inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επιστροφή σε κέρδη, το 2015, για την εκτυπωτική βιομηχανία ΑρβανιτίδηςΣε κερδοφόρα αποτελέσματα επέστρεψε, κατά το 2015, η βιομηχανία εκτυπώσεων και γραφικών τεχνών Αρβανιτίδης, η οποία φέρει τον διακριτικό τίτλο PressiousArvanitidis και είχε εγγράψει απώλειες άνω του 0,7 εκατ. ευρώ το 2014, λόγω ζημιών από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων της.

Η επιχείρηση παράγει εκτυπωτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Σε ετήσια βάση διεκπεραιώνει περί τις 3.000 παραγγελίες. Λειτούργησε για πρώτη φορά, με την παρούσα εταιρική μορφή, τον Οκτώβριο του 2006. Με άλλες εταιρικές μορφές λειτουργούσε στην Αθήνα, ως τυπογραφείο, από το 1970. Εγινε ΕΠΕ το 1997, το 1998 προμηθεύτηκε προηγμένο παραγωγικό εξοπλισμό και το 2000 επένδυσε στο Υπατο του νομού Βοιωτίας για τη δημιουργία νέας μονάδας, με κτιριακές εγκαρταστάσεις 5.500 τ.μ. και προσθήκη νέων μηχανημάτων (CD 102-5). Εγκαταστάθηκε σ' αυτήν το 2002 και το 2004 καθετοποίησε την παραγωγή της με την εγκατάσταση πλήρους βιβλιοδετείου.

Το 2005 πρωτοπόρησε με την αγορά image control, το οποίο συνδέεται με τις εκτυπωτικές μηχανές. Στη συνέχεια πιστοποιήθηκε από την TUV Austria κατά το πρότυπο διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008 και το 2009 κατά το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001:2008. Το 2014 εγκατέστησε νέα οκτάχρωμη αμφίπλευρη επίπεδη εκτυπωτική μηχανή με παραγωγική δυναμικότητα 2,5 εκατ. έγχρωμων και διπλής όψης φύλλων Α4 ημερησίως, αυξάνοντας κατά 40% τη δυναμικότητά της.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 9,3 εκατ. ευρώ, από 9,05 εκατ. περίπου ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 2,7% σε ποσοστό ή κατά 0,2 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία. Το 91,5% των εσόδων, δηλαδή 8,5 εκατ. ευρώ, προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, καθώς η παροχή υπηρεσιών και η εμπορία υλικών απέδωσαν το υπόλοιπο 8,5% (0,8 εκατ. ευρώ). Επίσης, το σύνολο σχεδόν των εσόδων της προήλθε από την ελληνική αγορά, καθώς οι εργασίες για αγορές εξωτερικού απέφεραν 70.000 ευρώ (39.000 ευρώ το 2014).

Η αύξηση αυτή των πωλήσεών της δεν συνοδεύτηκε από βελτίωση του συντελεστή μεικτού κέρδους της εταιρείας, που μειώθηκε κατά 2,1 εκατοστιαίες μονάδες (28,7% από 30,8% το 2014). Τα μεικτά κέρδη της βρέθηκαν στο επίπεδο των 2,7 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει μείωση 4,1% (-0,1 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), που τη χρήση 2014 είχαν επηρεαστεί καίρια από ζημιές διάθεσης περιουσιακών στοιχείων 1,2 εκατ. ευρώ, βελτιώθηκαν εντυπωσιακά, καθώς ήταν κέρδη ύψους 0,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+1,185 εκατ. ευρώ). Βελτιώθηκαν, ως ποσοστό των πωλήσεων, από -2,8% το 2014 σε 10% το 2015. Οι δαπάνες διάθεσης αυξήθηκαν κατά 3,6% και αυτές της διοίκησης μειώθηκαν κατά 15,9%.

Κατόπιν αυτών, το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη άνω του 0,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,735 εκατ. ευρώ το 2014, βελτιωμένο κατά 1,1 εκατ. περίπου ευρώ. Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν επίσης 0,4 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 4,4% των πωλήσεων και το 14,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης, έναντι ζημιών επίσης 0,735 εκατ. ευρώ ή -8,1% των πωλήσεων και -22,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης το 2014.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,35 εκατ. ευρώ (0,32 εκατ. ευρώ το 2014), χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,17 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ το 2014) και απομείωση στοιχείων του ενεργητικού 0,09 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Διαμ. Αρβανιτίδη, στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 3 εκατ. ευρώ (2,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 42,2% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (33,6%), ύψους 7,1 εκατ. ευρώ (7,7 εκατ. ευρώ).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (4,1 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,6 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (3,5 εκατ. ευρώ). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, ανέρχονταν σε 4,1 εκατ. ευρώ και ήταν μειωμένες κατά 19,7% (-1 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα οι τραπεζικές οφειλές της, οριακά μειωμένες, ήταν ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,9 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμες. Συγχρόνως, τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 0,35 εκατ. ευρώ (0,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί ακινήτων της υφίσταντο προσημειώσεις υποθήκης ποσού 1 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων της Εθνικής Τράπεζας.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 3 εκατ. ευρώ (επίσης 3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ τη χρονική περίοδο 2007-2015, δηλαδή στο διάστημα των εννέα αυτών πλήρων ετών που λειτουργεί, ανήλθαν σε 57,8 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 5,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,2% των πωλήσεων και το 8,3% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 0,7 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 0,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,6% των πωλήσεων και το 1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, καθώς η επιχείρηση ήταν ζημιογόνος σε τρεις από τις εννέα εξεταζόμενες χρήσεις (ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ) και κερδοφόρος τις υπόλοιπες οκτώ (κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ). Οι πωλήσεις της το 2007 ήταν της τάξεως των 4,7 εκατ. ευρώ και κινήθηκαν ανοδικά καθ' όλα τα επόμενα έτη, με εξαίρεση το 2009.

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 83 εργαζόμενους (73 το 2014) και διέθεσε για αμοιβές και έξοδα του διευθυντικού και εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού 1,91 εκατ. ευρώ (1,68 εκατ. ευρώ το 2014). Σε μέλη της διοίκησής της διέθεσε επιπλέον αμοιβή 0,165 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 13,1% (-3,3% το 2014).

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 6 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS