inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 3,4 εκατ. ευρώ, το 2015, για τη βιομηχανία προφίλ αλουμινίου CosmosΜια εταιρεία που ιδρύθηκε το 2007 και άρχισε να λειτουργεί στα τέλη του 2008, στη Λάρισα, ήταν αυτή που παρουσίασε τον υψηλότερο βαθμό ανάπτυξης το 2015, μεταξύ των ελληνικών βιομηχανιών διέλασης αλουμινίου.

Η εταιρεία Cosmos Aluminium, δημιούργημα μελών της οικογένειας Καντώνια που άλλα μέλη της ελέγχουν την ομοειδή βιομηχανία Εξάλκο, θυγατρική της εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας Βιοκαρπέτ, κατέγραψε το 2015 πωλήσεις 70,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2014 κατά 18,1% (+10,8 εκατ. ευρώ), παρά την υποτονική εγχώρια ζήτηση προφίλ αλουμινίου.

Η ραγδαία αύξηση των πωλήσεων της Cosmos Aluminium συνοδεύτηκε από ανάλογη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους της, με αποτέλεσμα την καταγραφή υψηλών κερδών προ φόρων και καθαρών κερδών μετά την πρόβλεψη για φόρους, ίσων προς το 6,7% και το 5,1% των πωλήσεων, αντιστοίχως.

Τα μεικτά κέρδη της ανήλθαν σε 8,6 εκατ. ευρώ (+79,5% ή +3,8 εκατ. ευρώ), καθώς ο συντελεστής μεικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 4,1 εκατοστιαίες μονάδες (12,1%, από 8% το 2014). Επίσης, αυξημένα κατά 96,8% ήταν τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 6,9 εκατ. ευρώ, τα οποία βελτιώθηκαν και ως ποσοστό των πωλήσεων (9,7%, από 5,8% το 2014). Τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 5,4 εκατ. ευρώ (+167%). Οι δαπάνες εμπορικής λειτουργίας αυξήθηκαν με ρυθμό μόλις 3,3%.

Κατόπιν αυτών η COSMOS ALUMINIUM κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 4,7 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 249,4% ή 3,4 εκατ. ευρώ σε αξία σε σχέση με τα αντίστοιχα της χρήσης 2014 (1,35 εκατ. περίπου ευρώ). Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 3,6 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα έναντι του 2014 κατά 216,5% (+2,45 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 40,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης (12,9% έναν χρόνο νωρίτερα).

Tα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,45 εκατ. ευρώ (1,5 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 0,685 εκατ. ευρώ (0,675 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Οι συνολικές υποχρεώσεις της επιχείρησης, ύψους 30 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης, παρουσίασαν μείωση κατά 13,6%. Ειδικότερα οι τραπεζικές υποχρεώσεις, ύψους 9,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,7 εκατ. ευρώ είναι μακροπρόθεσμες, μειώθηκαν κατά 33,6% (4,9 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, το σύνολο της αξίας του κυκλοφορούντος ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης (12 εκατ. ευρώ) ήταν μικρότερο από την αξία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (20,8 εκατ. ευρώ) κατά 8,8 εκατ. ευρώ. Στις 31.12.2015 τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,3 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί ακινήτων της έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 21 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες Πειραιώς και Alpha.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στα τέλη του 2015 ήταν 26,9 εκατ. ευρώ, έναντι 27,4 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της ανήλθαν στις 31.12.2015 σε 10,55 εκατ. ευρώ (7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 26% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 40,6 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία, που έχει πρόεδρο τον Ξεν. Καντώνια και διευθύνοντα σύμβουλο τον Θεόδ. Καντώνια, οφείλει το σύνολο των εσόδων της του έτους 2015 στις βιομηχανικές της δραστηριότητες.

Η αύξηση των πωλήσεών της οφείλεται κυρίως στη θεαματική αύξηση των εξαγωγών της, που απευθύνονται κατά βάση στη γερμανική αγορά. Στην ελληνική αγορά η εταιρεία οφείλει μόνο το 12,1% των πωλήσεών της (8,6 εκατ. ευρώ, έναντι 7 εκατ. ευρώ το 2014), καθώς το 87,9% (62,1 εκατ. ευρώ, έναντι 52,9 εκατ. ευρώ το 2014) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων της στη διεθνή αγορά.

Για τον λόγο αυτό και δεδομένης της ανθεκτικότητας της γερμανικής οικονομίας δηλώνει ότι διαβλέπει ισχυρές προοπτικές περαιτέρω επιχειρησιακής ανάπτυξης. Αναμένει ότι ο όγκος της παραγωγής της θα ανέλθει το 2016 σε 26.000 τόνους προφίλ αλουμινίου έναντι 23.600 τόνων το 2015. Οι περυσινές επιδόσεις της ήταν αναμενόμενες, αναφέρει, λόγω βελτίωσης της παραγωγικότητάς της και της ικανότητάς της να προσφέρει στην αγορά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.

Διαθέτει δυο γραμμές διέλασης αλουμινίου υψηλής παραγωγικής δυναμικότητας, που αξιοποιούν ρομποτική τεχνολογία για την τοποθέτηση μητρών προς παραγωγή και μπορούν να διαχειριστούν κράματα αλουμινίου όλων σχεδόν των τύπων. Παράγει προφίλ διαφόρων διατομών και μηχανικών ιδιοτήτων από διάφορα κράματα. Οπως αναφέρει, αξιοποιεί τα πολύτιμα συσσωρευμένα αποθέματα πείρας των ιδιοκτητών της και κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο προηγμένες τεχνολογικά εταιρείες του τομέα της στην Ευρώπη και πρώτη στην ελληνική αγορά, με κριτήριο την ποιότητα του τεχνολογικού της εξοπλισμού, καθώς έχει εφοδιαστεί με τα τελειότερα μηχανήματα διέλασης, μεταφοράς και αποθήκευσης αλουμινίου για την παραγωγή standard προφίλ και ειδικών προφίλ βάσει σχεδίου, για τις μεταφορές, την αυτοκινητοβιομηχανία, τις κατασκευές, τον μηχανολογικό εξοπλισμό, τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές και την εσωτερική διακόσμηση. Το τμήμα συσκευασίας στη μονάδα της αριθμεί τέσσερις γραμμές συσκευασίας, που προσφέρουν περισσότερους από δέκα τύπους συσκευασίας. Οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στο 8ο χλμ. της Εθνικής Οδού Λάρισας-Αθήνας, στον κόμβο της Νίκαιας.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 17% (8,4% το 2014).

Οι συνολικές πωλήσεις της Cosmos Aluminium την περίοδο 2008-2015, δηλαδή στο διάστημα των επτά ετών που λειτουργεί πλήρως και των λίγων μηνών που λειτούργησε παραγωγικά το 2008, ανήλθαν σε 307,3 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 12,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,1% των πωλήσεων και το 4,5% του μέσου συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Οι πωλήσεις της το 2008 ήταν μόλις 59.000 ευρώ, καθώς άρχισε τη δοκιμαστική λειτουργία της τους τελευταίους μήνες του έτους, ενώ το 2009 ήταν ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 109 εργαζόμενους (108 το 2014). Διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2,47 εκατ. ευρώ (2,58 εκατ. ευρώ το 2014).

Επίσης, από κοινού με τη θυγατρική της Cosmos Οικιακός Εξοπλισμός απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 116 εργαζόμενους (115 το 2014). Διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2,57 εκατ. ευρώ (2,68 εκατ. ευρώ το 2014).

Σε ενοποιημένη βάση, μαζί με την Cosmos Οικιακός Εξοπλισμός, το 2015 κατέγραψε πωλήσεις 71,1 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 3,4 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 3,7 φορές.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 5 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS