inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ανέβασε τον πήχυ των εξαγωγών της, το 2016, η Europa Profil ΑλουμίνιοΣτο 40%, από 28% το 2015, φιλοδοξεί να ανεβάσει εφέτος η βιομηχανία διέλασης αλουμινίου Europa Profil Αλουμίνιο το μερίδιο του όγκου της παραγωγής της που θα διατεθεί σε αγορές του εξωτερικού και, κυρίως, σε προηγμένες αγορές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία.

Διευρύνοντας τη γκάμα των προϊόντων της, το 2015 η επιχείρηση παρουσίασε νέα συστήματα σήτας, με την επωνυμία «Prima Plisse».

Η Europa Profil Αλουμίνιο, που ήταν η πλέον κερδοφόρος εταιρεία του τομέα της επί σειρά ετών έως το 2010, κατέγραψε κέρδη το 2015, έπειτα από μία τριετία αρνητικών αποτελεσμάτων.

Η εταιρεία ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων της οικογένειας Λ. Τζιρακιάν και το περασμένο έτος κατάφερε να ορθοποδήσει, μολονότι δεν μπόρεσε να αυξήσει τις πωλήσεις της, οι οποίες παρουσίασαν κάμψη για όγδοο συνεχόμενο έτος.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 22,05 εκατ. ευρώ, από 21,15 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας οριακή κάμψη της τάξεως του 0,4% σε ποσοστό ή κατά 0,1 εκατ. ευρώ σε αξία. Η σταθεροποίηση των πωλήσεών της επιτεύχθηκε με εξαγωγική επέκταση. Το πελατολόγιο εξωτερικού της εταιρείας διπλασιάστηκε και οι χώρες εξαγωγής αυξήθηκαν από οκτώ σε δεκαπέντε. Ο όγκος των εξαγωγών προφίλ αλουμινίου αυξήθηκε σημαντικά και ανήλθε στο 28% του συνολικού όγκου παραγωγής.

Η σταθεροποίηση αυτή συνοδεύτηκε από διεύρυνση του συντελεστή μεικτού κέρδους της εταιρείας κατά 2 εκατοστιαίες μονάδες (25,4% από 23,4% το 2014), που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 5,6 εκατ. ευρώ (+8,1% ή +0,4 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), που τη χρήση 2014 είχαν επηρεαστεί καίρια από απομείωση περιουσιακών στοιχείων 0,9 εκατ. ευρώ, βελτιώθηκαν εντυπωσιακά, καθώς ήταν κέρδη ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+2,2 εκατ. ευρώ). Βελτιώθηκαν, ως ποσοστό των πωλήσεων, από -0,5% το 2014 σε 9,4% το 2015. Οι δαπάνες διάθεσης μειώθηκαν κατά 5,9% και αυτές της διοίκησης κατά 13,6%.

Κατόπιν αυτών, το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,355 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,5 εκατ. ευρώ το 2014, βελτιωμένο κατά 1,8 εκατ. περίπου ευρώ. Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν επίσης 1,355 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 6,1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,9 εκατ. περίπου ευρώ ή -4% των πωλήσεων το 2014 (+2,2 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,8 εκατ. ευρώ (0,7 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους μόλις 0,04 εκατ. ευρώ (επίσης 0,04 εκατ. ευρώ το 2014), καθώς η επιχείρηση δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό. Συγχρόνως, ευνοήθηκαν από αυξημένα έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων (+0,4 εκατ. ευρώ). Ο λογαριασμός των λοιπών εσόδων/κερδών και εξόδων/ζημιών ήταν περίπου ισοσκελισμένος.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, που διευθύνεται από τον Λ. Κεβορκιάν, στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 53,1 εκατ. ευρώ (επίσης 53,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 93% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (92,5%), ύψους 57,1 εκατ. ευρώ (57,4 εκατ. ευρώ).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (29,6 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 7,6 φορές μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (3,4 εκατ. ευρώ). Το σύνολο του παθητικού της δεν περιελάμβανε τραπεζικό δανεισμό. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, μόλις που έφταναν τα 4 εκατ. ευρώ. Συγχρόνως, τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 5,8 εκατ. ευρώ (7,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Τον Ιούλιο του 2015 το μετοχικό της κεφάλαιο μειώθηκε κατά 0,8 εκατ. ευρώ.

Στις απαιτήσεις της, στα τέλη της χρήσης 2015, περιλαμβάνονταν απαίτηση 0,8 εκατ. ευρώ από εταιρεία συμμετοχικού ενδιαφέροντος και απαίτηση 0,6 εκατ. ευρώ από μετόχους πρώην μέλη της διοίκησής της, που εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2190/1920.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 21,9 εκατ. ευρώ, από 22,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014 (-3,1%), ενώ οι συμμετοχές σε θυγατρικές είχαν αποτιμηθεί σε 1,2 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση είναι εγκατεστημένη στη βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων Βοιωτίας, επί συνολικής έκτασης 177.000 τ.μ. Παράγει προφίλ, συστήματα αλουμινίου και συναφή προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων θωρακισμένων πορτών ασφαλείας, βάσεων φωτοβολταϊκών πλαισίων και εξαρτημάτων αλουμινίου, που χρησιμοποιούνται κυρίως στις κατασκευές, τη βαριά βιομηχανία, τις ΑΠΕ και άλλους τομείς. Ιδρύθηκε το 1974 και ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων Λ. Τζιρακιάν, που ελέγχει επίσης τη βιομηχανία χαλύβδινων σωλήνων Σωληνουργεία Τζιρακιάν, την εταιρεία ΑΛΜΕ που κατασκευάζει σιδερένιους αυλόγυρους, αυλόπορτες, κάγκελα, σκάλες και εσωτερικά διακοσμητικά στοιχεία, την Profil Accessories που παράγει εξαρτήματα αλουμινίου, την εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων ΕΟΚΤΕ και την εταιρεία Τεχνοσώλ, η οποία παράγει και εμπορεύεται συστήματα αποθήκευσης και εξοπλισμού καταστημάτων. Ο όμιλος ειδικεύεται, όπως αναφέρει, στα δομικά υλικά και τις κατασκευές ανώτερης ποιότητας.

Η Europa διαθέτει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης με εξειδικευμένους, έμπειρους βιομηχανικούς σχεδιαστές και αξιοποιεί με ένταση την πολιτική μάρκετινγκ που επιλέγει. Στο εμπορικό της δίκτυο περιλαμβάνονται 49 εκθέσεις κατασκευαστών με την ονομασία Europa Club. Αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρισμένες εταιρείες προφίλ αλουμινίου στην ελληνική αγορά.

Η βιομηχανική μονάδα της περιλαμβάνει τρεις αυτοματοποιημένες γραμμές διέλασης αλουμινίου με παραγωγική δυναμικότητα 24.000 τόνων προφίλ αλουμινίου, τρεις αυτοματοποιημένες γραμμές ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου με παραγωγική δυναμικότητα 25.000 τόνων, καθώς και συμπληρωματικές μονάδες πρόσθετων κατεργασιών.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 550,8 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 109,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 19,9% των πωλήσεων και το 14,1% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 70,7 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 50,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,2% των πωλήσεων και το 8,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, καθώς η επιχείρηση ήταν ζημιογόνος μόνο κατά τις τρεις από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις (ζημιές 1,4 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους) και κερδοφόρος τις υπόλοιπες επτά (κέρδη 52,2 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους).

Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 66,5 εκατ. ευρώ. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε καθ' όλα τα έτη μετά το 2007. Οι υψηλότερες πωλήσεις της σημειώθηκαν το έτος αυτό, οπότε είχαν ανέλθει σε 86,2 εκατ. ευρώ. Τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη, ύψους 11,8 εκατ. ευρώ, είχε καταγράψει το έτος 2008.

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 177 εργαζόμενους (159 το 2014) και διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4,44 εκατ. ευρώ (4,90 εκατ. ευρώ το 2014). Στη διάρκεια του ίδιου έτους διατέθηκε στους μετόχους μέρισμα 0,3 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014. Επίσης, σε μέλη της διοίκησης χορηγήθηκαν αμοιβές 0,36 εκατ. ευρώ (0,51 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Είχε προηγηθεί, το 2014, διανομή μερισμάτων 3,75 εκατ. ευρώ από κέρδη παλαιότερων χρήσεων.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 5 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS