inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 1,5 εκατ. ευρώ, το 2015, για τη βωξιτική εταιρεία Δελφοί - Δίστομον


Αυξημένα έσοδα για τέταρτο συνεχόμενο έτος και κέρδη προ φόρων, αλλά μειωμένα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, κατέγραψε το 2015 η εταιρεία εξόρυξης βωξίτη Δελφοί - Δίστομον, 100% θυγατρική της βιομηχανίας Αλουμίνιον της Ελλάδος, που ανήκει στον επιχειρηματικό όμιλο Μυτιληναίος.

Η επιχείρηση είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Ελληνας και Ευρωπαίος παραγωγός βωξίτη. Βάσει συμβολαίων, διαθέτει το σύνολο της παραγωγής της στη μητρική της εταιρεία, για τη μεταποίηση του βωξίτη σε αλουμίνα και αλουμίνιο. Εκμεταλλεύεται μεταλλεία και διαθέτει συμπληρωματικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται κυρίως στην περιοχή της Αμφισσας του νομού Φωκίδας και στο Δίστομο του νομού Βοιωτίας και γειτνιάζουν με το Δελφικό τοπίο και τον Εθνικό Δρυμό Παρανασσού.

Η ιστορία της ξεκινά τη δεκαετία του 1970. Ως ΑΕ με την παρούσα εταιρική μορφή και επωνυμία προήλθε από τη συγχώνευση των εταιρειών Βωξίται Δελφών και Ελληνικοί Βωξίται Διστόμου το 1975. Εξορύσσει βωξίτη από υπόγεια εργοτάξια.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο τον Σπ. Κασδά και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ματθ. Κωνσταντινίδη, το 2015 κατέγραψε πωλήσεις αυξημένες σε σχέση με το 2014 κατά 5,1% σε ποσοστό ή κατά 0,9 εκατ. ευρώ σε αξία, ύψους 19,5 εκατ. ευρώ. Συγχρόνως, βελτίωσε κατά 3,9 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή του μεικτού κέρδους της (15,1% το 2015 έναντι 11,2% το 2014), γεγονός που ώθησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 2,9 εκατ. ευρώ, από σχεδόν 2,1 εκατ. ευρώ το 2014 (+41,7%). Επίσης, συμπίεσε τις λειτουργικές δαπάνες της, ως ποσοστό των πωλήσεων.

Για τους λόγους αυτούς παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 4 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε σχέση με το 2014 κατά 36,2% σε ποσοστό ή κατά 1,1 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία και ίσα προς το 20,5% των πωλήσεων (15,8% το 2014).

Μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων και των χρεωστικών τόκων της χρήσης, εμφάνισε κέρδη προ φόρων σχεδόν 2,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 1,6 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 62,3% (+1 εκατ. ευρώ). Το τελικό αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών άνω του 1,5 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 4,1% (-0,06 εκατ. ευρώ), λόγω πολλαπλάσιας φορολογικής επιβάρυνσης.

Τα κέρδη αυτά μετά τους φόρους αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 11,1% (13% το 2014). Η απόδοσή τους με κριτήριο τα κέρδη προ φόρων ανέρχεται σε 19,3% (13,3% το 2014).

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις της τάξεως του 1,4 εκατ. ευρώ (περίπου 1,3 εκατ. ευρώ το 2014), προβλέψεις για κινδύνους 0,2 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,2 εκατ. ευρώ και το 2014), έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 0,1 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες μόλις 3.000 ευρώ έναντι 4.000 ευρώ το 2014, καθώς η επιχείρηση δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό.

Η αύξηση των πωλήσεων αντανακλά αύξηση του όγκου παραγωγής κατά 1,7% στους 649.365 τόνους, από 638.610 τόνους το 2014, καθώς και τιμολόγηση των προϊόντων με υψηλότερο premium (+0,65 ευρώ ανά τόνο), λόγω πολύ καλής ποιότητας του μεταλλεύματος. Την κερδοφορία ενίσχυσαν, επιπλέον, η μείωση των τιμών των μεταφορικών εξόδων κατά 0,15 ευρώ ανά τόνο, η συμπίεση των δαπανών διοικητικής λειτουργίας (-0,1 εκατ. ευρώ) και η μείωση του κόστους ιδιοπαραγωγής σε 2,80 ευρώ ανα τόνο, από 3,38 εκατ. ευρώ ανά τόνο το 2014, λόγω μειωμένων μέτρων προσπέλασης στις στοές. Το κόστος της παραγωγής βωξίτη, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών, συμπιέστηκε σε 25,31 ευρώ ανά τόνο, από 25,44 ευρώ ανά τόνο το 2014 (-0,5%).

Από τον Ιούνιο του 2015 η επιχείρηση έχει διακόψει τη μεταφορά βωξίτη στην Αλουμίνιον της Ελλάδος μέσω πλοίου, χρησιμοποιώντας τη σκάλα φόρτωσης της μεγαλύτερής της ομοειδούς εταιρείας Ευρωπαϊκοί Βωξίτες.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η εταιρεία έχει από ετών υιοθετήσει.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 31.12.2015 ήταν μειωμένα κατά 13%, σε 1,5 εκατ. ευρώ, από σχεδόν 1,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ τα άυλα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της την ίδια ημερομηνία ήταν αυξημένα κατά 22,1%, σε 13,8 εκατ. ευρώ, από 11,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Για αγορές παγίων η εταιρεία το 2015 δαπάνησε 2,9 εκατ. ευρώ (3,6 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 14,1 εκατ. ευρώ (12,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν ίσα προς το 60,6% (66,2%) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 23,3 εκατ. ευρώ (19,2 εκατ. ευρώ).

Επίσης, οι συνολικές υποχρεώσεις της αυξήθηκαν κατά 41,8% (+2,7 εκατ. ευρώ), αλλά παρέμειναν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα (9,2 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (6,7 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,2 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (4,5 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 0,2 εκατ. ευρώ (0,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 201,9 εκατ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 33,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 16,7% των πωλήσεων και το 14,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 12,2 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 9,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,7% των πωλήσεων και το 5,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις (μόνο το 2011 είχε αναφέρει ζημιές, ύψους 2,3 εκατ. ευρώ).

Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 20,9 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίoδο, οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 22,3 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2006. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά τους φόρους, ύψους 3,9 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2006.

Στα τέλη του 2015 απασχολούσε 82 εργαζόμενους, έναντι 85 στα τέλη του 2014. Διέθεσε για αμοιβές και παροχές του διευθυντικού, εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού 3,45 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 3,45 εκατ. ευρώ το 2014. Επίσης, σε μέλη της διοίκησής της διέθεσε επιπρόσθετες αμοιβές 0,1 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ το 2014).

Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη, κατόπιν υπουργικής απόφασης, στην καταβολή τελών μεταλλείων αναδρομικά από το 2013. Η σχετική ετήσια επιβάρυνσή της υπολογίζεται σε 0,5 ευρώ ανά τόνο.

Δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στον αυστηρό έλεγχο του κόστους παραγωγής. Αναμένει ότι οι πωλήσεις της το 2016 θα μειωθούν κατά 3% και θα κυμανθούν στο επίπεδο των 630.000 τόνων, προφανώς λόγω μειωμένων ετήσιων αναγκών της μητρικής της βιομηχανίας Αλουμίνιον της Ελλάδος.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 12 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS