inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξήθηκαν εκ νέου οι πωλήσεις της βιομηχανίας ξύλου Μουρίκης το 2015Αύξηση πωλήσεων για τρίτο συνεχόμενο έτος, χάρη σε μεγαλύτερες εξαγωγές, παρουσίασε το 2015 η εγκατεστημένη στον νομό Κορινθίας βιομηχανία Φ. Α. Μουρίκης, η οποία είναι η παλαιότερη ελληνική βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου και η μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία του κλάδου της.

Η οικογενειακή ελληνική επιχείρηση ιδρύθηκε με άλλη εταιρική μορφή το 1924 και λειτουργεί ως ΑΕ από το 1966. Παράγει και εμπορεύεται κόντρα πλακέ, ξύλινα δάπεδα, καπλαμά MDO και άλλα προϊόντα από ξυλεία νόμιμης και ελεγμένης υλοτομίας. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της εξάγεται σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ελβετία, οι ΗΠΑ, η Ολλανδία, η Κύπρος, η Σουηδία και ο Καναδάς.

Σύμφωνα με τον 50ό ισολογισμό της, τα έσοδα της ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΕΒΕ το περασμένο έτος ανήλθαν σε 18,7 εκατ. ευρώ, από 17,3 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8% σε ποσοστό και κατά 1,4 εκατ. ευρώ, σε ετήσια βάση. Το 78% των εσόδων της (από 75% έναν χρόνο πριν), ύψους 14,6 εκατ. ευρώ, προήλθε από εξαγωγές των προϊόντων της. Σε σχέση με το 2014, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 12%, ενώ οι εγχώριες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 4%. Το 96,25% των εσόδων οφείλεται στις βιομηχανικές της δραστηριότητες.

Προφανώς λόγω του εντονότερου ανταγωνισμού, η επιχείρηση περιόρισε κατά 1,6 εκατοστιαία μονάδα το μεικτό περιθώριο κέρδους της, στο 16,5%, από 18,1% το 2014, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 3,1 εκατ. ευρώ, έναντι ελαφρώς υψηλότερων μεικτών κερδών έναν χρόνο πριν (-1,6%).

Συγχρόνως, δεν μπόρεσε να αντισταθμίσει τις απώλειες με συμπίεση των δαπανών διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας της, με συνέπεια τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να υποχωρήσουν σε 0,88 εκατ. ευρώ, από 0,95 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 7,3% (4,7% ως ποσοστό των πωλήσεων, από 5,5% το 2014). Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) συμπιέστηκαν σε 0,65 εκατ. ευρώ, από 0,69 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 6,4% (3,5% των πωλήσεων, από 4% το 2014).

Η επιχείρηση, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Φ. Ε. Μουρίκη, παρουσίασε τελικώς κέρδη προ φόρων 0,61 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,63 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 3%. Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν ύψους 0,58 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι αντίστοιχων καθαρών κερδών 0,63 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 7%. Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,24 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα καθαρά κέρδη της αντιπροσωπεύουν μέση ετήσια απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της 3,4%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων της επιχείρησης στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 20,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 17,6 εκατ. ευρώ (86,7%) ήταν ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (13,6 εκατ. ευρώ) ήταν πολλαπλάσιο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (2,2 εκατ. ευρώ). Επίσης, στις 31.12.2015 τα ταμειακά διαθέσιμά της ανέρχονταν σε 1,6 εκατ. ευρώ (0,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Λόγω καλύτερης διαχείρισης των πιστώσεων στην πελατεία της, οι εμπορικές απαιτήσεις της μειώθηκαν κατά 33,2%.

Η εταιρεία έχει μηδενίσει σχεδόν τον τραπεζικό δανεισμό της, ενώ έχει αποκτήσει πρόσβαση σε χρηματοδότηση ύψους 2 εκατ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 243 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 18,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,6% των πωλήσεων και το 7,3% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 9,5 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους συνολικά καθαρά κέρδη 5,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,2% των πωλήσεων και το 2,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 23,9 εκατ. ευρώ. Οι υψηλότερες είχαν καταγραφεί το 2008, οπότε είχαν ανέλθει σε 30,3 εκατ. ευρώ. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2007. Τέσσερις από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις (2010-2013) ήταν ζημιογόνες, με συνολικές ζημιές 3,3 εκατ. ευρώ.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ήταν 6,6 εκατ. ευρώ, από 6,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Οι εγκαταστάσεις της, στο Καλαμάκι Κορινθίας, περιλαμβάνουν 35.000 τ.μ. βιομηχανικών κτιρίων και αποθηκών, σε οικόπεδο 125.000 τ.μ., καθώς και ιδιωτικό λιμάνι με αποβάθρα 150 μέτρων. Επίσης, κέντρο διανομής της, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, κοντά στο λιμάνι του Πειραιά, περιλαμβάνει κτίρια αποθηκών και γραφείων 1.800 τ.μ., σε οικόπεδο 15.000 τ.μ.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 4,4%, από 4,8% το 2014.

Κατά μέσον όρο, το 2015 η εταιρεία απασχόλησε 156 εργαζόμενους, έναντι 140 το 2014. Διέθεσε το 2015 στους μετόχους της μέρισμα 0,10 εκατ. ευρώ από παλαιότερα κέρδη, καθώς και για αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου της 0,43 εκατ. ευρώ. Δαπάνησε για τις αμοιβές και λοιπά έξοδα προσωπικού 3,14 εκατ. ευρώ, έναντι 3,21 εκατ. ευρώ το 2014 (-2,3%).

Η επιχείρηση αισιοδοξεί ότι και κατά το 2016 θα επιτύχει αύξηση των πωλήσεών της, λόγω μεγαλύτερων εξαγωγών. Αναμένει όμως πιέσεις στην κερδοφορία της, λόγω αύξησης του κόστους των πρώτων υλών.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 19 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS