inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 193,5 εκατ. ευρώ τα έσοδα της πτηνοτροφικής βιομηχανίας Πίνδος το 2015


Διπλασιασμό των κερδών του κατέγραψε κατά το 2015 ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός των Ιωαννίνων Πίνδος, επιτυγχάνοντας, συγχρόνως, αύξηση των πωλήσεών του. Επίσης, βελτίωσε τη λειτουργική αποδοτικότητά του, αν και δεν μπόρεσε να μειώσει τις υψηλές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του, που υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό του.

Βάσει του ισολογισμού της, τα έσοδα της συνεταιριστικής εταιρείας, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη πτηνοτροφική βιομηχανία της χώρας, το 2015 ανήλθαν σε 193,5 εκατ. ευρώ, έναντι 191,7 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,9% σε ποσοστό ή κατά 1,75 εκατ. ευρώ σε αξία.

Μολονότι το μεικτό της περιθώριο συμπιέστηκε (11,6% από 11,8% το 2014), με συνέπεια να καταγραφούν μειωμένα κατά 0,5% μεικτά κέρδη ύψους 22,5 εκατ. ευρώ.

Το τελικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 3,4 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,75 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 95,9% (+1,7 εκατ. περίπου ευρώ). Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν 3,4 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,7 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 103,1% (+1,7 εκατ. περίπου ευρώ). Τα καθαρά κέρδη της αντιπροσωπεύουν ετήσια απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 17,9%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της «Πίνδος», που διαθέτει μεγάλες παραγωγικές μονάδες στα Ιωάννινα, στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 21,4 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 16,1% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 133,2 εκατ. ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (89,9 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,5% μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (92,2 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 58,9 εκατ. ευρώ (59,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), εκ των οποίων τα 42,2 εκατ. ευρώ ήταν βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα. Επίσης, οι οφειλές της σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης ανέρχονταν σε 2,8 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμά της ανέρχονταν σε 2,5 εκατ. ευρώ (2,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 38,6 εκατ. ευρώ, από 35,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, καθώς συνεχίστηκαν οι επενδύσεις, κυρίως για την απόκτηση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού και άλλων ενσώματων παγίων. Το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε από 10,1 εκατ. ευρώ σε 10,7 εκατ. ευρώ.

Οι συμμετοχές και λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι τρίτων επιχειρήσεων αποτιμήθηκαν προς 4,3 εκατ. ευρώ.

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΙΝΔΟΣ ιδρύθηκε το 1958, εδρεύει στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων, απασχολεί περί τους 750 εργαζομένους και έχει στο ενεργητικό του εξαγωγική δραστηριότητα στη Βουλγαρία, την πΓΔΜ, την Αλβανία, την Κύπρο, την Τουρκία, την Ιταλία και την Κίνα.

Τα πτηνοτροφεία του καλύπτουν έκταση 450.000 τ.μ. και οι πτηνοθάλαμοι πάχυνσης έχουν ετήσια παραγωγή της τάξεως των 22 εκατ. κοτόπουλων. Ειδικά πτηνοτροφεία ασχολούνται με κοτόπουλα βιολογικής εκτροφής. Επίσης, ξεχωριστές μονάδες ασχολούνται με κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής.

Το εκκολαπτήριό του έχει δυναμικότητα εκκόλαψης 600.000 αυγών την εβδομάδα, για τον διπλασιασμό της οποίας υλοποιείται νέα επένδυση, καθώς και υψηλή δυναμικότητα παραγωγής νεοσσών πάχυνσης. Τα πτηνοσφαγεία του έχουν δυναμικότητα σφαγής 8.000 κοτόπουλων την ώρα.

Εκτός από τα νωπά και κατεψυγμένα ολόκληρα και τεμαχισμένα κοτόπουλα, οι βιομηχανικές μονάδες του, παράγουν και τυποποιούν ψημένα κοτόπουλα, αλλαντικά, γύρο, κιμά και πίτες από κοτόπουλο.

Το δυναμικό του Συνεταιρισμού συμπληρώνουν μονάδα παραγωγής ζωοτροφών με ωριαία δυναμικότητα 50 τόνων, μονάδα παραγωγής οργανικών και βιολογικών λιπασμάτων με ετήσια δυναμικότητα 2.500 τόνων, καθώς και μονάδα αδρανοποίησης υποπροϊόντων των σφαγείων, που είναι σε θέση να παράγει 5.000 τόνους πτηνάλευρων και 2.500 τόνους ζωικού λίπους ετησίως.

Επίσης, ο Συνεταιρισμός ελέγχει την πτηνοτροφική βιομηχανία Αγροζωή που είναι εγκατεστημένη στην Αρτάκη Εύβοιας, την εταιρεία εμπορικής προώθησης και μάρκετινγκ Agromark και την εταιρεία Green Πίνδος, που έχει αντικείμενο την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων και την αξιοποίηση ευκαιριών στον ενεργειακό τομέα.

Οι συνολικές πωλήσεις του Συνεταιρισμού των Ιωαννίνων την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 1,82 δισ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά μεικτά κέρδη 185,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,2% των πωλήσεων.

Η επιχείρηση, με πρόεδρο τον Ανδρ. Δημητρίου, γενικό διευθυντή τον Λάζ. Τσακανίκα και οικονομικό διευθυντή τον Νικ. Λέκκα, αισιοδοξεί ότι θα καταφέρει να βελτιώσει τις επιδόσεις της και τους δείκτες της ρευστότητάς της στη διάρκεια του 2016. Το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016 οι πωλήσεις της σημείωσαν αύξηση 9%.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 30 Αυγούστου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS