inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε «διαδικασία εξυγίανσης» με ζημιές 3,7 εκατ. ευρώ, το 2015, τα Μάρμαρα ΔράμαςΣτις 22 Σεπτεμβρίου αναμένεται να συζητηθεί εκ νέου από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Δράμας η αίτηση της καθετοποιημένης δραμινής βιομηχανίας μαρμάρου Γ. Λαζαρίδης Μάρμαρα Δράμας για την έναρξη «διαδικασίας εξυγίανσης» βάσει διατάξεων του Προπτωχευτικού Κώδικα, που έχει γίνει αρχικώς δεκτή με προγενέστερη απόφαση του ιδίου δικαστηρίου.

Η μαρμαροβιομηχανία, που είχε ιδρυθεί το 1970 και διατηρεί σε λειτουργία λατομεία εξόρυξης μαρμάρου στη Δράμα, στη Θάσο του νομού Καβάλας και στη Χίο στην Ελλάδα, καθώς και στην πΓΔΜ και την Τουρκία, βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση, αντιμέτωπη με υπέρογκες δανειακές υποχρεώσεις. Το σύνολο των δανείων της στις 31.12.2015 ξεπερνούσε κατά 75% τις ενοποιημένες πωλήσεις της του περασμένου έτους και ανέρχονταν σε 38,2 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων φέρει εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου.

Συνεπώς, η βιωσιμότητά της, όπως και η ίδια αναφέρει, εξαρτάται απολύτως από την επίτευξη και εφαρμογή συμφωνίας με τους πιστωτές της για τη μείωση και την αναδιάρθρωση των δανειακών και άλλων υποχρεώσεών της.

Η επιχείρηση το 2012 είχε επιδιώξει τη διαγραφή του 70% των δαναειακών βαρών της, ενώ το 2013 μία Τράπεζα-πιστωτής της είχε προβεί σε συντηρητική κατάσχεση όλων των διαθεσίμων της. Αργότερα, οι μεγαλύτερες ελληνικές Τράπεζες είχαν αιτηθεί την κατάπτωση των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων, ύψους 23,8 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια, μετά την κατάθεση αίτησης υπαγωγής της επιχείρησης στις διατάξεις του άρθρου 99 του Προπτωχευτικού Κώδικα, γενική συνέλευση πιστωτών κατέληξε σε σχέδιο χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης της εταιρείας.

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της εντός και εκτός της χώρας, η εταιρεία κατέγραψε το 2015 έσοδα ύψους 21,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του 2014 κατά 1,9% (+0,4 εκατ. ευρώ), χάρη σε εντονότερη εμπορική προώθηση σε αγορές του εξωτερικού, όπως η Βραζιλία και η Σιγκαπούρη. Η γερμανική εμπορική θυγατρική απέφερε έσοδα ίσα προς το 39% των συνολικών, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 56% της ελληνικής μητρικής.

Το μεικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας και των θυγατρικών της βελτιώθηκε κατά 4,2 εκατοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 25,9%, από 21,7% το 2014, με αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη της να ανέλθουν σε 5,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 21,8% (+1 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, λόγω υψηλών λειτουργικών δαπανών τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν της τάξεως του 0,7 εκατ. ευρώ, έναντι 2 εκατ. ευρώ καταγεγραμμένων αντίστοιχων κερδών το 2014, οπότε τα αποτελέσματα είχαν ωφεληθεί από λογιστικές διευθετήσεις χρηματοοικονομικού χαρακτήρα, κατόπιν «προσαρμογής τόκων» δανειακών υποχρεώσεων. Σε συγκρίσιμη βάση τα κέρδη 0,7 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύουν βελτίωση (κατά 0,4 εκατ. ευρώ), σε σχέση με το 2014.

Εν τέλει η Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Γ. Παπαδόπουλος, κατέγραψε ζημιές προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 3,1 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 2,8 εκατ. ευρώ το 2014, δηλαδή ζημιές μεγαλύτερες κατά 11,6%. Οι τελικές ζημιές της εταιρείας μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης και των δικαιωμάτων τρίτων διαμορφώθηκαν σε 3,7 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερες από εκείνες του 2014 (2,5 εκατ. ευρώ) κατά 1,2 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 47,8% σε ποσοστό.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,1 εκατ. ευρώ (επίσης 1,1 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 2,7 εκατ. ευρώ ή 12,4% των πωλήσεων (3,6 εκατ. ευρώ ή 16,8% των πωλήσεων το 2014). Επίσης, επιβαρύνθηκαν με αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές των θυγατρικών που διαθέτει στην Τουρκία και τη Γερμανία.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανήλθε σε 26,7 εκατ. ευρώ, από 27,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η εταιρεία έχει υιοθετήσει εδώ και αρκετά χρόνια.

Τα ίδια κεφάλαια της 46χρονης μαρμαροβιομηχανίας, η οποία βαρύνεται με βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό 35,8 εκατ. ευρώ και μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό 2,4 εκατ. ευρώ, που οφείλονται στις τέσσερις μεγάλες ελληνικές Τράπεζες, στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 3,4 εκατ. ευρώ (σχεδόν 3,6 εκατ. ευρώ αν δεν υπολογιστούν τα αρνητικά κεφάλαια των μετόχων μειοψηφίας) και αντιστοιχούσαν μόλις στο 7,1% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 48,3 εκατ. ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (21,6 εκατ. ευρώ) περιελάμβανε επισφαλείς απαιτήσεις που καλύπτονται μερικώς μόνο από προβλέψεις απομείωσης και ήταν μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (40,2 εκατ. ευρώ) κατά 46,4%. Τα ταμειακά διαθέσιμά της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 1,4 εκατ. ευρώ (1,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Επί των παγίων του ομίλου, που υπολογίζεται ότι εξορύσσει ετησίως περισσότερα από 20.000 κ.μ. διακοσμητικών φυσικών πετρωμάτων, υφίστανται εμπράγματα βάρη συνολικού ποσού 13,9 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 297,4 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 30,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,2% των πωλήσεων και το 4,7% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων.

Η μητρική εταιρεία Γ. Λαζαρίδης Μάρμαρα Δράμας, που εκτός από λατομεία διαθέτει εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρου, το 2015 κατέγραψε έσοδα 12,9 εκατ. ευρώ (+0,4%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,545 εκατ. ευρώ (-63,4% αν ληφθούν υπόψη τα διογκωμένα λόγω λογιστικών διευθετήσεων αποτελέσματα του 2014, αλλά βελτιωμένα σε συγκρίσιμη βάση), ζημιές προ φόρων 2,8 εκατ. ευρώ (+1,8%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές κέρδη 3,375 εκατ. ευρώ (-29,3%).

Οι εγχώριες πωλήσεις της μειώθηκαν κατά 8% σε 2,9 εκατ. ευρώ και αποτέλεσαν το 13,3% των συνολικών, ενώ οι διεθνείς πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 3,1% και ανήλθαν σε 10 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 86,7% των συνολικών.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 185,8 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 23,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,5% των πωλήσεων και το 3,9% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Οι υψηλότερες πωλήσεις της είχαν καταγραφεί το έτος 2005, οπότε ανήλθαν σε 22,6 εκατ. ευρώ. Επαυσε να είναι κερδοφόρος μετά το 2010. Η πλέον κερδοφόρος χρήση ήταν του έτους 2008, με κέρδη ύψους 1,4 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους.

Το χαρτοφυλάκιο των θυγατρικών της περιλαμβάνει την εμπορική Lithos Marmor (99,97%) στη Γερμανία, τα Λευκά Μάρμαρα Μυλορέματος (50%) και την υπό εκκαθάριση Διακοινοτική Επιχείρηση Μάρμαρα Θάσου (97,5%) στην Ελλάδα, τις εξορυκτικές εταιρείες Belmar (100%) και Latin Marmor (99,7%) στην πΓΔΜ, την εμπορική Struma - Sandanski Marmor & Granit (100%) στη Βουλγαρία και την εξορυκτική Petra Madencilik Sanayii Ve Ticaret (95,6%) στην Τουρκία, η οποία ωστόσο βρίσκεται στο Ντιγιαρμπακίρ του ανατολικού τμήματος της χώρας και υπολειτουργεί. Οι δυο θυγατρικές της πΓΔΜ ελέγχουν με τη σειρά τους άλλες δυο ομοειδείς επιχειρήσεις.

Οι συμμετοχές αυτές έχουν αποτιμηθεί σε 7,8 εκατ. ευρώ, αλλά σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή της χρήσης 2015 πρέπει να υπολογιστεί απομείωση συνολικού ποσού 3,5 εκατ. ευρώ για τις επενδύσεις της εταιρείας στις θυγατρικές της, καθώς και απομείωση ποσού 2,2 εκατ. ευρώ για επισφαλείς απαιτήσεις τους.

Κατά μέσον όρο, το 2015 η μητρική εταιρεία απασχόλησε 180 εργαζόμενους, έναντι 187 το 2014. Διέθεσε για αμοιβές και παροχές προσωπικού 4,1 εκατ. ευρώ (επίσης 4,1 εκατ. ευρώ το 2014). Ο όμιλος το 2015 απασχόλησε 263 εργαζόμενους, έναντι 279 το 2014. Διέθεσε για αμοιβές και παροχές προσωπικού 6,2 εκατ. ευρώ (6,3 εκατ. ευρώ το 2014).

Η μαρμαροβιομηχανία υποστηρίζει ότι η ενδεδειγμένη, κατά τη γνώμη της, χρηματοοικονομική αναδιάρθρωσή της, σε συνδυασμό με προωθούμενη παραγωγική και λειτουργική αναδιάρθρωσή της, θα την καταστήσουν ικανή να δημιουργεί επαρκείς ταμειακές ροές για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της και θα της επιτρέψουν να καταστεί σε βάθος χρόνου κερδοφόρος. Εστιάζει στην απευθείας πώληση όγκων μαρμάρων και σε ακόμη μεγαλύτερες «ποιοτικές πωλήσεις» σε αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες αγορές. Η μητρική ελληνική εταιρεία και η γερμανική θυγατρική της διαθέτουν τα προϊόντα του ομίλου σε σχεδόν 30 άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων το Μεξικό, οι ΗΠΑ, η Βραζιλία, η Ισπανία, η Ιαπωνία, το Βιετνάμ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, το Κατάρ, η Νότια Κορέα και το Μαρόκο.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 5 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS