inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη μετά από επτά χρόνια ζημιών, το 2015, για την κεραμουργία ΚΕΒΕΤο πρώτο της κερδοφόρο αποτέλεσμα, μετά από μια επταετία συσσώρευσης ζημιών άνω των 20 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015 η εταιρεία Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ), η οποία ιδρύθηκε το 2006 και ξεκίνησε την παραγωγική λειτουργία της στα τέλη του 2008.

Πρόκειται για την πιο σύγχρονη και τη μεγαλύτερη συγχρόνως ελληνική κεραμουργία. Είναι εγκατεστημένη στη Νέα Σάντα Κιλκίς, σε ιδιόκτητο χώρο 200.000 τ.μ. με συνολική δομημένη επιφάνεια 42.000 τ.μ., πολύ κοντά στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονές της, στα σύνορα με την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και 25 χλμ. από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Αξιοποιεί τον μοντέρνο εξοπλισμό της και τη γεωγραφική της θέση για να πραγματοποιεί ολοένα και μεγαλύτερες εξαγωγές, οι οποίες το 2015 της επέτρεψαν να εγγράψει στον ισολογισμό της κερδοφόρο αποτέλεσμα.

Την ίδρυσε η οικογένεια Κοθάλη, που έχει μακρά βιομηχανική πείρα στον τομέα της ελληνικής κεραμοποιίας και κατά το παρελθόν διέθετε μεγάλη βιομηχανική μονάδα στον νομό Καβάλας.

Δηλώνει ως στόχο της την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, βιοκλιματικού σχεδιασμού και καθαρών τεχνολογιών δόμησης. Επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με το Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε ερευνητικά προγράμματα που έχουν επίκεντρο τις μορφές τοιχοποιίας. Στο πλαίσιο της γεωγραφικής επέκτασης των εξαγωγών της επιδιώκει την ποιοτική πιστοποίηση των προϊόντων της από αναγνωρισμένης φήμης ευρωπαϊκά και άλλα εργαστήρια του εξωτερικού.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο την Δέσποινα Κοθάλη και αντιπρόεδρο τον Αγ. - Ιω. Κοθάλη, το 2015 κατέγραψε πωλήσεις 22,9 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2014 κατά 7,9% (+1,7 εκατ. ευρώ), παρά την περαιτέρω εξασθένηση της εγχώριας ζήτησης τούβλων και κεραμιδιών.

Η αύξηση των πωλήσεών της συνοδεύτηκε από βελτίωση των περιθωρίων κέρδους της, με αποτέλεσμα την καταγραφή κερδών προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους, έναντι ζημιών το 2014.

Τα μεικτά κέρδη της ανήλθαν σε 7,3 εκατ. ευρώ (+13,5%), καθώς ο συντελεστής μεικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 1,6 εκατοστιαία μονάδα (31,9%, από 30,3% το 2014). Επίσης, αυξημένα κατά 29,5% ήταν τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 5,965 εκατ. ευρώ, τα οποία βελτιώθηκαν και ως ποσοστό των πωλήσεων (26%, από 21,7% το 2014). Τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 2,875 εκατ. ευρώ (+104,5%).

Κατόπιν αυτών η ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ κατέγραψε θετικό αποτέλεσμα προ φόρων ύψους 1,165 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 1,5 εκατ. ευρώ σε αξία σε σχέση με το αντίστοιχο της χρήσης 2014 (ζημιές 0,35 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν επίσης 1,165 εκατ. ευρώ, αναλόγως βελτιωμένα έναντι του 2014, ίσα προς το 5,1% των πωλήσεων και το 3,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης.

Tα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 3,1 εκατ. ευρώ (3,2 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 1,5 εκατ. ευρώ (1,9 εκατ. ευρώ το 2014). Ευνοήθηκαν, συγχρόνως, από τη μείωση των λοιπών εξόδων και ζημιών, πέραν των δαπανών διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας, οι οποίες αυξήθηκαν με μάλλον συγκρατημένο ρυθμό (4,7% τα έξοδα διοίκησης και 2,3% τα έξοδα διάθεσης).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Οι συνολικές υποχρεώσεις της επιχείρησης, ύψους 38,9 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης, παρουσίασαν μείωση κατά 6,5%. Ειδικότερα οι τραπεζικές υποχρεώσεις, ύψους 33,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 24 εκατ. ευρώ είναι μακροπρόθεσμες, μειώθηκαν κατά 12,4% (4,8 εκατ. ευρώ). Το σύνολο της αξίας του κυκλοφορούντος ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης (15,5 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερο από την αξία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (14,7 εκατ. ευρώ) κατά 0,8 εκατ. ευρώ. Στις 31.12.2015 τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 1,6 εκατ. ευρώ (2,65 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί ακινήτων της έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις μέχρι του ποσού των 34 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων 19,6 εκατ. ευρώ και μέχρι του ποσού των 5,8 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων 4,4 εκατ. ευρώ. Στη διάρκεια του 2015 αύξησε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 0,9 εκατ. ευρώ.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στα τέλη του 2015 ήταν 59,7 εκατ. ευρώ, έναντι 60,3 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2014. Για πάγιες επενδύσεις το 2015 διατέθηκαν 2,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,7 εκατ. ευρώ αφορούσε μηχανολογικό εξοπλισμό.

Τα ίδια κεφάλαιά της ανήλθαν στις 31.12.2015 σε 38,8 εκατ. ευρώ (36,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 49,9% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 77,9 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία, που είναι μακράν η ισχυρότερη του τομέα της και ελέγχει κατά 100% την ομοειδή βιομηχανία Κεραμοποιία Χριστοδουλίδη - Ψαλτίδη, οφείλει το 93% των εσόδων της του έτους 2015, δηλαδή 21,3 εκατ. ευρώ, στις βιομηχανικές της δραστηριότητες. Η διάθεση εμπορευμάτων και η παροχή υπηρεσιών απέδωσαν το υπόλοιπο 1,6 εκατ. ευρώ (7%). Το χαρτοφυλάκιο των συμμετοχών της (0,9 εκατ. ευρώ) περιλαμβάνει, ακόμη, μερίδια στις εταιρείες Κένταυρος Holding, Χριστοδουλίδης και Alpha Keramica.

Η αύξηση των πωλήσεών της οφείλεται αποκλειστικά στην εξάπλωση του εξαγωγικού δικτύου των πωλήσεών της, που δεν περιορίζεται πια στις παραδοσιακές αγορές της Βουλγαρίας, της Αλβανίας και της πΓΔΜ, όπου τα προϊόντα της έχουν ήδη υψηλή αναγνωρισιμότητα. Με έντονο ρυθμό συνέχισαν και κατά το 2015 να αυξάνονται οι εξαγωγές της στην Τουρκία, όπου η ΚΕΒΕ συνεργάζεται με μεγάλο κατασκευαστικό και εμπορικό όμιλο και παράγει μεγάλον όγκο προϊόντων που προορίζονται για τις ανατολικές περιοχές της χώρας. Ανοδική είναι, επίσης, η πορεία των εξαγωγών της στην Αίγυπτο και σε σχετικά νέες για την επιχείρηση αγορές της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, όπως ο Λίβανος, η Λιβύη, το Ιράν, το Ιράκ και η Σαουδική Αραβία. Ενθαρρυντική ήταν, επίσης, η έναρξη εξαγωγών της στην Ινδία.

Στις χώρες όπου εξάγονται προϊόντα της την τελευταία διετία περιλαμβάνονται, ακόμη, η Κύπρος, η Μολδαβία, η Ουκρανία, το Αζερμπαϊτζάν, η Σλοβακία, η Αλβανία, Βουλγαρία, η Ρουμανία, η πΓΔΜ και η Γεωργία. Εκτός αυτών, σε πρωθύστερο χρόνο η επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει εξαγωγές στο Σουδάν, τη Σουηδία, τις ΗΠΑ, το Τουρκμενιστάν, το Κατάρ, τη Ρωσία, την Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Για τον λόγο αυτό δηλώνει ότι διαβλέπει μεγάλη δυναμική και πολύ καλές προοπτικές επιχειρησιακής ανάπτυξης. Οι δυο αυτόνομες μονάδες της στη Νέα Σάντα Κιλκίς, έχουν εξοπλιστεί με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και έχουν ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 700.000 τόνων τούβλων και 90 εκατ. τεμαχίων κεραμιδιών, με πλήρως αυτοματοποιημένες παραγωγικές διαδικασίες.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 7,7% (5,9% το 2014).

Οι συνολικές πωλήσεις της την περίοδο 2008-2015, δηλαδή στο διάστημα των οκτώ αυτών ετών που λειτουργεί, ανήλθαν σε 138,8 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 38 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 27,4% των πωλήσεων και το 6,5% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων.

Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 125 εργαζόμενους (121 το 2014). Διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3,45 εκατ. ευρώ (3,23 εκατ. ευρώ το 2014).

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 7 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS