inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 33 εκατ. ευρώ, το 2015, οι πωλήσεις της Marmor SGΔιψήφια ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεων και ανάλογη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας της, όχι όμως και των τελικών κερδών της, που ωστόσο παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανική μακεδονική εταιρεία Marmor SG, που φέρει τον διακριτικό τίτλο Stone Group International.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ίσα προς το 8,5% των εσόδων και το 17,5% των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης.

Η Marmor SG, η οποία εδρεύει στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και ασχολείται με την επεξεργασία, τις εξαγωγές, εισαγωγές και εν γένει την εμπορία μαρμάρου, γρανίτη και ευρύτερα φυσικών πετρωμάτων, το 2015 εμφάνισε πωλήσεις 33 εκατ. ευρώ, έναντι 28,8 εκατ. περίπου ευρώ το 2014, αυξημένες κατά 14,4% σε ποσοστό ή κατά 4,1 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία.

Το 62,7% των πωλήσεων, δηλαδή 26 εκατ. ευρώ, προήλθε από τη διάθεση προϊόντων και εμπορευμάτων, με το υπόλοιπο 37,3% (7 εκατ. ευρώ) να προκύπτει από τη διάθεση πρώτων υλών και την παροχή υπηρεσιών. Από την ελληνική αγορά αντλήθηκε το 10,8% των εσόδων (3,56 εκατ. ευρώ έναντι 3,11 εκατ. ευρώ το 2014), από λοιπές ευρωπαϊκές αγορές το 17,6% (5,82 εκατ. ευρώ έναντι 7,92 εκατ. ευρώ), από αμερικανικές αγορές το 29,6% (9,75 εκατ. ευρώ έναντι 6,53 εκατ. ευρώ), από ασιατικές το 38,8% (12,78 εκατ. ευρώ έναντι 10,53 εκατ. ευρώ), από αφρικανικές το 1,9% (0,61 εκατ. ευρώ έναντι 0,36 εκατ. ευρώ) και από χώρες της Ωκεανίας το υπόλοιπο 1,3% (0,45 εκατ. ευρώ έναντι 0,40 εκατ. ευρώ). Συνολικά, το 89,2% των εσόδων της προήλθε από τη διεθνή αγορά, ενώ θετική επίδραση είχε η απορρόφηση της εμπορικής θυγατρικής Stone Group Hellas.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της μειώθηκε κατά μισή εκατοστιαία μονάδα (29,3% από 29,8% το 2014), με αποτέλεσμα να αυξηθούν κατά 12,4% τα μεικτά κέρδη της, στο επίπεδο των 9,7 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των μεικτών κερδών εξουδετέρωσε την αντίστοιχη ανοδική πορεία των δαπανών διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας και οδήγησε στην καταγραφή κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 5,6 εκατ. ευρώ, αυξημένων κατά 12,1%. Οι δαπάνες εμπορικής λειτουργίας, που καλύπτουν την επέκταση του εμπορικού δικτύου, αυξήθηκαν κατά 9,8%, ενώ οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 22,6%, λόγω αναδιοργάνωσης. Ως ποσοστό των πωλήσεων, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 17%, από 17,3% το 2014.

Το τελικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 4 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 3,9 εκατ. περίπου ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 0,9% (+0,03 εκατ. ευρώ). Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν 2,8 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 8,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχων κερδών επίσης 2,8 εκατ. ευρώ ή 9,8% των πωλήσεων το 2014. Τα καθαρά κέρδη της αντιπροσωπεύουν ετήσια απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 17,5% (17,4% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,67 εκατ. ευρώ (0,60 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 0,99 εκατ. ευρώ (0,48 εκατ. ευρώ το 2014), καθώς η επιχείρηση στη διάρκεια της χρήσης αύξησε τον τραπεζικό δανεισμό της από τα 6,5 εκατ. ευρώ σε 14,7 εκατ. ευρώ (κατά 126,2%), εν μέρει για την καταβολή 4,5 εκατ. ευρώ για την εξαγορά του 50% της δραμινής εταιρείας Δωρικά Μάρμαρα και τριών συγγενικών της επιχειρήσεων εξόρυξης και επεξεργασίας μαρμάρου, που πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του 2016.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκε σε 13,8%, από 14,4% το 2014.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση έχει υιοθετήσει.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της MARMOR SG, που έχει πρόεδρο τον Ιω. Α. Αντωνιάδη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ηλ. Κ. Ρηγόπουλο, στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 14,5 εκατ. ευρώ (17,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014), αποτελώντας το 35,8% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 40,5 εκατ. ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (26,9 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 10,6 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (16,3 εκατ. ευρώ). Ο βραχυπρόθεσμες τραπεζικός δανεισμός της ανήλθε σε 6,2 εκατ. ευρώ, από 3,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Οι πάσης φύσεως μακροπρόθεσμες και τρέχουσες υποχρεώσεις της (26 εκατ. ευρώ) παρουσίασαν αύξηση 52%. Επί παγίων της υφίσταντο εμπράγματα βάρη ποσού 3,98 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμά της ανέρχονταν σε 1,04 εκατ. ευρώ (1,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 8,6 εκατ. ευρώ, από 6,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, καθώς στη διάρκεια της χρήσης δαπανήθηκαν για αγορές ενσώματων παγίων 1,1 εκατ. ευρώ (0,3 εκατ. ευρώ το 2014).

Η επιχείρηση διαθέτει δυο λατομικές μονάδες στους νομούς Δράμας και Ημαθίας. Οι βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη καλύπτουν 12.000 τ.μ. στεγασμένης επιφάνειας σε ιδιόκτητο οικόπεδο 50.000 τ.μ. Περιλαμβάνουν τρεις γραμμές παραγωγής, η πρώτη των οποίων ασχολείται με την κοπή και επεξεργασία μαρμάρων και την παραγωγή πλακών, η δεύτερη παράγει δάπεδα και πλακίδια ακόμη και μεγάλων διαστάσεων και η τρίτη ασχολείται με μαρμάρινες κατασκευές ειδικών διαστάσεων.

Η Marmor SG είναι στρατηγικά προσανατολισμένη στη διεθνή αγορά. Εχει στο πρόσφατο ενεργητικό της εξαγωγές σε περισσότερες από 75 ξένες αγορές, μεταξύ των οποίων οι χώρες Αλβανία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βραζιλία, Γερμανία, Γεωργία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ινδία, Ιταλία, Κίνα, Κύπρος, Ουκρανία, Ρουμανία και Ρωσία. Εκανε τις πρώτες εξαγωγές της το 1990 στη Ρωσία και προβάλλει ως ο μεγαλύτερος Ελληνας εξαγωγέας πλακών και πλακιδίων μαρμάρων Pirgon, Vermio White, Thassos και Sivec. Δηλώνει ως απώτερο στόχο της να πλασαριστεί μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων εταιρειών του τομέα της παγκοσμίως. Επιδιώκει τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης ακόμη και μέσω διεθνών συνεργασιών και προωθεί τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της εταιρικής της ταυτότητας.

Ιδρύθηκε το 1981 στη Θεσσαλονίκη και έλαβε τη σημερινή επωνυμία της το 2000. Ελέγχεται κατά 50,7% από τον Ιω. Αντωνιάδη, 46,4% από τον Αθ. Αντωνιάδη και 2,9% από την Ελένη Αντωνιάδη. Το 2015 συνέστησε τη θυγατρική Μάρμαρα Βερμίου, η οποία έγινε κύρια εργοστασίου μαρμάρου στην Ημαθία. Αν και δεν έχει υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η ίδια ή μέτοχοί της ελέγχουν στην Ελλάδα τις επιχειρήσεις Marmor SG Εξορυκτική, Marmor Λατομικές Επιχειρήσεις και Petra SG, στη Βρετανία την εμπορική Marmor UK και στη Ρουμανία την εταιρεία Algabeth, η οποία διαθέτει εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρου στην πόλη Πλοέστι, με κτιριακές εγκαταστάσεις 2.000 τ.μ. επί οικοπέδου 20.000 τ.μ. Επίσης, ελέγχουν εμπορικές κυρίως εταιρείες, με τον διακριτικό τίτλο Stone Group, στην Αίγυπτο, το Μαρόκο, την Τουρκία και τη Βουλγαρία.

Η επιχείρηση υλοποιεί επένδυση για την επέκταση των κτιριακών της εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο τριετούς επενδυτικού προγράμματος που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την αξιοποίηση στοχευμένων ευκαιριών για εξαγορές και συνεργασίες με ομοειδείς επιχειρήσεις.

Αισιοδοξεί ότι κατά το 2016 θα συνεχίσει να βελτιώνει τις πωλήσεις και τα μερίδιά της στη διεθνή αγορά, διατηρώντας τον αναπτυξιακό δυναμισμό της.

Οι συνολικές πωλήσεις της την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 196,6 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 35 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 18% των πωλήσεων και το 15,3% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 22,6 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους συνολικά καθαρά κέρδη 15,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,9% των πωλήσεων και το 16% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και κατά τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν 4,7 εκατ. ευρώ. Από τότε, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξής της, βάσει των πωλήσεών της, ήταν 59,5%.

Το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 192 εργαζόμενους, έναντι 132 το 2014, πριν απορροφήσει τη συγγενική της εταιρεία Stone Group Hellas.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 13 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS