inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 5,7 εκατ. ευρώ, το 2015, για τη χημική βιομηχανία Η.Β. BodyΚάμψη πωλήσεων και κερδών παρουσίασε κατά το 2015 η εξαγωγική, ως επί το πλείστον, μακεδονική βιομηχανία Η.Β. Body, η οποία ιδρύθηκε το 1989, μέσα σε λίγα χρόνια κατέλαβε σημαντική θέση στον κλάδο των χημικών βιομηχανιών και ξεχωρίζει για τις αναπτυξιακές επιδόσεις και τη σταθερά υψηλή κερδοφορία της ανάμεσα σε όλες τις βιομηχανίες της χώρας.

Η επιχείρηση παράγει πλήρη γκάμα επώνυμων επισκευαστικών και κατασκευαστικών προϊόντων βαφής αμαξωμάτων αυτοκινήτου. Η σειρά προϊόντων περιλαμβάνει σιδηρόστοκο, αστάρια, προϊόντα υποδαπέδιας προστασίας, καθώς και χρώματα αυτοκινήτου, οικοδομών, σπρέι και άλλα προϊόντα.

Η εταιρεία πραγματοποίησε το 2015 πωλήσεις ύψους 36 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι του 2014 κατά 4,7%. Το μεικτό περιθώριο κέρδους της βελτιώθηκε σε 42,8%, από 41,6% το 2014, με αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη της να συγκρατηθούν στο επίπεδο των 15,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,9%.

Τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) περιορίστηκαν σε 8,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,4% και βελτιωμένα ως ποσοστό των πωλήσεων (22,4%, από 21,9% το 2014).

Κατόπιν αυτών προέκυψαν κέρδη προ φόρων 8,1 εκατ. ευρώ, από 8,4 εκατ. ευρώ το 2014, με ποσοστιαία μείωση 4,1%. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μετά την αφαίρεση των φόρων της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 5,7 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από εκείνα του 2014 κατά 0,4 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 7% σε ποσοσό, λόγω αυξημένης φορολογικής επιβάρυνσης.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, η οποία ελέγχεται και διευθύνεται από τον Ηλ. Βασιλειάδη και δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό, στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 52,9 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 85,6% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 61,8 εκατ. ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (44,7 εκατ. ευρώ) ήταν πολλαπλάσιο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (7,6 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα, κατατεθειμένα σε ποσοστό 98,4% σε τράπεζες του εξωτερικού, ήταν ύψους 26,2 εκατ. ευρώ (21,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Από την ίδρυσή της η επιχείρηση είχε έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, θέτοντας ως πρωταρχικό σκοπό τη δημιουργία και διάθεση προϊόντων ποιοτικών και επώνυμων, ικανών να καταξιωθούν και να είναι αναγνωρίσιμα διεθνώς. Διαθέτει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 60 χώρες. Δημιούργησε προϋποθέσεις για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της εξαγωγικής βάσης της, μέσα από εμπεριστατωμένη έρευνα αγοράς και επιθετικό μάρκετινγκ, πρότυπο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, συνεχή πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού, υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων και συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις στο εξωτερικό, αντιμετωπίζοντας τις αγορές των άλλων χωρών ως πεδίο για μακροχρόνιες συνεργασίες.

Με προϊόντα επώνυμα και ποιοτικά, πιστοποιημένα με ISO 9001 από την TUV Γερμανίας, η εταιρεία πραγματοποιεί εξαγωγές σε όλον τον κόσμο. Όχι μόνον οι άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά και η Μέση Ανατολή, η Βόρεια Αφρική, η Απω Ανατολή, η Αυστραλία, καθώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είναι οι περιοχές στις οποίες εξάγεται η παραγωγή του εργοστασίου που διαθέτει η εταιρεία στη Θεσσαλονίκη.

Η Η.Β. BODY συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες βιομηχανίες παραγωγής σιδηρόστοκου στην Ευρώπη. Η ανάπτυξή της στο εξωτερικό επιδιώχθηκε και μέσω θυγατρικών εταιρειών στις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία και άλλες χώρες.

Οι συνολικές πωλήσεις της επιχείρησης την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 486,1 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 94,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 19,5% των πωλήσεων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 103,2 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους συνολικά καθαρά κέρδη 76,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,7% των πωλήσεων και το 13,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Την υψηλότερη κερδοφορία η επιχείρηση είχε καταγράψει το έτος 2005, οπότε είχε αναφέρει κέρδη προ φόρων 14,4 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 10 εκατ. ευρώ. Τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 52,1 εκατ. ευρώ, είχε καταγράψει το έτος 2007.

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε 230 εργαζόμενους (222 το 2014) και διέθεσε για αμοιβές και παροχές προσωπικού 6,8 εκατ. ευρώ (επίσης 6,8 εκατ. ευρώ το 2014). Για μέρισμα στους μετόχους από τα κέρδη του 2015 διατίθενται 5,4 εκατ. ευρώ (1,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο ποσό έναν χρόνο πριν). Επίσης, 0,95 εκατ. ευρώ έχει διατεθεί για αμοιβές διευθυντικών - διοικητικών στελεχών.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 1 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS