inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Καθίζηση κερδών, το 2015, για τη βιομηχανία γουναρικών Αφοί Ν. ΓκλιάγιαΈντονα πτωτικά, για δεύτερο συνεχόμενο έτος, λόγω της κατάρρευσης της οικονομίας της Ουκρανίας και της μειωμένης ζήτησης από τη ρωσική αγορά, κινήθηκαν κατά το 2015 οι πωλήσεις της εξαγωγικής βιομηχανίας γουναρικών Αφοί Ν. Γκλιάγια, η οποία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες του τομέα της. Ωστόσο η επιχείρηση παρέμεινε κερδοφόρος και μείωσε σημαντικά τις υποχρεώσεις της.

Βάσει του ισολογισμού της, τα έσοδά της το 2015 συρρικνώθηκαν σε 6,935 εκατ. ευρώ, από 16,2 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας πτώση της τάξεως του 57,2% σε ποσοστό ή κατά 9,2 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η καθίζηση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από συμπίεση του συντελεστή του μεικτού κέρδους της κατά 1,6 εκατοστιαίες μονάδες (19,2% από 20,8% το 2014), που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο του 1,3 εκατ. ευρώ (-60,6% ή -2 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μικρότερη πτώση και βρέθηκαν στο επίπεδο του 1,1 εκατ. ευρώ (-1,2 εκατ. ευρώ ή -53,7%). Για τον λόγο αυτό τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκαν, ως ποσοστό των πωλήσεων, από 14,2% το 2014, σε 15,3% το 2015. Οι δαπάνες εμπορικής λειτουργίας μειώθηκαν κατά 35,1%, αλλά αυξήθηκαν σε 6,9% των πωλήσεων, από 4,6% το 2014.

Το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 0,4 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 71,7% (-1,065 εκατ. ευρώ). Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν 0,3 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 4,6% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,9 εκατ. ευρώ ή 5,6% των πωλήσεων το 2014, μειωμένα κατά 65,3% (-0,6 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά κέρδη της αντιπροσωπεύουν ετήσια απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 2,4% (7,4% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,4 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 0,3 εκατ. ευρώ (0,5 εκατ. ευρώ το 2014). Συγχρόνως, ευνοήθηκαν από αναστροφές απομειώσεων ενεργητικού (0,15 εκατ. ευρώ) και μειωμένα λοιπά έξοδα και ζημιές (0,35 εκατ. ευρώ έναντι 0,6 εκατ. ευρώ).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ΑΦΟΙ Ν. ΓΚΛΙΑΓΙΑ, που διευθύνεται από τον Γ. Γκλιάγια, στις 31.12.2015 ανερχόταν σε σχεδόν 13,1 εκατ. ευρώ (12,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 73,5% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (61,2%), ύψους 17,8 εκατ. ευρώ (21 εκατ. ευρώ). Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (12,6 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 8,7 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (3,9 εκατ. ευρώ).

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της ύψους 2,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,6 εκατ. ευρώ είναι βραχυπρόθεσμες δανειακές οφειλές, μειώθηκε κατά 46,7% (-2,1 εκατ. ευρώ). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της μειώθηκαν σε 4,7 εκατ. ευρώ (-42,6% ή -3,5 εκατ. ευρώ). Για εξασφάλιση των τραπεζικών δανείων είχαν εγγραφεί σε πάγια στοιχεία της προσημειώσεις υποθηκών ποσού 4,6 εκατ. ευρώ. Επίσης, είχαν ενεχυριαστεί χρεόγραφά της, υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς.

Τα ταμειακά διαθέσιμά της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 1,2 εκατ. ευρώ (1,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 5,2 εκατ. ευρώ, από 5,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, ενώ το σύνολο του πάγιου ενεργητικού της μειώθηκε κατά 3,6%.

Η εταιρεία εξάγει, ετησίως, περί το 99% της συνολικής παραγωγής της. Επλήγη ιδιαιτέρως από την οικονομική και γεωπολιτική αναστάτωση που επικρατεί ακόμα στην Ουκρανία, όπου διέθετε μεγάλο μέρος της παραγωγής της, αλλά και από την εξασθένηση του ρωσικού νομίσματος και της επιδείνωση της ρωσικής οικονομίας, καθώς διοχέτευε στη ρωσική αγορά ένα άλλο μεγάλο μέρος των προϊόντων της. Εκτιμά ότι η μείωση των πωλήσεών της θα συνεχιστεί και κατά το 2016, λόγω μείωσης της ζήτησης και μεγάλης προσφοράς προϊόντων διεθνώς. Εστιάζει στη διατήρηση της υγιούς οικονομικής θέσης της.

Ιδρύθηκε με την παρούσα εταιρική μορφή το 1988, αλλά προϋπήρχε με άλλες εταιρικές μορφές από το 1970. Εδρεύει στο Δισπηλιό του νομού Καστοριάς, όπου λειτουργεί σύγχρονη βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας γούνας και παραγωγής γούνινων ενδυμάτων. Για να επιτύχει καθετοποίηση των δραστηριοτήτων της έχει δημιουργήσει εγκαταστάσεις εκτροφής γουνοφόρων ζώων στη Γαλατινή Κοζάνης.

Στις χώρες εξαγωγής των προϊόντων της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Τουρκία.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας γουναρικών της οικογένειας Γκλιάγια την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 160,8 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 15,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,8% των πωλήσεων και το 9,9% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 10,2 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους συνολικά καθαρά κέρδη 7,45 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,6% των πωλήσεων και το 9,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Με κριτήριο τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους, η επιχείρηση ήταν κερδοφόρος κατά τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 9 εκατ. ευρώ. Η πλέον κερδοφόρος χρήση της κατά την εξεταζόμενη περίοδο ήταν του έτους 2013, οπότε είχε καταγράψει καθαρά κέρδη 2,8 εκατ. ευρώ. Τότε είχε καταγράψει και τις μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 26,2 εκατ. ευρώ. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε κατά τα έτη 2009, 2014 και 2015.

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 76 εργαζόμενους (115 το 2014) και διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,82 εκατ. ευρώ (1,56 εκατ. ευρώ το 2014). Από τα κέρδη του 2014 διέθεσε το 2015 στους μετόχους της μέρισμα 0,12 εκατ. ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 27 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS