inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 2,1 εκατ. ευρώ, το 2015, για τη βιομηχανία προϊόντων ζύμης «Alfa»Αύξηση πωλήσεων για τέταρτο συνεχόμενο έτος και υψηλή κερδοφορία, αν και μειωμένη σε σύγκριση με εκείνη του 2014, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία προϊόντων ζύμης Α. Δ. Κουκουτάρης, η οποία κατέχει σημαντική θέση στην αγορά της και είναι γνωστή κυρίως με το εμπορικό σήμα «Alfa».

Η επιχείρηση εδρεύει στην Κοζάνη και παρασκευάζει νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης για την εγχώρια αγορά, αλλά και για αγορές του εξωτερικού, καθώς πραγματοποιεί εξαγωγές σε ευρωπαϊκές χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τον Καναδά και την Ινδία.

Ιδρύθηκε με την παρούσα εταιρική μορφή το 1985, μετά τη συνένωση δυο οικογενειακών ομόρρυθμων εταιρειών, η πρώτη των οποίων είχε ιδρυθεί το 1965. Η αρχική ενασχόληση της οικογένειας Α. Δ. Κουκουτάρη με τις ζύμες άρχισε τη δεκαετία του 1950, με τη χειροποίητη παραγωγή και πώληση πιτών στη Δυτική Μακεδονία. Η επιχείρηση παράγει πλέον παραδοσιακές και άλλες πίτες, σφολιάτες, φύλλα ζύμης, πίτσες και πεϊνιρλί, κρουασάν, μπουγάτσες, καθώς και κουλούρια. Εκτός του σήματος «Alfa», χρησιμοποιεί το σήμα «Κίχί», που παραπέμπει σε παραδοσιακή κοζανίτικη πίτα. Οι εγκαταστάσεις της καλύπτουν στεγασμένη επιφάνεια 12.000 τ.μ.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε σχεδόν 26,7 εκατ. ευρώ, από 24,9 εκατ. περίπου ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 7% σε ποσοστό ή κατά 1,75 εκατ. ευρώ σε αξία. Το σύνολο των εσόδων της προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες. Αύξηση παρουσίασαν τόσο οι εγχώριες όσο και οι διεθνείς πωλήσεις της, που καλύπτουν περί τις 30 χώρες.

Η αύξηση αυτή των πωλήσεών της συνοδεύτηκε από κάμψη του συντελεστή μεικτού κέρδους της εταιρείας κατά 1,7 εκατοστιαία μονάδα (42,1%, από 43,8% το 2014). Τα μεικτά κέρδη της ανήλθαν στο επίπεδο των 11,2 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει αύξηση 2,7% (+0,3 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν σε 4,2 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών σχεδόν 4,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-10,8% ή -0,5 εκατ. ευρώ). Συμπιέστηκαν, ως ποσοστό των πωλήσεων, από 18,7% το 2014 σε 15,6% το 2015. Οι δαπάνες διάθεσης αυξήθηκαν κατά 10,8%, ενώ αυτές της διοικητικής λειτουργίας κατά 9,8%. Συγχρόνως, μειώθηκαν κατά 0,4 εκατ. ευρώ τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης.

Κατόπιν αυτών, το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη σχεδόν 3,2 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών σχεδόν 3,9 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένο κατά 17,3% σε ποσοστό ή κατά 0,7 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία. Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν 2,125 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 8% των πωλήσεων και το 7,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης, έναντι καθαρών κερδών 2,45 εκατ. ευρώ ή 9,8% των πωλήσεων και 8,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 2014 (-0,3 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,96 εκατ. ευρώ (0,87 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες μόλις 6.000 ευρώ (4.000 ευρώ το 2014), καθώς η εταιρεία στηρίζεται αποκλειστικά σε δικά της κεφάλαια και δεν χρησιμοποιεί τραπεζικούς πόρους.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση έχει υιοθετήσει από ετών. Ωστόσο, εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Διον. Κουκουτάρη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 30,55 εκατ. ευρώ (28,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 77,7% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (77,1%), ύψους 39,3 εκατ. ευρώ (37,5 εκατ. ευρώ).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (21,1 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 15,9 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (5,2 εκατ. ευρώ). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων προβλέψεων, ήταν ύψους 8,7 εκατ. ευρώ, οριακά αυξημένες (+0,05 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 10 εκατ. ευρώ (10,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), αποτελώντας το 25,4% του συνολικού ενεργητικού της.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 17,1 εκατ. ευρώ (16,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Για αγορές παγίων το 2015 δαπάνησε 1,4 εκατ. ευρώ (1,2 εκατ. ευρώ το 2014).

Η επιχείρηση αξιοποιεί για τη διάθεση των προϊόντων της στην εγχώρια αγορά περί τα 11.000 σημεία πώλησης. Επίσης, για τη διάθεση προϊόντων της στη διεθνή αγορά αξιοποιεί συγγενικές επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί στις ΗΠΑ με την επωνυμία Alfa Pastry Creations, στη Ρουμανία με την επωνυμία Alfa Alim και στη Σερβία με την επωνυμία Alfa Foods. Στην ελληνική αγορά έχει επεκταθεί στην αγορά του catering από το 2006, με προστοφαρισμένα προϊόντα, όπως κρουασάν και μπριός. Το 2005 είχε καινοτομήσει διεθνώς, παρουσιάζοντας στην αγορά χάρτινο ταψάκι με πίτες, για απευθείας ψήσιμό τους στον φούρνο, αντί του αλουμινένιου. Στον χώρο των κατεψυγμένων φύλλων εισήλθε το 2013.

Αναμένει ότι κατά το 2016 θα συνεχίσει με επιτυχία την αναπτυξιακή πορεία της.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας Α. Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ - ALFA ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 228,5 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 38,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17% των πωλήσεων και το 13,7% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων.

Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 26,2 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 18,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,3% των πωλήσεων και το 9,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η επιχείρηση ήταν κερδοφόρος και κατά τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 18,4 εκατ. ευρώ. Παρουσίασαν κάμψη κατά τα έτη 2009, 2010 και 2011 και άνοδο τα υπόλοιπα έτη.

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 272 εργαζόμενους (239 το 2014) και διέθεσε για αμοιβές και έξοδα του διευθυντικού και εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού της 5,99 εκατ. ευρώ (5,76 εκατ. ευρώ το 2014). Στους μετόχους της διέθεσε μέρισμα 0,5 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014 και 0,45 εκατ. ευρώ από παλαιότερα κέρδη. Το προβλεπόμενο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2015 ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 10,6%, από 12,4% το 2014.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 28 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS