inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές 13,9 εκατ. ευρώ, το 2015, για τη βιομηχανία λογισμικού Altec SoftwareΥψηλές ζημιές, που οφείλονται κατά το μεγαλύτερος μέρος τους σε προβλέψεις απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού της, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία λογισμικού Altec Ανάπτυξη Λογισμικού ή, όπως είναι πιο γνωστή, Altec Software, η οποία ανήκει στον όμιλο εταιρειών πληροφορικής Altec Συμμετοχών.

Η εταιρεία κατέγραψε το 2015 έσοδα ύψους 7,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του 2014 κατά 10,1% (-0,9 εκατ. ευρώ), γεγονός που αποδίδεται στην επιδείνωση των συνθηκών ρευστότητας στην αγορά μετά την επιβολή των capital controls, καθώς και στην προσαρμογή της πιστωτικής πολιτικής της για την αποφυγή επισφαλειών.

Το υψηλό μεικτό περιθώριο κέρδους της συμπιέστηκε κατά 2,1 εκατοστιαίες μονάδες και υποχώρησε σε 71,1%, από 73,2% το 2014, με αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη της να βρεθούν στο επίπεδο των 5,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,7%.

Αν και οι δαπάνες διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας της επιχείρησης συμπιέστηκαν, εν τούτοις κατεγράφησαν ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 7,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,5 εκατ. ευρώ το 2014, για τον λόγο ότι τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με προβλέψεις απομείωσης ασώματων στοιχείων του ενεργητικού της τάξεως των 8,1 εκατ. ευρώ. Κυρίως για τον ίδιο λόγο κατεγράφησαν, επίσης, ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 10,7 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 1,9 εκατ. ευρώ το 2014.

Εν τέλει η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Αθ. Αθανασούλης, παρουσίασε ζημιές προ φόρων 14,3 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 5,4 εκατ. ευρώ το 2014, δηλαδή ζημιές αυξημένες κατά 165%. Οι τελικές ζημιές της εταιρείας μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 13,9 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερες από εκείνες του 2014 (5,1 εκατ. ευρώ) κατά 8,8 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 174,5% σε ποσοσό.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 3,4 εκατ. ευρώ (επίσης 3,4 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 3,6 εκατ. ευρώ ή 47,4% των πωλήσεων (3,5 εκατ. ευρώ ή 41,2% των πωλήσεων το 2014), καθώς η επιχείρηση βαρύνεται με υπέρογκες δανειακές υποχρεώσεις.

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης 2,5 εκατ. ευρώ (2,6 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η εταιρεία έχει υιοθετήσει εδώ και αρκετά χρόνια, λόγω της εισαγωγής της μητρικής της εταιρείας στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, η οποία βαρύνεται με αποκλειστικά βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό ύψους 47,6 εκατ. ευρώ, στις 31.12.2015 ήταν αρνητικά κατά 38 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων της έφτανε τα 14,9 εκατ. ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (9,6 εκατ. ευρώ) ήταν υποπολλαπλάσιο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (51,25 εκατ. ευρώ). Λόγω των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων της συντέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του ν. 2190/1920, καθώς οι συσσωρευμένες ζημιές της έχουν ανέλθει σε 45,6 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμά της στις 31.12.2015 ήταν 0,5 εκατ. ευρώ (0,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Η επιχείρηση συνέχισε να βρίσκεται σε αδυναμία συμμόρφωσης με τους οικονομικούς όρους (financial covenants) των δανειακών της συμβάσεων και αδυναμία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων δόσεων των δανείων της, με συνέπεια το σύνολο των ομολογιακών και τραπεζικών δανείων της, ύψους 47,6 εκατ. ευρώ, να κατηγοριοποιείται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Σε σύγκριση με ένα έτος νωρίτερα, οι δανειακές της υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 2,2 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο προφανώς της χορήγησης νέου δανείου στον όμιλο το 2015, ύψους 8 εκατ. ευρώ, από τις πιστώτριες Τράπεζες που έχουν καταστεί βασικοί μέτοχοί του.

Η Altec Ανάπτυξη Λογισμικού ή Altec Software ιδρύθηκε, ως γνωστόν, τον Απρίλιο του 2009 στην Αθήνα, κατόπιν απόσχισης του κλάδου λογισμικού και συναφών υπηρεσιών της μητρικής εταιρείας Altec, αναλαμβάνοντας δανειακές υποχρεώσεις ύψους 41,6 εκατ. ευρώ. Προϋπήρχε από το 1983 με την επωνυμία Unisoft και απορροφήθηκε από την Altec το 2001.

Συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων Ελλήνων κατασκευαστών λογισμικού και ειδικεύεται στην παραγωγή επιχειρησιακού λογισμικού και την παροχή συναφών υπηρεσιών πληροφορικής. Προϊόντα της για την οικονομική και την εμπορική διαχείριση, την παραγωγή, τον προγραμματισμό της παραγωγής, τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και άλλες επιχειρησιακές λειτουργίες έχουν αξιοποιήσει ή συνεχίζουν να αξιοποιούν δεκάδες χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και άλλες βαλκανικών χωρών. Κυρίαρχη δραστηριότητά της είναι η παραγωγή και η εμπορία τυποποιημένου εμπορικού λογισμικού.

Οι συνολικές πωλήσεις της επιχείρησης την περίοδο 2009-2015, δηλαδή στο διάστημα των σχεδόν επτά ετών που λειτουργεί με την παρούσα εταιρική μορφή, ανήλθαν σε 58 εκατ. ευρώ. Οι υψηλότερες πωλήσεις της είχαν καταγραφεί το έτος 2011, καθώς είχαν ανέλθει σε 10 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία απασχολούσε 127 εργαζόμενους, έναντι 145 στις 31.12.2014. Διέθεσε για αμοιβές και παροχές προσωπικού 4,8 εκατ. ευρώ (5,1 εκατ. ευρώ το 2014), εκ των οποίων 3,7 εκατ. ευρώ (4 εκατ. ευρώ το 2014) αφορούσαν τη μισθοδοσία.

Το πάγιο ενεργητικό της περιορίστηκε σε 5,2 εκατ. ευρώ, από 16,7 εκατ. ευρώ το 2014, λόγω μείωσης των άυλων περιουσιακών στοιχείων της σε 5,1 εκατ. ευρώ, από 16,5 εκατ. ευρώ το 2014.

Η επιχείρηση προσβλέπει σε αποδοχή της αναθεωρημένης πρότασης επιχειρησιακής και κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης που υπέβαλε ο όμιλος στις πιστώτριες Τράπεζες τον Φεβρουάριο του 2016. Ωστόσο οι Τράπεζες επέλεξαν, καθώς φαίνεται, την υπαγωγή του ομίλου σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης εν λειτουργία, βάσει του άρθρου 106 του ν. 3588/2007, σύμφωνα με σχετική πρόταση της Eurobank.

H Altec Ανάπτυξη Λογισμικού εκτιμά ότι οι εξελισσόμενες αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων, όπως αυτές που αφορούν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τις ηλεκτρονικές πληρωμές, δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Τα προϊόντα της «Atlantis» και «Κεφάλαιο» ήταν, ως γνωστόν, από τα πρώτα ERP που κάλυπταν τέτοιες ανάγκες.

Ο όμιλος Altec το 2015 είχε εμφανίσει έσοδα 26,5 εκατ. ευρώ και ζημιές 12,3 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ήταν αρνητικά κατά 88,1 εκατ. ευρώ και εκείνα των τρίτων μετόχων του αρνητικά κατά 13,5 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις του στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 128 εκατ. ευρώ. Στις 30.3.2016 το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών της εταιρείας κατείχαν ο Αθ. Αθανασούλης (18,17%) και οι Τράπεζες Πειραιώς (14,89%), Eurobank (13,22%), Εθνική (12,44%) και Alpha (6,59%).

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 5 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS