inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Βελτιωμένα κέρδη κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία σπορόφυτων AgrisΜικρή αύξηση πωλήσεων, για τρίτο συνεχόμενο έτος, που συνοδεύτηκε όμως από ισχυρή βελτίωση της κερδοφορίας, κατέγραψε το 2015 η μακεδονική βιομηχανία σπορόφυτων Agris, η οποία εδρεύει στο Κλειδί Ημαθίας, διαθέτει δεύτερη παραγωγική μονάδα στην Ιεράπετρα Κρήτης και συγχρόνως λειτουργεί τρεις πειραματικούς σταθμούς πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργίας.

Η επιχείρηση έλαβε την παρούσα εταιρική μορφή της το 2010, ύστερα από συγχώνευσή των συγγενικών εταιρειών Agris και Agriplant, ενώ προϋπήρχε με άλλη εταιρική μορφή από το 1983, ως εταιρεία πώλησης σπόρων λαχανοκομίας, ανθοκομίας και μεγάλων αγροτικών καλλιεργειών. Η βιομηχανική της δραστηριότητα ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της, συμπεριλαμβανομένων των πειραματικών σταθμών (trial stations), ο τρίτος των οποίων βρίσκεται στην Τριφυλλία Μεσσηνίας, καλύπτουν έκταση 40 στρεμμάτων.

Η μονάδα της Κρήτης δημιουργήθηκε το 2010 και έχει πιστοποιηθεί κατά GSPP. Στη μονάδα της Ημαθίας λειτουργούν δέκα πρότυποι σταθμοί επούλωσης εμβολιασμένων σπορόφυτων, καθώς η επιχείρηση επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα σύγχρονης λαχανοκομίας.

Από το 2008 η AGRIS ελέγχει την εμπορική βουλγαρική εταιρεία Agris Bulgaria και από το 2011 την ομοειδή ρουμανική εταιρεία Agris Seeds, μέσω των οποίων διαθέτει προϊόντα της στις χώρες αυτές, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο τον Γ. Καρακόλη, το 2015 κατέγραψε πωλήσεις 14,65 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2014 κατά 1,3% (+0,195 εκατ. ευρώ). Η αύξηση αυτή των πωλήσεών της συνοδεύτηκε από άνοδο των περιθωρίων κέρδους της, με αποτέλεσμα την καταγραφή αισθητά βελτιωμένων λειτουργικών επιδόσεων.

Τα μεικτά κέρδη της ανήλθαν σε 4,1 εκατ. ευρώ (+6,5%), καθώς ο συντελεστής μεικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 1,3 εκατοστιαία μονάδα (27,8%, από 26,5% το 2014). Επίσης, αυξημένα κατά 6,3% ήταν τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, τα οποία βελτιώθηκαν και ως ποσοστό των πωλήσεων (11,9%, από 11,4% το 2014). Τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 0,8 εκατ. ευρώ (+13,2%).

Κατόπιν αυτών η Agris κατέγραψε κέρδη προ φόρων 0,445 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 264,8% σε ποσοστό και κατά 0,3 εκατ. ευρώ σε αξία. Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 0,3 εκατ. ευρώ, έναντι μηδενικών κερδών το 2014, ίσα προς το 2,1% των πωλήσεων και το 4,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης.

Tα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,9 εκατ. ευρώ (επίσης 0,9 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 0,5 εκατ. ευρώ (0,6 εκατ. ευρώ το 2014). Ευνοήθηκαν, συγχρόνως, από μέρισμα 0,2 εκατ. περίπου ευρώ από τη θυγατρική που λειτουργεί στη Βουλγαρία.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Οι συνολικές υποχρεώσεις της επιχείρησης, ύψους 13,4 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης, παρουσίασαν οριακή μείωση. Ειδικότερα οι τραπεζικές υποχρεώσεις, ύψους 7,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 2,85 εκατ. ευρώ είναι μακροπρόθεσμες, μειώθηκαν κατά 5,3% (0,4 εκατ. ευρώ). Το σύνολο της αξίας του κυκλοφορούντος ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης (12,1 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερο από την αξία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (10,2 εκατ. ευρώ) κατά 1,9 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2015 τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,7 εκατ. ευρώ (0,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), ενώ στις απαιτήσεις της περιελάμβανε απαίτηση ύψους 0,9 εκατ. ευρώ από μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, καθώς και επίδικες και καθυστερημένες απαιτήσεις συνολικού ύψους 1,7 εκατ. ευρώ. Επί ακινήτων της έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 7,5 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων υπολοίπου 5,1 εκατ. ευρώ.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στα τέλη του 2015 ήταν 7 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 7 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της ανήλθαν στις 31.12.2015 σε 6,65 εκατ. ευρώ (6,35 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 33,3% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 20 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία, που προβάλλει ως η μεγαλύτερη εξειδικευμένη στη λαχανοκομία ελληνική επιχείρηση και από το 1987 αντιπροσωπεύει στις αγορές της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας την πολυεθνική εταιρεία σπόρων HM Clause, οφείλει το 86,3% των εσόδων της του έτους 2015, δηλαδή 12,65 εκατ. ευρώ, στις βιομηχανικές της δραστηριότητες. Η εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργίας και η παροχή υπηρεσιών λαχανοκομίας απέδωσαν τα υπόλοιπα 2 εκατ. ευρώ (13,7%). Οι πωλήσεις της σε άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες, βασικότερες των οποίων είναι η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Αλβανία, η πΓΔΜ, η Ουγγαρία και η Ιταλία, απέφεραν περί τα 2,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 15,1% των εσόδων.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 8,7% (8,3% το 2014).

Οι συνολικές πωλήσεις της την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 118,7 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 14,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,1% των πωλήσεων και το 8,3% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 2,9 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους συνολικά καθαρά κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,1% των πωλήσεων και το 2,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 5,9 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, στο μεσοδιάστημα μεσολάβησε συγχώνευση με συγγενική εταιρεία. Με κριτήριο τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος κατά τις οκτώ από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις και ζημιογόνος τις υπόλοιπες τρεις.

ΟΙ βασικοί στόχοι της περιλαμβάνουν τη βελτίωση της παραγωγικότητας των μονάδων της, την παραγωγή νέων προϊόντων, την επέκταση του εμπορικού δικτύου της στα Βαλκάνια και τη Δυτική Ευρώπη και τη βελτίωση της ρευστότητάς της, προκειμένου να αποπληρώσει μέρος των τραπεζικών της δανείων, βελτιώνοντας τη χρηματοοικονομική της θέση.

Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 159 εργαζόμενους (155 το 2014). Διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης αμοιβής 0,2 εκατ. ευρώ σε διοικητικό στέλεχος, 3,4 εκατ. ευρώ (3,15 εκατ. ευρώ το 2014).

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 27 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS