inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Βελτίωσε τη λειτουργική κερδοφορία της, το 2015, η ΘερμοπλαστικήΑισθητά βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία, μειωμένες κατά το ήμισυ ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους και αύξηση των πωλήσεων, μετά από μια τετραετία πτώσης τους, κατέγραψε το 2015 η εταιρεία Θερμοπλαστική, η οποία εδρεύει στην Καβάλα, παράγει σειρά προϊόντων από πλαστικές και άλλες πρώτες ύλες και διαθέτει ίδια κεφάλαια που αντιστοιχούν στο 93% όλων των κεφαλαίων που απασχολεί.

Η ευρύτατη γκάμα των προϊόντων της επιχείρησης περιλαμβάνει συνθετικά κουφώματα και κουφώματα αλουμινίου, μονωτικά και συναφή προϊόντα εξηλασμένης και διογκωμένης πολυστερίνης, ολοκληρωμένα συστήματα ρολού/γκαραζόπορτας, ξύλινες εσωτερικές πόρτες, ενεργειακούς υαλοπίνακες, κάγκελα αλουμινίου, μονώσεις ταρατσών, υλικά δόμησης - συνθετικές επενδύσεις οροφών/τοίχων και συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Παράλληλα με τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα της, εκ των οποίων τα θερμομονωτικά προϊόντα πολυστερίνης φέρουν τα σήματα «Novablock» και «Feliblock», η εταιρεία εισάγει και εμπορεύεται θύρες ασφαλείας και προϊόντα πετροβάμβακα.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της Θερμοπλαστικής το 2015 ανήλθαν σε 12,7 εκατ. ευρώ, από σχεδόν 12,5 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 2% σε ποσοστό ή κατά 0,25 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 90,8% των εσόδων, δηλαδή 11,55 εκατ. ευρώ, προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, με το υπόλοιπο 9,2% (1,2 εκατ. ευρώ) να προκύπτει από την εμπορία και την παροχή υπηρεσιών.

Η αύξηση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από θεαματική βελτίωση του συντελεστή μεικτού κέρδους της εταιρείας κατά 7,5 εκατοστιαίες μονάδες (20,2% από 12,7% το 2014), που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 2,6 εκατ. περίπου ευρώ (+62,8% ή +1 εκατ. περίπου ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μικρότερη αύξηση (+46% ή +0,4 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 1,145 εκατ. ευρώ. Επίσης, βελτιώθηκαν ως ποσοστό των πωλήσεων, από 6,3% το 2014, σε 9% το 2015. Οι δαπάνες εμπορικής λειτουργίας συμπιέστηκαν κατά 3,4% και αυτές της διοικητικής λειτουργίας κατά 4,9%.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,7 εκατ. ευρώ ή 13% των πωλήσεων (1,9 εκατ. ευρώ ή 15,5% των πωλήσεων το 2014) και χρεωστικούς τόκους μόλις 25.000 ευρώ (45.000 ευρώ το 2014), καθώς η επιχείρηση βαρύνεται με συνολικό δανεισμό μόνο 0,4 εκατ. ευρώ. Επίσης, επιβαρύνθηκαν με αυξημένα λοιπά έξοδα και ζημιές (0,6 εκατ. ευρώ έναντι 0,1 εκατ. ευρώ).

Κατόπιν αυτών, το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 0,535 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών σχεδόν 1,2 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένες κατά 54,9% (+0,65 εκατ. ευρώ). Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους οι ζημιές της ήταν 0,54 εκατ. ευρώ και ίσες προς το -4,3% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,9 εκατ. ευρώ ή -9,5% των πωλήσεων το 2014, μειωμένες κατά 54,3% (+0,65 εκατ. ευρώ).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ, που διευθύνεται από τον Β. Μπαλόγλου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 18,9 εκατ. ευρώ (19,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 93,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (88,8%), ύψους 20,3 εκατ. ευρώ (19,5 εκατ. ευρώ). Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (7,5 εκατ. ευρώ) ήταν πολλαπλάσιο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (μόλις 0,8 εκατ. ευρώ).

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της, ύψους μόλις 0,4 εκατ. ευρώ, μειώθηκε κατά 69,2% (-0,8 εκατ. ευρώ). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της μειώθηκαν σε μόλις 0,9 εκατ. ευρώ (-55% ή -1,1 εκατ. ευρώ).

Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 2,4 εκατ. ευρώ (1,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 12,6 εκατ. ευρώ, από 14,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, ενώ το σύνολο του πάγιου ενεργητικού της μειώθηκε, λόγω των υψηλών αποσβέσεων, κατά 10,5%.

Η εταιρεία ιδρύθηκε με την παρούσα εταιρική μορφή το 2001, αλλά προϋπήρχε με διαφορετική εταιρική μορφή, σε πρώτη φάση ως βιοτεχνία παραγωγής διογκωμένης πολυστερίνης και πλαστικών προφίλ, από το 1972. Επεκτάθηκε στην παραγωγή, μεταξύ άλλων, συνθετικών κουφωμάτων το 1992, διπλών υαλοπινάκων το 1994, ξύλινων εσωτερικών πορτών το 2001 και κουφωμάτων αλουμινίου το 2008. Εγκαινίασε νέες μονάδες παραγωγής προϊόντων διογκωμένης πολυστερίνης το 2009, εξηλασμένης πολυστερίνης το 2010 και γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης το 2012, ενώ το 2013 παρουσίασε στην αγορά σειρά νέων προϊόντων της.

Εδρεύει στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, όπου λειτουργεί τη μία από τις δυο βιομηχανικές μονάδες της. Έχει κατασκευάσει δεύτερη μονάδα στο Πολύστυλο Καβάλας και θεωρεί ότι ο υπερσύγχρονος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός τους τη φέρνει σε ανταγωνιστική θέση με τις άλλες ομοειδείς ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Οι μονάδες της διαθέτουν κτιριακές εγκαταστάσεις 47.500 τ.μ. σε ιδιόκτητα οικόπεδα 198 στρεμμάτων.

Στις χώρες συστηματικής εξαγωγής του 5-10% των προϊόντων της περιλαμβάνονται η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Κύπρος και η Μάλτα.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας της Καβάλας τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 151,1 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 20,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,9% των πωλήσεων και το 8,3% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 0,8 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 0,9 εκατ. ευρώ, καθώς η επιχείρηση ήταν ζημιογόνος τις έξι από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις (ζημιές 6,1 εκατ. ευρώ) και κερδοφόρος τις υπόλοιπες πέντε (κέρδη 5,2 εκατ. ευρώ). Τα αποτελέσματα αυτά επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 19,3 εκατ. ευρώ (12,8% των πωλήσεων).

Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 3,1 εκατ. ευρώ. Η πλέον κερδοφόρος χρήση της κατά την εξεταζόμενη περίοδο ήταν του έτους 2007, οπότε είχε καταγράψει καθαρά κέρδη 2,1 εκατ. ευρώ, με πωλήσεις 11 εκατ. ευρώ. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε κατά τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014. Στο απόγειο της ισχύος της, το έτος 2010, απασχολώντας σχεδόν 280 εργαζόμενους, είχε καταγράψει πωλήσεις 22,9 εκατ. ευρώ.

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 152 εργαζόμενους (168 το 2014) και διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3,14 εκατ. ευρώ (3,62 εκατ. ευρώ το 2014). Ως ανταμοιβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις διέθεσε σε μέλη της διοίκησής πρόσθετη αμοιβή 0,15 εκατ. ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 16 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS