inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 1,8 εκατ. ευρώ, το 2015, για τη βιομηχανία Μεταλλεμπορική Θ. ΜακρήςΕκτίναξη των πωλήσεων και των κερδών της, που ξεπέρασαν το 10% των εσόδων, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία Μεταλλεμπορική Θ. Μακρής, η οποία ιδρύθηκε το 1979 στη Λάρισα.

Η επιχείρηση διαθέτει δυο βιομηχανικές μονάδες, έχει κύριο αντικείμενο την επεξεργασία και μορφοποίηση χαλυβδόφυλλων και φύλλων αλουμινίου και δεν χρησιμοποιεί δανειακά κεφάλαια. Εκτός της επεξεργασίας και μορφοποίησης χαλυβδόφυλλων και φύλλων αλουμινίου, από το 1999 ασχολείται ακόμη με την παραγωγή πετασμάτων πολυουρεθάνης και πετροβάμβακα. Επίσης, από το 2005 έχει επεκταθεί παραγωγικά στην κατασκευή βάσεων φωτοβολταϊκών πλαισίων και την παραγωγή σειράς άλλων μεταλλικών προϊόντων.

Συγχρόνως, αναπτύσσει δραστηριότητες στον εμπορικό τομέα και την εκμετάλλευση ακινήτων. Για τον λόγο αυτόν τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους απορρόφησε συγγενική επιχείρηση με την επωνυμία Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων & Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 16,1 εκατ. ευρώ, από 12,15 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 32,2% σε ποσοστό ή κατά 3,9 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η ραγδαία αύξηση των πωλήσεών της συνοδεύτηκε από εκτίναξη του συντελεστή μεικτού κέρδους της εταιρείας κατά 8,3 εκατοστιαίες μονάδες (15,5% από 7,2% το 2014), που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 2,5 εκατ. ευρώ (+186,7% ή +1,6 εκατ. ευρώ).

Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υπερδιπλασιάστηκαν: παρουσίασαν ποσοστιαία αύξηση 102,1%, αυξήθηκαν σε αξία κατά 1 εκατ. ευρώ, ανήλθαν σε 2 εκατ. ευρώ και βελτιώθηκαν, ως ποσοστό των πωλήσεων, από 8,2% το 2014 σε 12,6% το 2015.

Κατόπιν αυτών, το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,8 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,2 εκατ. ευρώ το 2014, βελτιωμένο κατά 1,55 εκατ. περίπου ευρώ (+673,9%). Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν επίσης 1,8 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 11,1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχων κερδών επίσης 0,2 εκατ. ευρώ ή 1,9% των πωλήσεων το 2014.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,2 εκατ. ευρώ (0,8 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, που διευθύνεται από τον Αθ. Μακρή της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 31,9 εκατ. ευρώ (33,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 91,3% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (97,1%), ύψους 34,9 εκατ. ευρώ (34,6 εκατ. ευρώ).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (30,3 εκατ. ευρώ) ήταν κατά οκτώ φορές μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (3 εκατ. ευρώ). Το σύνολο του παθητικού της δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της μόλις που ξεπερνούσαν τα 3 εκατ. ευρώ. Συγχρόνως, τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 2,6 εκατ. ευρώ (4,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν κατατεθειμένα κατά 88% σε τράπεζες του εξωτερικού και κατά το υπόλοιπο 12% σε ελληνικές. Ωστόσο, στις απαιτήσεις της περιλαμβάνονταν απαιτήσεις σε καθυστέρηση, επισφαλείς και επίδικες ποσού 2,8 εκατ. ευρώ, χωρίς να έχει διενεργηθεί απομείωσή τους. Στη διάρκεια του 2015 το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1,1 εκατ. ευρώ και ανήλθε σε 6,2 εκατ. ευρώ, λόγω της απορρόφησης της συγγενικής εταιρείας.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 4,6 εκατ. ευρώ, από 4,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014 (-3,2%).

Η εταιρεία απέκτησε δεύτερη βιομηχανική μονάδα το 2007, στο πλαίσιο της απόφασής της να επεκταθεί στην επεξεργασία και παραγωγή και άλλων μεταλλικών προϊόντων. Η μονάδα αυτή βρίσκεται στο Μελισσοχώρι Λάρισας, ενώ η πρώτη μονάδα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις που δημιούργησε λίγο μετά την ίδρυσή της, το 1979, στο 6ο χλμ. της οδού Λάρισας-Συκουρίου.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΜΕΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ Θ. ΜΑΚΡΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 195,5 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 34,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17,5% των πωλήσεων και το 8,9% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 21,765 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 16,6 εκατ. ευρώ, καθώς η επιχείρηση ήταν ζημιογόνος μόνο κατά τις τέσσερις από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις (ζημιές 3 εκατ. ευρώ) και κερδοφόρος τις υπόλοιπες επτά (κέρδη 19,9 εκατ. ευρώ).

Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 20,3 εκατ. ευρώ. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε κατά τα έτη 2009, 2010, 2011 και 2012. Οι υψηλότερες πωλήσεις της σημειώθηκαν το 2008, οπότε είχαν ανέλθει σε 30 εκατ. ευρώ και είχαν αποδώσει καθαρά κέρδη 6,9 εκατ. ευρώ.

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 38 εργαζόμενους (36 το 2014) και διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,96 εκατ. ευρώ (0,95 εκατ. ευρώ το 2014). Στη διάρκεια του ίδιου έτους διατέθηκε στους μετόχους μέρισμα 0,25 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014. Λίγο νωρίτερα, η επιχείρηση είχε αποφασίσει τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 3 εκατ. ευρώ και την ισόποση επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 19 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS