inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Συρρίκνωση και ζημιές 19,6 εκατ. ευρώ, το 2015, για την ΕΑΒΔραματική συρρίκνωση του κύκλου εργασιών και ζημιές, αντί κερδών το 2014, κατέγραψε το 2015 η υπό δημόσιο έλεγχο Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), που συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες, βάσει του συνολικού ενεργητικού της.

Σε σχέση με το 2014, τα ενοποιημένα έσοδα της επιχείρησης το 2015, τεσσαρακοστό έτος από την ίδρυσή της, μειώθηκαν κατά 32,2 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 32,9% σε ποσοστό, καθώς διαμορφώθηκαν σε 65,765 εκατ. ευρώ, από 98 εκατ. ευρώ το 2014.

Η συρρίκνωση των εσόδων της οφείλεται σε έλλειψη κεφαλαίων, που είχε αποτέλεσμα την αδυναμία αγοράς πρώτων υλών και υλικών απολύτως απαραίτητων για την υλοποίηση σειράς έργων που είχε αναλάβει. Η αδυναμία εξεύρεσης κεφαλαίων συνοδεύτηκε από απώλεια εισπράξεων της τάξεως των 9,65 εκατ. ευρώ, λόγω παρακράτησης και συμψηφισμού τους με πρόστιμα φορολογικών ελέγχων προηγούμενων χρήσεων που βρίσκονται σε δικαστική εκκρεμότητα ή λόγω κατάπτωσης εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων. Επίσης, συνοδεύτηκε από καθυστερήσεις είσπραξης απαιτήσεων από την Πολεμική Αεροπορία και άρνηση πιστωτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού να εκδώσουν εγγυητικές επιστολές χωρίς ισόποση χρηματική εγγύηση.

Επόμενο ήταν, ακόμη, η εταιρεία να βρεθεί σε αδυναμία να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την υλοποίηση επενδύσεων απαραίτητων για την ανάληψη σημαντικών κερδοφόρων προγραμμάτων και την ανανέωση του τεχνολογικού της εξοπλισμού.

Αναλυτικότερα, τα έσοδα της ΕΑΒ από την εγχώρια αγορά (31,8 εκατ. ευρώ), δηλαδή κυρίως από την Πολεμική Αεροπορία, τον Στρατό Ξηράς και το Πολεμικό Ναυτικό, μειώθηκαν το 2015 κατά 46,9% (-28,1 εκατ. ευρώ), υποχωρώντας στο 48,4% των συνολικών εσόδων (από 61,1%). Επίσης, μειώθηκαν τα έσοδά της από τις αγορές άλλων ευρωπαϊκών χωρών (5,7 εκατ. ευρώ) κατά 36,2% (-3,2 εκατ. ευρώ) και από τις αγορές τρίτων χωρών (28,2 εκατ. ευρώ) κατά 3,1% (-0,9 εκατ. ευρώ), με συνέπεια η ποσοστιαία συμβολή τους να διαμορφωθεί σε 8,7% (από 9,1%) και σε 42,9% (από 29,7%), αντιστοίχως.

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ήταν ύψους 36,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 55,4% των συνολικών, με το υπόλοιπο 44,6% (29,3 εκατ. ευρώ) να αντιστοιχεί σε έσοδα από τη διάθεση υλικών και εμπορευμάτων.

Τα μεικτά κέρδη της ΕΑΒ συρρικνώθηκαν κατά 78,9% (5,6 εκατ. ευρώ, από 26,5 εκατ. ευρώ), ενώ τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αρνητικά, με ζημιές 4,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 20,4 εκατ. ευρώ το 2014 (-24,8 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα αποτελέσματά της προ τόκων και αποσβέσεων (EBIT) ήταν ζημιές 11,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 13,7 εκατ. ευρώ το 2014 (-24,8 εκατ. ευρώ). Οι δαπάνες διοίκησης διατηρήθηκαν σταθερές στο επίπεδο των 10,4 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία κατέγραψε καθαρές ετήσιες ζημιές προ φόρων 19,4 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,5 εκατ. ευρώ το 2014 (-20,9 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους οι ζημιές ήταν 19,6 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,4 εκατ. ευρώ το 2014 (-21 εκατ. ευρώ).

Tα ενοποιημένα αυτά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με χρηματοοικονομικά έξοδα 7,8 εκατ. ευρώ (11,6 εκατ. ευρώ το 2014), αποσβέσεις 6,6 εκατ. ευρώ (6,7 εκατ. ευρώ), συναλλαγματικές διαφορές 4,3 εκατ. ευρώ (4,4 εκατ. ευρώ), καταπτώσεις εγγυήσεων και ποινικές ρήτρες 2 εκατ. ευρώ (0,4 εκατ. ευρώ) και δαπάνες παραγωγικής αδράνειας 4,1 εκατ. ευρώ (4,4 εκατ. ευρώ).

Το σύνολο του ενοποιημένου ενεργητικού της ΕΑΒ, η οποία έχει πρόεδρο τον Ζαχ. Γκίκα και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Μαζαράκο, στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 946,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαιά της ήταν αρνητικά (-215,9 εκατ. ευρώ). Την ίδια ημερομηνία οι συνολικές υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 1,16 δισ. ευρώ (1,01 δισ. ευρώ οι βραχυπρόθεσμες), αυξημένες κατά 3%. Το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ομίλου υπερέβαινε την αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (711,1 εκατ. ευρώ) κατά 303,6 εκατ. ευρώ.

Εντός του 2015 κατέπεσαν δάνεια της εταιρείας εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους 37,9 εκατ. ευρώ, ως συνέχεια της κατάπτωσης αντίστοιχων εγγυήσεων ύψους 78,6 εκατ. ευρώ το 2014.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της επιχείρησης εμφανίζεται μειωμένος κατά 23,1% στα 104,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 95 εκατ. ευρώ είναι μακροπρόθεσμα δάνεια από τις τράπεζες Εθνική και Alpha εγγυημένα στο σύνολό τους από το Ελληνικό Δημόσιο, ωστόσο έχουν κατηγοριοποιηθεί ως λοιπές υποχρεώσεις οφειλές 917,2 εκατ. ευρώ (861,4 εκατ. ευρώ το 2014), που αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό σε καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου (370,9 εκατ. ευρώ). Στις 31.12.2015 οι απαιτήσεις της ανέρχονταν σε 598,8 εκατ. ευρώ (589 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 20,1 εκατ. ευρώ (16,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας και της θυγατρικής της E.M.C. Ελλάς, που είχε έσοδα μόλις 0,2 εκατ. ευρώ και ζημιές επίσης 0,2 εκατ. ευρώ, ήταν 228,5 εκατ. ευρώ, έναντι 234,5 εκατ. ευρώ.

Οι ιθύνοντες της επιχείρησης εστιάζουν στην επίτευξη συνθηκών που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της ΕΑΒ, θεωρώντας αναγκαία, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Θεωρούν εχέγγυα, για τον στόχο αυτό, την υψηλή τεχνογνωσία, τη διεθνή αναγνώριση και φήμη, το ισχυρό πελατολόγιο, τις ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις στην Τανάγρα Βοιωτίας, που εκτείνονται σε χώρο 1.850 στρεμμάτων, καθώς και το σημαντικό υπό εκτέλεση έργο της εταιρείας. Στοχεύουν στην επίτευξη νέων διεθνών συνεργασιών της με εταιρείες της Κεντρικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, στη διεύρυνση της παρουσίας της στην αγορά του Homeland Decurity, στην ανάληψη έργου αναβάθμισης αεροσκαφών F-16 και M-2000, καθώς και στη δημιουργία κέντρου συντήρησης ελικοπτέρων.

Εντός του 2015 η επιχείρηση υπέγραψε νέες συμφωνίες - συμβάσεις αξίας 105,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 70,8 εκατ. ευρώ αφορούν έργα για πελάτες του εξωτερικού και τα υπόλοιπα 34,5 εκατ. ευρώ έργα για τις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις και άλλους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, που κατέχει το σύνολο των μετοχών της.

Επίσης, στη διάρκεια του έτους συνέχισε τη συνεργασία της με την αμερικανική Lockheed Martin για την κατασκευή τμημάτων ατράκτου αεροσκαφών, με την ινδική TATA Advanced Systems για την κατασκευή απαρτίων και με την καταριανή Qatar Emiri Armed Force για τη συντήρηση παρελκομένων αεροσκαφών Mirage 2000 και τη συντήρηση κινητήρων M-53.

Η ΕΑΒ συνέχισε να συμμετέχει, κατά το 2015, σε 13 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ανάπτυξης τεχνολογιών και προϊόντων αεροσκαφών και ηλεκτρονικών κατασκευών, επιδιώκοντας να διευρύνει το μερίδιο συμμετοχής της σε εξειδικευμένες κατασκευές της ευρωπαϊκής αεροδιαστημικής βιομηχανίας. Το 2012 εξάλλου είχε λάβει μέρος στη σχεδίαση και ανάπτυξη του πρώτου ευρωπαϊκού μη επανδρωμένου μαχητικού αεροσκάφους, με αποτέλεσμα για πρώτη φορά ένα αεροσκάφος να φέρει και ελληνική υπογραφή στη σχεδίαση και την ανάπτυξή του.

Το πρόγραμμα των εργασιών της για το 2016 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συντήρηση ελικοπτέρων Super Puma και Augusta A-109E, αναβάθμιση αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας P3-B Orion, αναβάθμιση αεροκινητήρων F110-GE-129 και συντήρηση αεροκινητήρων F100-PW-229. Επίσης, την κατασκευή και συναρμολόγηση δομικών τμημάτων αεροσκαφών C-130 για την εταιρεία LMAero, με την οποία υπέγραψε σχετική σύμβαση, με ισχύ έως το 2019, για εργασίες με προϋπολογιστικό κόστος 72 εκατ. δολ. ΗΠΑ.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι εκκρεμεί απόφαση Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου για απαίτηση της εταιρείας Airbus Defence, επιχειρηματικoύ σχήματος που έχει διαδεχθεί εταιρεία του γερμανικού ομίλου Siemens. Στην προσφυγή της η αλλοδαπή επιχείρηση κάνει λόγο για παραλείψεις της ελληνικής βιομηχανίας στην εκτέλεση σύμβασης του έτους 1999, στην οποία η Siemens είχε οριστεί από το ελληνικό υπουργείο Άμυνας κύριος υποκατασκευαστής και υπεύθυνος για την υλοποίηση του έργου «Ερμής ΙΙ», που αφορούσε σύστημα επικοινωνιών ζώνης μάχης για τις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις.

Η μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, που συμμετέχει με 49% στην εταιρεία 1Source Αεροπορικές Υπηρεσίες, το 2015 κατέγραψε πωλήσεις 65,6 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι αυτών του 2014 κατά 33,1% (-32,4 εκατ. ευρώ). Το μεικτό περιθώριο κέρδους της συρρικνώθηκε κατά 18,7 εκατοστιαίες μονάδες (8,4%, από 27,1% το 2014), με αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη της να μειωθούν σε 5,5 εκατ. ευρώ (-79,3%).

Οι ζημιές της προ φόρων ανήλθαν σε 19,2 εκατ. ευρώ (κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ το 2014), Οι τελικές ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν σε 19,4 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,6 εκατ. ευρώ το 2014 (-21 εκατ. ευρώ).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (713,1 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 301 εκατ. ευρώ χαμηλότερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (1.014,1 εκατ. ευρώ).

Οι συνολικές πωλήσεις της την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 1,5 δισ. ευρώ. Οι υψηλότερες πωλήσεις, κατά την προαναφερθείσα χρονική περίοδο, κατεγράφησαν το 2006, οπότε είχαν ανέλθει σε 189,9 εκατ. ευρώ. Ηταν ακόμη υψηλότερες στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ειδικότερα το 2003 ήταν ύψους 236,1 εκατ. ευρώ.

Οι εργαζόμενοι στην ΕΑΒ ανέρχονταν σε 2.587 στα τέλη του 2008. Στις 31.12.2015 είχαν μειωθεί σε 1.284 (-50,4% σε σχέση με το 2008), έναντι 1.313 στις 31.12.2014 (-2,2%).

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού το 2015 ήταν ύψους 39,1 εκατ. ευρώ, έναντι 41,5 εκατ. ευρώ το 2014. Για μισθούς οργάνων διοίκησης και διευθυντικών στελεχών δαπανήθηκε 1,1 εκατ. ευρώ (επίσης 1,1 εκατ. ευρώ το 2014).

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 29 Αυγούστου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS