inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές 23,1 εκατ. ευρώ λόγω προστίμου, το 2015, για την Αθηναϊκή ΖυθοποιίαΑύξηση πωλήσεων μετά από έξι συνεχόμενα έτη πτώσης τους, αλλά και ζημιές 23,1 εκατ. ευρώ, λόγω του προστίμου που της επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατηγορώντας την για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, κατέγραψε το 2015 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία.

Η επιχείρηση είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και εμπορίας μπίρας στην Ελλάδα και ανήκει στον ολλανδικό επιχειρηματικό όμιλο Heineken που δεσπόζει στην ευρωπαϊκή αγορά μπίρας.

Τον Δεκέμβριο του 2015, ως γνωστόν, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εταιρεία υπέπεσε στην παράβαση της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην ελληνική αγορά ζύθου και της επέβαλε πρόστιμο ύψους 31,45 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία έχει προσφύγει εναντίον της απόφασης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, ενώ στις 28 Σεπτεμβρίου αναμένεται να εκδικαστεί αίτησή της για την αναστολή εκτέλεσης του σκέλους της απόφασης που αφορά το πρόστιμο.

Η επιχείρηση το 2014 είχε επιστρέψει σε κερδοφόρα αποτελέσματα, μετά τις ζημιές που είχε καταγράψει το 2013 λόγω υψηλών έκτακτων δαπανών αναδιοργάνωσης, στο πλαίσιο της οποίας έθεσε εκτός λειτουργίας το πρώτο από τα εργοστάσια που έχει κατασκευάσει στην Ελλάδα.

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ (ΑΖ), πρόεδρος της οποίας είναι ο Ζωούλης Μηνά, διαθέτει πλέον τρία εργοστάσια. Τα δυο από αυτά, στην Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη, παράγουν τις μπίρες Amstel, Heineken, Αλφα, Fischer και BIOΣ 5, ενώ το τρίτο είναι η μονάδα εμφιάλωσης του φυσικού μεταλλικού νερού Ιόλη, στη Λαμία. Εως το 2013 η εταιρεία λειτουργούσε και τρίτο εργοστάσιο μπίρας στην Αθήνα, η παραγωγική λειτουργία του οποίου έπαυσε, καθώς η μονάδα μετατράπηκε σε κέντρο διανομής και καινοτομικών εφαρμογών. Η χρήση 2013 είχε επιβαρυνθεί για τον λόγο αυτό με κόστος αναδιοργάνωσης 22,1 εκατ. ευρώ, από τα οποία 15,4 εκατ. ευρώ ήταν το κόστος απομείωσης παγίων και 6,7 εκατ. ευρώ το κόστος παροχών συνταξιοδότησης προσωπικού.

Το 2015, πεντηκοστό έτος από τότε που άρχισε την παραγωγική λειτουργία της με το πρώτο εργοστάσιό της στην Αθήνα, η επιχείρηση κατέγραψε πωλήσεις ύψους 308,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι του 2014 (296,2 εκατ. ευρώ) κατά 4,2% σε ποσοστό ή κατά 12,4 εκατ. ευρώ, σε αξία, σε ετήσια βάση.

Η άνοδός τους ήταν αποτέλεσμα της αύξησης του όγκου των πωλήσεων κατά 6,6%, κυρίως λόγω θεαματικής αύξησης των εξαγωγών κατά 138%. Επίσης, συνέβαλε σε αυτήν το λανσάρισμα των νέων προϊόντων Αλφα Weiss, Amstel Radler και Strongbow. Το προϊοντικό μείγμα των πωλήσεων μεταβλήθηκε υπέρ των φθηνότερων προϊόντων. Ο όγκος των πωλήσεων του σήματος Αλφα αυξήθηκε κατά 28,1%.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και απομειώσεων ενεργητικού (EBITDA) περιορίστηκαν σε 3,1 εκατ. ευρώ, από 34,8 εκατ. ευρώ το 2013, μειωμένα κατά 91,2% (-31,8 εκατ. ευρώ), καθώς η χρήση επιβαρύνθηκε με το πρόστιμο της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στο επίπεδο των αποτελεσμάτων προ φόρων και τόκων (EBIT) προέκυψαν ζημιές 16,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 14,1 εκατ. ευρώ το 2014 (-30,9 εκατ. ευρώ), για τον λόγο που προαναφέρθηκε. Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις και απομειώσεις παγίων στοιχείων 19,8 εκατ. ευρώ (20,75 εκατ. ευρώ το 2014).

Κατόπιν αυτών κατεγράφησαν ζημιές προ φόρων 16,8 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών προ φόρων 14 εκατ. ευρώ το 2014. Μετά τον συνυπολογισμό των φορολογικών εσόδων και εξόδων της χρήσης οι ζημιές ήταν 23,125 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 9,7 εκατ. ευρώ το 2014 (-32,85 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με πρόβλεψη 11,7 εκατ. ευρώ για απομείωση απαιτήσεων, ενώ ευνοήθηκαν από επιστροφή καταβληθέντος ΦΠΑ προηγούμενων χρήσεων 9,4 εκατ. ευρώ, που επιδίκασε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, καθώς και από έσοδα 1,5 εκατ. ευρώ από συγγενικές εταιρείες. Τα συνολικά λοιπά λειτουργικά έξοδα, πέραν των δαπανών εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας, αυξήθηκαν κατά 7,8%, λόγω αύξησης των προβλέψεων για επισφάλειες.

Οι αμοιβές χρήσης δικαιωμάτων και υπηρεσιών, προφανώς υπέρ συνδεδεμένων επιχειρήσεων του ομίλου Heineken, ανήλθαν σε 13,5 εκατ. ευρώ (13,3 εκατ. ευρώ το 2014).

Αντιθέτως, τα έξοδα προβολής και διαφήμισης μειώθηκαν κατά 5,6%, σε 37,3 εκατ. ευρώ, από 39,5 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 19,1 εκατ. ευρώ (20,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν ύψους 108,7 εκατ. ευρώ (151,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 44,5% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της (58,7%), ύψους 244,3 εκατ. ευρώ (257,3 εκατ. ευρώ). Μειώθηκαν κατά 28% ή 42,4 εκατ. ευρώ, λόγω των ζημιών της χρήσης και της διανομής μερισμάτων.

Αν και δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό, η επιχείρηση στα τέλη της χρήσης είχε συνολικές υποχρεώσεις 135,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 27,7%, κυρίως λόγω των επιπρόσθετων υποχρεώσεων που δημιούργησε η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αντιθέτως, στις απαιτήσεις της περιλαμβάνεται απαίτηση 19 εκατ. ευρώ για δάνειο σε συγγενική εταιρεία. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (117,7 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 20,4 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (97,3 εκατ. ευρώ).

Η αξία των ενσώματων αναπόσβεστων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 125,4 εκατ. ευρώ (131,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Ο αριθμός των εργαζομένων στην εταιρεία το 2015 εκτιμάται ότι μειώθηκε κάτω από 906 άτομα που ήταν στις 31.12.2014 (960 στις 31.12.2013). Για αμοιβές και παροχές προσωπικού διετέθησαν 49,4 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι 52,7 εκατ. ευρώ το 2014 (45,7 εκατ. ευρώ και 46,5 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, αν απομονωθεί η δαπάνη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία). Στα ποσά αυτά περιλαμβάνεται δαπάνη 3,5 εκατ. ευρώ για παροχές σε ανώτατα διευθυντικά στελέχη (2,75 εκατ. ευρώ το 2014).

Στους στόχους της περιλαμβάνεται η ενίσχυση των εξαγωγών, με την περαιτέρω ενδυνάμωση της εμπορικής παρουσίας της στις χώρες όπου ήδη δραστηριοποιείται, μέσω της διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου των προϊόντων και του δικτύου συνεργατών. Συγχρόνως, επιδιώκεται η εμπορική επέκταση με νέα προϊόντα σε νέες αγορές, κυρίως της Μέσης Ανατολής, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και της Αφρικής. Το 2015 πραγματοποιήθηκαν σημαντικές εξαγωγές, μεταξύ άλλων, στην Ιταλία μέσω της Heineken Italia και την Κίνα μέσω της Heineken Brewery Guangzhou.

Η ΑΖ, που συμμετέχει στην Ελληνική Εταιρεία Ζυθοποιίας, υλοποιεί σταθερά το πρόγραμμα συμβολαιακής καλλιέργειας κριθαριού για την παραγωγή των προϊόντων Amstel και Αλφα. Επιλέγοντας από το 2008 να προμηθεύεται μέρος αυτής της πρώτης ύλης από την Ελλάδα, συνεχίζει να στηρίζει Ελληνες παραγωγούς, να αναπτύσσει και να εξελίσσει τη συνεργασία και τις σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί τους.

Αναμένει ότι η χρήση 2016 θα είναι κερδοφόρος. Ενισχύει το χαρτοφυλάκιο των προϊόνττων της με νέα, εντείνει την αναδιοργάνωση των δομών της για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους της, ενδυναμώνει την εικόνα των σημάτων της στην αγορά και επιδιώκει, όπως αναφέρει, εύλογες μερισματικές αποδόσεις. Στη διάρκεια του 2015 απέδωσε στον Ολλανδό ιδιοκτήτη της, από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, μέρισμα 22,5 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 4,2 δισ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 961,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 22,9% των πωλήσεων και το 23% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 661,2 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 431 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,2% των πωλήσεων και το 16,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις.

Οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 460,8 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2008. Τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 83,7 εκατ. ευρώ, επίσης είχαν καταγραφεί το 2008.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 8 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS