική άνοδο (+21,2%), φθάνοντας τα 2,5 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω αυξημένων εσόδων από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων. Οι δαπάνες εμπορικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 16,5% λόγω επέκτασης του δικτύου πωλήσεων, ενώ οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας μειώθηκαν κατά 6,4%. Ως ποσοστό των πωλήσεων, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 16%, από 13,8% το 2014.

Το τελικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,86 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,46 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 27,9% (+0,41 εκατ. ευρώ). Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν 1,62 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 10,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,28 εκατ. ευρώ ή 8,6% των πωλήσεων το 2014, αυξημένα κατά 26,4% (+0,34 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά κέρδη της αντιπροσωπεύουν ετήσια απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 46%.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,56 εκατ. ευρώ (0,51 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους μόλις 0,06 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2014), καθώς η επιχείρηση έχει σχεδόν μηδενικό βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της «ΕΒΟΛ», που έχει πρόεδρο τον Νικ. Πρίντζο και το 2015 έθεσε σε πλήρη λειτουργία ανανεωμένη μονάδα παστερίωσης και εμφιάλωσης γάλακτος, ολοκληρώνοντας σχετική επένδυση στην Α' Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου, στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 4,32 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 33,6% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 12,8 εκατ. ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (7,6 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,05 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (4,75 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν στο σύνολό τους σχεδόν μακροπρόθεσμες και δεν ξεπερνούσαν το 0,84 εκατ. ευρώ (0,94 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα ταμειακά διαθέσιμά της ανέρχονταν σε 1,1 εκατ. ευρώ (0,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 5,22 εκατ. ευρώ, από 4,85 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Η επιχείρηση αποτελεί διάδοχο σχήμα της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Βόλου που είχε ιδρυθεί το 1926. Παράγει πλήρη σειρά βασικών γαλακτοκομικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου γίδινου και αγελαδινού βιολογικού φρέσκου γάλακτος. Συγκεκριμένα, παράγει γάλα, γιαούρτι, τυριά και βούτυρο.

Τους πρώτους μήνες του 2016 κυκλοφόρησε στραγγιστό γιαούρτι με το σήμα «Διαλαχτό», καθώς ολοκλήρωσε επένδυση σε μονάδα γιαουρτιού. Επίσης, σχεδίασε την κυκλοφορία τριών νέων προϊόντων, που αφορούν κρέμα γάλακτος, ρυζόγαλο και ξυνόγαλο.

Αισιοδοξεί ότι και τα αποτελέσματά της του τρέχοντος έτους θα έχουν θετικό πρόσημο και θα συνοδευτούν από διεύρυνση των πωλήσεων, λόγω προσθήκης νέων προϊόντων και επέκτασης του εμπορικού δικτύου που ήδη καλύπτει ολόκληρη τη Θεσσαλία και εξαπλώνεται στην Κρήτη και την Πελοπόννησο, ενώ καλύπτει περί τα 600 σημεία πώλησης στην Αττική. Το μερίδιό της στην αγορά φρέσκου γάλακτος της Μαγνησίας είναι προ πολλού χρόνου πλειοψηφικό.

Το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 115 εργαζομένους (104 το 2014) και διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3,38 εκατ. ευρώ (3,08 εκατ. ευρώ το 2014).

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 26 Αυγούστου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS