inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Υψηλότερα κέρδη, το 2015, για τη βιομηχανία τροφίμων Royal - Αφοί ΤσατσούληΑνοδικά κινήθηκαν κατά το 2015, για τρίτο συνεχόμενο έτος, με επιταχυνόμενο ρυθμό μάλιστα, οι πωλήσεις της βιομηχανίας Royal - Αφοί Τσατσούλη, η οποία παρασκευάζει και τυποποιεί πιπεριές, ελιές, αμπελόφυλλα, τουρσιά, μουστάρδες και άλλα είδη delicatessen σε γυάλινα βάζα, κονσέρβες και άλλες συσκευασίες με το σήμα «Royal» ή σήματα τρίτων και διαθέτει περί το 80% της παραγωγής της στη διεθνή αγορά.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1993 με την παρούσα εταιρική μορφή, διευθύνεται από τους Αλ. Τσατσούλη και Αγγ. Τσατσούλη της οικογένειας των ιδρυτών της και εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή της Ξάνθης. Προϋπήρχε, με διάφορες εταιρικές μορφές, από το 1925.

Βάσει του ισολογισμού της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 13,15 εκατ. ευρώ, έναντι 11,1 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 18% σε ποσοστό ή κατά 2 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 68,8% των πωλήσεων, δηλαδή 9,05 εκατ. ευρώ, προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, με το υπόλοιπο 31,2% (4,1 εκατ. ευρώ) να αφορά εμπορεύματα και υπηρεσίες. Σε σχέση με το 2014, τα έσοδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων της αυξήθηκαν κατά 33,1%, ενώ τα έσοδα από εμπορεύματα και υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 5,7%.

Η ραγδαία αύξηση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από ανάλογη βελτίωση του συντελεστή του μεικτού κέρδους της κατά 4,3 εκατοστιαίες μονάδες (20,7% από 16,4% το 2014), που αύξησε κατά 49,2% τα μεικτά κέρδη της, στο επίπεδο των 2,7 εκατ. ευρώ (+0,9 εκατ. ευρώ). Όπως ήταν επόμενο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν άνοδο και σκαρφάλωσαν στο επίπεδο του 1,6 εκατ. ευρώ (+79,1%).

Οι δαπάνες εμπορικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 27,4% (7,1% των πωλήσεων έναντι 6,5% το 2014), αλλά η αύξηση των πωλήσεων, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των μεικτών κερδών, οδήγησαν σε υψηλότερη κερδοφορία. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκαν, ως ποσοστό των πωλήσεων, από 7,8% το 2014, σε 11,9% το 2015.

Το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 0,8 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών μικρότερων από 0,2 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 3,9 φορές (+0,6 εκατ. ευρώ). Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν 0,7 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 5,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,15 εκατ. ευρώ ή 1,4% των πωλήσεων το 2014, αυξημένα κατά 3,65 φορές (+0,6 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά κέρδη της αντιπροσωπεύουν ετήσια απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 9,7% (2,2% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,3 εκατ. ευρώ (επίσης 0,3 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 0,4 εκατ. ευρώ (επίσης 0,4 εκατ. ευρώ το 2014). Συγχρόνως, ευνοήθηκαν από μειωμένα «λοιπά έξοδα και ζημιές» και αυξημένα «λοιπά έσοδα και κέρδη».

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ΑΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 7,7 εκατ. ευρώ (7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 45,9% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (44,2%), ύψους 16,8 εκατ. ευρώ (15,8 εκατ. ευρώ). Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (12,25 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,1 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (7,15 εκατ. ευρώ). Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της, ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, μειώθηκε κατά 2,1%, αλλά οι βραχυπρόθεσμες δανειακές οφειλές της (5,6 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 15,9%, καθώς μειώθηκαν κατά 32,4% οι μακροπρόθεσμες. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της ανήλθαν σε 9,1 εκατ. ευρώ (+4,4%).

Τα ταμειακά διαθέσιμά της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε μόλις 0,1 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στις απαιτήσεις της περιλαμβανόταν απαίτηση 0,9 εκατ. ευρώ από τον ΟΑΕΔ για μισθοδοσία εργαζομένων της.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 2,3 εκατ. ευρώ, από επίσης 2,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, ενώ το σύνολο του πάγιου ενεργητικού της αυξήθηκε κατά 2,3%.

Ωστόσο, η επιχείρηση συμμετέχει με 2,2 εκατ. ευρώ σε δυο θυγατρικές της στην Τουρκία, οι οποίες εμφανίζουν αρνητική καθαρή θέση, αλλά προφανώς ενισχύουν τις επιδόσεις της.

Η εταιρεία εκτιμά ότι κατέχει ηγετικό μερίδιο άνω του 50% σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων της στην εγχώρια αγορά. Διαθέτει δυο βιομηχανικές μονάδες, με στεγασμένη επιφάνεια 14.000 τ.μ., επί συνολικής έκτασης 30.000 τ.μ. και έχει στο ενεργητικό της εκτεταμένες εξαγωγές στις χώρες Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Καναδάς, Νότιος Αφρική, Σουηδία, Φινλανδία. Οι χώρες εξαγωγής προϊόντων της υπερβαίνουν συνολικά τις τριάντα, καθώς το εμπορικό δίκτυο της εταιρείας καλύπτει ζήτηση ακόμη και από το Μεξικό και τη Νέα Ζηλανδία. Περί τις 30 διεθνείς επιχειρήσεις αναθέτουν στην ελληνική βιομηχανία την παραγωγή προϊόντων με σήματά τους. Η γκάμα των προϊόντων περιλαμβάνει 300 κωδικούς.

Οι γραμμές παραγωγής επεξεργάζονται ετησίως μέχρι και 9 εκατ. κιλά φρέσκα λαχανικά και ελιές και αποδίδουν μέχρι και 10 εκατ. βάζα προϊόντων. Ο όγκος επεξεργασίας κόκκινων πιπεριών φτάνει μέχρι και τα 6 εκατ. κιλά.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας επεξεργασίας λαχανικών και ελιών Αφοί Τσατσούλη - Royal την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 111,35 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 13,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,4% των πωλήσεων και το 9,3% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 6,1 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους συνολικά καθαρά κέρδη 4,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,1% των πωλήσεων και το 6,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Η επιχείρηση, που είναι γνωστή στην ελληνική αγορά ιδιαιτέρως για τις πιπεριές της με το σήμα «Royal», ήταν κερδοφόρος και κατά τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 7,8 εκατ. ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της ανέρχεται σε 16,8%. Η πλέον κερδοφόρος χρήση της κατά την εξεταζόμενη περίοδο, με κριτήριο τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν του έτους 2007, οπότε είχε καταγράψει καθαρά κέρδη 0,83 εκατ. ευρώ. Μείωση πωλήσεων είχε παρουσιάσει μόνο κατά τα έτη 2009 και 2012.

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 112 εργαζόμενους (107 το 2014) και διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2,1 εκατ. ευρώ (1,95 εκατ. ευρώ το 2014), συμπεριλαμβανομένων μισθών διοικητικών στελεχών άνω του 0,35 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ το 2014). Από τα κέρδη του 2015 και προηγούμενων χρήσεων διαθέτει στους μετόχους της μέρισμα 0,25 εκατ. ευρώ. Σε περιόδους φόρτου εργασίας φτάνει να απασχολεί περιοδικά περισσότερους από 200 εργαζόμενους.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 15 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS