inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 4,9 εκατ. ευρώ, το 2015, για τη βιομηχανία φαρμάκων ElpenΗ ELPEN, αμιγώς ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία η οποία εδώ και περισσότερες από πέντε δεκαετίες παράγει επώνυμα γενόσημα και πρωτότυπα φάρμακα, έχοντας διαθέσει έως τώρα πολύ περισσότερες από 200 εκατ. συσκευασίες φαρμάκων της στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, κατέγραψε βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα το 2015.

Με 870 περίπου άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους στις τάξεις της, μαζί με αυτούς που εργάζονται στη θυγατρική της Elpen Pharma που εδρεύει στη Γερμανία, βρίσκεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των 300 και πλέον φαρμακευτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Σε σύγχρονες, ιδιόκτητες παραγωγικές εγκαταστάσεις 10.000 τ.μ., στο Πικέρμι Αττικής, η εταιρεία ειδικεύεται στην έρευνα, την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη διανομή και την προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων.

Ο κορμός του ομίλου, η φαρμακοβιομηχανία Elpen, το 2015 κατέγραψε έσοδα 119,8 εκατ. ευρώ, μεικτά κέρδη 76,9 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 7 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 4,9 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη επίσης 4,9 εκατ. ευρώ. Η απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της τη χρήση 2015 σε καθαρά κέρδη ήταν 12,3%, ενώ η απόδοση του μέσου ενεργητικού της σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 5,2%.

Οι πωλήσεις της στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 5% και ανήλθαν σε 109,9 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 91,7% των συνολικών. Επίσης, οι πωλήσεις της σε άλλες χώρες αυξήθηκαν κατά 5% και ανήλθαν σε 9,9 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 8,3% των συνολικών. Το 75,2% (90,1 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη βιομηχανική της δραστηριότητα, το 6,9% (8,3 εκατ. ευρώ) από εμπορική δραστηριότητα και το υπόλοιπο 17,9% (21,4 εκατ. ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών.

Σε σύγκριση με το έτος 2014, οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 5,1% και τα μεικτά κέρδη της κατά 22,4%, καθώς το μεικτό της περιθώριο διευρύνθηκε κατά 9 εκατοστιαίες μονάδες (στο 64,2%, από 55,2%).

Συγχρόνως, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκαν κατά 2,2% και τα κέρδη της προ φόρων κατά 0,2%, υποχωρώντας ως ποσοστό των πωλήσεων στο 4,1%, από 4,3% έναν χρόνο νωρίτερα. Επίσης, τα τελικά της αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους βελτιώθηκαν κατά 11,3 εκατ. ευρώ, αφού εκείνα της χρήσης 2014 ήταν αρνητικά (-6,4 εκατ. ευρώ), λόγω καταλογισμού σημαντικών διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,1 εκατ. ευρώ (1,95 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους μόλις 0,02 εκατ. ευρώ (επίσης 0,02 εκατ. ευρώ το 2014), καθώς η επιχείρηση δεν βαρύνεται με δανειακές υποχρεώσεις. Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από αντιστροφές απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων (2,3 εκατ. ευρώ) και από έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων (0,6 εκατ. ευρώ).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 42 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν κατά 12,4% και αντιστοιχούσαν στο 31,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 133,8 εκατ. ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (90 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (84,1 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά διαθέσιμά της ανέρχονταν σε 30,6 εκατ. ευρώ (25,1 εκατ. ευρώ το 2014), αποτελώντας το 34% του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 21,7 εκατ. ευρώ, από 20,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Στη διάρκεια της χρήσης δαπανήθηκαν 2,65 εκατ. ευρώ για την απόκτηση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού και άλλων ενσώματων παγίων. Η θυγατρική που έχει ιδρύσει στη Γερμανία αποτιμάται προς 6 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία δηλώνει παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της να επενδύει συνεχώς, δημιουργώντας υψηλή προστιθέμενη αξία και ανάπτυξη στην Ελλάδα και πρωτοπορώντας στην έρευνα και την ανάπτυξη καινοτομικών φαρμάκων. Οι άξονες της στρατηγικής της είναι: Να παραμείνει εταιρεία-ηγέτης στους τομείς της πνευμονολογίας, της αντιμετώπισης των αναπνευστικών προβλημάτων και άλλων μεγάλων θεραπευτικών κατηγοριών. Να παρουσιάσει νέα πρωτότυπα και generics φάρμακα.

Φιλοδοξεί να διευρύνει τις εξαγωγές της, οι οποίες ιστορικά καλύπτουν περισσότερες από 30 χώρες, όπως προηγμένες αγορές της Δυτικής Ευρώπης (Ιταλία, Γερμανία, Βρετανία), της Ασίας (Σιγκαπούρη, Φιλιππίνες) και της Αφρικής (Νότιος Αφρική). Κατά το 2015 οι εξαγωγές της σε τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 26,7% και ανήλθαν σε 3,8 εκατ. ευρώ (3 εκατ. ευρώ το 2014), ενώ σε ευρωπαϊκές χώρες μειώθηκαν κατά 4,7%, στο επίπεδο των 6,1 εκατ. ευρώ (6,4 εκατ. ευρώ το 2014).

Επικεντρώνει τις δραστηριότητές της στην έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα της αντιμετώπισης των αναπνευστικών προβλημάτων, μέσω ειδικών συσκευών και άλλων φαρμακοτεχνικών μορφών. Τα αποτελέσματά της το 2015 επιβαρύνθηκαν με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης 6,9 εκατ. ευρώ, όπως και τα αντίστοιχα του 2014. Σε προχωρημένη φάση ανάπτυξης φαίνεται ότι βρίσκεται η έρευνά της για 11 νέα φαρμακευτικά προϊόντα. Το πρότυπο Ερευνητικό - Πειραματικό Κέντρο της συμπληρώνει εφέτος 20 χρόνια λειτουργίας.

Προϊόν πολύχρονης έρευνας της Elpen είναι, μεταξύ άλλων, το Rolenium για τη θεραπεία του άσθματος και της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, που συνδυάζει φαρμακευτικές ουσίες και τη χορήγηση κόνεως με εισπνοή, με την καινοτομική ιδιόκτητη συσκευή Elpenhaler®, προϊόν εφεύρεσης του προέδρου της εταιρείας, καταχωρημένης με διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε περισσότερες από 100 χώρες. H Elpen ήταν η πρώτη φαρμακοβιομηχανία παγκοσμίως που έλαβε έγκριση για κυκλοφορία αυτού του συνδυασμού στην Ευρώπη. Σε εκδήλωση με αφορμή τα εγκαίνια του νέου πειραματικού και ερευνητικού εργαστηρίου της Elpen, προ πενταετίας, ο Magdi Yacoub είχε χαρακτηρίσει το έργο που γίνεται στην εταιρεία «φανταστικό καινοτόμο project» και είχε αποδώσει στην επιχείρηση αριστείο έρευνας.

H επιχείρηση - πρόεδρος της οποίας είναι ο Δ. Κ. Πενταφράγκας, αντιπρόεδρος ο Θ. Ε. Τρύφων και διευθύνων σύμβουλος ο Κ. Δ. Πενταφράγκας - διακηρύσσει ότι, όπως πιστοποιούν οι επιδόσεις της, υπάρχουν ελληνικές βιομηχανίες που μπορούν να έχουν ηγετική θέση στη χώρα τους, που εξάγουν, που κάνουν έρευνα, που δημιουργούν και διατηρούν παραγωγικές μονάδες υψηλής τεχνολογίας και θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, προσφέροντας προστιθέμενη αξία στη χώρα μας, κόντρα στους πολυεθνικούς φαρμακευτικούς κολοσσούς. Εκτιμά ότι και τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσει να επιτυγχάνει αύξηση του κύκλου εργασιών της.

Οι συνολικές πωλήσεις της την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 1,21 δισ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 124 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,2% των πωλήσεων και το 9,1% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 85,4 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους συνολικά καθαρά κέρδη 45,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,8% των πωλήσεων και το 10,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Η χρήση 2015 ήταν η 46η από την ίδρυση της επιχείρησης με την παρούσα εταιρική μορφή.

Το 2015 η μητρική εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 673 εργαζόμενους (624 το 2014) και διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 26,1 εκατ. ευρώ (25 εκατ. ευρώ το 2014). Από αδιάθετα κέρδη προηγούμενων χρήσεων το 2015 διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 6,9 εκατ. ευρώ (12 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο ποσό έναν χρόνο πριν).

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 7 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS