inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πωλήσεις άνω των 30,5 εκατ. ευρώ, το 2015, για την ΕΑΣ ΚαβάλαςΑύξηση πωλήσεων και θετικό τελικό αποτέλεσμα προ φόρων και μετά φόρων, έναντι οριακά ζημιογόνου αποτελέσματος το 2014, παρουσίασε το 2015 η βιομηχανική και εμπορική συνεταιριστική εταιρεία Ενωση Αγροτών Συνεταιρισμένων Καβάλας, η οποία λειτουργεί έξι βιομηχανικές μονάδες σε διάφορες περιοχές του νομού.

Η εταιρεία πραγματοποίησε το 2015 πωλήσεις ύψους 30,55 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι του 2014 κατά 15,6% (+4,1 εκατ. ευρώ). Το μεικτό περιθώριο κέρδους της βελτιώθηκε κατά 1,1 εκατοστιαία μονάδα, σε 20,7%, από 19,6% το 2014, με αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη της να ανέλθουν στο επίπεδο των 6,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 21,6% (+1,1 εκατ. ευρώ).

Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε περίπου 0,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,7%, αλλά μειωμένα ως ποσοστό των πωλήσεων σε 3%, από 3,3% το 2014.

Εν τέλει, η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων 22.000 ευρώ (57.000 ευρώ το 2014) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 12.000 ευρώ (ζημιές 11.000 ευρώ το 2014), καθώς οι δαπάνες για χρεωστικούς τόκους απορρόφησαν σχεδόν 0,9 εκατ. ευρώ (2,9% των πωλήσεων), όπως και την προηγούμενη χρήση.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Η Ενωση Αγροτών Συνεταιρισμένων (ΕΑΣ) Καβάλας ιδρύθηκε το 1927 και ασχολείται κατά κύριο λόγο με τη μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων. Επιδιώκει την επίτευξη κερδοφορίας σε κάθε της δραστηριότητα. Το κέρδος είτε χορηγείται άμεσα στον παραγωγό με τη μορφή επιδότησης της τιμής αγοράς του προϊόντος του είτε επενδύεται για τη βελτίωση των μονάδων παραγωγής και των λειτουργιών της. Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει το πρότυπο ISO 9002 για την ποιότητα των προϊόντων της, τα βασικότερα των οποίων είναι το ελαιόλαδο, το ηλιέλαιο, το αραβοσιτέλαιο, οι ελιές, τα φασόλια, οι φακές και το ρύζι. Για την άσκηση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων της διαθέτει δυο εργοστάσια επεξεργασίας και τυποποίησης ελιάς, εργοστάσιο τυποποίησης ελαιολάδου, εργοστάσιο τυποποίησης οσπρίων, εργοστάσιο επεξεργασίας και τυποποίησης σπαραγγιών και ακτινιδίων, ξηραντήρια δημητριακών, καθώς και εργοστάσιο παραγωγής μειγμάτων ζωοτροφών. Οι εμπορικές της δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση και εμπορία σιτηρών και λοιπών αγροτικών προϊόντων, τη λειτουργία δυο σουπερμάρκετ και την εμπορία γεωργικών μηχανημάτων, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργίας. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, η οποία βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό συνολικού ύψους 17,7 εκατ. ευρώ, στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 2,1 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν μόλις στο 5,3% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 38,9 εκατ. ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (30,6 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (29,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 13,7 εκατ. ευρώ είναι δανειακές) μόνο κατά 3,2%. Σε σύγκριση με ένα έτος νωρίτερα, οι δανειακές οφειλές της μειώθηκαν κατά 1%. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,5 εκατ. ευρώ (0,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή Grant Thornton, η Ενωση βαρύνεται με απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού 3,5 εκατ. ευρώ, για τις οποίες δεν έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα της τελευταίας χρήσης και προηγούμενων χρήσεων με τις απαραίτητες απομειώσεις.

Με προϊόντα επώνυμα και ποιοτικά, η εταιρεία πραγματοποιεί εξαγωγές σε αρκετές ευρωπαϊκές και άλλες χώρες.

Οι συνολικές πωλήσεις της επιχείρησης την πενταετία 2011-2015, για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ανήλθαν σε 156,4 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 5,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,8% των πωλήσεων της περιόδου.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ήταν 6,7 εκατ. ευρώ, έναντι 7,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Το σύνολο του παγίου ενεργητικού της, ύψους 8,3 εκατ. ευρώ, περιελάμβανε συμμετοχικούς τίτλους αξίας 1,1 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσε στο 21,2% του συνολικού ενεργητικού της. Η ΕΑΣ Καβάλας απασχολεί σε σταθερή βάση περί τους 50 εργαζόμενους. Σε περιόδους αιχμής των εργασιών ο αριθμός αυτός αυξάνεται με εποχιακό προσωπικό, φτάνοντας τους 250 εργαζόμενους.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 8 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS