inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 5 εκατ. ευρώ, το 2015, για την Ολυμπιακή ΦρούτωνH εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ, γνωστή και ως Ολυμπιακή Φρούτων, είναι μια από τις σημαντικότερες ελληνικές εταιρείες του τομέα συγκέντρωσης, διαλογής, συσκευασίας και εξαγωγής φρούτων, με σημαντικό πάγιο εξοπλισμό και καταξίωση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ειδικότερα, ασχολείται με τη διαλογή, συσκευασία και εξαγωγή νωπών φρούτων και σπαραγγιών, συνήθως με το σήμα «Balakanakis». Με έδρα και εγκαταστάσεις τυποποίησης και συσκευασίας στο Ναύπλιο στον νομό Αργολίδας και στη Σκύδρα στον νομό Πέλλας, τυποποιεί και εξάγει πορτοκάλια, μανταρίνια, σταφύλια, ακτινίδια, κεράσια, ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια και σπαράγγια, τα οποία διατίθενται στο σύνολό τους στη διεθνή αγορά.

Η επιχείρηση, που με άλλη εταιρική μορφή έκανε τα πρώτα της εξαγωγικά βήματα το 1976, το 2015 κατέγραψε πωλήσεις 42,3 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2014 κατά 11,9% (-5,7 εκατ. ευρώ). Η κάμψη των πωλήσεών της συνοδεύτηκε από πτώση των περιθωρίων κέρδους της, προφανώς λόγω ενίσχυσης των ανταγωνιστικών τάσεων. Ωστόσο, η κερδοφορία της, αν και μειωμένη, παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα.

Τα μεικτά κέρδη της ήταν ύψους 13,1 εκατ. ευρώ (-14,8%), καθώς ο συντελεστής μεικτού κέρδους μειώθηκε κατά 1,1 εκατοστιαία μονάδα (31%, από 32,1% το 2014). Επίσης, μειωμένα κατά 10,1% ήταν τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, αν και βελτιώθηκαν ελαφρώς ως ποσοστό των πωλήσεων (16,4%, από 16,3% το 2014). Τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) περιορίστηκαν σε 6,925 εκατ. ευρώ (-11,2%).

Οι δαπάνες εμπορικής λειτουργίας μειώθηκαν κατά 12,1%, αλλά παρέμειναν σταθερές ως ποσοστό των πωλήσεων (15,3%).

Κατόπιν αυτών η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΡΟΥΤΩΝ κατέγραψε κέρδη προ φόρων 6,95 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 13,1% (-1 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15,9% (-0,9%) και ίσα προς το 11,8% των πωλήσεων (12,3% το 2014) και το 17,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης (25,9% το 2014).

Tα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,6 εκατ. ευρώ (επίσης 0,6 εκατ. ευρώ το 2014). Ευνοήθηκαν, συγχρόνως, από αυξημένα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Οι συνολικές υποχρεώσεις της επιχείρησης, ύψους μόνο 6,9 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν κατά 53,3% (+2,4 εκατ. ευρώ), λόγω διεύρυνσης των εμπορικών απαιτήσεων κατά 33%, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 24,6%. Η επιχείρηση δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό. Το σύνολο της αξίας του κυκλοφορούντος ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης (31,9 εκατ. ευρώ) ήταν πολλαπλάσιο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (6,9 εκατ. ευρώ).

Στις 31.12.2015 τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 13,8 εκατ. ευρώ (11,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στα τέλη του 205 ήταν 5,5 εκατ. ευρώ, έναντι 6 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της ανήλθαν στις 31.12.2015 σε 30,8 εκατ. ευρώ (25,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 81,7% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 37,7 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία, που διευθύνεται από τον Γ. Μπαλακανάκη και λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία από το 2002, οφείλει το 99% των εσόδων της στην εξαγωγική της δραστηριότητα, η οποία καλύπτει τις μεγαλύτερες χώρες της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κροατία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρωσία, η Σερβία, η Σλοβακία και η Τσεχία απορροφούν, συνήθως, τον μεγαλύτερο όγκο των εξαγωγών.

Τις περιόδους συγκομιδής των προϊόντων η επιχείρηση φτάνει να απασχολεί στα συσκευαστήρια και τις υπηρεσίες της έως και 510 εργαζομένους. Το δεύτερο συσκευαστήριό της, που βρίσκεται στην Πέλλα, κατασκευάστηκε το 1999.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε σε 20% (27,7% το 2014), παραμένοντας βέβαια σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Οι συνολικές πωλήσεις της την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 420,1 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 42 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10% των πωλήσεων και το 19,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 33,6 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους συνολικά καθαρά κέρδη 25,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,2% των πωλήσεων και το 19,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 27,3 εκατ. ευρώ. Οι υψηλότερες (49,4 εκατ. ευρώ) είχαν επιτευχθεί το 2013.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 6 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS