inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 1,7 εκατ. ευρώ, το 2015, για τον Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό ΚαλαβρύτωνΑύξηση πωλήσεων, για ένα ακόμη έτος, καθώς και σημαντική βελτίωση της αποδοτικότητάς του, πέτυχε το 2015 ο Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων, που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές τυροκομικές βιομηχανίες.

Η αχαϊκή συνεταιριστική γαλακτοβιομηχανία αποτελεί μετεξέλιξη της Ένωσης Συνεταιρισμών Καλαβρύτων, που είχε ιδρυθεί το 1963 από κτηνοτρόφους της περιοχής. Το τυροκομικό εργοστάσιό της κατασκευάστηκε το 1974 και έκτοτε ανανεώθηκε με την υλοποίηση τεσσάρων επενδυτικών προγραμμάτων την περίοδο 1982-2007.

Ο Συνεταιρισμός απαρτίζεται από 654 μέλη και εφοδιάζεται με αιγοπρόβειο γάλα από τουλάχιστον 1.100 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του νομού όπου δραστηριοποιείται, καθώς και των νομών Αρκαδίας και Ηλείας.

Είναι γνωστός κυρίως για την παραδοσιακή βαρελίσια «Φέτα Καλαβρύτων», προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ) που παράγει και η οποία στον νομό Αττικής από το 1983 διακινείται κατ' αποκλειστικότητα από τη λιανεμπορική αλυσίδα «Σκλαβενίτης». Συγχρόνως, παράγει γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ημίσκληρο τυρί, ανθότυρο, βούτυρο γάλακτος και πρόβειο γιαούρτι.

Σύμφωνα με τον σχετικό ισολογισμό, τα έσοδα της εταιρείας το περασμένο έτος ανήλθαν σε 23,6 εκατ. ευρώ, από σχεδόν 22,2 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,6% σε ποσοστό και κατά 1,5 εκατ. ευρώ, σχεδόν, σε ετήσια βάση.

Λόγω της ανόδου της τιμής του πρόβειου γάλακτος, η επιχείρηση συμπίεσε κατά 1,8 εκατοστιαία μονάδα τον συντελεστή μεικτού κέρδους της, στο 12,1%, από 13,9% το 2014, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 2,85 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 3,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-7,8%).

Ωστόσο, χάρη σε αυξημένα κατά 1,1 εκατ. ευρώ λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, που εξουδετέρωσαν την αύξηση των δαπανών εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,9 εκατ. ευρώ, από περίπου 2,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 12,5% (12,3% ως ποσοστό των πωλήσεων, από 11,7% το 2014). Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) αυξήθηκαν σε 2,4 εκατ. ευρώ, από σχεδόν 2,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, βελτιωμένα κατά 13,1% (10% των πωλήσεων, από 9,4% το 2014).

Η επιχείρηση παρουσίασε τελικώς κέρδη προ φόρων 2 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,7 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 14,7%. Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν ύψους 1,7 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι αντίστοιχων καθαρών κερδών περίπου 1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 67,1%, καθώς μειώθηκε σημαντικά η φορολογική επιβάρυνση.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,55 εκατ. ευρώ (0,50 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 0,39 εκατ. ευρώ (0,37 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα καθαρά κέρδη της αντιπροσωπεύουν μέση ετήσια απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της 12,2%. Η αντίστοιχη απόδοση με βάση τα κέρδη προ φόρων ανέρχεται σε 14,2%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων της εταιρείας στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 24,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 14,7 εκατ. ευρώ (59,2%) ήταν ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (18,9 εκατ. ευρώ) ήταν υπερδιπλάσιο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (9,4 εκατ. ευρώ). Επίσης, στις 31.12.2015 τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 0,9 εκατ. ευρώ (1,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Το σύνολο του ενεργητικού της αυξήθηκε κατά 4,7%, κυρίως λόγω αύξησης των παγίων (+16%) και των εμπορικών απαιτήσεων (+14,5%).

Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 7,1 εκατ. ευρώ, ενώ ο μακροπρόθεσμος μόνο 0,7 εκατ. ευρώ. Για την εξασφάλιση δανείων της Τράπεζας Πειραιώς έχουν χορηγηθεί εμπράγματες εξασφαλίσεις επί των παγίων της, αξίας 9,9 εκατ. ευρώ. Επίσης, υφίστανται ενεχυριάσεις ποσού 10,7 εκατ. ευρώ επί παγίων και κυκλοφοριακών στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας.

Οι συνολικές πωλήσεις που πραγματοποίησε ο ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ την περίοδο 2011-2015, δηλαδή στο διάστημα των πέντε αυτών ετών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ανήλθαν σε 104,4 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 12,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,3% των πωλήσεων και το 12,2% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 8,1 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους συνολικά καθαρά κέρδη 5,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,7% των πωλήσεων και το 10,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας στις 31.12.2015 ήταν 5,7 εκατ. ευρώ, από 4,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, λόγω αύξησης της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού σε 2,4 εκατ. ευρώ, από 1,565 εκατ. ευρώ, προφανώς λόγω νέων επενδύσεων.

Οι βασικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις της, στο Καλάβρυτα, περιλαμβάνουν κτίρια 3.940 τ.μ., σε οικόπεδο 16.042 τ.μ.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 11,8%, από 10,9% το 2014.

Κατά μέσον όρο, το 2015 η εταιρεία απασχόλησε 72 εργαζόμενους, έναντι επίσης 72 το 2014. Διέθεσε για τις αμοιβές και λοιπά έξοδα προσωπικού 2,17 εκατ. ευρώ, έναντι 2,18 εκατ. ευρώ το 2014.

Εκτός της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων, ο Συνεταιρισμός ασχολείται επίσης με την παραγωγή και εμπορία ζωοτροφών, καθώς και με την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργίας, λιπασμάτων, κτηνιατρικών και γεωργικών φαρμάκων. Το εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών κατασκευάστηκε το 1988.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 26 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS