inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξηση πωλήσεων και κέρδη, το 2015, για την Ελληνική ΣυρματουργίαΑύξηση των πωλήσεων για τρίτο συνεχόμενο έτος και κέρδη, έναντι ζημιών το 2014, κατέγραψε το 2015 η συρματουργική βιομηχανία Αφοί Πέτρου, η οποία φέρει τον διακριτικό τίτλο Ελληνική Συρματουργία, διαθέτει βιομηχανική μονάδα στον νομό Τρικάλων και παράγει το μεγαλύτερο μέρος του φάσματος των συρματουργικών προϊόντων.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 12,5 εκατ. ευρώ, από 11,665 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 7% σε ποσοστό ή κατά 0,8 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 82,9% των εσόδων, δηλαδή 10,35 εκατ. ευρώ, προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, με το υπόλοιπο 17,1% (2,1 εκατ. ευρώ) να προκύπτει από την εμπορία και την παροχή υπηρεσιών.

Η αύξηση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από βελτίωση του συντελεστή μεικτού κέρδους της εταιρείας κατά 3,1 εκατοστιαίες μονάδες (9,7% από 6,6% το 2014), που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο του 1,2 εκατ. περίπου ευρώ (+57,8% ή +0,4 εκατ. περίπου ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση (+97,4% ή +0,4 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 0,8 εκατ. περίπου ευρώ. Επίσης, βελτιώθηκαν ως ποσοστό των πωλήσεων, από 3,6% το 2014, σε 6,6% το 2015. Οι δαπάνες εμπορικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 8%, ενώ αυτές της διοικητικής λειτουργίας παρέμειναν αμετάβλητες.

Κατόπιν αυτών, το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 0,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,06 εκατ. ευρώ το 2014, βελτιωμένο κατά 0,5 εκατ. περίπου ευρώ. Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν επίσης 0,4 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 3,2% των πωλήσεων, έναντι ζημιών επίσης 0,06 εκατ. ευρώ ή -0,5% των πωλήσεων το 2014 (+0,5 εκατ. περίπου ευρώ).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,2 εκατ. ευρώ (επίσης 0,2 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 0,2 εκατ. ευρώ (0,3 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΑΟΙ ΠΕΤΡΟΥ, που διευθύνεται από τους Ανδρ. και Αγγ. Πέτρου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 1,8 εκατ. ευρώ (1,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 14,7% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (12,2%), ύψους 12,1 εκατ. ευρώ (11,5 εκατ. ευρώ).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (8,3 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,5 εκατ. περίπου ευρώ μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (8,85 εκατ. ευρώ). Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,5 εκατ. ευρώ είναι μακροπρόθεσμος, μειώθηκε κατά 17,2% (-0,45 εκατ. ευρώ). Αντιθέτως, οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της, ύψους 10,3 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν κατά 2,2% (+0,2 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 0,6 εκατ. ευρώ (0,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Ωστόσο, στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες της περιλαμβάνονταν απαιτήσεις σε καθυστέρηση ποσού 1,2 εκατ. ευρώ, χωρίς να έχει διενεργηθεί απομείωσή τους.

Η επιχείρηση βεβαιώνει ότι είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, διατηρώντας την καλή φήμη της στην αγορά. Οπως αναφέρει, οι διαθέσιμες, αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς την εταιρεία είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 3,8 εκατ. ευρώ, από 3,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014 (-3,2%).

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις αρχές του 2005 και λειτούργησε με την παρούσα εταιρική μορφή, για πρώτη φορά, τους τελευταίους μήνες του 2006. Ιστορικά, αποτελεί εξέλιξη προϋπάρχουσας από το 1968 βιοτεχνίας παραγωγής συρματοπλεγμάτων με την επωνυμία Αφοί Πέτρου, που λειτουργούσε στην περιοχή με την εταιρική μορφή της ΕΠΕ. Επεκτάθηκε σταδιακά στην παραγωγή πληθώρας προϊόντων, ώστε πλέον να είναι σε θέση να παράγει καρφοβελόνες, σύρματα μαύρα σκληρά και ανοπτιμένα διαφόρων χρήσεων, ευθύγραμμα σύρματα, ακανθωτά, πλέγματα γαλβανισμένα συγκολλητά επίπεδα και σε ρόλλους, καθώς και πλέγματα δικτυωτά και ειδικών χρήσεων. Έχει την έδρα και τις εγκαταστάσεις της, με στεγασμένη επιφάνεια 9.000 τ.μ. σε οικόπεδο 25.000 τ.μ., στο 5ο χλμ. της οδού Τρικάλων-Πύλης.

Η νεότερη γενιά των ιδιοκτητών της επιχείρησης δηλώνει ότι αναβαθμίζει τον μηχανολογικό της εξοπλισμό, επενδύει σε καινούργια μηχανήματα και διευρύνει την γκάμα των συρματουργικών προϊόντων της με νέα.

Η εταιρεία αναμένει ότι κατά το 2016 θα βελτιώσει περαιτέρω τα αποτελέσματά της, αξιοποιώντας την καλή φήμη και οργάνωσή της, καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό της. Φιλοδοξεί να επεκταθεί εξαγωγικά, καθώς το 2015 έκανε εξαγωγές μικρής αξίας (34.000 ευρώ) σε άλλη βαλκανική χώρα.

Οι συνολικές πωλήσεις της συρματουργικής βιομηχανίας των Τρικάλων τη χρονική περίοδο 2006-2015, δηλαδή στο διάστημα των δέκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 88,9 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,3% των πωλήσεων και το 4,6% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 0,4 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 0,3 εκατ. ευρώ, καθώς η επιχείρηση ήταν ζημιογόνος τις πέντε από τις δέκα εξεταζόμενες χρήσεις (ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ) και κερδοφόρος τις υπόλοιπες πέντε (κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ). Τα αποτελέσματα αυτά επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,7 εκατ. ευρώ (1,9% των πωλήσεων).

Οι πωλήσεις της το 2006, κατά τις λίγες εβδομάδες από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της με την παρούσα εταιρική μορφή, ήταν της τάξεως των 80.000 ευρώ, ενώ το 2007 έφτασαν τα 4,3 εκατ. ευρώ και το 2008 ανήλθαν σε 11 εκατ. ευρώ. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε κατά τα έτη 2009 και 2012. Οι περυσινές πωλήσεις της ήταν οι υψηλότερες της βραχύβιας έως τώρα ιστορίας της.

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 27 εργαζόμενους και διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,44 εκατ. ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 26 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS