inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πωλήσεις συν 50% και κέρδη 3,1 εκατ. ευρώ, το 2015, για τους Ελληνικούς ΧυμούςΕκτίναξη των πωλήσεων και των κερδών της, τα οποία ωστόσο είναι βέβαιον ότι θα αποδειχθούν μικρότερα από αυτά που προέκυψαν στη διάρκεια της χρήσης, λόγω επισφαλούς απαίτησης μεγάλου ύψους από την υπερχρεωμένη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος», παρουσίασε το 2015 η βιομηχανία χυμών φρούτων Ελληνικοί Χυμοί.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2002 και ξεκίνησε την κατασκευή ιδιόκτητων εγκαταστάσεων παραγωγής στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας. Παρήγαγε τους πρώτους χυμούς της, με το σήμα «Viva Fresh», στα μέσα του 2003, ενώ το 2004 κυκλοφόρησε νέους χυμούς, σε ευρύτατη ποικιλία, με τα σήματα «Belo» και «One», που απέκτησαν χιλιάδες φίλους.

Καθιερώθηκε ως αξιόπιστος παραγωγός ποιοτικών χυμών και από το 2005 άρχισε να παράγει χυμούς για λογαριασμό των λιανεμπορικών αλυσίδων «Σκλαβενίτης», «Καρφούρ-Μαρινόπουλος», «Μασούτης» και άλλων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων άλλων επιχειρήσεων μη αλκοολούχων ποτών, οφείλοντας πλέον σε αυτά τα δίκτυα το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της. Επίσης, ανέπτυξε εξαγωγική δραστηριότητα στις αγορές της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Γεωργίας, της πΓΔΜ και του Μαρόκου.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 26,4 εκατ. περίπου ευρώ, από 17,6 εκατ. περίπου ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 49,9% σε ποσοστό ή κατά 8,8 εκατ. ευρώ σε αξία. Η αύξηση αυτή προέκυψε, ως επί το πλείστον, από τη διάθεση πολύ μεγαλύτερου όγκου προϊόντων στη λιανεμπορική αλυσίδα «Lidl». Το 97% των εσόδων (25,6 εκατ. ευρώ) προήλθε από την ελληνική αγορά, καθώς οι εξαγωγές, κυρίως προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν ξεπέρασαν το 0,8 εκατ. ευρώ (3% των εσόδων), μολονότι υπερτριπλασιάστηκαν σε σύγκριση με το 2014.

Η ραγδαία αύξηση των πωλήσεών της δεν συνοδεύτηκε από βελτίωση του συντελεστή μεικτού κέρδους της εταιρείας, που μειώθηκε κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες (28,3% από 30,8% το 2014). Ωστόσο, ήταν αρκετή για να ωθήσει τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 7,45 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει αύξηση 37,7% (+2 εκατ. ευρώ).

Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν ποσοστιαία αύξηση 45,9%, αυξήθηκαν σε αξία κατά 1,8 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε σχεδόν 5,7 εκατ. ευρώ, αν και υποχώρησαν, ως ποσοστό των πωλήσεων, από το 22,1% το 2014 στο 21,5% το 2015. Οι δαπάνες διάθεσης αυξήθηκαν κατά 23,1% (0,4 εκατ. ευρώ), ενώ αυτές της διοίκησης παρέμειναν σταθερές.

Κατόπιν αυτών, το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη σχεδόν 4,6 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,8 εκατ. ευρώ το 2014, βελτιωμένο κατά 1,8 εκατ. περίπου ευρώ (+62,3%). Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν 3,1 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 11,7% των πωλήσεων και το 38,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης, έναντι αντίστοιχων κερδών 2 εκατ. ευρώ ή 11,4% των πωλήσεων και 31,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης το 2014. Τα κέρδη της προ φόρων, ανά εργαζόμενο, ανήλθαν σε 120.470 ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ήταν της τάξεως των 81.395 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Επίσης, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανά εργαζόμενο, ανήλθαν σε 148.950 ευρώ.

Τα αποτελέσματά της εταιρείας επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,8 εκατ. ευρώ (0,65 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,3 εκατ. ευρώ (0,4 εκατ. ευρώ το 2014), καθώς η αξία του τραπεζικού δανεισμού και των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης της εταιρείας μειώθηκε κατά το ήμισυ σχεδόν (σε 2,9 εκατ. ευρώ από περίπου 5,8 εκατ. ευρώ).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, που έχει πρόεδρο τον Αλ. Μιχαηλίδη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Τζήκα, στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 9,4 εκατ. ευρώ (6,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 42,6% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (35,2%), ύψους 22,2 εκατ. ευρώ (19,1 εκατ. ευρώ).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (σχεδόν 17 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,4 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (11,5 εκατ. ευρώ). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 12,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες μόνο κατά 2,9%. Συγχρόνως, τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 0,7 εκατ. ευρώ (0,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Ωστόσο, στις απαιτήσεις της περιλαμβάνονταν επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις σε καθυστέρηση ποσού 3,5 εκατ. ευρώ, για τις οποίες είχε διενεργηθεί απομείωσή τους ποσού μόνο 0,65 εκατ. ευρώ. Η αβέβαιης είσπραξης απαίτηση από την αλυσίδα «Μαρινόπουλος» ανερχόταν σε 2,5 εκατ. ευρώ.

Στη διάρκεια του 2015 το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 0,25 εκατ. ευρώ και ανήλθε σε 1,9 εκατ. ευρώ.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 5,2 εκατ. ευρώ, από 5,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014 (-8,5%).

Η εταιρεία αποτελεί, κατά κάποιον τρόπο, μετεξέλιξη άλλης επιχείρησης των ιδρυτών της, που από το 1991 ασχολήθηκε με την εξαγωγή φρούτων και την τυποποίηση και εξαγωγή χυμών, κυρίως σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και σε άλλες, όπως η Σουηδία, οι ΗΠΑ και η Ιορδανία.

Εστιάζει στη διεύρυνση των συνεργασιών της για την παραγωγή χυμών priνate label. Εντός του 2016 θα προμηθευτεί νέο παστεριωτή χυμών και συζητά με προμηθευτές της το ενδεχόμενο προσθήκης μιας νέας γεμιστικής μηχανής για χυμούς συσκευασίας του ενός λίτρου.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 122,7 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 21,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17,9% των πωλήσεων και το 16,7% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 12,85 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 8,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,2% των πωλήσεων και το 16,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, καθώς η επιχείρηση ήταν ζημιογόνος μόνο σε μία από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις (ζημιές 0,25 εκατ. ευρώ) και κερδοφόρος τις υπόλοιπες δέκα (κέρδη άνω των 8,8 εκατ. ευρώ).

Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 4,15 εκατ. ευρώ και κινήθηκαν ανοδικά καθ' όλα τα επόμενα έτη. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεων της ανέρχεται σε 53,4%.

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 38 εργαζόμενους (34 το 2014) και διέθεσε για αμοιβές και έξοδα του διευθυντικού και εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού 1,10 εκατ. ευρώ (0,82 εκατ. ευρώ το 2014). Τον Ιανουάριο του 2016 διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 0,75 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014, εν αναμονή αποφάσεων για τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2015.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 25,5% (20,4% το 2014).

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 30 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS