inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μεγαλύτερα κέρδη, το 2015, για τη χημική βιομηχανία BιορύλΧαμηλότερα έσοδα, αλλά υψηλότερα κέρδη, που είναι τα μεγαλύτερα στην πρόσφατη ιστορία της, κατέγραψε το 2015 η 70χρονη, ελληνικών κεφαλαίων χημική βιομηχανική εταιρεία Βιορύλ.

Η επιχείρηση αναπτύσσει και παράγει βιομηχανικά αρώματα, αρώματα τροφίμων, πρώτες ύλες αρωματοποιίας, προϊόντα θρέψης φυτών και φυτοπροστασίας, καθώς και απωθητικά εντόμων.

Σύμφωνα με τον 43ο ισολογισμό της, τα έσοδα της ΒΙΟΡΥΛ, η οποία ιδρύθηκε με άλλη εταιρική το 1946 και λειτουργεί ερευνητικό κέντρο με στεγασμένους χώρους 4.400 τ.μ. στις Αφίδνες Αττικής και βιομηχανική μονάδα με στεγασμένους χώρους 5.000 τ.μ. στον Ελαιώνα Βοιωτίας, το περασμένο έτος περιορίστηκαν σε 20,5 εκατ. ευρώ, από 20,7 εκατ. ευρώ το 2014 (19,2 εκατ. ευρώ το 2013, 17,5 εκατ. ευρώ το 2012, 15,7 εκατ. ευρώ το 2011, 15,8 εκατ. ευρώ το 2010 και 14,8 εκατ. ευρώ το 2009), παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,1% σε ποσοστό και κατά 0,2 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση.

Η επιχείρηση, που έχει εισέλθει από το 1976 στον βιοτεχνολογικό κλάδο και απασχολεί συνολικά περίπου 100 εργαζομένους, δεν απέφυγε ούτε την κάμψη του μεικτού περιθωρίου κέρδους της (42,9% από 44,6% το 2014), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 8,8 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 9,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-4,9%).

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,1 εκατ. ευρώ, από 1,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 10,6%, λόγω περιορισμού σειράς λειτουργικών δαπανών.

Η εταιρεία, με πρόεδρο τον Αλέξ. Σ. Ανδρουλάκη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικήτα Α. Ραγκούση, παρουσίασε τελικώς κέρδη προ φόρων 1,7 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών περίπου 1,4 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 22,5%. Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης προέκυψαν καθαρά κέρδη 1,35 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών περίπου 0,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 43,2%, καθώς μειώθηκε σημαντικά η φορολογική δαπάνη.

Τα καθαρά κέρδη της αντιπροσωπεύουν μέση ετήσια απόδοση των ιδίων κεφαλαίων 12,4% (ανέρχεται σε 16% σύμφωνα με τα κέρδη προ φόρων) και είναι ίσα προς το 6,6% των πωλήσεων (8,5% τα κέρδη προ φόρων).

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων 2,1 εκατ. ευρώ, όπως και την προηγούμενη χρήση. Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από λοιπά έσοδα και κέρδη ύψους 0,7 εκατ. ευρώ (0,4 εκατ. ευρώ το 2014). Η δαπάνη για χρεωστικούς τόκους περιορίστηκε από 0,5 εκατ. ευρώ το 2014 σε 0,4 εκατ. ευρώ το 2015.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Περί το ήμισυ των εσόδων της εταιρείας τα τελευταία χρόνια προέρχεται από εξαγωγές αρωμάτων για κολόνιες, φυσικών αρωμάτων τροφίμων και ειδικών πρώτων υλών υψηλής προστιθέμενης αξίας για βιομηχανική χρήση, κυρίως στη Ρωσία, την Τουρκία και τη Νιγηρία. Η πρόοδος των οικονομικών μεγεθών της ενισχύθηκε με την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέας γραμμής παραγωγής βιομηχανικών αρωμάτων στη μονάδα του Ελαιώνα Βοιωτίας, με επενδυτική δαπάνη της τάξεως των δύο εκατ. ευρώ. Εξαγωγές γίνονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και σε χώρες της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, της Απω Ανατολής και της Βόρειας Αμερικής, καθώς η εταιρεία βασίζει σημαντικό μέρος της ανάπτυξής της στη διείσδυσή της σε αγορές του εξωτερικού.

Οι συνολικές πωλήσεις της την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 182,3 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 14 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,7% των πωλήσεων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 8 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους συνολικά καθαρά κέρδη 5,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3% των πωλήσεων και το 4,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 12,9 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων της επιχείρησης έφτανε στις 31.12.2015 τα 21,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 11,2 εκατ. ευρώ (52,2%) ήταν ίδια κεφάλαια. Την ίδια ημερομηνία το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (15,8 εκατ. ευρώ) ήταν υπερδιπλάσιο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (6,8 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα διαθέσιμά της ανήλθαν σε 2,2 εκατ. ευρώ (1,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 4,5 εκατ. ευρώ, έναντι 5,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014 (-11,8%).

Eχοντας εδραιώσει την παρουσία της σε επιστημονικούς χώρους, όπως η αναλυτική χημεία, η οργανική σύνθεση και η βιοτεχνολογία, πολύ πριν οι συγκεκριμένοι χώροι συγκεντρώσουν το ευρύτερο ενδιαφέρον, η ΒΙΟΡΥΛ προωθεί τις ερευνητικές της δραστηριότητες, οι οποίες υποστηρίζονται κυρίως από ίδιους πόρους, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ενωση και το Ελληνικό Δημόσιο, συχνά μέσω της συμμετοχής σε κοινά ερευνητικά προγράμματα με μεγάλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Η έρευνα επικεντρώνεται στη σύνθεση νέων χημικών ενώσεων, τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, τη μελέτη των φυσικών προϊόντων, την απομόνωση και την εφαρμογή χημικών ενώσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την αρωματοποιία ή για άλλους βιομηχανικούς τομείς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη προϊόντων θρέψης και προστασίας των φυτών μέσα από τη διερεύνηση της φυσιολογίας τους και την αυστηρή αξιολόγηση ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. Για την ενίσχυση της παρουσίας της σε ξένες αγορές, η επιχείρηση επεκτείνει το δίκτυο των αντιπροσώπων της σε περισσότερες χώρες.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 13 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS