inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενισχύθηκαν τα κέρδη της Λευκοσιδηρουργίας Καβάλας το 2015Ενισχυμένες πωλήσεις και ενισχυμένα κέρδη κατέγραψε το 2015 η 30χρονη βιομηχανική ανώνυμη εταιρεία παραγωγής λευκοσιδηρών δοχείων και κουτιών Λευκοσιδηρουργία Καβάλας, η οποία ασχολείται επίσης με μεταλλοτυπικές εκτυπώσεις και είναι εγκατεστημένη στα Αμισιανά του νομού Καβάλας.

Η οικογενειακή ελληνική επιχείρηση ιδρύθηκε ως ΑΕ το 1986, αλλά προϋπήρχε από το 1975 ως ΕΠΕ. Διαθέτει μικρό μέρος της παραγωγής της στη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την πΓΔΜ, την Αυστρία και τη Ρουμανία. Ελέγχεται από την οικογένεια Π. Παναγιωτίδη και με τα προϊόντα της τροφοδοτεί κυρίως εταιρείες που παράγουν ή συσκευάζουν τρόφιμα, όπως τυροκομικά προϊόντα, λάδι, ελιές, μέλι και τουρσιά, καθώς και εταιρείες λιπαντικών, γεωργικών φαρμάκων και άλλων χημικών προϊόντων.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ το περασμένο έτος ανήλθαν σε σχεδόν 13,8 εκατ. ευρώ, από περίπου 12,3 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,7% σε ποσοστό και κατά 1,4 εκατ. ευρώ και πλέον, σε ετήσια βάση.

Η επιχείρηση βελτίωσε θεαματικά, κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες, το μεικτό περιθώριο κέρδους της, που ανήλθε στο 31,4%, από 26,4% το 2014. Το γεγονός αυτό οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 4,3 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 3,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+32,8%).

Συγχρόνως, βελτίωσε κατά 32,6% τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 2,1 εκατ. ευρώ, από 1,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (15,6% ως ποσοστό των πωλήσεων, από 13,1% το 2014). Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 1,9 εκατ. ευρώ, από 1,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 65,7% (14,1% των πωλήσεων, από 9,5% το 2014), εν μέρει λόγω και μείωσης των αποσβέσεων.

Η επιχείρηση, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Παν. Παναγιωτίδη, παρουσίασε τελικώς κέρδη προ φόρων 1,9 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,1 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 68,8% (13,8% ως ποσοστό των πωλήσεων, από 9,1% το 2014). Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν ύψους 1,3 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι αντίστοιχων καθαρών κερδών 0,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 61,9% (9,3% των πωλήσεων, από 6,4% το 2014).

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,2 εκατ. ευρώ (0,4 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους μόλις 0,04 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα καθαρά κέρδη της αντιπροσωπεύουν μέση ετήσια απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της 11,2% (τα κέρδη προ φόρων 16,7%).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων της επιχείρησης στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 14,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 11,8 εκατ. ευρώ (79,9%) ήταν ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (13 εκατ. ευρώ) ήταν πολλαπλάσιο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (2,5 εκατ. ευρώ). Επίσης, στις 31.12.2015 τα ταμειακά διαθέσιμά της ανέρχονταν σε 1,4 εκατ. ευρώ (1,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Η εταιρεία έχει πολύ χαμηλό τραπεζικό δανεισμό (0,75 εκατ. ευρώ).

Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 132,7 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 17,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,4% των πωλήσεων και το 9,1% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 11,2 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους συνολικά καθαρά κέρδη 7,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,8% των πωλήσεων και το 7,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 9,5 εκατ. ευρώ. Οι υψηλότερες είναι αυτές του έτους 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους είναι αυτά του έτους 2015. Η επιχείρηση παρέμεινε κερδοφόρος καθ' όλη την εξεταζόμενη χρονική περίοδο.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ήταν 1,7 εκατ. ευρώ, από 1,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Οι εγκαταστάσεις της καλύπτουν 10.000 τ.μ. βιομηχανικών κτιρίων και αποθηκών. Το επενδυτικό της πρόγραμμα αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων στον τομέα των μεταλλικών αλλά και των πλαστικών συσκευασιών, καθώς η υπάρχουσα παραγωγική δυναμικότητα επιτρέπει τον διπλασιασμό του όγκου παραγωγής. Για την ενίσχυση της εξαγωγικής της δραστηριότητας, που ξεκίνησε το 1993, σχεδιάζει να ιδρύσει θυγατρική σε χώρα που θα επιλεγεί. Οι μονάδες της εξασφαλίζουν την παραγωγή ειδών συσκευασίας, από λευκοσίδηρο καταρχάς, σε διάφορα μεγέθη, άνω των δυο λίτρων. Επίσης, την παροχή υπηρεσιών λιθογραφίας σε τρίτους για εκτύπωση τύπου offset.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 14,5%, από 11,7% το 2014.

Κατά μέσον όρο, το 2015 η εταιρεία απασχόλησε 81 εργαζόμενους, έναντι 82 το 2014. Διέθεσε το 2015 στους μετόχους της μέρισμα 0,50 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2014 και πρόσθετες αμοιβές στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της. Δαπάνησε για τις αμοιβές και λοιπά έξοδα προσωπικού 2,15 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 2,15 εκατ. ευρώ το 2014. Από τα κέρδη του 2015 προβλέπει τη διάθεση μερίσματος 0,56 εκατ. ευρώ στους μετόχους της, σε συνδυασμό με πρόσθετες αμοιβές στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 22 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS