inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διπλασίασε τα κέρδη της, το 2015, η εταιρεία ΕΤΠΑ PackagingΜέτρια αύξηση των πωλήσεων, η οποία ωστόσο συνοδεύτηκε από θεαματική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και διπλασιασμό των προ φόρων και μετά φόρων κερδών της, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανική εταιρεία ΕΤΠΑ Packaging.

Η επιχείρηση εδρεύει στην Αττική, διαθέτει βιομηχανική μονάδα στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής και είναι η μεγαλύτερη ίσως ελληνική εταιρεία παραγωγής αυτοκόλλητων ετικετών, καθώς και μια από τις σημαντικότερες του τομέα των εύκαμπτων υλικών συσκευασίας.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα συνολικά έσοδα της εταιρείας, η οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1982 στην Πάτρα, ως μικρή βιοτεχνία αυτοκόλλητων ετικετών, για να μετεγκατασταθεί το 1992 στο Κρυονέρι Αττικής και να λάβει τη σημερινή εταιρική μορφή της το 2011, κατόπιν συγχώνευσης με τη συγγενική εταιρεία ΕΤΠΑ - Προβολή, το 2015 ανήλθαν σε 11,465 εκατ. ευρώ, έναντι 11 περίπου εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 3,9% σε ποσοστό ή κατά 0,4 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία. Το 91,2% των πωλήσεων, δηλαδή 10,45 εκατ. ευρώ, προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, με το υπόλοιπο 8,8% να προκύπτει από την παροχή σχετικών υπηρεσιών.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της βελτιώθηκε κατά 1,3 εκατοστιαία μονάδα (36% από 34,7% το 2014), με αποτέλεσμα να αυξηθούν κατά 7,8% τα μεικτά κέρδη της, στο επίπεδο των 4,1 εκατ. ευρώ.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μείωση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας κατά 9,6% και την αύξηση των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης, κυρίως λόγω απόσβεσης από ληφθείσες επιχορηγήσεις, ώθησαν ανοδικά τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), που παρουσίασαν αύξηση 44% και ανήλθαν στο επίπεδο των 2,2 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες εμπορικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 5,2%. Ως ποσοστό των πωλήσεων, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 19,5%, από 14,1% το 2014.

Το τελικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,13 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,51 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 122,8% (+0,62 εκατ. ευρώ). Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν 0,95 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 8,3% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,31 εκατ. ευρώ ή 2,8% των πωλήσεων το 2014, αυξημένα κατά 207,4% (+0,64 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά κέρδη της αντιπροσωπεύουν ετήσια απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 19,7% (7% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,47 εκατ. ευρώ (0,45 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 0,63 εκατ. ευρώ (0,59 εκατ. ευρώ το 2014), καθώς η επιχείρηση στη διάρκεια της χρήσης αύξησε κατά 11,7% τον τραπεζικό δανεισμό της.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της ΕΤΠΑ PACKAGING, που έχει πρόεδρο και εντεταλμένο σύμβουλο τον Ιω. Ντρενογιάννη, στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 5,3 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 26,5% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 20 εκατ. ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (7,4 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,2 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (7,2 εκατ. ευρώ). Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της ανήλθε σε 8,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 3,7 εκατυ. ευρώ έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και τα υπόλοιπα 4,5 εκατ. ευρώ είναι καταβλητέα εντός του 2016. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της (14,7 εκατ. ευρώ) παρουσίασαν αύξηση 4,2%.

Τα ταμειακά διαθέσιμά της ανέρχονταν σε 0,37 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 11,6 εκατ. ευρώ, από 10,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, καθώς στη διάρκεια της χρήσης δαπανήθηκαν για αγορές ενσώματων παγίων 2 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση διαθέτει βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής, που έως το 2011 ανήκαν στη συγγενική, απορροφηθείσα εταιρεία ΕΤΠΑ - Προβολή. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στις χώρες Αλβανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κύπρος και Ρουμανία, όπου συνήθως διατίθεται περί το 10% της ετήσιας παραγωγής. Ηταν η πρώτη ελληνική εταιρεία του τομέα της που έλαβε πιστοποίηση για τη διάθεση προϊόντων συσκευασίας στη γερμανική αγορά.

Αισιοδοξεί ότι θα καταφέρει εντός του 2016 να ολοκληρώσει επένδυση ανανέωσης του παραγωγικού της εξοπλισμού και να ξεκινήσει νέα επένδυση για ανανέωση του hardware και του software σε όλες τις εγκαταστάσεις της, καθώς και για την εγκατάσταση νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των επιχειρησιακών πόρων (ERP), με ένταξη των σχετικών επενδύσεων στον νέο αναπτυξιακό νόμο.

Η ΕΤΠΑ Packaging, η οποία στα μέσα του 2015 απορρόφησε τη θυγατρική της ΕΤΠΑΚΑΤ, παράγει αυτοκόλλητες ετικέτες βασικής συσκευασίας, ετικέτες booklet, πολυεπίπεδες, ασφαλείας και open-close, χωρίς κόλλα σε ρολά, shrinksleeves σε ρολά ή τεμάχια, περιτυλίγματα συσκευασιών, καθώς και καπάκια αλουμινίου και foil αλουμινίου. Η ανάπτυξή της στον ευρύτερο χώρο των τυπωμένων υλικών συσκευασίας άρχισε το 2007. Στις αρχές του 2016, ως αποτέλεσμα μελετών του τμήματος R&D που διαθέτει, παρουσίασε πολύπτυχη ετικέτα με χρυσοτυπία, εντείνοντας την εξειδίκευσή της στις πολύπτυχες ετικέτες.

Οι συνολικές πωλήσεις της την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 106,7 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 14,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,2% των πωλήσεων και το 8,6% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Ηταν κερδοφόρος τις πέντε από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις και ζημιογόνος τις υπόλοιπες έξι, με κριτήριο τα τελικά αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους (κέρδη 1,75 εκατ. ευρώ και ζημιές 1,76 εκατ. ευρώ).

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 121 εργαζόμενους (115 το 2014) και διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2,60 εκατ. ευρώ (2,67 εκατ. ευρώ το 2014). Για αμοιβές πέντε διοικητικών στελεχών της διέθεσε 1,06 εκατ. ευρώ (1,12 εκατ. ευρώ το 2014).

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 9 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS