inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πωλήσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ, το 2015, για την Hellenic Quality FoodsΑλμα της τάξεως των 22 εκατ. ευρώ έκαναν το 2015 οι πωλήσεις της βιομηχανίας τροφίμων Hellenic Quality Foods (HQF), η οποία ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων Ιωάννη Φιλίππου και ασχολείται με την παραγωγή προϊόντων ζύμης και κρέατος, με τα σήματα «Κανάκι» και «Μιμίκος», αντιστοίχως, κατέχοντας υψηλή θέση στις επί μέρους αγορές.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1980 με αντικείμενο την παραγωγή προϊόντων ζύμης και μετά την εξαγορά της από τον όμιλο Φιλίππου ενσωμάτωσε δραστηριότητες και παραγωγικό δυναμικό εταιρείας του πτηνοτροφικού τομέα, που εξαγόρασε το 1999. Παράγει νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης και νωπά κοτόπουλα, αλλαντικά και άλλα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών. Διαθέτει μικρό ακόμη μέρος της παραγωγής της σε περίπου 20 χώρες.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας HELLENIC QUALITY FOODS ΑΕ το περασμένο έτος ανήλθαν σε 104 εκατ. ευρώ, από 82 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,8% σε ποσοστό και κατά 22 εκατ. ευρώ, σε ετήσια βάση. Στη μεγάλη αυτή αύξηση συνέβαλε η απορρόφηση της μητρικής εταιρείας ΙΩΦΙΛ.

Ωστόσο, η επιχείρηση δεν μπόρεσε συγχρόνως να βελτιώσει το μεικτό περιθώριο κέρδους της, που υποχώρησε στο 21,6%, από 23,8% το 2014. Το γεγονός αυτό οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 22,5 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 19,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+14,9% ή +2,9 εκατ. ευρώ).

Παράλληλα, βελτίωσε κατά 83% ή κατά 3,2 εκατ. ευρώ τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), σε 7,1 εκατ. ευρώ, από 3,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (6,8% ως ποσοστό των πωλήσεων, από 4,7% το 2014), καθώς τα έξοδα διάθεσης μειώθηκαν κατά 3,7 εκατοστιαίες μονάδες, ως ποσοστό των πωλήσεων. Επίσης, παρουσίασε κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 3,6 εκατ. ευρώ, από 0,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 3,2 εκατ. ευρώ (3,4% των πωλήσεων, από 0,4% το 2014).

Η επιχείρηση, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Ι. Φιλίππου, παρουσίασε τελικώς ζημιές προ φόρων 3,2 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 5,2 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένες κατά 38,1% ή 2 εκατ. ευρώ (-3,1% ως ποσοστό των πωλήσεων, από -6,3% το 2014), κυρίως λόγω της πολύ μεγάλης επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων με χρηματοοικονομικές δαπάνες (6,1% των πωλήσεων).

Μετά την πρόβλεψη για φόρους οι ζημιές της ήταν επίσης 3,2 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι αντίστοιχων ζημιών 5,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένες κατά 41,7% ή 2,3 εκατ. ευρώ (-3,1% των πωλήσεων, από -6,7% το 2014).

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 3,5 εκατ. ευρώ (επίσης 3,5 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 6,4 εκατ. ευρώ (6,8 εκατ. ευρώ το 2014). Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από έκτακτα έσοδα και κέρδη ύψους 1 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων της επιχείρησης στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 182,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 38,5 εκατ. ευρώ (21,1%) ήταν ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 40,7%, καθώς η απορρόφηση της μητρικής συνοδεύτηκε από μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 47,7 εκατ. ευρώ και κατά πολύ μικρότερη αύξησή του, στη συνέχεια.

Επίσης, στις 31.12.2015 το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (39,1 εκατ. ευρώ) ήταν υποπολλαπλάσιο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (84,6 εκατ. ευρώ). Την ίδια ημερομηνία τα ταμειακά διαθέσιμά της ανέρχονταν σε 0,6 εκατ. ευρώ (1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Η εταιρεία, που μετά την απορρόφηση της ΙΩΦΙΛ, ελέγχει το 67,5% της βιομηχανίας στσκευασιών ΒΙΣ, βαρύνεται με υψηλό τραπεζικό δανεισμό (κατά 57 εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμο και κατά 34,2 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμο στις 31.12.2015).

Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 1,02 δισ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 110,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,8% των πωλήσεων και το 5,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Ζημιογόνες, βάσει των αποτελεσμάτων μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν και οι έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις, με συνολικές ζημιές 21,4 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -2,1% των πωλήσεων και το -2,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 82 εκατ. ευρώ. Οι υψηλότερες είναι αυτές του έτους 2015.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ήταν 134,2 εκατ. ευρώ, από 134,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της, όσον αφορά τα προϊόντα ζύμης, βρίσκονται στη Μαγούλα Αττικής. Η εν λόγω μονάδα εξειδικεύεται στην παραγωγή πρωτογενών ζυμών, όπως φύλλο και σφολιάτα. Επίσης, παράγει κατεψυγμένα έτοιμα γεύματα με βάση τη ζύμη, όπως πίτες και πίτσες. Τα προϊόντα κρέατος με το σήμα «Μιμίκος» παράγονται στη Νέα Αρτάκη και γύρω περιοχές του νομού Εύβοιας, όπου λειτουργούν πτηνοσφαγείο, μονάδα επεξεργασίας κρέατος, πτηνοτροφική μονάδα, εκκολαπτήριο και μονάδα ζωοτροφών. Η παραγωγή τους είναι πλήρως καθετοποιημένη.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε, αλλά παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα (3,9%, από 2,2% το 2014).

Κατά μέσον όρο, το 2015 η εταιρεία απασχόλησε 763 εργαζόμενους, έναντι 647 το 2014, πριν απορροφηθεί η έως τότε μητρική εταιρεία. Δαπάνησε για τις αμοιβές και λοιπά έξοδα προσωπικού 19,2 εκατ. ευρώ, έναντι 16,7 εκατ. ευρώ το 2014. Επίσης, 1,1 εκατ. ευρώ για αμοιβές σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της.

Οι εξαγωγές της το 2015 ανήλθαν σε 4,4 εκατ. ευρώ, έναντι 3,5 εκατ. ευρώ το 2014 (+25,7%) Το 95% των συνολικών εσόδων της, ύψους 104 εκατ. ευρώ, προήλθε από τη διάθεση προϊόντων της και εμπορευμάτων και το υπόλοιπο 5% από την παροχή υπηρεσιών.

Για το 2016 προσβλέπει σε διατήρηση τουλάχιστον του κύκλου εργασιών του 2015 και σε βελτίωση του όγκου πωλήσεων, καθώς και των αποτελεσμάτων προ αποσβέσεων. Στον τομέα της ζύμης προσδοκά ότι θα αποδώσει καρπούς η κυκλοφορία νέων επώνυμων προϊόντων της, μεταξύ άλλων για την αμερικανική αγορά και επιλεγένες ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και ότι θα διευρύνει τον όγκο παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Στον τομέα των πουλερικών και των άλλων προϊόντων νωπού και κατεψυγμένου κρέατος, που παρουσίασε μικρή κάμψη του όγκου πωλήσεων το 2015, επενδύει στη χρήση προηγμένων μεθόδων συσκευασίας, με στόχο την επιμήκυνση του χρόνου της ωφέλιμης ζωής των προϊόντων.

Λόγω της απορρόφησης της ΙΩΦΙΛ, η εταιρεία συνέταξε για πρώτη φορά ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι ενοποιημένες πωλήσεις της το 2015 ήταν ύψους 121,4 εκατ. ευρώ και οι αναλογούσες σε αυτή ζημιές 4,6 εκατ. ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 26 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS