inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξημένες οι πωλήσεις της βιομηχανίας ωτοκαθαριστών Septona, το 2015Αύξηση πωλήσεων, όχι όμως και των κερδών της, παρουσίασε το 2015 η εγκατεστημένη στα Οινόφυτα του νομού Βοιωτίας βιομηχανία ωτοκαθαριστών και πληθώρας άλλων προϊόντων προσωπικής υγιεινής Septona.

Η ελληνική επιχείρηση, ενώ είναι ευρέως γνωστή κυρίως για τους ωτοκαθαριστές που παράγει, έχει διευρύνει την γκάμα των προϊόντων της, επεκτεινόμενη στην αγορά των ειδών ατομικής υγιεινής από βαμβάκι, με προϊόντα για το παιδί, τη γυναίκα και τους ηλικιωμένους, καθώς και για το σπίτι, με τις σειρές «Lady Care», «Cotton Care», «Baby Pure» και «Medi Care». Επίσης, διαθέτει σειρά υγιεινών σνακ.

Είναι κορμός του ομώνυμου ομίλου, που δραστηριοποιείται παραγωγικά και στη Βουλγαρία και ελέγχεται από την οικογένεια Θ. Ευαγγελίου. Ιδρύθηκε ως ΑΕ το 1997, ενώ προϋπήρχε με άλλη εταιρική μορφή από το 1975. Εξάγει ακόμη και τα τρία τέταρτα του όγκου της παραγωγής της, σε περίπου 60 χώρες.

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδα της Septona το περασμένο έτος ανήλθαν σε 47,7 εκατ. ευρώ, από 43,1 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,6% σε ποσοστό και κατά 4,6 εκατ. ευρώ, σε ετήσια βάση.

Η επιχείρηση αναγκάστηκε, προφανώς λόγω του ανταγωνισμού, να συμπιέσει κατά 1,1 εκατοστιαία μονάδα το μεικτό περιθώριο κέρδους της, στο 44,3%, από 45,4% το 2014, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 21,1 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 19,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+7,9%).

Συγχρόνως, δεν μπόρεσε να περιορίσει τις δαπάνες διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας της, με συνέπεια τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να υποχωρήσουν σε 7,5 εκατ. ευρώ, από 8,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 12,2% (15,8% ως ποσοστό των πωλήσεων, από 19,8% το 2014). Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) υποχώρησαν σε 5,3 εκατ. ευρώ, από 6,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 18,9% (11,1% των πωλήσεων, από 15,2% το 2014).

Η επιχείρηση, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Θ. Ευαγγελίου, παρουσίασε τελικώς κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 3,9 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 5,25 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 1,3 εκατ. ευρώ (-25,1%). Μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας τα κέρδη της ήταν ύψους 2,7 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι αντίστοιχων καθαρών κερδών 4,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 1,7 εκατ. ευρώ (-38,5%).

Τα καθαρά κέρδη της αντιπροσωπεύουν μέση ετήσια απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της 10,8%.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,2 εκατ. ευρώ (2 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 1,4 εκατ. ευρώ (1,2 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, για πρώτη φορά, αναδρομικά από τη χρήση 2014. Λόγω της εφαρμογής των διεθνών λογιστικών προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Το σύνολο των ενοποιημένων απασχολουμένων κεφαλαίων της επιχείρησης στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 64,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 27,4 εκατ. ευρώ (42,6%) ήταν ίδια κεφάλαια της εταιρείας και τρίτων μετόχων. Την ίδια ημερομηνία το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (25,4 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (16,7 εκατ. ευρώ) κατά 52,3%. Επίσης, στις 31.12.2015 τα ταμειακά διαθέσιμά της ανέρχονταν σε 4,35 εκατ. ευρώ (1,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Συγχρόνως, η εταιρεία αύξησε σε 19,1 εκατ. ευρώ, από 18 εκατ. ευρώ το 2014, τις δανειακές υποχρεώσεις. Στη διάρκεια του 2015 δαπάνησε περίπου 2,5 εκατ. ευρώ για ενσώματες και άυλες πάγιες επενδύσεις (3,3 εκατ. ευρώ το 2014).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 11,7%, από 14,1% το 2014.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου την περίοδο 2006-2015, δηλαδή στο διάστημα των δέκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 336,2 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 49,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,8% των πωλήσεων και το 13,5% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 20,7 εκατ. ευρώ (6,1% των πωλήσεων) και μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας συνολικά καθαρά κέρδη 16,2 εκατ. ευρώ (ίσα προς το 13,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της Septona κατά την εξεταζόμενη περίοδο). Ο πρώτος ενοποιημένος ισολογισμός της επιχείρησης αφορούσε τη χρήση 2006.

Σε αντίθεση με τον όμιλο, η μητρική εταιρεία Septona ΑΒΕΕ το 2015 βελτίωσε την αποδοτικότητά της, ενδεχομένως λόγω εισροής μερισμάτων από τη θυγατρική που διαθέτει στη Βουλγαρία.

Συγκεκριμένα, κατέγραψε έσοδα 41 εκατ. ευρώ (+6,6%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,4 εκατ. ευρώ (-4%), κέρδη προ φόρων 2,8 εκατ. ευρώ (+115,7%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 2,1 εκατ. ευρώ (+168,4%).

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 353,8 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 33 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,3% των πωλήσεων και το 10,3% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 9,9 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους συνολικά καθαρά κέρδη 6,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2% των πωλήσεων και το 8,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 17,5 εκατ. ευρώ.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανήλθε σε 24,1 εκατ. ευρώ, από 20,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Οι εγκαταστάσεις της, στα Οινόφυτα, είναι 100% καθετοποιημένες και αρκούντως πιστοποιημένες ώστε να εφοδιάζουν με προϊόντα τους και μεγάλες διεθνείς λιανεμπορικές αλυσίδες, για λογαριασμό των οποίων παράγεται μεγάλος όγκος προϊόντων προσωπικής υγιεινής.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της μητρικής εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 6,9%, από 7,2% το 2014.

Κατά μέσον όρο, το 2015 η εταιρεία απασχόλησε 201 εργαζόμενους, έναντι 199 το 2014. Διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 0,55 εκατ. ευρώ το 2015 (1,14 εκατ. ευρώ το 2014). Ο όμιλος το 2015 απασχόλησε 363 εργαζόμενους, έναντι 336 το 2014.

Στα αρμόδια δικαστήρια εκκρεμεί προσφυγή της εταιρείας εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ετών 2007-2011, που καταλογίστηκαν από τις φορολογικές υπηρεσίες.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 16 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS