inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Χαμηλότερα έσοδα και κέρδη, το 2015, για την εταιρεία σαλιγκαριών EscarcomΜικρή κάμψη των πωλήσεων και σημαντική πτώση της τελικής κερδοφορίας της, αν και βελτίωσε θεαματικά τον συντελεστή του μεικτού κέρδους της, παρουσίασε το 2015 η μακεδονική βιομηχανία επεξεργασίας σαλιγκαριών και φρούτων Δ. Κοτζαβασίλογλου ή Escarcom, όπως είναι ο διακριτικός τίτλος της.

Η εταιρεία το 2015, 6η χρήση από την ίδρυσή της, κατέγραψε έσοδα ύψους 11,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του 2014 κατά 1,6% (-0,2 εκατ. ευρώ). Εξασφάλισε το σύνολο των εσόδων της από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες. Από την ελληνική αγορά άντλησε μόλις το 1,3% των εσόδων (0,15 εκατ. ευρώ έναντι 0,24 εκατ. ευρώ το 2014), από λοιπές ευρωπαϊκές αγορές το 88,4% (10,44 εκατ. ευρώ έναντι 10,18 εκατ. ευρώ) και από αγορές τρίτων χωρών το υπόλοιπο 10,3% (1,21 εκατ. ευρώ έναντι 1,48 εκατ. ευρώ).

Το μεικτό περιθώριο κέρδους της επιχείρησης βελτιώθηκε κατά 5,2 εκατοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 61,9%, από 56,7% το 2014, με αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη της να βρεθούν στο επίπεδο των 7,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,3% (+0,5 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, κυρίως λόγω λοιπών εξόδων και ζημιών 0,65 εκατ. ευρώ, πέραν των δαπανών εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας, κατεγράφησαν κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 1,1 εκατ. περίπου ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,4 εκατ. περίπου ευρώ το 2014 (-23,5% ή -0,33 εκατ. ευρώ). Επίσης, κατεγράφησαν κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,645 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,0 εκατ. ευρώ το 2014 (-38,2% ή -0,4 εκατ. ευρώ).

Η ESCARCOM - Δ. ΚΟΤΖΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ παρουσίασε κέρδη προ φόρων 0,61 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,0 εκατ. ευρώ το 2014 (5,1% των πωλήσεων έναντι 8,3%), μειωμένα κατά 39,2%. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 0,43 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 0,74 εκατ. ευρώ το 2014 (3,7% των πωλήσεων έναντι 6,2%), μειωμένα κατά 41,6%.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,42 εκατ. ευρώ (0,345 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους μόλις 0,06 εκατ. ευρώ (επίσης 0,06 εκατ. ευρώ το 2014), καθώς η επιχείρηση δεν βαρύνεται με σημαντικές δανειακές υποχρεώσεις.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, η οποία ιδρύθηκε το 2009 με την παρούσα εταιρική μορφή και θεωρείται διάδοχο σχήμα των προγενέστερων ομοειδών οικογενειακών επιχειρήσεων ΣΑΛΙΓΚΑΡ ΚΑΙ ΣΑΛΙΚΟΜ που ασχολούντο με τη μεταποίηση σαλιγκαριών από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 1,3 εκατ. ευρώ, ήταν αυξημένα κατά 48,9% και αντιστοιχούσαν μόλις στο 16,7% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 7,9 εκατ. ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (5,3 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,7 εκατ. περίπου ευρώ χαμηλότερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (6 εκατ. ευρώ). Ωστόσο η επιχείρηση βαρύνεται με χαμηλό τραπεζικό δανεισμό (0,8 εκατ. ευρ'ώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 0,3 εκατ. ευρώ (0,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ήταν 2,5 εκατ. ευρώ, από 2,05 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, καθώς στο ενδιάμεσο διάστημα ενισχύθηκε ο μηχανολογικός εξοπλισμός της.

Η επιχείρηση εδρεύει στα Σεβαστιανά Σκύδρας του νομού Πέλλας, όπου και διαθέτει δυο ξεχωριστές βιομηχανικές μονάδες για τη μεταποίηση σαλιγκαριών και φρούτων. Στη μία μονάδα παρασκευάζει και διαθέτει βουτυρωμένα σαλιγκάρια σε πιάτα αλουμινίου των 12 τεμαχίων και σε σακούλες των 48 τεμαχίων, καθώς και φιλετάκια σαλιγκαριών σε κονσέρβες, τα οποία διατίθενται με ιδιωτικές ετικέτες ή με το σήμα της Delys κατά κύριο λόγο στη Γαλλία, αλλά και στον Καναδά, τις ΗΠΑ, το Βέλγιο, τη Γερμανία και τη Σουηδία, σε μεγάλο βαθμό σε διεθνείς λιανεμπορικές αλυσίδες. Στη δεύτερη μονάδα παρασκευάζει κατεψυγμένα εκπυρηνομένα ή μη εκπυρηνομένα κεράσια, κατεψυγμένους κύβους ροδάκινου και βερίκοκου, κατεψυγμένα μισά βερίκοκου και κατεψυγμένες φέτες ροδάκινου, που διατίθενται σε εταιρείες ζαχαροπλαστικής και γαλακτοκομίας του εξωτερικού. Επίσης, η εταιρεία διαθέτει κενά κελύφη σαλιγκαριών. Οι βιομηχανικές, ψυκτικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της καλύπτουν στεγασμένη επιφάνεια άνω τνω 14.000 τ.μ.

Η Escarcom προμηθεύεται σαλιγκάρια από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, από χώρες της Βαλτικής και από την ελληνική επικράτεια. Τα φρούτα που μεταποιεί τα προμηθεύεται από τους νομούς Πέλλας, Ημαθίας και Κορινθίας. Οι μονάδες της έχουν ετήσια παραγωγική δυναμικότητα επεξεργασίας 3.000 τόνων σαλιγκαριών και 20.000 τόνων φρούτων.

Οι συνολικές πωλήσεις της την περίοδο 2009-2015, δηλαδή στο διάστημα των επτά ετών που λειτουργεί, ανήλθαν σε 69,9 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 5,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,4% των πωλήσεων και το 14,6% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 2,8 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους συνολικά καθαρά κέρδη 2,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3% των πωλήσεων και το 31,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Οι υψηλότερες πωλήσεις της είχαν καταγραφεί το έτος 2013, οπότε είχαν ανέλθει σε 12,2 εκατ. ευρώ. Ήταν κερδοφόρος και κατά τις επτά εξεταζόμενες χρήσεις.

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 182 εργαζόμενους, έναντι 168 στις 31.12.2014. Διέθεσε για αμοιβές και παροχές προσωπικού 3 εκατ. ευρώ (2,785 εκατ. ευρώ το 2014). Στους μετόχους της, εκτός των αμοιβών τους για τις διοικητικές υπηρεσίες τους, διαθέτει μέρισμα 0,25 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ το 2014).

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 26 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS