inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 9,4 εκατ. ευρώ, το 2015, τα έσοδα της βιομηχανίας σχιστόλιθου ΑκρόλιθοςΑνοδικά κινήθηκαν κατά το 2015, για τρίτο συνεχόμενο έτος, οι πωλήσεις της βιομηχανίας εξόρυξης και επεξεργασίας σχιστόλιθου Ακρόλιθος, η οποία παράγει και εμπορεύεται κυβόλιθους, πλακάκια δαπέδου και επένδυσης και πληθώρα άλλων προϊόντων διακοσμητικών πετρωμάτων, εξάγοντας έως και το 1/3 περίπου της παραγωγής της.

Η επιχείρηση εξορύσσει σχιστόλιθο από τα λατομεία της περιοχής του όρους Παγγαίο Καβάλας, εδρεύει στην Ελευθερούπολη Καβάλας και λειτουργεί τέσσερις λατομικές και ισάριθμες βιομηχανικές μονάδες. Συγχρόνως, εισάγει και εμπορεύεται ανάλογα προϊόντα, από διάφορες χώρες, εξασφαλίζοντας από τις δραστηριότητες αυτές σεβαστό μέρος των εσόδων της.

Βάσει του ισολογισμού της, τα συνολικά έσοδα της εταιρείας, η οποία με την παρούσα εταιρική μορφή ιδρύθηκε στα τέλη του 2005, αλλά προϋπήρχε από το 1979, το 2015 ανήλθαν σε 9,4 εκατ. ευρώ, έναντι 9 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 4,6% σε ποσοστό ή κατά 0,4 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 59,6% των πωλήσεων, δηλαδή 5,6 εκατ. ευρώ, προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, με το υπόλοιπο 40,4% να αφορά εμπορεύματα και υπηρεσίες. Σε σχέση με το 2014, τα έσοδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων της αυξήθηκαν κατά 39,9%, ενώ τα έσοδα από εμπορεύματα και υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 23,9%.

Μολονότι ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της βελτιώθηκε κατά 1,2 εκατοστιαία μονάδα (35% από 33,8% το 2014), αυξάνοντας κατά 8,1% τα μεικτά κέρδη της, στο επίπεδο των 3,3 εκατ. ευρώ, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν πτώση (-15,1%), υποχωρώντας στο επίπεδο του 1,45 εκατ. ευρώ. Αυτό συνέβη επειδή οι δαπάνες εμπορικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 43,3%, κυρίως λόγω προγραμματισμένων αυξημένων εξόδων προβολής και διαφήμισης των προϊόντων της επιχείρησης. Ως ποσοστό των πωλήσεων, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν σε 15,4%, από 19% το 2014.

Το τελικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,345 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 18,4% (-0,25 εκατ. ευρώ). Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν 0,76 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 8,1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,98 εκατ. ευρώ ή 10,9% των πωλήσεων το 2014, μειωμένα κατά 22,3% (-0,22 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά κέρδη της αντιπροσωπεύουν ετήσια απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 10,7% (14,6% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,35 εκατ. ευρώ (επίσης 0,35 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους μόλις 0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ το 2014), καθώς η επιχείρηση έχει μηδενίσει τον τραπεζικό δανεισμό της.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ, που έχει πρόεδρο τον Γ. Χατζησάββα και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Χατζησάββα, στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 7,4 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 85,6% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 8,7 εκατ. ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (5,3 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,2 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (1,085 εκατ. ευρώ).

Τα ταμειακά διαθέσιμά της ανέρχονταν σε 0,675 εκατ. ευρώ (0,59 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 3,4 εκατ. ευρώ, από 3,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Η επιχείρηση διαθέτει βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις επί συνολικής έκτασης 70.000 τ.μ. και έχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στις χώρες Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ιαπωνία, Ισραήλ, Ιταλία, Κύπρος, Λιβύη, Λουξεμβούργο, Μεξικό, Μπαχρέιν, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία.

Αισιοδοξεί ότι η καθετοποίηση των δραστηριοτήτων της και η ευρεία γκάμα των προϊόντων της θα διασφαλίσουν την ανάπτυξή της και τα επόμενα χρόνια.

Οι συνολικές πωλήσεις της την περίοδο 2006-2015, δηλαδή στο διάστημα των δέκα αυτών ετών της λειτουργίας της με την παρούσα εταιρική μορφή, ανήλθαν σε 77,1 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 14,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 18,5% των πωλήσεων και το 16,1% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 9,3 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους συνολικά καθαρά κέρδη 6,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,5% των πωλήσεων και το 12,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Ηταν κερδοφόρος και κατά τις δέκα εξεταζόμενες χρήσεις.

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 56 εργαζόμενους (58 το 2014) και διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1,13 εκατ. ευρώ (1,15 εκατ. ευρώ το 2014). Από τα κέρδη του 2015 και προηγούμενων χρήσεων διαθέτει στους μετόχους της μέρισμα ύψους 1,78 εκατ. ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 21 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS