inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 7,6 εκατ. ευρώ, το 2015, για την αχαϊκή βιομηχανία Π. Ν. Πέττας


Μειωμένες πωλήσεις για τρίτο συνεχόμενο έτος, αλλά βελτιωμένη αποδοτικότητα, κατέγραψε το 2015 η αχαϊκή βιομηχανική εταιρεία τροφίμων και βιοκαυσίμων Παύλος Ν. Πέττας, η οποία ασχολείται συγχρόνως με την παραγωγή μαγειρικού λίπους, μαργαρίνης, σπορελαίων, σαπουνιών και πρώτων υλών ζωοτροφών, αλλά και με την παραγωγή βιοντίζελ, κατέχοντας ηγετικές θέσεις στους τομείς αυτούς.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδά της τον περασμένο χρόνο περιορίστηκαν σε 123,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 2,6% (-3,2 εκατ. ευρώ). Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων (98,1% ή 121,1 εκατ. ευρώ) προήλθε από την παραγωγή και διάθεση προϊόντων, καθώς οι εμπορικές δραστηριότητες είχαν μικρή συμμετοχή (1,9% ή 2,3 εκατ. περίπου ευρώ).

Παρά την κάμψη των πωλήσεων και του συντελεστή μεικτού κέρδους της (11,6%, από 12% το 2014), που οδήγησε σε μειωμένα κατά 5,3% μεικτά κέρδη, ύψους 14,3 εκατ. ευρώ, η εταιρεία κατέγραψε εντυπωσιακά βελτιωμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 15,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε σύγκριση με εκείνα του 2014 κατά 26,8% (+3,3 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 12,7% των πωλήσεων (9,8% το 2014), λόγω υψηλών λοιπών εσόδων-κερδών.Οι δαπάνες διάθεσης αυξήθηκαν κατά 0,4% και οι δαπάνες διοίκησης κατά 5,9%.

Η Π. Ν. ΠΕΤΤΑΣ, η οποία συνήθως διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της σε αγορές του εξωτερικού, παρουσίασε κέρδη προ φόρων 10,8 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 49,6% (+3,6 εκατ. ευρώ).

Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα καθαρά κέρδη της ήταν 7,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25,2% σε ποσοστό και κατά 1,5 εκατ. ευρώ σε αξία, ίσα προς το 6,2% των πωλήσεων (4,8% το 2014), καθώς ο συντελεστής φορολογικής επιβάρυνσης ανήλθε σε 29,7%, από 16% το 2014. Τα κέρδη αυτά αντιπροσωπεύουν απόδοση του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 14,1%.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις και απομειώσεις 2,2 εκατ. ευρώ (2,4 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 2,7 εκατ. ευρώ (επίσης 2,7 εκατ. ευρώ το 2014). Επίσης, με απομείωση περιουσιακών στοιχείων 0,4 εκατ. ευρώ, προβλέψεις για κινδύνους 0,7 εκατ. ευρώ και αυξημένα λοιπά έξοδα-ζημιές ύψους 1,4 εκατ. ευρώ (0,7 εκατ. ευρώ το 2014). Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από αυξημένα λοιπά έσοδα-κέρδη ύψους 6,4 εκατ. ευρώ (1,9 εκατ. ευρώ το 2014), έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 0,4 εκατ. ευρώ και κέρδη από πώληση παγίων 0,3 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία διευθύνεται από τον Νικ. Π. Πέττα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της και συμπεριλαμβάνεται στις αποδοτικότερες ελληνικές βιομηχανίες. Διαθέτει δυο εργοστάσια, ένα στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών και ένα στην περιοχή Γομοστό. Τις δραστηριότητές της εξυπηρετεί, επίσης, τρίτο εργοστάσιο που βρίσκεται στη Βουλγαρία. Αρκετά από τα προϊόντα της φέρουν την εμπορική επωνυμία Fama.

Στον τομέα των βιοκαυσίμων η επιχείρηση εισήλθε το 2006. Ακόμη, από το 2009 προωθεί την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον ενεργειακό τομέα, με τη συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες. Συγκεκριμένα, ελέγχει τις εταιρείες Βιοαέριο Θράκης (μερίδιο 75%), Βιοαέριο Αλιάρτου (60%) και Βιοαέριο Ξάνθης (55%), οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευαστικής περιόδου.

Τα ίδια κεφάλαια της Π. Ν. ΠΕΤΤΑΣ, η οποία με άλλη εταιρική μορφή ιδρύθηκε στην Πάτρα το 1947 ως σαπωνοποιία και μετατράπηκε σε ΑΕ το 1982, στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 56,9 εκατ. ευρώ (51,05 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν ίσα προς το 44,7% (45,7%) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 127,3 εκατ. ευρώ (111,6 εκατ. ευρώ).

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 54,75 εκατ. ευρώ (40,55 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν στο σύνολό του βραχυπρόθεσμος. Επίσης, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της αυξήθηκαν κατά 17,6% (+10,5 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 70 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (102,6 εκατ. ευρώ), αν και περιελάμβανε ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες 1,8 εκατ. ευρώ για τις οποίες δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης, ήταν κατά 33,4 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (69,2 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 8 εκατ. ευρώ (2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Οι προσθήκες στα πάγια στοιχεία της εταιρείας στη χρήση 2015 ανήλθαν σε 1,6 εκατ. ευρώ. Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγιά της ανήλθαν στο τέλος της χρήσης σε 23,5 εκατ. ευρώ (23,6 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2014). Στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της δεν υφίσταντο εμπράγματα βάρη.

Η εταιρεία ευελπιστεί ότι η πορεία της το 2016 και τα αμέσως επόμενα χρόνια θα είναι ασφαλής και αποδοτική. Κυριότερες χώρες εξαγωγής των προϊόντων της είναι, κατ' αλφαβητική σειρά, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η π.Γ.Δ.Μ., η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία. Στους πελάτες της επί ελληνικού εδάφους περιλαμβάνονται αρκετές από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες τυποποιημένων τροφίμων.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 12,3%, ενώ ήταν 11,1% το 2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 1,11 δισ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 114,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,3% των πωλήσεων και το 11,8% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 73,15 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 57,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,1% των πωλήσεων και το 14,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 139,5 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2012. Τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά τους φόρους, ύψους 12,1 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2008. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 30,6 εκατ. ευρώ.

Η αχαϊκή βιομηχανία προτίθεται να διανείμει εφέτος στους μετόχους της μέρισμα ύψους 7,4 εκατ. ευρώ, έναντι ποσών 2,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν και 2,2 εκατ. ευρώ δυο χρόνια πριν. Επίσης, διαθέτει σε μέλη της διοίκησής της αμοιβές 0,16 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. περίπου ευρώ και τα δυο προηγούμενα χρόνια).

Απασχόλησε το 2015, κατά μέσον όρο, 67 εργαζόμενους (επίσης 67 το 2014). Διέθεσε για αμοιβές και παροχές προσωπικού 2,49 εκατ. ευρώ (2,53 εκατ. ευρώ το 2014).

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 12 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS