inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Zημιογόνο το 2015 για τη νέα Ολυμπιακή Ζυθοποιία, μετά την απορρόφηση της ΜύθοςΈσοδα 127,6 εκατ. ευρώ, έναντι 133,5 εκατ. ευρώ που είχαν παρουσιάσει οι δυο εταιρείες το 2014, προτού συγχωνευθούν, κατέγραψε η νέα Ολυμπιακή Ζυθοποιία το 2015, μετά την απορρόφηση της μεγαλύτερής της βιομηχανίας μπίρας Μύθος.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία πραγματοποίησε πωλήσεις 127,6 εκατ. ευρώ, μεικτά κέρδη 51,4 εκατ. ευρώ (57,3 εκατ. ευρώ αυτά των δυο εταιρειών), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 15 εκατ. ευρώ (16,6 εκατ. ευρώ), ζημιές προ φόρων 2 εκατ. ευρώ (κέρδη 4,3 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 2,5 εκατ. ευρώ (κέρδη 3,2 εκατ. ευρώ), με ίδια κεφάλαια 17,5 εκατ. ευρώ (43,8 εκατ. ευρώ) και σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 155,7 εκατ. ευρώ (115,2 εκατ. ευρώ).

Η υστέρηση που εμφανίζουν οι πωλήσεις ενδέχεται να οφείλεται στο γεγονός ότι η συγχώνευση των δυο εταιρειών οριστικοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2015. Επίσης, προφανώς λόγω διανομής μερισμάτων και άλλων χρηματοοικονομικών ρυθμίσεων εμφανίζονται σημαντικά μειωμένα τα ίδια κεφάλαια της νέας εταιρείας, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οποίας ενοποιούνται σε αυτές της δανέζικης εταιρείας Carlsberg Breweries, τέταρτης ισχυρότερης ζυθοποιίας παγκοσμίως και δεύτερης σε μέγεθος ευρωπαϊκής, η οποία εδρεύει στην Κοπεγχάγη.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 9,8 εκατ. ευρώ, χρεωστικούς τόκους 7,1 εκατ. ευρώ και πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 1,7 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στην ουσιαστικά νέα εταιρεία η πολυεθνική Carlsberg κατέχει το 51% των μετοχών, ενώ το 49% ανήκει στους παλαιούς μετόχους της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας.

Στη νέα μορφή της η Ολυμπιακή Ζυθοποιία λειτουργεί ζυθοποιείο σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη με τρεις γραμμές παραγωγής, καθώς και ζυθοποιείο σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Ριτσώνα του νομού Εύβοιας, με στεγασμένους χώρους 7.500 τ.μ. επί οικοπέδου 25 στρεμμάτων. Στα τέλη του 2015 απασχολούσε 572 εργαζόμενους.

Παράγει και διαθέτει στην εγχώρια αγορά και σε περίπου 40 άλλες χώρες τα σήματα Mythos, FIX, Henninger και Kaiser. Επίσης, εισάγει και διαθέτει στην εγχώρια αγορά τα σήματα Carlsberg, Guinness, Corona, Kilkenny, Grimbergen, Schneider Weisse, Magners και Somersby.

Στις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της έχει εφαρμοστεί η λογιστική της ανάστροφης απόκτησης που προβλέπεται από το ΔΠΧΑ 3. Η νομικά εξαγοράζουσα και κατόπιν απορροφώσα εταιρεία Ολυμπιακή Ζυθοποιία έχει χαρακτηριστεί για σκοπούς λογιστικοποίησης της επιχειρηματικής συνένωσης ως η λογιστικά αποκτώμενη, ενώ η νομικά αποκτώμενη και κατόπιν απορροφηθείσα Μύθος Ζυθοποιία έχει χαρακτηριστεί ως η λογιστικά αποκτώσα. Για τον λόγο αυτό τα συγκριτικά, αναδιατυπωμένα στοιχεία της χρήσης 2014 που παρουσιάζονται στις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αφορούν τη Μύθος Ζυθοποιία.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ήταν ύψους 17,5 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 11,2% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 155,7 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της είναι της τάξεως των 6,7 εκατ. ευρώ, βραχυπρόθεσμος. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (34,2 εκατ. ευρώ) ήταν ελαφρώς μικρότερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (34,3 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, υπήρχαν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες, ύψους 6,3 εκατ. ευρώ, για τις οποίες η επιχείρηση δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 5 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές υποχρεώσεις της, εξάλλου, ανέρχονταν σε 138,2 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνοντας προβλέψεις και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 103,9 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη της επιχείρησης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Αλ. Καραφυλλίδης, στις 31.12.2015 ήταν ύψους 63,9 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των ενσώματων παγίων της ανέρχονταν σε 69,6 εκατ. ευρώ. Για αγορές παγίων το 2015 δαπάνησε 6,8 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 9,7%.

Η Μύθος αποτελούσε τη σύγχρονη μετεξέλιξη της ζυθοποιίας γερμανικών κεφαλαίων Henninger Hellas, που ιδρύθηκε το 1968. Είχε περιέλθει στη γαλλική εταιρεία BSN το 1989, στον ελληνικό επιχειρηματικό όμιλο Μπουτάρη το 1992 και στη βρετανική Scottish & Newcastle το 2004, ενώ το 2008 περιήλθε στην ιδρυθείσα το 1847 δανέζικη ζυθοποιία Carlsberg, η οποία απασχολεί παγκοσμίως περισσότερους από 41.000 εργαζομένους. Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, επιχειρηματικό σχήμα που εξαγόρασε εταιρεία μικροζυθοποιίας, από το 2010 παρήγαγε μπίρες με το σήμα Fix, το οποίο είχε αποκτήσει από προηγούμενους αγοραστές του σήματος μπίρας της ομώνυμης, ιστορικής ελληνικής ζυθοποιίας που κυριαρχούσε στην ελληνική αγορά έως τις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 7 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS