inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιογόνο ήταν το 2015 για την εταιρεία Ελληνικές ΑλυκέςΜε ζημιές, έναντι κερδών το 2014, «έκλεισε» τη χρήση 2015 η εταιρεία Ελληνικές Αλυκές, η οποία υπολογίζεται ότι πραγματοποιεί περισσότερο από το 90% της εγχώριας παραγωγής πρωτογενούς άλατος, αξιοποιεί τις αλυκές Μεσολογγίου και άλλες επτά αλυκές και καλύπτει με τα προϊόντα της ακόμη και τα δύο τρίτα περίπου των εγχώριων αναγκών.

Η αύξηση του κόστους παραγωγής ψαλίδισε κατά 13,2 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό περιθώριο κέρδους της επιχείρησης. To γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την κάμψη των πωλήσεων, οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών.

Η επιχείρηση, που ελέγχεται κατά πλειοψηφία από το Ελληνικό Δημόσιο, προωθεί άμεσα την εκπόνηση νέου επιχειρηματικού σχεδίου. Για τον λόγο αυτό είχε ζητήσει από ενδιαφερόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων την υποβολή σχετικών προσφορών έως τις 22 Αυγούστου.

Η εταιρεία το 2015, 27η χρήση από την ίδρυσή της με την παρούσα εταιρική μορφή, κατέγραψε έσοδα ύψους 5,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του 2014 κατά 14,2% (-0,85 εκατ. ευρώ). Το 92% των εσόδων (4,7 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων και το υπόλοιπο 8% από τη διάθεση εμπορευμάτων και την παροχή υπηρεσιών.

Το μεικτό περιθώριο κέρδους της επιχείρησης υποχώρησε σε 4,9%, από 18,9% το 2014, με αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη της να βρεθούν στο επίπεδο του 0,25 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 77,9%.

Για τον λόγο αυτό κατεγράφησαν κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 0,3 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,1 εκατ. ευρώ το 2014 (-74,9%). Επίσης, κατεγράφησαν ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,5 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,3 εκατ. ευρώ το 2014 (-0,8 εκατ. ευρώ).

Εν τέλει η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι οι Θ. Μπλίκας και Ν. Τσαραπατσάνης, αντιστοίχως, παρουσίασε ζημιές προ φόρων 0,4 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,4 εκατ. ευρώ το 2014 (-7,4% των πωλήσεων έναντι +6,2%). Οι τελικές ζημιές της εταιρείας μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 0,335 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 0,2 εκατ. ευρώ το 2014 (-6,5% των πωλήσεων έναντι +3,7%).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,8 εκατ. ευρώ (επίσης 0,8 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους μόλις 0,02 εκατ. ευρώ (επίσης 0,02 εκατ. ευρώ το 2014), καθώς η επιχείρηση δεν βαρύνεται με δανειακές υποχρεώσεις, αν και συνεργάζεται επί μακρόν με τις Τράπεζες Εθνική και Alpha.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η εταιρεία έχει υιοθετήσει εδώ και αρκετά χρόνια.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, η οποία ιδρύθηκε το 1988 ως μετεξέλιξη της εταιρείας Αλυκαί Μεσολογγίου που είχε δημιουργηθεί από την πρώην ΕΛΕΒΜΕ το 1978, στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 13,6 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 87% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 15,7 εκατ. ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (8,8 εκατ. ευρώ) ήταν πολλαπλάσιο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (1,6 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά διαθέσιμά της ανέρχονταν σε 4 εκατ. ευρώ (4,1 εκατ. ευρώ το 2014), αποτελώντας το 46% του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ήταν 6,7 εκατ. ευρώ, από 7,65 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της αντιπροσώπευαν το 97,6% των πάσης φύσεως παγίων στοιχείων του ενεργητικού της.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 58,8 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 6,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,6% των πωλήσεων και το 3,5% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Οι υψηλότερες πωλήσεις της είχαν καταγραφεί το έτος 2012, οπότε ανήλθαν σε 6,5 εκατ. ευρώ και απέδωσαν καθαρά κέρδη 0,9 εκατ. ευρώ. Ηταν κερδοφόρος μόνο τις τέσσερις από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Για τον λόγο αυτό κατά την εξεταζόμενη περίοδο παρουσιάζει ζημιές προ φόρων 2,3 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 1,1 εκατ. ευρώ, καθώς επωφελήθηκε από θετικές φορολογικές προβλέψεις. Η πλέον κερδοφόρος χρήση ήταν του έτους 2012, με κέρδη ύψους 0,9 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία απασχολούσε 33 εργαζομένους, έναντι 35 στις 31.12.2014. Διέθεσε για αμοιβές και παροχές προσωπικού 1,06 εκατ. ευρώ (1,04 εκατ. ευρώ το 2014). Την περίοδο της αλατοσυγκομιδής απασχολεί επιπλέον 90-120 εργαζομένους. Για αμοιβές διευθυντικών - διοικητικών στελεχών διετέθη 0,26 εκατ. ευρώ.

Για το 2016 προσδοκά αύξηση του κύκλου εργασιών και της παραγωγής, λόγω υλοποίησης παραγωγικών και ερευνητικών επενδύσεων. Ακόμη, προωθεί την περαιτέρω εξυγίανση του εμπορικού χαρτοφυλακίου της.

Εκτός των αλυκών Μεσολογγίου, που καλύπτουν έκταση 11.220 στρεμμάτων και έχουν ετήσια δυναμικότητα 120.000 τόνων άλατος, η επιχείρηση αξιοποιεί τις υπάρχουσες αλυκές στο Κίτρος Πιερίας (3.620 στρ. και 40.000 τν.), στην Καλλονή Λέσβου (2.630 στρ. και 40.000 τν.), στον Πολιχνίτο Λέσβου (600 στρ. και 10.000 τν.), στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης (1.050 στρ. και 5.000 τν.), στη Μέση Ροδόπης (1.400 στρ. και 12.000 τν.) και στη Νέα Κεσσάνη Ξάνθης (900 στρ. και 5.000 τν.), ενώ προωθεί τη λειτουργία αλυκής στη Λήμνο.

Μεγαλύτεροι μέτοχοι των Ελληνικών Αλυκών είναι το Ελληνικό Δημόσιο με μερίδιο 55,2%, η αλατοβιομηχανία Καλαμαράκης - Κάλας με 24,8% και ο Δήμος Μεσολογγίου με 10,2%. Λοιποί μέτοχοι κατέχουν το υπόλοιπο 9,8% των μετοχών της.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 26 Αυγούστου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS