inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επιστροφή σε κέρδη, το 2015, για τη βιομηχανία ιχθυηρών ΚΟΝ.Β.Α.Σε κερδοφόρα αποτελέσματα, μετά από μια τετραετία ζημιών, επέστρεψε κατά το 2015 η βιομηχανία επεξεργασίας ιχθυηρών Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου (ΚΟΝ.Β.Α.), που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην εγχώρια αγορά του τομέα της με τα πασίγνωστα εμπορικά σήματα «Trata» και «Flokos». Επίσης, η επιχείρηση αύξησε για τρίτο συνεχόμενο έτος τον κύκλο εργασιών της, που παρουσίασε μεγάλη πτώση την περίοδο 2009-2012.

Η επιχείρηση εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή Σταυροχωρίου Κιλκίς, όπου οι εγκαταστάσεις της καλύπτουν στεγασμένη επιφάνεια 10.895 τ.μ. Υπολογίζεται ότι απορροφά ετησίως ακόμα και το 40% της ελληνικής αλιείας σε σαρδέλα και γαύρο. Ιδρύθηκε με την παρούσα εταιρική μορφή το 1987 και ολοκλήρωσε την κατασκευή βιομηχανικής μονάδας επεξεργασίας και κονσερβοποίησης ψαρικών το 1990, για να εξελιχθεί στη συνέχεια στη μεγαλύτερη εταιρεία κοσερβοποίησης ιχθυηρών σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Το 2005 επεκτάθηκε στην επεξεργασία και τυποποίηση ψαριών ψυγείου και κατεψυγμένων ψαριών, με το σήμα «Trata».

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 29,5 εκατ. ευρώ, από 27,7 εκατ. περίπου ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 6,8% σε ποσοστό ή κατά 1,9 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία. Το 89,6% των εσόδων, δηλαδή 26,5 εκατ. ευρώ, προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, καθώς η εμπορική δραστηριότητα απέδωσε το υπόλοιπο 10,4% (3,1 εκατ. ευρώ). Επίσης, το 87,6% των εσόδων, δηλαδή 25,9 εκατ. ευρώ, προήλθε από την ελληνική αγορά, καθώς οι εξαγωγές προϊόντων και εμπορευμάτων της απέφεραν 3,7 εκατ. περίπου ευρώ (12,4%). Σε σύγκριση με το 2014 η αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 29,8% (+0,8 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση αυτή των πωλήσεών της συνοδεύτηκε από οριακή βελτίωση του συντελεστή μεικτού κέρδους της εταιρείας (29,8% από 29,7% το 2014). Τα μεικτά κέρδη της ανήλθαν στο επίπεδο των 8,8 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει αύξηση 7% (+0,6 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκαν εντυπωσιακά, καθώς ανήλθαν σε 3,8 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+73,3% ή +1,6 εκατ. ευρώ). Βελτιώθηκαν, ως ποσοστό των πωλήσεων, από 8% το 2014 σε 12,9% το 2015. Οι δαπάνες διάθεσης μειώθηκαν κατά 6,1%, ενώ αυτές της διοικητικής λειτουργίας μειώθηκαν κατά 7,1%. Συγχρόνως, μειώθηκαν κατά 0,5 εκατ. ευρώ τα λοιπά έξοδα και ζημιές και αυξήθηκαν κατά 0,15 εκατ. ευρώ τα λοιπά έσοδα και κέρδη της χρήσης.

Κατόπιν αυτών, το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη σχεδόν 0,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών σχεδόν 1,2 εκατ. ευρώ το 2014, βελτιωμένο κατά 1,8 εκατ. περίπου ευρώ. Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν επίσης σχεδόν 0,7 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 2,3% των πωλήσεων και το 13,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης, έναντι ζημιών 1,4 εκατ. ευρώ ή -5,2% των πωλήσεων και -29,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης το 2014.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,3 εκατ. ευρώ (επίσης 1,3 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,9 εκατ. ευρώ (2,1 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Θωμά Α. Τζίκα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 5,1 εκατ. ευρώ (4,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 13,2% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (11,6%), ύψους 38,6 εκατ. ευρώ (39,7 εκατ. ευρώ). Το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης αυξήθηκε κατά 0,4 εκατ. ευρώ και ανήλθε σε 5,25 εκατ. ευρώ.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (28,1 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,4 εκατ. ευρώ μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (33,5 εκατ. ευρώ), ενώ περιελάμβανε επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις 1,2 εκατ. ευρώ, για τις οποίες δεν είχε διενεργηθεί πρόβλεψη απομείωσής τους. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της ήταν βραχυπρόθεσμες, μειωμένες κατά 4,6% (-1,6 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα οι τραπεζικές οφειλές της ήταν ύψους 31 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,7% (+0,5 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 1,05 εκατ. ευρώ (0,55 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Το δυσβάστακτο δανειακό βάρος συνδέεται με το γεγονός ότι η εταιρεία δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί σε όρους σύμβασης κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, με το οποίο το 2014 μετατράπηκε σε μακροπρόθεσμο μεγάλο μέρος του βραχυπρόθεσμου χρέους της, με συνέπεια να καταστεί άμεσα απαιτητό. Για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού, η επίλυση του οποίου θεωρείται απολύτως απαραίτητη για τη βιώσιμη ανάπτυξή της, η επιχείρηση υπέβαλε στις πιστώτριες τράπεζες νέο, πενταετές επιχειρηματικό πρόγραμμα, με πρόταση αναδιάρθρωσης της λειτουργίας της και βελτίωσης των όρων της χρηματοδότησης.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 10 εκατ. ευρώ (11 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Για αγορές παγίων το 2015 δαπάνησε 0,4 εκατ. ευρώ (0,7 εκατ. ευρώ το 2014). Στο πάγιο ενεργητικό της περιλαμβανόταν με ποσό 0,3 εκατ. ευρώ συμμετοχή στην αλβανική εταιρεία Coral, η οποία έχει από το 2011 εκκαθαριστεί, λόγω αποτυχίας της να δραστηριοποιηθεί αποτελεσματικά στην εγχώρια αγορά επεξεργασίας ψαρικών.

Η επιχείρηση αποτελεί μετεξέλιξη εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία «Αφοί Τζίκα Αποικιακά», που λειτουργούσε στη Θεσσαλονίκη από το 1910, διακινώντας αλίσπαστα και άλλα είδη διατροφής. Υιοθέτησε τα εμπορικά σήματα «Flokos» και «Trata» το 1972 και το 1978, αντιστοίχως. Το 1998 άρχισε να παράγει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για λογαριασμό πολυεθνικής λιανεμπορικής αλυσίδας, διευρύνοντας σταδιακά τον κύκλο των διεθνών εμπορικών συνεργασιών της. Το 2000 οι εξαγωγές της έφτασαν να καλύπτουν περισσότερες από 20 ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες, αλλά και τις ΗΠΑ. Το 2005 επεκτάθηκε παραγωγικά στα ψαρικά ψυγείου και τα κατεψυγμένα ψαρικά, επενδύοντας για τον σκοπό αυτό περί τα 3 εκατ. ευρώ. Επίσης, το 2013 παρουσίασε μια παγκοσμίως νέα πατέντα στην παραγωγική διαδικασία επεξεργασίας ιχθυηρών, με ρομπότ τελευταίας τεχνολογίας, αποσπώντας ιδιαίτερες διακρίσεις.

Η παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας της, που λέγεται ότι συγκαταλέγεται στις πιο μοντέρνες και τεχνολογικά προηγμένες βιομηχανίες επεξεργασίας ψαρικών στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ανέρχεται σε 80 τόνους επεξεργασμένων ψαριών ημερησίως.

Η γκάμα των προϊόντων της συνθέτει, όπως υποστηρίζεται, την πιο ολοκληρωμένη πρόταση σε προϊόντα ψαριού ελληνικής παραγωγής.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 344,3 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 37,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,9% των πωλήσεων και το 8,8% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων.

Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 6,8 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 2,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,8% των πωλήσεων και το 4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου, καθώς η επιχείρηση ήταν ζημιογόνος σε τέσσερις από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις (ζημιές άνω των 5,9 εκατ. ευρώ) και κερδοφόρος τις υπόλοιπες επτά (κέρδη σχεδόν 8,8 εκατ. ευρώ).

Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 31,5 εκατ. ευρώ. Οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 36,6 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2007. Τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2006, ενώ ήταν ακόμη μεγαλύτερα πριν από το 2005.

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 201 εργαζόμενους (223 το 2014) και διέθεσε για αμοιβές και έξοδα του διευθυντικού και εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού της 4,90 εκατ. ευρώ (5,15 εκατ. ευρώ το 2014). Σε μέλη της διοίκησής της διέθεσε επιπλέον αμοιβή 0,26 εκατ. ευρώ (επίσης 0,26 εκατ. ευρώ το 2014).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 9,9% (5,6% το 2014).

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 8 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS