inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επέστρεψε σε κέρδη η Intracom Defense Electronics το 2015


Κάμψη των πωλήσεων, αλλά και κέρδη, έπειτα από μια τετραετία ζημιογόνων αποτελεσμάτων, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία αμυντικού υλικού και συναφών ηλεκτρονικών συστημάτων Intracom Defense Electronics (IDE), η οποία ελέγχεται πλήρως από τον ελληνικό επιχειρηματικό όμιλο Intracom Holdings και διαθέτει το σύνολο σχεδόν της παραγωγής της σε αγορές του εξωτερικού.

Τα έσοδά της το 2015 περιορίστηκαν σε 49,7 εκατ. ευρώ, από 51,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,1% σε ποσοστό και κατά 1,6 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. Οι πωλήσεις αυτές προήλθαν κυρίως από τη διάθεση προϊόντων στις ΗΠΑ και άλλες, μη ευρωπαϊκές αγορές, που απέδωσαν 42,8 εκατ. ευρώ (86,1% των πωλήσεων). Η ελληνική αγορά απέφερε μόλις 0,5 εκατ. ευρώ (1% των συνολικών πωλήσεων), άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ενωσης 6,1 εκατ. ευρώ (12,3%) και λοιπές ευρωπαϊκές αγορές 0,3 εκατ. ευρώ (0,6%). Σε σύγκριση με το 2004 οι εξαγωγές σε ευρωπαϊκές χώρες αυξήθηκαν κατά 56,1%, ενώ προς τις ΗΠΑ και άλλες τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 7,8%. Η διάθεση αγαθών απέδωσε 44,6 εκατ. ευρώ (89,7% των εσόδων) και η παροχή υπηρεσιών σχεδόν 5,1 εκατ ευρώ (10,3%).

Οι πωλήσεις αυτές, προφανώς λόγω διαφοροποίησης του προϊοντικού μείγματος, απέφεραν μεικτά κέρδη 15,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22,3% (+2,9 εκατ. ευρώ), καθώς ο συντελεστής μεικτού κέρδους βελτιώθηκε κατά 6,6 εκατοστιαίες μονάδες (31,8%, από 25,2% το 2014).

Η διεύρυνση των μεικτών κερδών, σε συνδυασμό με τη συμπίεση των εξόδων διάθεσης και ερευνών κατά 13,9% (-1,4 εκατ. ευρώ), ώθησαν ανοδικά τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή και απομειώσεων (EBITDA), στο επίπεδο των 2,6 εκατ. ευρώ (2,1 εκατ. ευρώ το 2014), ίσα προς το 5,2% των πωλήσεων, από 4,2% έναν χρόνο νωρίτερα, αυξημένα κατά 19,6%. Η διεύρυνση των λειτουργικών κερδών θα ήταν μεγαλύτερη, αν τα αποτελέσματα δεν επιβαρύνονταν με ζημιές από αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ (κέρδη 1 εκατ. ευρώ το 2014). Οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 10,8% (+0,4 εκατ. ευρώ). Οι μικρότερες απομειώσεις ενεργητικού (1,6 εκατ. ευρώ στα αποθέματα, από 3,4 εκατ. ευρώ σε πάγια και άλλα στοιχεία του ενεργητικού το 2014) συνέβαλαν εξάλλου ώστε να καταγραφούν κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,9 εκατ. ευρώ (αντί ζημιών 1,1 εκατ. ευρώ το 2014), ίσα προς το 1,9% των πωλήσεων.

Το αποτέλεσμα προ φόρων ήταν κέρδη 1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,8 εκατ. ευρώ το 2014 (+1,8 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη άνω του 1,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,7 εκατ. περίπου ευρώ το 2014 (+2 εκα.τ ευρώ).

Tα αποτελέσματα αυτά επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,6 εκατ. ευρώ (1,7 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα ίδια κεφάλαια της IDE, η οποία έχει πρόεδρο τον Δημ. Χ. Κλώνη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Ι. Τρουλλινό, ανήλθαν στο τέλος της χρήσης 2015 σε 62,6 εκατ. ευρώ (+2%), αποτελώντας το 75,9% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 82,5 εκατ. ευρώ (-6,4%). Οι συνολικές υποχρεώσεις της, ύψους 19,9 εκατ. ευρώ, μειώθηκαν κατά 25,7% (-6,9 εκατ. ευρώ) και αφορούν κατά 11,8 εκατ. ευρώ προκαταβολές πελατών στο πλαίσιο υλοποίησης έργων της εταιρείας. Η επιχείρηση δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό. Το σύνολο της αξίας του κυκλοφορούντος ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης (42,5 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε την αξία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (17,1 εκατ. ευρώ) κατά 25,4 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 6,25 εκατ. ευρώ (5,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της ήταν 32,7 εκατ. ευρώ, έναντι 33,6 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2015 η INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS απασχολούσε 381 εργαζόμενους (389 το 2014, 393 το 2013 και 403 το 2012). Η εταιρεία, που το 2014 είχε προχωρήσει σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου και επιστροφή στους μετόχους μετρητών 9,9 εκατ. ευρώ, το 2015 διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 14,5 εκατ. ευρώ (επίσης 14,5 εκατ. ευρώ το 2014).

Η επιχείρηση, που εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, ιδρύθηκε με την παρούσα εταιρική μορφή το 2005, κατόπιν απόσχισης του κλάδου αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων της ιδρυθείσας το 1977 εταιρείας Intracom, που μετεξελίχθηκε σε εταιρεία συμμετοχών. Ασχολείται με τη σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων. Επίσης, με τη σχεδίαση, εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση μηχανημάτων ασφαλείας και συναγερμών, εκτός αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα.

Τον Ιούνιο του 2015 το σύστημα ενδοεπικοινωνιών WiSSP, που έχει σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και κατασκευάζεται από την IDE στις εγκαταστάσεις της, επιλέχθηκε για να εξοπλίσει τον στόλο αρμάτων μάχης Leopard2-A6 του Φινλανδικού Στρατού, με την υπογραφή σχετικού συμβολαίου, αξίας 1,3 εκατ. ευρώ σε πρώτη φάση. Επίσης, τον Ιούλιο η IDE υπέγραψε νέο συμβόλαιο αξίας 63,4 εκατ. δολαρίων με την αμερικανική Raytheon για την παραγωγή υπομονάδων των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot, το οποίο θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2017. Τον Αύγουστο του ιδίου έτους η εταιρεία επεξέτεινε έως τον Μάιο του 2017 τη συνεργασία της με τη Boeing, στο πλαίσιο προγράμματος εκσυγχρονισμού CNS/ATM των αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης Awacs του ΝΑΤΟ, που αφορά εξειδικευμένα υποσυστήματα των Awacs, αξίας 1,6 εκατ. ευρώ. Ακόμη, τον Οκτώβριο παρουσίασε και έθεσε με επιτυχία υπό δοκιμή σε άσκηση του ΝΑΤΟ το υβριδικό σύστημα HG-10K-20, το οποίο παράγει, αποθηκεύει και διαχειρίζεται ηλεκτρική ενέργεια από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η αξία των νέων συμβάσεων που υπέγραψε στη διάρκεια του 2015 ανήλθε σε 72,5 εκατ. ευρώ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων που έχει αναλάβει στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 131,4 εκατ. ευρώ.

Κυρίαρχος στόχος της είναι η ενίσχυση των εξαγωγών της στις ΗΠΑ, μέσω της συμμετοχής της στο αντιαεροπορικό πυραυλικό πρόγραμμα Patriot και σε άλλα αμυντικά προγράμματα των ΗΠΑ που προορίζονται για τη διεθνή αγορά. Οι στόχοι της περιλαμβάνουν, ακόμη, τη διείσδυση σε αγορές της Ασίας, της Νότιας Αμερικής και της Αφρικής με καινοτομικά προϊόντα ιδίας ανάπτυξης, η επέκταση των συνεργασιών της με μεγάλες εταιρείες αμυντικού εξοπλισμού για την ενσωμάτωση των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της σε νέα προϊόντα, η προώθηση υβριδικού αμυντικού ενεργειακού συστήματός της και η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της στον κλάδο της ασφαλείας με συμμετοχή σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα (Horizon 2020, Frontex).

Οι συνολικές πωλήσεις της την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 579,1 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 37,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,6% των πωλήσεων και το 2,9% του μέσου συνολικού ενεργητικού της περιόδου. Οι υψηλότερες πωλήσεις της, κατά την προαναφερθείσα χρονική περίοδο, κατεγράφησαν το 2007, οπότε είχαν ανέλθει σε 79,3 εκατ. ευρώ, αποδίδοντας κέρδη 2,55 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 31 Αυγούστου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS